Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi mốt.

Thứ ba phần hai mươi bảy Phẩm Cầu Trí tuệ phần đầu.

Kiêu Thi Ca ! Rời tám Giải thoát sai, Như Lai có thể được. Rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như tám Giải thoát sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp tám Giải thoát sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Như Lai có thể được. Rời tám Giải thoát sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tám Giải thoát sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như tám Giải thoát sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp tám Giải thoát sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong tám Giải thoát sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tám Giải thoát có thể được. Ở trong tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có thể được. Ở trong Chân Như tám Giải thoát sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như tám Giải thoát có thể được. Ở trong Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có thể được. Ở trong tính Pháp tám Giải thoát sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp tám Giải thoát có thể được. Ở trong tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có thể được. Ở trong tám Giải thoát sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, tám Giải thoát có thể được. Ở trong tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có thể được. Ở trong tám Giải thoát sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tám Giải thoát có thể được. Ở trong tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có thể được. Ở trong Chân Như tám Giải thoát sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như tám Giải thoát có thể được. Ở trong Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có thể được. Ở trong tính Pháp tám Giải thoát sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp tám Giải thoát có thể được. Ở trong tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Như Lai có thể được. Rời bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, Như Lai có thể được. Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Ở trong bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có thể được. Ở trong Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Ở trong Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có thể được. Ở trong tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Ở trong tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có thể được. Ở trong bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Chân Như Như Lai có thể được.

Ở trong Chân Như Như Lai sai, bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Ở trong bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có thể được. Ở trong bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Ở trong bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có thể được. Ở trong Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Ở trong Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có thể được. Ở trong tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Ở trong tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời môn Giải thoát Rỗng sai, Như Lai có thể được. Rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Như Lai có thể được. Rời môn Giải thoát Rỗng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời môn Giải thoát Rỗng sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong môn Giải thoát Rỗng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, môn Giải thoát Rỗng có thể được. Ở trong môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có thể được. Ở trong Chân Như môn Giải thoát Rỗng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như môn Giải thoát Rỗng có thể được. Ở trong Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có thể được. Ở trong tính Pháp môn Giải thoát Rỗng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp môn Giải thoát Rỗng có thể được. Ở trong tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có thể được. Ở trong môn Giải thoát Rỗng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, môn Giải thoát Rỗng có thể được. Ở trong môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có thể được. Ở trong môn Giải thoát Rỗng sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, môn Giải thoát Rỗng có thể được. Ở trong môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có thể được. Ở trong Chân Như môn Giải thoát Rỗng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như môn Giải thoát Rỗng có thể được. Ở trong Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, Chân Như Như Lai có thể được.    Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có thể được. Ở trong tính Pháp môn Giải thoát Rỗng sai, tính Pháp Như Lai có thể được.      Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp môn Giải thoát Rỗng có thể được. Ở trong tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời năm Mắt sai, Như Lai có thể được. Rời sáu Thần thông sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như năm Mắt sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như sáu Thần thông sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp năm Mắt sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp sáu Thần thông sai, Như Lai có thể được. Rời năm Mắt sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời sáu Thần thông sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời năm Mắt sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời sáu Thần thông sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như năm Mắt sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như sáu Thần thông sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp năm Mắt sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp sáu Thần thông sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong năm Mắt sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, năm Mắt có thể được. Ở trong sáu Thần thông sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, sáu Thần thông có thể được. Ở trong Chân Như năm Mắt sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như năm Mắt có thể được. Ở trong Chân Như sáu Thần thông sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như sáu Thần thông có thể được. Ở trong tính Pháp năm Mắt sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp năm Mắt có thể được. Ở trong tính Pháp sáu Thần thông sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp sáu Thần thông có thể được. Ở trong năm Mắt sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, năm Mắt có thể được. Ở trong sáu Thần thông sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, sáu Thần thông có thể được. Ở trong năm Mắt sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, năm Mắt có thể được. Ở trong sáu Thần thông sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, sáu Thần thông có thể được. Ở trong Chân Như năm Mắt sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như năm Mắt có thể được. Ở trong Chân Như sáu Thần thông sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như sáu Thần thông có thể được. Ở trong tính Pháp năm Mắt sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp năm Mắt có thể được. Ở trong tính Pháp sáu Thần thông sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp sáu Thần thông có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời mười Lực của Phật sai, Như Lai có thể được. Rời bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như mười Lực của Phật sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp mười Lực của Phật sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Như Lai có thể được. Rời mười Lực của Phật sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời mười Lực của Phật sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như mười Lực của Phật sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp mười Lực của Phật sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong mười Lực của Phật sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, mười Lực của Phật có thể được. Ở trong bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật có thể được. Ở trong Chân Như mười Lực của Phật sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như mười Lực của Phật có thể được. Ở trong Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật có thể được. Ở trong tính Pháp mười Lực của Phật sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp mười Lực của Phật có thể được. Ở trong tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật có thể được. Ở trong mười Lực của Phật sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, mười Lực của Phật có thể được. Ở trong bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật có thể được. Ở trong mười Lực của Phật sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, mười Lực của Phật có thể được. Ở trong bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật có thể được. Ở trong Chân Như mười Lực của Phật sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như mười Lực của Phật có thể được. Ở trong Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật có thể được. Ở trong tính Pháp mười Lực của Phật sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp mười Lực của Phật có thể được. Ở trong tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời Pháp không quên mất sai, Như Lai có thể được. Rời thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Pháp không quên mất sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Pháp không quên mất sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Như Lai có thể được. Rời Pháp không quên mất sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Pháp không quên mất sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời thường dừng ở tính vứt bỏ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như Pháp không quên mất sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Pháp không quên mất sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong Pháp không quên mất sai, Như Lai có thể được.

Ở trong Như Lai sai, Pháp không quên mất có thể được. Ở trong thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, thường dừng ở tính vứt bỏ có thể được. Ở trong Chân Như Pháp không quên mất sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Pháp không quên mất có thể được. Ở trong Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ có thể được. Ở trong tính Pháp Pháp không quên mất sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Pháp không quên mất có thể được. Ở trong tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ có thể được. Ở trong Pháp không quên mất sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Pháp không quên mất có thể được. Ở trong thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, thường dừng ở tính vứt bỏ có thể được. Ở trong Pháp không quên mất sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Pháp không quên mất có thể được. Ở trong thường dừng ở tính vứt bỏ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, thường dừng ở tính vứt bỏ có thể được. Ở trong Chân Như Pháp không quên mất sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Pháp không quên mất có thể được. Ở trong Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ có thể được. Ở trong tính Pháp Pháp không quên mất sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Pháp không quên mất có thể được. Ở trong tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời Tất cả Trí tuệ sai, Như Lai có thể được. Rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Tất cả Trí tuệ sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp sai, Như Lai có thể được. Rời Tất cả Trí tuệ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Tất cả Trí tuệ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như Tất cả Trí tuệ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong Tất cả Trí tuệ sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Tất cả Trí tuệ có thể được. Ở trong Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có thể được. Ở trong Chân Như Tất cả Trí tuệ sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Tất cả Trí tuệ có thể được. Ở trong Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có thể được. Ở trong tính Pháp Tất cả Trí tuệ sai, Như Lai có thể được.   Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Tất cả Trí tuệ có thể được. Ở trong tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có thể được. Ở trong Tất cả Trí tuệ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Tất cả Trí tuệ có thể được. Ở trong Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có thể được. Ở trong Tất cả Trí tuệ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Tất cả Trí tuệ có thể được. Ở trong Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có thể được. Ở trong Chân Như Tất cả Trí tuệ sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Tất cả Trí tuệ có thể được. Ở trong Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có thể được. Ở trong tính Pháp Tất cả Trí tuệ sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Tất cả Trí tuệ có thể được. Ở trong tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời tất cả môn Đà La Ni sai, Như Lai có thể được. Rời tất cả môn Tam muội sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như tất cả môn Tam muội sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp tất cả môn Tam muội sai, Như Lai có thể được. Rời tất cả môn Đà La Ni sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tất cả môn Tam muội sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tất cả môn Đà La Ni sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tất cả môn Tam muội sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như tất cả môn Tam muội sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp tất cả môn Tam muội sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong tất cả môn Đà La Ni sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tất cả môn Đà La Ni có thể được. Ở trong tất cả môn Tam muội sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tất cả môn Tam muội có thể được. Ở trong Chân Như tất cả môn Đà La Ni sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như tất cả môn Đà La Ni có thể được. Ở trong Chân Như tất cả môn Tam muội sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như tất cả môn Tam muội có thể được. Ở trong tính Pháp tất cả môn Đà La Ni sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp tất cả môn Đà La Ni có thể được. Ở trong tính Pháp tất cả môn Tam muội sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp tất cả môn Tam muội có thể được. Ở trong tất cả môn Đà La Ni sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, tất cả môn Đà La Ni có thể được. Ở trong tất cả môn Tam muội sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, tất cả môn Tam muội có thể được. Ở trong tất cả môn Đà La Ni sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tất cả môn Đà La Ni có thể được. Ở trong tất cả môn Tam muội sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tất cả môn Tam muội có thể được. Ở trong Chân Như tất cả môn Đà La Ni sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như tất cả môn Đà La Ni có thể được. Ở trong Chân Như tất cả môn Tam muội sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như tất cả môn Tam muội có thể được. Ở trong tính Pháp tất cả môn Đà La Ni sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp tất cả môn Đà La Ni có thể được. Ở trong tính Pháp tất cả môn Tam muội sai, tính Pháp Như Lai có thể được.       Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp tất cả môn Tam muội có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Rời Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Như Lai có thể được. Rời Tu Đà Hoàn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Tu Đà Hoàn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như Tu Đà Hoàn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Tu Đà Hoàn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có thể được. Ở trong Chân Như Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có thể được. Ở trong tính Pháp Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có thể được. Ở trong Tu Đà Hoàn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có thể được. Ở trong Tu Đà Hoàn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có thể được. Ở trong Chân Như Tu Đà Hoàn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có thể được. Ở trong tính Pháp Tu Đà Hoàn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Rời Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Như Lai có thể được. Rời Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán có thể được. Ở trong Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán có thể được. Ở trong tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán có thể được. Ở trong Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Chân Như Như Lai có thể được.        Ở trong Chân Như Như Lai sai, Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán có thể được. Ở trong Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán có thể được. Ở trong Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán có thể được. Ở trong tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn có thể được. Ở trong tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Rời Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Rời Duyên Giác sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Duyên Giác sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như Duyên Giác sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Duyên Giác sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Duyên Giác có thể được. Ở trong Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác có thể được. Ở trong Chân Như Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Duyên Giác có thể được. Ở trong Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác có thể được. Ở trong tính Pháp Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Duyên Giác có thể được. Ở trong tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác có thể được. Ở trong Duyên Giác sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Duyên Giác có thể được. Ở trong Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác có thể được. Ở trong Duyên Giác sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Duyên Giác có thể được. Ở trong Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác có thể được. Ở trong Chân Như Duyên Giác sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Duyên Giác có thể được. Ở trong Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác có thể được. Ở trong tính Pháp Duyên Giác sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Duyên Giác có thể được. Ở trong tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Rời Chính Biến Tri sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Chính Biến Tri sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Chính Biến Tri sai, Như Lai có thể được. Rời Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chính Biến Tri sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chính Biến Tri sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như Chính Biến Tri sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Chính Biến Tri sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Chính Biến Tri sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chính Biến Tri có thể được. Ở trong Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Chân Như Chính Biến Tri sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Chính Biến Tri có thể được. Ở trong tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong tính Pháp Chính Biến Tri sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Chính Biến Tri có thể được. Ở trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Chính Biến Tri sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chính Biến Tri có thể được. Ở trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Chính Biến Tri sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Chính Biến Tri có thể được. Ở trong Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Chân Như Chính Biến Tri sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Chính Biến Tri có thể được. Ở trong tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong tính Pháp Chính Biến Tri sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Chính Biến Tri có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Rời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Như Lai có thể được. Rời Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có thể được. Ở trong Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có thể được. Ở trong tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có thể được. Ở trong Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có thể được. Ở trong Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có thể được. Ở trong Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có thể được. Ở trong tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể được. Ở trong tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Rời Bậc Thanh Văn sai, Như Lai có thể được. Rời Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Bậc Thanh Văn sai, Như Lai có thể được. Rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Bậc Thanh Văn sai, Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Như Lai có thể được. Rời Bậc Thanh Văn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Bậc Thanh Văn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời Chân Như Bậc Thanh Văn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Bậc Thanh Văn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Kiêu Thi Ca ! Ở trong Bậc Thanh Văn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Bậc Thanh Văn có thể được. Ở trong Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng có thể được. Ở trong Chân Như Bậc Thanh Văn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Bậc Thanh Văn có thể được. Ở trong Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng có thể được. Ở trong tính Pháp Bậc Thanh Văn sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Bậc Thanh Văn có thể được. Ở trong tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Như Lai có thể được. Ở trong Như Lai sai, tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng có thể được. Ở trong Bậc Thanh Văn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Bậc Thanh Văn có thể được. Ở trong Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng có thể được. Ở trong Bậc Thanh Văn sai, tính Pháp Như Lai có thể được.  Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Bậc Thanh Văn có thể được. Ở trong Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng có thể được. Ở trong Chân Như Bậc Thanh Văn sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Bậc Thanh Văn có thể được. Ở trong Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, Chân Như Như Lai có thể được. Ở trong Chân Như Như Lai sai, Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng có thể được. Ở trong tính Pháp Bậc Thanh Văn sai, tính Pháp Như Lai có thể được. Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Bậc Thanh Văn có thể được. Ở trong tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai, tính Pháp Như Lai có thể được.

Ở trong tính Pháp Như Lai sai, tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng có thể được.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi mốt.