Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ mười bốn.

Thứ tư phần bảy Dạy bảo truyền dạy phần đầu.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Ngu tối là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Ngu tối khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Làm thậm chí Già chết khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Ngu tối có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Làm thậm chí Già chết có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Ngu tối phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Làm thậm chí Già chết phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Ngu tối có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Làm thậm chí Già chết có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Nhiều Bố thí tới Niết Bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Rỗng bên trong là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rỗng bên trong khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Rỗng bên trong có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Rỗng bên trong phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Rỗng bên trong có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Chân Như là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Chân Như khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Chân Như có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Chân Như có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong bốn dừng ở nghĩ nhớ có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có bốn dừng ở nghĩ nhớ phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Khổ Chân lý bậc Thánh khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Khổ Chân lý bậc Thánh có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Khổ Chân lý bậc Thánh phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Khổ Chân lý bậc Thánh có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong bốn nghĩ Tĩnh lặng có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có bốn nghĩ Tĩnh lặng phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời bốn nghĩ Tĩnh lặng có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tám Giải thoát khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong tám Giải thoát có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có tám Giải thoát phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời tám Giải thoát có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời môn Giải thoát Rỗng là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Môn Giải thoát Rỗng khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong môn Giải thoát Rỗng có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có môn Giải thoát Rỗng phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời môn Giải thoát Rỗng có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời môn Đà La Ni là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời môn Tam muội là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Môn Đà La Ni khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Môn Tam muội khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong môn Đà La Ni có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong môn Tam muội có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có môn Đà La Ni phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có môn Tam muội phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời môn Đà La Ni có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời môn Tam muội có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Bậc Vui Nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Bậc Vui Nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bậc Vui Nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Bậc Vui Nhất phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Bậc Vui Nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời năm Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời sáu Thần thông là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Năm Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Sáu Thần thông khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong năm Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong sáu Thần thông có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có năm Mắt phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có sáu Thần thông phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời năm Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời sáu Thần thông có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời mười Lực của Phật là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Mười Lực của Phật khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong mười Lực của Phật có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có mười Lực của Phật phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời mười Lực của Phật có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Từ lớn nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Từ lớn nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Từ lớn nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Từ lớn nhất phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Từ lớn nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tám mươi diện mạo đẹp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Tám mươi diện mạo đẹp có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Tám mươi diện mạo đẹp phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Tám mươi diện mạo đẹp có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Pháp không quên mất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Thường dừng ở tính vứt bỏ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Pháp không quên mất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong thường dừng ở tính vứt bỏ có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Pháp không quên mất phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có thường dừng ở tính vứt bỏ phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Pháp không quên mất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời thường dừng ở tính vứt bỏ có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tất cả Trí tuệ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Tất cả Trí tuệ có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Tất cả Trí tuệ phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Tất cả Trí tuệ có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Khi đó Phật bảo Cụ Thọ Thiện Hiện. Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Sắc thân sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Sắc thân. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Rời Sắc thân sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề, hoặc chúng sinh Có tình, hay là Sắc thân. Nếu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai.  Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Sắc thân. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Rời Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Lại tiếp theo Thiện Hiện. Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Nơi Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong nơi Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Trong nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có nơi Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời nơi Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề, hoặc chúng sinh Có tình, hay là nơi Mắt. Nếu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong nơi Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có nơi Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời nơi Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Nơi Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong nơi Sắc thân sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có nơi Sắc thân. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Rời nơi Sắc thân sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là nơi Sắc thân. Nếu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Tức thời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong nơi Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có nơi Sắc thân. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Rời nơi Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời cảnh giới Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cảnh giới Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong cảnh giới Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có cảnh giới Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời cảnh giới Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là cảnh giới Mắt. Nếu cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời cảnh giới Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong cảnh giới Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh giới Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời cảnh giới Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Cõi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cõi Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Cõi Sắc thân sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Cõi Sắc thân. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp.Rời Cõi Sắc thân sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là Cõi Sắc thân. Nếu Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Cõi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Tức thời Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cõi Sắc thân là khác Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Cõi Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cõi Sắc thân. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Rời Cõi Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời cảnh biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cảnh biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong cảnh biết của Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có cảnh biết của Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời cảnh biết của Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là cảnh biết của Mắt. Nếu cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời cảnh biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Trong cảnh biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh biết của Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời cảnh biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chạm biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong chạm biết của Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có chạm biết của Mắt.

Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời chạm biết của Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là chạm biết của Mắt. Nếu chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chạm biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong chạm biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có chạm biết của Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời chạm biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Nếu các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn !  Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Rời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cõi Đất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Cõi Đất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Cõi Đất. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Rời Cõi Đất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là Cõi Đất. Nếu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cõi Đất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Cõi Đất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cõi Đất. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Rời Cõi Đất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Nhân duyên khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Nhân duyên sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Nhân duyên. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Rời Nhân duyên sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là Nhân duyên. Nếu loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhân duyên khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Nhân duyên có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Nhân duyên. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Rời Nhân duyên có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Pháp sinh do Duyên khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Pháp sinh do Duyên sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Pháp sinh do Duyên. Rời Pháp sinh do Duyên sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Pháp sinh do Duyên khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Pháp sinh do Duyên có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Pháp sinh do Duyên. Rời Pháp sinh do Duyên có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Ngu tối là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Ngu tối khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Làm thậm chí Già chết khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Ngu tối sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Làm thậm chí Già chết sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Ngu tối. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Làm thậm chí Già chết. Rời Ngu tối sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Làm thậm chí Già chết sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là Ngu tối. Nếu Làm thậm chí Già chết. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Ngu tối là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Làm thậm chí Già chết là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Ngu tối khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Làm thậm chí Già chết khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Ngu tối có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Làm thậm chí Già chết có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Ngu tối. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Làm thậm chí Già chết. Rời Ngu tối có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Làm thậm chí Già chết có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Nếu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Nhiều Bố thí tới Niết Bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Rỗng bên trong là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rỗng bên trong khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Rỗng bên trong sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Rỗng bên trong. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Rời Rỗng bên trong sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai là Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là Rỗng bên trong. Nếu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Rỗng bên trong là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rỗng bên trong khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Rỗng bên trong có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Rỗng bên trong. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Rời Rỗng bên trong có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Chân Như là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Chân Như sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Rời Chân Như sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là Chân Như. Nếu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Chân Như là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Rời Chân Như có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Bốn dừng ở nghĩ nhớ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai.

Trong bốn dừng ở nghĩ nhớ sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có bốn dừng ở nghĩ nhớ. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Thế Tôn ! Nếu Bồ Đề hoặc chúng sinh Có tình, hay là bốn dừng ở nghĩ nhớ. Nếu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Bồ Tát Bồ Tát lớn ! Đây đã là Có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bốn dừng ở nghĩ nhớ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong bốn dừng ở nghĩ nhớ có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có bốn dừng ở nghĩ nhớ. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ mười bốn.