Phật Quang Đại Từ Điển

PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN

Ghi chú: Bộ Phật Quang Đại Từ Điển, là một trong bộ từ Điển lưu nhiều danh từ Phật học, dồi giàu nội dung. Do đó, mà trang nhà sẽ dùng bộ Đại Từ Điển này làm gốc để tra cứu. Ở mỗi từ khóa cùng tên khác nguồn Từ Điền sẽ được trình bày cùng chung từ khóa đó.

[A] [B] [C] [D] [Đ] [E] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] 

[P] [Q][R] [S] [T] [U] [V] [X] [Y]

error: Alert: Content is protected !!