Mục Đích và Chủ Trương

MỤC ĐÍCH VÀ CHỦ TRƯƠNG

Tạng Thư Phật Học được thành lập vào năm 2006. Do nhóm người xuất gia và tại gia trên tinh thần thiện nguyện, bất vụ lợi, phi chính trị, hoàn toàn độc lập, không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tu viện, tổ chức Phật giáo nào. Chúng tôi là nhóm người hoằng dương Pháp môn Tịnh độ, truyền bá giáo Pháp đại thừa giải thoát của Thế Tôn. Với tâm nguyện quảng bá giáo pháp qua các bài giảng, sách của chư Tôn túc trong đạo, thật đức, thật tài, làm kim chỉ nam cho người hậu học. Nếu may mắn có người hữu duyên và áp dụng những lời dạy của Phật, Tổ thông qua trang nhà, thực hành trong đời sống thực tế và đạt được sự an lạc, kết quả, thì chúng tôi thật lấy làm vinh hạnh và hoan hỷ vô cùng.

Trang nhà chỉ truyền tải những bài Pháp trong khuôn khổ của giáo lý. Nương Bốn Pháp Ấn của nhà Phật để truyền đạt. Vì chỉ sợ truyền tải nội dung không đúng với Phật, tổ, nên những gì không rõ ràng, chúng tôi xin phép không đăng tải trên trang nhà, mong quý độc giả niềm tình hoan hỷ.

TÔN CHỈ

Cùng nhau tu học để thăng hoa trong cuộc sống hằng ngày qua sự chuyển hóa thân tâm, tiến bước trên hành trình hướng về chân lý giải thoát.

1./ Sám Hối Nghiệp Chướng
2/. Tu Các Công Đức
3/. Phát Bồ Đề Tâm
4/. Hồi Hướng  và Phát Nguyện
5/. Vãng Sanh Tịnh Độ.

 

error: