Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ tám mươi sáu.

Thứ hai phần hai mươi sáu Phẩm Học Trí tuệ phần đầu.

Kiêu Thi Ca ! Do Khổ Chân lý bậc Thánh, tính Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Khổ Chân lý bậc Thánh. Do Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh, tính Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Khổ Chân lý bậc Thánh. Học không với Khổ Chân lý bậc Thánh. Do không thấy Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Học không với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng thấy Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Do không thể Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng thấy Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng học với Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Do không thể Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng học với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Ngu tối, tính Ngu tối Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Ngu tối. Do Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn, tính Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Ngu tối. Học không với Ngu tối. Do không thấy Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Học không với Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Ngu tối Rỗng thấy Ngu tối Rỗng. Do không thể Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng thấy Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Ngu tối Rỗng học với Ngu tối Rỗng. Do không thể Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng học với Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Rỗng bên trong, tính Rỗng bên trong Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Rỗng bên trong. Do Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính, tính Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Rỗng bên trong. Học không với Rỗng bên trong. Do không thấy Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Học không với Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Rỗng bên trong Rỗng thấy Rỗng bên trong Rỗng. Do không thể Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính Rỗng thấy Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Rỗng bên trong Rỗng học với Rỗng bên trong Rỗng. Do không thể Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính Rỗng học với Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Chân Như, tính Chân Như Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Chân Như. Do Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn, tính Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Chân Như. Học không với Chân Như. Do không thấy Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Học không với Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Chân Như Rỗng thấy Chân Như Rỗng. Do không thể Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn Rỗng thấy Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Chân Như Rỗng học với Chân Như Rỗng. Do không thể Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn Rỗng học với Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, tính Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Do Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn, tính Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Học không với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Do không thấy Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Học không với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng thấy Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Do không thể Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng thấy Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng học với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Do không thể Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng học với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do bốn nghĩ Tĩnh lặng, tính bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy bốn nghĩ Tĩnh lặng. Do bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, tính bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy bốn nghĩ Tĩnh lặng. Học không với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Do không thấy bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Học không với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng thấy bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Do không thể bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng thấy bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng học với bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Do không thể bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng học với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do tám Giải thoát, tính tám Giải thoát Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy tám Giải thoát. Do tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, tính tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy tám Giải thoát. Học không với tám Giải thoát. Do không thấy tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Học không với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể tám Giải thoát Rỗng thấy tám Giải thoát Rỗng. Do không thể tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng thấy tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể tám Giải thoát Rỗng học với tám Giải thoát Rỗng. Do không thể tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng học với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do bốn dừng ở nghĩ nhớ, tính bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy bốn dừng ở nghĩ nhớ. Do bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, tính bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy bốn dừng ở nghĩ nhớ. Học không với bốn dừng ở nghĩ nhớ. Do không thấy bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Học không với bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng thấy bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Do không thể bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Rỗng thấy bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng học với bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Do không thể bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Rỗng học với bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do môn Giải thoát Rỗng, tính môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy môn Giải thoát Rỗng. Do môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy môn Giải thoát Rỗng. Học không với môn Giải thoát Rỗng. Do không thấy môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Học không với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể môn Giải thoát Rỗng Rỗng thấy môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Do không thể môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng thấy môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể môn Giải thoát Rỗng Rỗng học với môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Do không thể môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng học với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do năm Mắt, tính năm Mắt Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy năm Mắt. Do sáu Thần thông, tính sáu Thần thông Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy sáu Thần thông.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy năm Mắt. Học không với năm Mắt. Do không thấy sáu Thần thông. Học không với sáu Thần thông. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể năm Mắt Rỗng thấy năm Mắt Rỗng. Do không thể sáu Thần thông Rỗng thấy sáu Thần thông Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể năm Mắt Rỗng học với năm Mắt Rỗng. Do không thể sáu Thần thông Rỗng học với sáu Thần thông Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do mười Lực của Phật, tính mười Lực của Phật Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy mười Lực của Phật. Do bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, tính bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy mười Lực của Phật. Học không với mười Lực của Phật. Do không thấy bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Học không với bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể mười Lực của Phật Rỗng thấy mười Lực của Phật Rỗng. Do không thể bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng thấy bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể mười Lực của Phật Rỗng học với mười Lực của Phật Rỗng. Do không thể bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng học với bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Pháp không quên mất, tính Pháp không quên mất Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Pháp không quên mất. Do thường dừng ở tính vứt bỏ, tính thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy thường dừng ở tính vứt bỏ.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Pháp không quên mất. Học không với Pháp không quên mất. Do không thấy thường dừng ở tính vứt bỏ. Học không với thường dừng ở tính vứt bỏ. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Pháp không quên mất Rỗng thấy Pháp không quên mất Rỗng. Do không thể thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng thấy thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Pháp không quên mất Rỗng học với Pháp không quên mất Rỗng. Do không thể thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng học với thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Tất cả Trí tuệ, tính Tất cả Trí tuệ Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Tất cả Trí tuệ. Do Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, tính Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Tất cả Trí tuệ. Học không với Tất cả Trí tuệ. Do không thấy Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Học không với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Tất cả Trí tuệ Rỗng thấy Tất cả Trí tuệ Rỗng. Do không thể Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng thấy Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Tất cả Trí tuệ Rỗng học với Tất cả Trí tuệ Rỗng. Do không thể Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng học với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do tất cả môn Đà La Ni, tính tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy tất cả môn Đà La Ni. Do tất cả môn Tam muội, tính tất cả môn Tam muội Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy tất cả môn Tam muội.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy tất cả môn Đà La Ni. Học không với tất cả môn Đà La Ni. Do không thấy tất cả môn Tam muội. Học không với tất cả môn Tam muội. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể tất cả môn Đà La Ni Rỗng thấy tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Do không thể tất cả môn Tam muội Rỗng thấy tất cả môn Tam muội Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể tất cả môn Đà La Ni Rỗng học với tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Do không thể tất cả môn Tam muội Rỗng học với tất cả môn Tam muội Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Tu Đà Hoàn, tính Tu Đà Hoàn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Tu Đà Hoàn. Do Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tính Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Tu Đà Hoàn. Học không với Tu Đà Hoàn. Do không thấy Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Học không với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Tu Đà Hoàn Rỗng thấy Tu Đà Hoàn Rỗng. Do không thể Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Rỗng thấy Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Tu Đà Hoàn Rỗng học với Tu Đà Hoàn Rỗng. Do không thể Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Rỗng học với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Do Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, tính Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Học không với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Do không thấy Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán. Học không với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng thấy Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Do không thể Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán Rỗng thấy Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng học với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Do không thể Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán Rỗng học với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Duyên Giác, tính Duyên Giác Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Duyên Giác. Do Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác, tính Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Duyên Giác. Học không với Duyên Giác. Do không thấy Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Học không với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Duyên Giác Rỗng thấy Duyên Giác Rỗng. Do không thể Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Rỗng thấy Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Duyên Giác Rỗng học với Duyên Giác Rỗng. Do không thể Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Rỗng học với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn, tính Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do Chính Biến Tri, tính Chính Biến Tri Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Chính Biến Tri.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Bồ Tát Bồ Tát lớn. Học không với Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do không thấy Chính Biến Tri. Học không với Chính Biến Tri. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng thấy Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Do không thể Chính Biến Tri Rỗng thấy Chính Biến Tri Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng học với Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Do không thể Chính Biến Tri Rỗng học với Chính Biến Tri Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn, tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, tính Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Học không với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do không thấy Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Học không với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng thấy Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Do không thể Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng thấy Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng học với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Do không thể Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng học với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Do Bậc Thanh Văn, tính Bậc Thanh Văn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Bậc Thanh Văn. Do Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng, tính Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy Bậc Thanh Văn. Học không với Bậc Thanh Văn.

Do không thấy Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Học không với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không thể Bậc Thanh Văn Rỗng thấy Bậc Thanh Văn Rỗng. Do không thể Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng Rỗng thấy Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Không thể Bậc Thanh Văn Rỗng học với Bậc Thanh Văn Rỗng. Do không thể Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng Rỗng học với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Sắc thân Rỗng. Học không với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Sắc thân Rỗng. Là học với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với nơi Mắt Rỗng. Học không với nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với nơi Mắt Rỗng. Là học với nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với nơi Sắc thân Rỗng. Học không với nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với nơi Sắc thân Rỗng. Là học với nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với cảnh giới Mắt Rỗng. Học không với Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với cảnh giới Mắt Rỗng. Là học với Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với cảnh giới Tai Rỗng. Học không với cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với cảnh giới Tai Rỗng. Là học với cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với cảnh giới Mũi Rỗng. Học không với cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với cảnh giới Mũi Rỗng. Là học với cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với cảnh giới Lưỡi Rỗng. Học không với cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với cảnh giới Lưỡi Rỗng. Là học với cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với cảnh giới Thân Rỗng. Học không với cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với cảnh giới Thân Rỗng. Là học với cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với cảnh giới Ý Rỗng. Học không với Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với cảnh giới Ý Rỗng. Là học với Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Cõi Đất Rỗng. Học không với Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Cõi Đất Rỗng. Là học với Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Học không với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Là học với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Ngu tối Rỗng. Học không với Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Ngu tối Rỗng. Là học với Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Rỗng bên trong Rỗng. Học không với Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Rỗng bên trong Rỗng. Là học với Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Chân Như Rỗng. Học không với Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Chân Như Rỗng. Là học với Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Học không với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Là học với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Học không với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Là học với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với tám Giải thoát Rỗng. Học không với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với tám Giải thoát Rỗng. Là học với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Học không với bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Là học với bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Học không với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Là học với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với năm Mắt Rỗng. Học không với sáu Thần thông Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với năm Mắt Rỗng. Là học với sáu Thần thông Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với mười Lực của Phật Rỗng. Học không với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với mười Lực của Phật Rỗng. Là học với bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Pháp không quên mất Rỗng. Học không với thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Pháp không quên mất Rỗng. Là học với thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Tất cả Trí tuệ Rỗng. Học không với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Tất cả Trí tuệ Rỗng. Là học với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Học không với tất cả môn Tam muội Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Là học với tất cả môn Tam muội Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Tu Đà Hoàn Rỗng. Học không với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Tu Đà Hoàn Rỗng. Là học với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng.  Học không với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Là học với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Duyên Giác Rỗng. Học không với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Duyên Giác Rỗng. Là học với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Học không với Chính Biến Tri Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Là học với Chính Biến Tri Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Học không với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng.  Là học với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học không với Bậc Thanh Văn Rỗng. Học không với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó là học với Bậc Thanh Văn Rỗng. Là học với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng Rỗng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Sắc thân Rỗng. Do không có hai phần. Học với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với nơi Mắt Rỗng. Do không có hai phần. Học với nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với nơi Sắc thân Rỗng. Do không có hai phần. Học với nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với cảnh giới Mắt Rỗng. Do không có hai phần. Học với Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với cảnh giới Tai Rỗng. Do không có hai phần. Học với cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với cảnh giới Mũi Rỗng. Do không có hai phần. Học với cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với cảnh giới Lưỡi Rỗng. Do không có hai phần. Học với cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với cảnh giới Thân Rỗng. Do không có hai phần. Học với cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với cảnh giới Ý Rỗng. Do không có hai phần. Học với Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Cõi Đất Rỗng. Do không có hai phần. Học với Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Do không có hai phần. Học với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Ngu tối Rỗng. Do không có hai phần. Học với Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Rỗng bên trong Rỗng. Do không có hai phần.   Học với Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Chân Như Rỗng. Do không có hai phần. Học với Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Do không có hai phần. Học với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Do không có hai phần.   Học với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với tám Giải thoát Rỗng. Do không có hai phần. Học với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Do không có hai phần.   Học với bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Do không có hai phần.   Học với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với năm Mắt Rỗng. Do không có hai phần. Học với sáu Thần thông Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với mười Lực của Phật Rỗng. Do không có hai phần.   Học với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Pháp không quên mất Rỗng. Do không có hai phần. Học với thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Tất cả Trí tuệ Rỗng. Do không có hai phần. Học với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Do không có hai phần.   Học với tất cả môn Tam muội Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Tu Đà Hoàn Rỗng. Do không có hai phần. Học với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Do không có hai phần. Học với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Duyên Giác Rỗng. Do không có hai phần. Học với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Do không có hai phần.   Học với Chính Biến Tri Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Do không có hai phần. Học với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn học với Bậc Thanh Văn Rỗng. Do không có hai phần.   Học với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng Rỗng. Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hay học với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Rỗng bên trong. Hay học với Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Chân Như. Hay học với Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Khổ Chân lý bậc Thánh. Hay học với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hay học với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với tám Giải thoát. Hay học với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hay học với bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với môn Giải thoát Rỗng. Hay học với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với năm Mắt. Hay học với sáu Thần thông. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với mười Lực của Phật. Hay học với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Pháp không quên mất. Hay học với thường dừng ở tính vứt bỏ. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Tất cả Trí tuệ. Hay học với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với tất cả môn Đà La Ni. Hay học với tất cả môn Tam muội. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Tu Đà Hoàn. Hay học với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Hay học với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Duyên Giác. Hay học với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hay học với Chính Biến Tri. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hay học với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó hay học với Bậc Thanh Văn. Hay học với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Cớ là sao ? Do không có hai phần.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ tám mươi sáu.