Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

PHIÊN ÂM ĐẠI TẠNG ĐẠI CHÁNH TÂN TU

Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT