Đôi Lời Tri Ân Về Đại Tạng Kinh Chữ Việt Trên Trang Tạng Thư Phật Học

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Người đời khi còn ở trường, đều cần thiết nhất để trở thành người hữu dụng lợi ích cho xã hội sau này. Quan trọng là gặp được thầy giỏi, bạn lành, người có lòng giảng dạy về giáo dục, sách tấn trên con đường học vấn. Sách vở cũng nắm phần quan trọng thiết yếu cho sự học tập. Sách vở giống như là mực thước để đo lường mọi lý thuyết của sự thực hành để có một thành quả tốt đẹp. Dĩ nhiên bản thân của người đó cần phải siêng năng và chịu khó.

Tuy biết rằng chữ trên sách cũng chỉ là một lý thuyết. Nhưng nếu không có lý thuyết thì không thể nào thực hành đúng theo khuôn mẫu. Đó là nói về vấn đề giáo dục của thế gian, mà sách vở cũng đã có tầm quan trọng lắm rồi, huống hồ là một nền giáo dục xuất thế của Phật đà.

Đức Phật đã trải suốt 49 năm trường, đi khắp mọi nơi trong lục địa của Ấn Độ thời bấy giờ, thuyết Pháp độ chúng sanh. Những lời dạy của đức Phật đà, là kim chỉ nam, là khuôn mẫu để cho những ai muốn y theo khuôn mẫu của Ngài mà trở về với chân tâm, bất sinh bất diệt. Nếu có chúng sinh nào muốn trở về với căn nhà vốn có của chính mình thì bắt buột phải y theo khuôn mẫu của Ngài đã dạy. Ngoài ra, không còn con đường nào khác để lựa chọn. Tất nhiên, nếu bạn không muốn trở về với căn nhà của chính mình, hay không muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thì không cần phải theo khuôn mẫu của Phật giáo.

Lời dạy của đức Phật đà, được ghi chép lại và được gọi là Kinh. Hầu hết những quốc gia theo Phật giáo, Tiểu thừa hay Đại thừa. Mỗi quốc gia đều có một công trình phiên dịch vĩ đại, sớm để có một đại Tạng Kinh riêng cho quốc gia mình. Nhưng chỉ có Việt Nam là một quốc gia rất chậm về việc chiếm hữu được một Tạng Kinh bằng chữ Việt (vì quốc ngữ mới thành hình và chịu ảnh hưởng của thời cuộc chiến tranh).

Đại đa số, tín đồ Phật giáo Việt Nam theo Phật giáo Đại thừa. Vì không có Đại Tạng Kinh cho riêng mình, chỉ dựa theo Đại Tạng Kinh của Phật giáo Trung Hoa, được gọi là Hán Tạng. Việt Nam là một quốc gia ra công phiên dịch chậm nhất chỉ bắt đầu trong vài thập niên trong thời cận đại.

Kinh là lời dạy của bậc đại trí huệ, giác ngộ hoàn toàn viên mãn. Nếu người học Phật mà rời Kinh văn thì sẽ không thể đi đúng đường, hướng đến sự giác ngộ và giải thoát chân chánh. Do đó, mà biết tầm quan trọng của Kinh văn như thế nào.

Có số người không xem trọng Kinh văn, hoặc vì một lý do nào đó. Họ đã đưa ra những lối suy nghĩ hoàn toàn trái ngược và điên rộ. Khi cho rằng, đó chỉ là chữ viết trên trang giấy, thì bạn đã từ chối đường tu học, tu tâm dưỡng tánh, nuôi trí huệ của hàng xuất thế.

Là con đường học để thực hành để đến nơi an lạc và giải thoát rốt ráo. Dẫu biết đó chỉ là lý thuyết, nhưng nếu rời bỏ lý thuyết thì sẽ rơi vào tà kiến, và phải chịu đọa lạc trong chốn khổ đau, trôi lăn mãi không biết ngày ra. Kinh văn là ánh sáng của ngọn đèn trí huệ mà đức Phật đà đã thắp sáng, nếu từ bỏ hoặc không có lòng cung kính và chân thành thì tự bản thân của mỗi người sẽ không bao giờ ra khỏi màn đen tăm tối trong chốn u minh.

Nhưng nếu chỉ dựa vào ánh sáng kia thì cũng không được, vì có khác nào người cầm đèn soi sáng trong màn đêm tăm tối ở một khu rừng đầy mọi sự nguy hiểm mà chẳng muốn bước ra. Do đó, người học Phật cần phải y theo Kinh, lý thuyết và thực hành cùng phải đi đôi, như vậy mới mong ra khỏi được khu rừng tăm tối đầy mọi nguy hiểm.

Đối với người Phật tử chân chánh, Kinh văn thật sự rất quan trọng. Kinh văn ví như là bản đồ có ghi chú mọi nguy hiểm, đường dốc cheo leo, nhiều hiểm nạn trên đường của mỗi bước chúng ta đi. Do đó, chớ vội vàng theo ý riêng dựa vào sự chút thông minh do thiện nghiệp từ đời trước đã trồng, mà vội bày xích hoặc không có lòng xem trọng Kinh văn.

Là một Phật tử chân chánh cần phải hiểu rõ, cần phải phước huệ song tu. Nếu có tâm đắc với lời dạy nào của Đức Phật đà qua Kinh Tạng, nên khéo suy nghĩ, đọc đi đọc lại để càng thâm hiểu ý nghĩa của kinh văn. Để trên đường tu học của mình được tinh tấn, và tránh đi vào những chốn u tối của tà thuyết lang tràng khắp mọi nơi, hoặc được chen lẫn, ẩn náo qua hình tướng giáo lý của đạo Phật, huống hồ là những gì ngoài Phật giáo thì còn nguy hiểm đến dường nào.

Phật giáo là gì? Phật giáo nghĩa là lời dạy của đấng hoàn toàn giác ngộ và sáng suốt. Người con Phật cần phải dè dặt, cẩn thận, chớ theo ý riêng mình hay phụ họa theo những người chỉ biết trao chuốt ở đầu môi, chót lưỡi. Rồi chê bai, bày xích đưa ra nhiều lý do, để dụ dẫn những người nhẹ dạ, cả tin, không rõ giáo lý. Cứ tưởng chừng là đang tu học Phật. Nhưng thật tế thì cách quá xa. Cho nên, trên đường tu bồi giới hạnh, để tìm ra con đường giác ngộ, giải thoát chân chánh cho mình. Thì cần phải y theo Kinh văn, tức là lời dạy của đức Phật đà. Để biết được đúng, sai, chánh, tà v.v… Vì giữa sinh tử và Niết Bàn chỉ ở một niệm, Thiện và ác, si mê và trí huệ mà thôi.

Sự thông minh con người còn rất giới hạn, dầu đó là sự học rộng hiểu nhiều. Nhưng chỉ bất quá là những tư tưởng của sự hiểu biết sinh diệt trong vòng sinh tử, chớ đó chẳng phải là tuệ-giác. Chỉ có thể giúp biện giải những việc mà còn giới hạn trong mọi mặt so với bậc đại trí huệ của hàng xuất thế. Do đó, người học Phật để tìm đến sự giác ngộ, giải thoát cần phải từ bỏ những tập khí kiêu căn, ngã mạn, do sự si mê ngăn trở cho sự tu học và lánh xa những hạng người như thế. Nếu không, sớm muộn gì, tự mình chuốt lấy mà không phải là từ người nào khác ngoài chính mình.

Kinh văn thật sự rất quan trọng, vì là mực thước để đo lường. Là ánh sáng thường hằng, là ngọn đèn trí huệ đã được đức Phật đà thắp sáng. Là cửa thành kiên cố. Là bản đồ vĩ đại có nhiều ghi chú rõ ràng từng mỗi nơi trong vòng sinh tử, thiện-ác, chánh-tà, tiệm-giáo, đốn giáo, giải thoát, chưa giải thoát, viên mãn hay chưa viên mãn, sinh tử hay Niết bàn, tất cả đều rõ ràng nhất nhất. Tóm lại, Tam Tạng Kinh ví như là bộ Đại Từ Điển vĩ đại, bất cứ điều gì đều có thể tra trong bộ Đại Từ Điển này. Vậy phần còn lại là phải tự chính mình theo ánh sáng rộng lớn kia mà tự thắp đuốc lên mà đi để đến bờ giác ngộ, giải thoát.

Các Kinh của phái Thanh Văn (Pàli Tạng) đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu ra công dịch hầu như đã hoàn tất. Cùng đóng góp vào sự phiên dịch này còn có giáo sư Trần Phương Lan, V.V…

Những bộ kinh lớn có tầm quan trọng như Kinh Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Thủ Lăng Nghiêm v.v… đã sớm được các dịch giả dịch ra chữ Việt từ sớm, như Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Hòa Thượng Thích Minh Lễ,  Cư sĩ Tâm Minh, v.v… và v.v…

Bộ Mật Giáo Đại Tạng Việt Nam, được quý thầy như Thích Thiện Trí, Thích Quảng Trí, Thích Viên Giác, Thích Viên Đức, Cư sĩ Huyền Thanh và Hòa Thượng Thích Thiền Tâm v.v…dịch ra chữ Việt.

Với mong muốn có đủ Kinh văn thắp sáng để xua tan hết những màn đen tăm tối trong chốn u minh. Có nơi nương tựa, để tham tường khi lạc lối đi, cũng là ngọn đuốc soi đường trong chốn u minh sinh tử, đầy tà thuyết trong thời tranh chấp kiên cố của mạt pháp này.

Thật hy hữu là phước duyên biết bao, được Bộ Đại Tạng Kinh Chữ Việt của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Không có gì vui mừng bằng, tâm hoan hỷ cùng tột, với ước nguyện đó, trên tinh thần đó. Trang Tạng Thư Phật Học sẽ cập nhật đưa vào mạng Đại Tạng Kinh Chữ Việt này (Từ Bộ A Hàm đến bộ Sự Vựng).

Vì không có được cơ duyên được bản Kinh đánh máy. Do đó, ban biên tập đã dùng phần mềm ABBYY FineReader để scan chuyển đổi Kinh văn qua dạng Word để đưa lên trang nhà. Trong thời gian khó khăn này rất cảm kích, tri ân đến Cư sĩ Quảng Minh, chùa Hải Đức, đã gởi tặng các Tập Kinh (scan từ Kinh qua dạng hình bằng PDF) để chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian trong quá trình xử lý (Scan Kinh văn qua dạng word). Lại xin chân thành cám ơn quý Phật tử, đã dành nhiều thời gian quý báu, chuyển đổi Đại Tạng Kinh qua dạng word, để trang nhà Tạng Thư Phật Học, có cơ hội giới thiệu cũng như phổ biến trên mạng toàn cầu.

Dù vậy, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, chỉ dịch từ Bộ A Hàm đến Bộ Sự Vựng trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng. Rất mong và ngưỡng nguyện chư tôn thiền đức ra công phiên dịch tiếp các Bộ còn lại, để cho Phật giáo đồ Việt Nam đầy đủ Đại Tạng Kinh chữ Việt. Có nơi tham khảo tìm học.

Vì trong Tạng Kinh của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng, chỉ dịch riêng bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm (trong Bộ Mật Tông) mà không dịch các Kinh được nằm trong bộ này. Do đó, chúng tôi dùng Bộ Mật Tạng Việt của quý thầy Thích Quảng Trí và Cư sĩ Huyền Thanh, hầu đã dịch ra toàn Bộ Mật Tông trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng. Cư sĩ cũng hiện đang phổ biến toàn bộ Kinh Mật Tạng trên blog cá nhân “Kinh Mật Tạng”. Nếu quý vị nào có nhu cầu xin ghé thăm trang nhà của Cư sĩ, nơi phổ biến hầu như khá đầy đủ của giáo lý Mật tạng.

Kinh sách phổ biến trên trang nhà Tạng Thư Phật Học, không giữ bản quyền. Chỉ tuỳ thuộc quyền của tác giả và dịch giả của Kinh, sách đó.

Chúng tôi rất hoan hỷ, mọi sự sao chép phổ biến trên tinh thần bất vụ lợi. Chúng tôi hoàn toàn không hoan hỷ, mọi việc sao chép vì lợi nhuận, quyên góp .v.v…Nếu được, khi đăng lại thông tin từ trang nhà Tạng Thư Phật Học, rất mong quý vị hoan hỷ ghi lại nguồn trích dẫn.

Tha thiết hướng về Tam bảo, với lòng chân thành hoan hỷ và tri ân đến tất cả các bậc chư tôn thiền đức, quý vị Cư sĩ, đã giúp cho Phật giáo Việt nam có được một Đại Tạng Kinh bằng quốc ngữ riêng mình. Giúp chúng con có đủ lòng tin kiên cố, có nơi nương tựa giữa chốn phù trầm, dõng mạnh tiến bước hoằng dương chánh Pháp, qua nền giáo dục của Phật đà, thông qua ba Tạng Kinh Điển của Phật giáo. Để đi đúng đường và vượt qua khỏi bao thử thách, tà thuyết và đầy cạm bẫy, nhiễu nhương trong thời đấu tranh kiến cố này.

Thành kính tri ân,

Nam Mô A Di Đà Phật.