Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba mươi lăm.

Thứ hai mươi lăm phần bảy Phẩm Dạy bảo truyền dạy phần đầu.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng:

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch quả Tu Đà Hoàn. Hoặc sạch, không sạch quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch quả Tu Đà Hoàn và nói thêm sạch, không sạch quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng quả Tu Đà Hoàn. Hoặc Rỗng, không Rỗng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng quả Tu Đà Hoàn và nói thêm Rỗng, không Rỗng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng quả Tu Đà Hoàn. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng quả Tu Đà Hoàn và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện quả Tu Đà Hoàn. Hoặc có nguyện, không có nguyện quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện quả Tu Đà Hoàn và nói thêm có nguyện, không có nguyện quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng quả Tu Đà Hoàn. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng quả Tu Đà Hoàn và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa quả Tu Đà Hoàn. Hoặc rời xa, không rời xa quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa quả Tu Đà Hoàn và nói thêm rời xa, không rời xa quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm quả Tu Đà Hoàn. Hoặc Có làm, Không có làm quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm quả Tu Đà Hoàn và nói thêm Có làm, Không có làm quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn quả Tu Đà Hoàn. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn quả Tu Đà Hoàn và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất quả Tu Đà Hoàn. Hoặc sinh, mất quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất quả Tu Đà Hoàn và nói thêm sinh, mất quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai quả Tu Đà Hoàn. Hoặc thiện, thiện sai quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai quả Tu Đà Hoàn và nói thêm thiện, thiện sai quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội quả Tu Đà Hoàn. Hoặc có tội, không có tội quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội quả Tu Đà Hoàn và nói thêm có tội, không có tội quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não quả Tu Đà Hoàn. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não quả Tu Đà Hoàn và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian quả Tu Đà Hoàn. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian quả Tu Đà Hoàn và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh quả Tu Đà Hoàn. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh quả Tu Đà Hoàn và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn quả Tu Đà Hoàn. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn quả Tu Đà Hoàn và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên quả Tu Đà Hoàn. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên quả Tu Đà Hoàn và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được quả Tu Đà Hoàn. Hoặc có thể được, không thể được quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được quả Tu Đà Hoàn và nói thêm có thể được, không thể được quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Bình thường, Biến đổi Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sướng, khổ Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Được bản thân, không được bản thân Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sạch, không sạch Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Rỗng, không Rỗng Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có hình tướng, không có hình tướng Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có nguyện, không có nguyện Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Rời xa, không rời xa Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có làm, Không có làm Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sinh, mất Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thiện, thiện sai Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có tội, không có tội Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có Phiền não, không có Phiền não Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thế gian, ra ngoài Thế gian Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có thể được, không thể được Duyên Giác Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được Duyên Giác Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Duyên Giác Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Bình thường, Biến đổi Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sướng, khổ Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Được bản thân, không được bản thân Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sạch, không sạch Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Rỗng, không Rỗng Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có hình tướng, không có hình tướng Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có nguyện, không có nguyện Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Rời xa, không rời xa Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có làm, Không có làm Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sinh, mất Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thiện, thiện sai Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có tội, không có tội Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có Phiền não, không có Phiền não Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thế gian, ra ngoài Thế gian Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có thể được, không thể được Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Bình thường, Biến đổi các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sướng, khổ các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Được bản thân, không được bản thân các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sạch, không sạch các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Rỗng, không Rỗng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có hình tướng, không có hình tướng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có nguyện, không có nguyện các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Rời xa, không rời xa các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba mươi lăm.