Lá Thư Học Phật

Gởi người học PHẬT những lời thơ,
Khuyên giữ thân, tâm chớ để nhơ.
Hôm sớm thường tu môn Lục-Niệm,
Phật-tánh thiên-chơn ắt chẳng mờ.
Muôn kiếp tham-sân rày quyết-đoạn,
Làu-làu gương tịnh biết thân sơ.
Nhắn ai trong nẻo trần lao muội,
Mau về AN-DƯỠNG chớ thờ-ơ.