Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm bốn mươi sáu.

Thứ bốn mươi tư phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Thế nào tên là nói giảng chân thực Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện nói Không đâu được Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Như vậy tên là nói giảng chân thực Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích lại báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Các người nam thiện, người nữ thiện nói Không đâu được Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, tên là nói chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ra sao ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Sắc thân, tự tính Sắc thân Rỗng. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết, tự tính Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng. Tự tính của Sắc thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Sắc thân không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Sắc thân có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Sắc thân, tự tính Sắc thân Rỗng. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết, tự tính Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng. Tự tính của Sắc thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Sắc thân không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Sắc thân có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Sắc thân, tự tính Sắc thân Rỗng. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết, tự tính Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng. Tự tính của Sắc thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Sắc thân không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Sắc thân có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Sắc thân, tự tính Sắc thân Rỗng. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết, tự tính Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng. Tự tính của Sắc thân đó liền là tự tính sai.     Tự tính của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Sắc thân không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Sắc thân có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát nơi Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Nơi Mắt, tự tính nơi Mắt Rỗng. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, tự tính nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng. Tự tính của nơi Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nơi Mắt không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các nơi Mắt có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát nơi Mắt hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Nơi Mắt, tự tính nơi Mắt Rỗng. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, tự tính nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng. Tự tính của nơi Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nơi Mắt không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các nơi Mắt có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát nơi Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Nơi Mắt, tự tính nơi Mắt Rỗng. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, tự tính nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng. Tự tính của nơi Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đó cũng tự tính sai.  Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nơi Mắt không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các nơi Mắt có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát nơi Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Nơi Mắt, tự tính nơi Mắt Rỗng. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, tự tính nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng. Tự tính của nơi Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nơi Mắt không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các nơi Mắt có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát nơi Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Nơi Sắc thân, tự tính nơi Sắc thân Rỗng. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp, tự tính nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng. Tự tính của nơi Sắc thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nơi Sắc thân không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các nơi Sắc thân có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát nơi Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Nơi Sắc thân, tự tính nơi Sắc thân Rỗng. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp, tự tính nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng. Tự tính của nơi Sắc thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nơi Sắc thân không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các nơi Sắc thân có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát nơi Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Nơi Sắc thân, tự tính nơi Sắc thân Rỗng. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp, tự tính nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng. Tự tính của nơi Sắc thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nơi Sắc thân không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các nơi Sắc thân có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát nơi Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Nơi Sắc thân, tự tính nơi Sắc thân Rỗng. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp, tự tính nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng. Tự tính của nơi Sắc thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nơi Sắc thân không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các nơi Sắc thân có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Cảnh giới Mắt, tự tính cảnh giới Mắt Rỗng. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, tự tính Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng. Tự tính của cảnh giới Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Mắt không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Mắt có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Mắt hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Cảnh giới Mắt, tự tính cảnh giới Mắt Rỗng. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, tự tính Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, tự tính Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng. Tự tính của cảnh giới Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Mắt không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Mắt có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Cảnh giới Mắt, tự tính cảnh giới Mắt Rỗng. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, tự tính Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng. Tự tính của cảnh giới Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Mắt không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Mắt có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Cảnh giới Mắt, tự tính cảnh giới Mắt Rỗng. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, tự tính Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, tự tính Rỗng. Tự tính của cảnh giới Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Mắt không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Mắt có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Cảnh giới Tai, tự tính cảnh giới Tai Rỗng. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, tự tính cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Tự tính của cảnh giới Tai đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Tai không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Tai có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Tai hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Cảnh giới Tai, tự tính cảnh giới Tai Rỗng. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, tự tính cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Tự tính của cảnh giới Tai đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Tai không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Tai có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Cảnh giới Tai, tự tính cảnh giới Tai Rỗng. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, tự tính cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Tự tính của cảnh giới Tai đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Tai không thể được.   Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Tai có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Tai hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Cảnh giới Tai, tự tính cảnh giới Tai Rỗng. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, tự tính cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Tự tính của cảnh giới Tai đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Tai không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Tai có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi.

Không nên quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Cảnh giới Mũi, tự tính cảnh giới Mũi Rỗng. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi, tự tính cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Tự tính của cảnh giới Mũi đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Mũi không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Mũi có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Mũi hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Cảnh giới Mũi, tự tính cảnh giới Mũi Rỗng. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi, tự tính cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Tự tính của cảnh giới Mũi đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Mũi không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Mũi có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Cảnh giới Mũi, tự tính cảnh giới Mũi Rỗng. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi, tự tính cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Tự tính của cảnh giới Mũi đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Mũi không thể được.   Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Mũi có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Cảnh giới Mũi, tự tính cảnh giới Mũi Rỗng. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi, tự tính cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Tự tính của cảnh giới Mũi đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Mũi không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Mũi có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi.

Không nên quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Cảnh giới Lưỡi, tự tính cảnh giới Lưỡi Rỗng. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, tự tính cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Tự tính của cảnh giới Lưỡi đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Lưỡi không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Lưỡi có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Cảnh giới Lưỡi, tự tính cảnh giới Lưỡi Rỗng. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, tự tính cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Tự tính của cảnh giới Lưỡi đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Lưỡi không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Lưỡi có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Cảnh giới Lưỡi, tự tính cảnh giới Lưỡi Rỗng. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, tự tính cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Tự tính của cảnh giới Lưỡi đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Lưỡi không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Lưỡi có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Cảnh giới Lưỡi, tự tính cảnh giới Lưỡi Rỗng. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, tự tính cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Tự tính của cảnh giới Lưỡi đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Lưỡi không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Lưỡi có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Cảnh giới Thân, tự tính cảnh giới Thân Rỗng. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân, tự tính cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Tự tính của cảnh giới Thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Thân không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Thân có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Thân hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Cảnh giới Thân, tự tính cảnh giới Thân Rỗng. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân, tự tính cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Tự tính của cảnh giới Thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Thân không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Thân có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Cảnh giới Thân, tự tính cảnh giới Thân Rỗng. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân, tự tính cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Tự tính của cảnh giới Thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Thân không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Thân có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát cảnh giới Thân hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Cảnh giới Thân, tự tính cảnh giới Thân Rỗng. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân, tự tính cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Tự tính của cảnh giới Thân đó liền là tự tính sai. Tự tính của cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Cảnh giới Thân không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các cảnh giới Thân có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm bốn mươi sáu.