Phật Học Phổ Thông

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

Sa môn Thích Thiện Hoa

Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi
Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột
Điệu lý tu hành cũng thế thôi.

 

Print Friendly, PDF & Email
error: Alert: Content is protected !!