Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ năm mươi sáu.

Thứ sáu phần mười lăm Phẩm Phân tích Bậc Phật phần đầu.

Thiện Hiện nên biết ! Cõi Đất không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Ngu tối không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Việc ảo không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy cảnh giấc mộng, hình tượng, tiếng vang, ảnh quang sáng, hoa trong Rỗng, tìm thành trì hương, việc biến hóa không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Rỗng bên trong không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Môn Giải thoát Rỗng không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Năm Mắt không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy sáu Thần thông không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Mười Lực của Phật không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Tu Đà Hoàn sinh hướng tới ác không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Tư Đà Hàm thẳng tới sinh, A Na Hàm sinh Cõi Tham muốn, Bồ Tát lớn sinh tự lợi, A La Hán, Duyên Giác, Tam miểu Tam Phật Đà sau có sinh không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Tên chữ, tưởng nhớ, làm ra, nói giảng không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Không sinh không mất, không bẩn không sạch, không hình tướng, không làm, không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Cảnh trước giữa sau không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Đi tới không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Đi, dừng không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Không sinh không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Tăng giảm không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Bậc Vui Nhất không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Bậc Xem sạch không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh. Như vậy Bậc Tính loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Thành thục chúng sinh Có tình không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện nên biết ! Nghiêm sạch Đất Phật không đâu có, do không thể được. Dựa vào Bậc Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Do cuối cùng Thanh tịnh.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Pháp ra sao do không thể được. Nói bản thân cũng không thể được sao ?

Phật nói rằng : Thiện Hiện ! Tính bản thân do không thể được. Nói bản thân không thể được. Thậm chí tính thấy được do không thể được. Nói thấy được không thể được. Cớ là sao ? Tính bản thân thậm chí tính thấy được. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Chân Như do không thể được. Nói Chân Như không thể được. Thậm chí tính thực tế do không thể được. Nói thực tế không thể được. Cớ là sao ? Tính Chân Như thậm chí tính thực tế. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Sắc thân do không thể được. Nói Sắc thân không thể được. Thậm chí tính Biết do không thể được. Nói Biết không thể được. Cớ là sao ? Tính Sắc thân thậm chí tính Biết. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính nơi Mắt do không thể được. Nói nơi Mắt không thể được. Thậm chí tính nơi Ý do không thể được. Nói nơi Ý không thể được. Cớ là sao ? Tính nơi Mắt thậm chí tính nơi Ý.

Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính nơi Sắc thân do không thể được. Nói nơi Sắc thân không thể được. Thậm chí tính nơi Pháp do không thể được. Nói nơi Pháp không thể được. Cớ là sao ? Tính nơi Sắc thân thậm chí tính nơi Pháp. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính cảnh giới Mắt do không thể được. Nói cảnh giới Mắt không thể được. Thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt do không thể được. Nói các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt không thể được. Cớ là sao ? Tính cảnh giới Mắt thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính cảnh giới Tai do không thể được. Nói cảnh giới Tai không thể được. Thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai do không thể được. Nói các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai không thể được. Cớ là sao ? Tính cảnh giới Tai thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính cảnh giới Mũi do không thể được. Nói cảnh giới Mũi không thể được. Thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi do không thể được. Nói các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi không thể được. Cớ là sao ? Tính cảnh giới Mũi thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính cảnh giới Lưỡi do không thể được. Nói cảnh giới Lưỡi không thể được. Thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi do không thể được. Nói các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi không thể được. Cớ là sao ? Tính cảnh giới Lưỡi thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính cảnh giới Thân do không thể được. Nói cảnh giới Thân không thể được. Thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân do không thể được. Nói các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân không thể được. Cớ là sao ? Tính cảnh giới Thân thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính cảnh giới Ý do không thể được. Nói cảnh giới Ý không thể được. Thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý do không thể được. Nói các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý không thể được. Cớ là sao ? Tính cảnh giới Ý thậm chí tính các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Cõi Đất do không thể được. Nói Cõi Đất không thể được. Thậm chí tính cảnh giới Biết do không thể được. Nói cảnh giới Biết không thể được. Cớ là sao ? Tính Cõi Đất thậm chí tính cảnh giới Biết. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Khổ Chân lý bậc Thánh do không thể được. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh không thể được. Thậm chí tính Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh do không thể được. Nói Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh không thể được. Cớ là sao ? Tính Khổ Chân lý bậc Thánh thậm chí tính Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Ngu tối do không thể được. Nói Ngu tối không thể được. Thậm chí tính Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn do không thể được. Nói Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn không thể được. Cớ là sao ? Tính Ngu tối thậm chí tính Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính việc ảo do không thể được. Nói việc ảo không thể được. Thậm chí tính việc biến hóa do không thể được. Nói việc biến hóa không thể được. Cớ là sao ? Tính việc ảo thậm chí tính việc biến hóa. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Rỗng bên trong do không thể được. Nói Rỗng bên trong không thể được. Thậm chí tính Rỗng của tự tính không có tính do không thể được. Nói Rỗng của tự tính không có tính không thể được. Cớ là sao ? Tính Rỗng bên trong thậm chí tính Rỗng của tự tính không có tính. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Nhiều Bố thí tới Niết Bàn do không thể được. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn không thể được. Thậm chí tính Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn do không thể được. Nói Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không thể được. Cớ là sao ? Tính Nhiều Bố thí tới Niết Bàn thậm chí tính Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính bốn nghĩ Tĩnh lặng do không thể được. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng không thể được. Thậm chí tính bốn Định Không có Sắc thân do không thể được. Nói bốn Định Không có Sắc thân không thể được. Cớ là sao ? Tính bốn nghĩ Tĩnh lặng thậm chí tính bốn Định Không có Sắc thân. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính bốn dừng ở nghĩ nhớ do không thể được. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ không thể được. Thậm chí tính tám nhánh Đạo Thánh do không thể được. Nói tám nhánh Đạo Thánh không thể được. Cớ là sao ? Tính bốn dừng ở nghĩ nhớ thậm chí tính tám nhánh Đạo Thánh. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính môn Giải thoát Rỗng do không thể được. Nói môn Giải thoát Rỗng không thể được. Thậm chí tính môn Giải thoát không có nguyện do không thể được. Nói môn Giải thoát không có nguyện không thể được. Cớ là sao ? Tính môn Giải thoát Rỗng thậm chí tính môn Giải thoát không có nguyện. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính năm Mắt do không thể được. Nói năm Mắt không thể được. Thậm chí tính sáu Thần thông do không thể được. Nói sáu Thần thông không thể được. Cớ là sao ? Tính năm Mắt thậm chí tính sáu Thần thông. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính mười Lực của Phật do không thể được. Nói mười Lực của Phật không thể được. Thậm chí tính Trí tuệ của tất cả hình tướng do không thể được. Nói Trí tuệ của tất cả hình tướng không thể được. Cớ là sao ? Tính mười Lực của Phật thậm chí tính Trí tuệ của tất cả hình tướng. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Tu Đà Hoàn sinh hướng tới ác do không thể được. Nói Tu Đà Hoàn sinh hướng tới ác không thể được. Thậm chí tính Tam miểu Tam Phật Đà sau có sinh do không thể được. Nói Tam miểu Tam Phật Đà sau có sinh không thể được. Cớ là sao ? Tính Tu Đà Hoàn sinh hướng tới ác thậm chí tính Tam miểu Tam Phật Đà sau có sinh. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn do không thể được. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn không thể được. Thậm chí tính Như Lai do không thể được. Nói Như Lai không thể được. Cớ là sao ? Tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn thậm chí tính Như Lai. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính tên chữ, tưởng nhớ, làm ra, nói giảng do không thể được. Nói tên chữ, tưởng nhớ, làm ra, nói giảng không thể được. Cớ là sao ? Tính tên chữ, tưởng nhớ, làm ra, nói giảng. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính không sinh không mất, không bẩn không sạch, không hình tướng, không làm do không thể được. Nói Không sinh không mất, không bẩn không sạch, không hình tướng, không làm không thể được. Cớ là sao ? Tính Không sinh không mất, không bẩn không sạch, không hình tướng, không làm. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính cảnh giới trước, giữa, sau do không thể được. Nói cảnh giới trước, giữa, sau không thể được. Cớ là sao ? Tính cảnh giới trước, giữa, sau. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính đi tới do không thể được. Nói đi tới không thể được. Cớ là sao ? Tính đi tới. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính đi dừng do không thể được. Nói đi, dừng không thể được. Cớ là sao ? Tính đi dừng. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính sinh chết do không thể được. Nói sinh chết không thể được. Cớ là sao ? Tính sinh chết. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính tăng giảm do không thể được. Nói tăng giảm không thể được. Cớ là sao ?  Tính tăng giảm. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Bậc Vui Nhất do không thể được. Nói Bậc Vui Nhất không thể được. Thậm chí tính Bậc Mây Pháp do không thể được. Nói Bậc Mây Pháp không thể được. Cớ là sao ? Tính Bậc Vui Nhất thậm chí tính Bậc Mây Pháp. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Bậc xem sạch do không thể được. Nói Bậc xem sạch không thể được. Thậm chí tính Bậc Như Lai do không thể được. Nói Bậc Như Lai không thể được. Cớ là sao ? Tính Bậc xem sạch thậm chí tính Bậc Như Lai. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính thành thục chúng sinh Có tình do không thể được. Nói thành thục chúng sinh Có tình không thể được. Cớ là sao ? Tính thành thục chúng sinh Có tình. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính nghiêm sạch Đất Phật do không thể được. Nói nghiêm sạch Đất Phật không thể được. Cớ là sao ? Tính nghiêm sạch Đất Phật. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói Bố thí thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không thể được. Thậm chí tính Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói Bố thí thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không thể được. Cớ là sao ? Tính Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân không thể được. Thậm chí tính bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân không thể được. Cớ là sao ? Tính bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ thậm chí tám nhánh Đạo Thánh không thể được. Thậm chí Tính bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ thậm chí tám nhánh Đạo Thánh không thể được. Cớ là sao ? Tính bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, Rỗng ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, Rỗng không thể được. Thậm chí tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, Rỗng ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, Rỗng không thể được. Cớ là sao ? Tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, Rỗng ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính năm Mắt, sáu Thần thông ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói năm Mắt, sáu Thần thông không thể được. Thậm chí tính năm Mắt, sáu Thần thông ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói năm Mắt, sáu Thần thông không thể được. Cớ là sao ? Tính năm Mắt, sáu Thần thông ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói mười Lực của Phật thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng không thể được. Thậm chí tính mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói mười Lực của Phật thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng không thể được. Cớ là sao ?

Tính mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn thậm chí Bồ Tát, Như Lai không thể được. Thậm chí tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn thậm chí Bồ Tát, Như Lai không thể được. Cớ là sao ? Tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Bậc Vui Nhất, Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói Bậc Vui Nhất thậm chí Bậc Mây Pháp không thể được. Thậm chí tính Bậc Vui Nhất, Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói Bậc Vui Nhất thậm chí Bậc Mây Pháp không thể được. Cớ là sao ? Tính Bậc Vui Nhất, Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp ở trong này.  Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính Bậc Xem sạch, Bậc Tính loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói Bậc Xem sạch thậm chí Bậc Như Lai không thể được. Thậm chí tính Bậc Xem sạch, Bậc Tính loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói Bậc Xem sạch thậm chí Bậc Như Lai không thể được. Cớ là sao ? Tính Bậc Xem sạch, Bậc Tính loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính thành thục chúng sinh Có tình ở trong Rỗng bên trong, do không thể được. Nói thành thục chúng sinh Có tình không thể được. Thậm chí tính thành thục chúng sinh Có tình ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói thành thục chúng sinh Có tình không thể được. Cớ là sao ? Tính thành thục chúng sinh Có tình ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Tính nghiêm sạch Đất Phật ở trong Rỗng bên trong do không thể được. Nói nghiêm sạch Đất Phật không thể được. Thậm chí tính nghiêm sạch Đất Phật ở trong Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được. Nói nghiêm sạch Đất Phật không thể được. Cớ là sao ? Tính nghiêm sạch Đất Phật ở trong này. Đã có thể được sai. Đang có thể được sai. Hiện nay có thể được sai. Do cuối cùng Thanh tịnh.

Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Tuy xem tất cả Pháp đều không đâu có, không thể được. Do cuối cùng Thanh tịnh. Không dựa vào Bậc Phật mà sinh tới đó. Tuy nhiên dùng không đâu được mà làm Phương tiện dựa vào Bậc Phật. Ra ngoài sinh chết của Ba Cõi tới Trí của Tất cả Trí tuệ. Lợi ích yên vui tất cả chúng sinh Có tình. Tận cùng đời Tương lai thường không cắt đứt hết.

 

Thứ nhất phần mười sáu Phẩm Ca ngợi Bậc Phật phần đầu.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn nói Bậc Phật. Bậc Phật đó vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Quý nhất vi diệu nhất. Như vậy Bậc Phật ngang bằng với khoảng không. Ví như khoảng không đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Bậc Phật cũng như thế. Đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Lại như khoảng không, không lại không đi không dừng ở có thể thấy. Bậc Phật cũng như thế. Không lại không đi không dừng ở có thể thấy. Lại như phía trước, giữa, sau khoảng không đều không thể được. Bậc Phật cũng như thế. Phía trước, giữa, sau khoảng không đều không thể được. Ba đời Bình đẳng cho nên tên là Bậc Phật.

Phật bảo Thiện Hiện : Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói. Bồ Tát Bậc Phật đầy đủ như thế cùng với vô biên công Đức.

Thiện Hiện ! Bậc Phật như thế. Nên biết chắc là Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bậc Phật như thế. Nên biết liền là Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời,  Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bậc Phật như thế. Nên biết liền là Tam muội đi khỏe mạnh. Thậm chí Tam muội như khoảng không, không bẩn nương nhờ, cùng với vô lượng trăm nghìn môn Tam muội.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bậc Phật như thế. Nên biết liền là bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bậc Phật như thế. Nên biết liền là Ba Tam muội. Thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bậc Phật như thế. Nên biết liền là Đà La Ni Văn chữ, cùng với tất cả môn Đà La Ni.

Thiện Hiện ! Như thế cùng với vô lượng vô biên công Đức rất tốt. Nên biết đều là Bậc Phật của Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài nói Bậc Phật vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Quý nhất vi diệu nhất. Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Nếu Cõi Tham muốn là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Cõi Tham muốn là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Cõi Sắc thân, Không có Sắc thân là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Cõi Sắc thân, Không có Sắc thân là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Sắc thân là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Sắc thân là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu nơi Mắt là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do nơi Mắt là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Chân như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu nơi Sắc thân là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do nơi Sắc thân là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Mắt là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Mắt là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Tai là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Tai là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Mũi là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Mũi là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Lưỡi là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Lưỡi là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Thân là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Thân là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu cảnh giới Ý là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do cảnh giới Ý là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Cõi Đất là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Cõi Đất là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Ngu tối là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Ngu tối là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn là Chân Như. Ảo vọng sai, đảo lộn sai, làm ra sai, là chân lý là thực, có bình thường có lâu bền, không biến đổi không khác, có tính thực đó. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn là Chân Như sai. Ảo vọng đó, đảo lộn đó, làm ra đó, chân lý sai thực sai, Biến đổi không có lâu bền, có biến đổi có khác, do đều không có tính thực. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ năm mươi sáu.