Cúi đầu đảnh lễ Đức Quán Âm,
Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm.
Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối,
Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm.
Vô vi phát khởi từ bi nguyện,
Chơn thật tuyên dương bí mật âm.
Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện,
Tiêu trừ tội chướng hết luân trầm.
Long thiên các Thánh đồng gia hộ,
Trăm nghìn Tam muội nguyện tu tâm.
Thân được quang minh tâm trí tuệ,
Thọ trì công đức thật cao thâm.
Trần lao biển cả thề qua lại,
Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm.
Con nay xưng tụng nguyện qui y,
Các nguyện tùy tâm đều viên mãn.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Quy mạng mười phương Phật,
Tôn Pháp, hiền thánh Tăng.
Tam thánh cõi Cực lạc,
Xin thương xót chứng minh:

Vô thỉ kiếp đến nay,
Con mê lạc luân hồi.
Do bởi tham, sân, si,
Từ nơi thân, khẩu, ý.
Tạo tứ trọng, ngũ nghịch,
Thập ác, vô biên tội.
Nay đem tâm chí thành,
Tỏ bày cầu sám hối.
Nguyện nhờ sức gia trì,
Thân, tâm đều thanh tịnh.
Xin phát đại Bồ đề,
Ðộ mình, người giải thoát.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3 lần)

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ.
Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.
Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni:

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (5lần)

Quang, Thọ khó suy lường,
Sáng lặng khắp mười phương.
Thế Tôn Vô Lượng Quang,
Cha lành cõi Liên Bang.
Thần lực chẳng tư nghì,
Sống lâu A Tăng kỳ.
A Di Ðà Như Lai,
Tiếp dẫn lên liên đài.
Cõi Cực Lạc thuần tịnh,
Công đức lạ trang nghiêm.
Nơi tất cả quần sanh,
Vượt lên ngôi bất thối.
Mười phương hằng sa Phật.
Ðều ngợi khen Vô Lượng.
Cho nên hôm nay con,
Nguyện sanh về An Dưỡng.

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ tát.

CON NAY khắp vì bốn ơn, ba cõi, cùng pháp giới chúng sanh CẦU nơi QUẢ VỊ NHỨT THỪA VÔ THƯỢNG BỒ ÐỀ của PHẬT. Một lòng trì niệm, hồng danh muôn đức A DI ÐÀ PHẬT, cầu sanh CỰC LẠC.

Duy nguyện Từ phụ, A DI ÐÀ PHẬT, từ bi gia hộ, xót thương tiếp độ.

Thân Phật A Di Đà vàng rực rỡ,
Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm.
Năm Tu Di uyển chuyển ngọc hào,
Bốn biển lớn biếc xanh lien mục.
Vô biên hóa Phật cùng Bồ Tát,
Hiện đầy trong ánh diệu quanh minh.
Nguyện lành bốn tám độ hàm linh,
Chín phẩm sen vàng sanh Cực Lạc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ðại Từ, Ðại Bi, tiếp dẫn đạo sư, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần (nhiều càng tốt))
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10 lần)
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10 lần)
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Nay con trì chú, xưng niệm PHẬT,
Thệ phát lòng Bồ đề rộng lớn.
Cúi xin xót thương, nhiếp thọ con,
Chứng minh sám hối và sở nguyện.

Về trước đến nay con tạo ác,
Ðều do vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra.
Tất cả chí tâm xin sám hối.

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ,
Phiền não vô tận thề nguyện dứt.
Pháp môn vô lượng thề nguyện học,
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.

Con nguyện lâm chung dự biết thời,
Dứt trừ tất cả điều chướng ngại.
Diện kiến Tây phương Tam thánh tôn,
Liền được sanh về cõi Cực Lạc.

Xin đem công đức trì niệm nầy,
Hồi hướng bốn ân và ba cõi.
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh,
Ðồng sanh Cực Lạc thành PHẬT đạo.

– Phục lễ Tây Phương nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Đại Đạo Sư.

Nay Con phát nguyện nguyện vãng sinh. Xin nguyện xót thương tiếp nhận.

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ðệ tử sám hối, phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng, đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA MÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ÐÀ PHẬT, đại-bi QUÁN THẾ ÂM Bồ tát, đại lực ÐẠI THẾ CHÍ Bồ-tát, Thanh-tịnh ÐẠI HẢI CHÚNG Bồ-tát, Thập phương tam thế biến pháp giới Tam bảo.

Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi
Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột
Điệu lý tu hành cũng thế thôi.

Đệ tử chúng conKính lạy đức Phật A Di ĐàGiáo chủ cõi tịnh độ Phương TâyXin ngài đem ánh sáng vô lượng
Rọi vào tâm tư conRọi vào tâm thức của các hương linhKhiến cho tất cả chúng conPhiền não lắng yên
Nghiệp chướng tiêu trừTội báo dứt sạchOán kết giải tỏaKính xin ngài thương xót chúng con
Soi chiếu chúng con.Nam mô A Di Đà Phật!

Từ Điển

tìm kiếm theo điều kiện
Tìm chính xác mục từ
Tìm kiếm theo mục từ
Tìm kiếm trong nội dung mục từ
Tìm kiếm theo từ điển
Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Anh - Việt)
Phật Học Đại Từ Điển
Phật Học Từ Điển Thiện Phúc (Sanskrit – Pali – Việt)
Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt - Anh)
Từ Điển Đạo Uyển
Phật Học Từ Điển (Anh – Việt)
Từ Điển Thuật Ngữ Phật Học Hán Ngữ
Từ-điển Thiền và Thuật Ngữ Phật Giáo Thiện Phúc [Anh - Việt]
Phật Quang Đại Từ Điển
Từ Điển Thiền Và Thuật Ngữ Phật Giáo
Thuật ngữ Phật học Anh Hán
Từ Điển Pali - English
Từ Điển Phật Học Việt - Anh Minh Thông
Concise Pali-English Dictionary
Từ Điển Phật Học Việt - Việt
Phật Học Từ Điển Thiện Phúc
Tự Điển Pāli-Việt Giản Lược
Từ-điển Thiền và Thuật Ngữ Phật Giáo Thiện Phúc (Việt - Anh)

Thử tìm từ: 默理龍華會bất động Phậtmộc hoạn kinhPrajāpaya-Viniscaya-Siddhi ...

Tam Quy - Ngũ Giới

– Ðệ tử quy-y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, quỷ, vật.

– Ðệ tử quy-y Pháp, nguyện trọn đời không quy-y ngoại đạo, tà giáo.

– Ðệ tử quy-y Tăng, nguyện trọn đời không quy-y tổn hữu ác đảng.

1. Không được giết hại: Không sát sinh bao gồm không giết hại từ con người đến súc vật lớn như voi, ngựa, trâu, bò v.v…, cho đến các loài nhỏ bé như côn trùng, sâu bọ, kiến v.v…

2. Không được trộm cướp: trộm cướp là lấy những tài vật thuộc quyền sở hữu của người, mà không có sự ưng thuận , hay cưỡng ép người ta ưng thuận bằng võ lực hay quyền hành. Những vật quý giá như nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, ngọc ngà… cho đến vật hèn mọn như lá trầu, trái ớt… người ta không cho mà mình tự lấy đều là trộm cướp.

3. Không được tà dâm: Tà dâm tức là muốn nói về sự dâm dục phi lễ, phi pháp. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh; ngoài ra, lén lút lăng chạ làm việc phi pháp với người khác phái gọi là tà.

4. Không được nói sai sự thật: Nói sai sự thật có bốn cách: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.

5. Không được uống rượu: Tất cả những thứ có chất men làm say người, hay chấc độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành, mà cũng không được ép nài người khác uống. Ép nài, khuyến khích người khác uống, tội lại nặng hơn cả chính mình uống nữa.

Mười Điều Tâm Niệm

1. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh.

2. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.

3. Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

5. Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo.

6. Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

8. Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ.

9. Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

10. Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

Bảy Điều Khuyên

1. Khuyên người đời siêng làm thiện, tích đức kết duyên phước vẹn toàn.

2. Khuyên người đời luôn ghi nhớ, xưa nay trăm thiện hiếu đầu tiên.

3. Khuyên người đời chớ tham tiền, mưu tính không bằng trời tính đâu.

4. Khuyên người đời đừng trộm cướp, vi phạm luật pháp khổ tù lao.

5. Khuyên người đời chớ dâm loạn, bại hoại gia phong lắm não phiền.

6. Khuyên người đời đừng gian dối, nhân quả trả vay sẽ có ngày.

7. Khuyên người đời đừng sát sanh, ta sống, vật sống dù khác thân.

[thienminh-lsc]Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành tựu việc tốt cho người.

Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác.

Đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu niệm Phật hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn.

Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm nào khác.  Nếu như vọng niệm chợt sinh ngay đó liền phải dứt trừ.

Thường luôn luôn hổ thẹn sám hối lỗi lầm.

Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người.

Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại.

Dù có tu trì vẫn thấy mình khiếm khuyết, không đuợc kêu căng.

Chỉ xét lỗi của mình, không vạch nói lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở.

Luôn nghỉ: Tất cả đều là BỒ TÁT, chỉ ta là phàm phu. Đại sư Ấn Quang

Thực hành giáo pháp đức Phật vào đời sống là người có trí huệ, chắc chắn được hạnh phúc. Tìm hiểu giáo pháp đức Phật để thỏa mãn kiến thức, lý luận thấp cao là rơi vào không tưởng, chẳng khác người không tắm gội mà mặc áo mới, kẻ say rượu mà luận bàn đạo lý. Hòa Thượng Thích Đức Niệm