Thiền Vispassana

THIỀN VIPASSANA
Thực hiện lớp học tại chùa Xá Lợi
Giảng viên: Đại đức Thích Trí Huệ