Nhân Quả Nghiệp Báo

Nhân Quả Nghiệp Báo

Nam mô Đại Từ Đại Bi, Đại Hỷ Đại Xả, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Từ Mẫu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Duy Nguyện Thùy Từ  Cứu Độ.

“Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ não, sợ hãi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi thì tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhãn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ não ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác.” Bồ Tát Quán Thế Âm

 Sách Đọc

error: