0220. Kinh Nhiều Trí Tuệ Tới Niết Bàn Phật

0220. Kinh Nhiều Trí Tuệ Tới Niết Bàn Phật

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

MỤC LỤC

error: