VÔ NHẤT ĐẠI SƯ  
THÍCH THIỀN TÂM MỘT CAO TĂNG CẬN ĐẠI

Soạn Giả: Ưu Bà Di, Bồ Tát Giới BẢO ĐĂNG
Giảo Chánh: Sa môn THÍCH HẢI QUANG
Xuất Bản: Pháp Hoa Tự, Tucson-Arizona

 

Chí-tâm đảnh-lễ: Nam-mô hoằng dương môn Tịnh-độ, Đại Ninh, Phương Liên cập Hương Nghiêm đạo tràng, VÔ NHẤT ĐẠI SƯ, THÍCH THIỀN-TÂM HÒA-THƯỢNG.

Hòa Thượng THÍCH THIỀN TÂM
Ất Sửu 1925 – Nhâm Thân 1992
(Tăng lạp 48 – Thế thọ 68)

 

Điếu
THIỀN-TÂM HÒA THƯỢNG VÔ-NHẤT ĐẠI-SƯ – THI

Hóa-duyên dĩ-mãn biệt TA-BÀ,
Lục bát quang-âm tợ sát-na.
Thượng-phẩm Tôn-sư đăng giác-địa,
Bảo-quang phổ-chiếu thập-phương lòa.
THIỀN-TÂM sanh-tử vô lai-khứ,
HÒA-THƯỢNG hoàn-nguyên đoạn kiếp ma.
VÔ-NHẤT đạo-thành viên-mãn quả,
ĐẠI-SƯ kim xướng niết-bàn ca.

Đệ tử
THÍCH HẢI-QUANG
Pháp-Hoa tự, Tucson, Az
Phụng-điếu

 

 

MỤC LỤC