Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm bốn mươi tám.

Thứ bốn mươi sáu phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi.

Không nên quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Tám Giải thoát, tự tính tám Giải thoát Rỗng. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, tự tính tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Tự tính của tám Giải thoát đó liền là tự tính sai. Tự tính của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tám Giải thoát không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các tám Giải thoát có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Tám Giải thoát, tự tính tám Giải thoát Rỗng. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, tự tính tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Tự tính của tám Giải thoát đó liền là tự tính sai. Tự tính của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tám Giải thoát không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các tám Giải thoát có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Tám Giải thoát, tự tính tám Giải thoát Rỗng. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, tự tính tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Tự tính của tám Giải thoát đó liền là tự tính sai. Tự tính của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đó cũng tự tính sai.

Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tám Giải thoát không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các tám Giải thoát có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Tám Giải thoát, tự tính tám Giải thoát Rỗng. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, tự tính tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Tự tính của tám Giải thoát đó liền là tự tính sai. Tự tính của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tám Giải thoát không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các tám Giải thoát có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ, tự tính bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, tự tính bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Tự tính của bốn dừng ở nghĩ nhớ đó liền là tự tính sai. Tự tính của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Bốn dừng ở nghĩ nhớ không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ, tự tính bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, tự tính bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Tự tính của bốn dừng ở nghĩ nhớ đó liền là tự tính sai. Tự tính của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Bốn dừng ở nghĩ nhớ không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ, tự tính bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, tự tính bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Tự tính của bốn dừng ở nghĩ nhớ đó liền là tự tính sai. Tự tính của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Bốn dừng ở nghĩ nhớ không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ, tự tính bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, tự tính bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Tự tính của bốn dừng ở nghĩ nhớ đó liền là tự tính sai. Tự tính của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Bốn dừng ở nghĩ nhớ không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các bốn dừng ở nghĩ nhớ có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Môn Giải thoát Rỗng, tự tính môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, tự tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Tự tính của môn Giải thoát Rỗng đó liền là tự tính sai. Tự tính của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Môn Giải thoát Rỗng không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các môn Giải thoát Rỗng có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Môn Giải thoát Rỗng, tự tính môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, tự tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Tự tính của môn Giải thoát Rỗng đó liền là tự tính sai. Tự tính của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Môn Giải thoát Rỗng không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các môn Giải thoát Rỗng có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Môn Giải thoát Rỗng, tự tính môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, tự tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Tự tính của môn Giải thoát Rỗng đó liền là tự tính sai. Tự tính của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Môn Giải thoát Rỗng không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các môn Giải thoát Rỗng có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Môn Giải thoát Rỗng, tự tính môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, tự tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Tự tính của môn Giải thoát Rỗng đó liền là tự tính sai. Tự tính của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Môn Giải thoát Rỗng không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các môn Giải thoát Rỗng có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Năm Mắt, tự tính năm Mắt Rỗng. Sáu Thần thông, tự tính sáu Thần thông Rỗng. Tự tính của năm Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của sáu Thần thông đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Năm Mắt không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sáu Thần thông đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các năm Mắt có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Năm Mắt, tự tính năm Mắt Rỗng. Sáu Thần thông, tự tính sáu Thần thông Rỗng.

Tự tính của năm Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của sáu Thần thông đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Năm Mắt không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sáu Thần thông đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các năm Mắt có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Năm Mắt, tự tính năm Mắt Rỗng. Sáu Thần thông, tự tính sáu Thần thông Rỗng. Tự tính của năm Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của sáu Thần thông đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Năm Mắt không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sáu Thần thông đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các năm Mắt có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Năm Mắt, tự tính năm Mắt Rỗng. Sáu Thần thông, tự tính sáu Thần thông Rỗng. Tự tính của năm Mắt đó liền là tự tính sai. Tự tính của sáu Thần thông đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Năm Mắt không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sáu Thần thông đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các năm Mắt có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật, tự tính mười Lực của Phật Rỗng. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, tự tính bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Tự tính của mười Lực của Phật đó liền là tự tính sai. Tự tính của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Mười Lực của Phật không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các mười Lực của Phật có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật, tự tính mười Lực của Phật Rỗng. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, tự tính bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Tự tính của mười Lực của Phật đó liền là tự tính sai. Tự tính của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Mười Lực của Phật không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các mười Lực của Phật có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật, tự tính mười Lực của Phật Rỗng. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, tự tính bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Tự tính của mười Lực của Phật đó liền là tự tính sai. Tự tính của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Mười Lực của Phật không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các mười Lực của Phật có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật, tự tính mười Lực của Phật Rỗng. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, tự tính bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng. Tự tính của mười Lực của Phật đó liền là tự tính sai. Tự tính của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Mười Lực của Phật không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các mười Lực của Phật có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Pháp không quên mất, tự tính Pháp không quên mất Rỗng. Thường dừng ở tính vứt bỏ, tự tính thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Tự tính của Pháp không quên mất đó liền là tự tính sai. Tự tính của thường dừng ở tính vứt bỏ đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Pháp không quên mất không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Thường dừng ở tính vứt bỏ đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Pháp không quên mất có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Pháp không quên mất, tự tính Pháp không quên mất Rỗng. Thường dừng ở tính vứt bỏ, tự tính thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Tự tính của Pháp không quên mất đó liền là tự tính sai. Tự tính của thường dừng ở tính vứt bỏ đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Pháp không quên mất không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Thường dừng ở tính vứt bỏ đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Pháp không quên mất có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Pháp không quên mất, tự tính Pháp không quên mất Rỗng. Thường dừng ở tính vứt bỏ, tự tính thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Tự tính của Pháp không quên mất đó liền là tự tính sai. Tự tính của thường dừng ở tính vứt bỏ đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Pháp không quên mất không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Thường dừng ở tính vứt bỏ đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Pháp không quên mất có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Pháp không quên mất, tự tính Pháp không quên mất Rỗng. Thường dừng ở tính vứt bỏ, tự tính thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng. Tự tính của Pháp không quên mất đó liền là tự tính sai. Tự tính của thường dừng ở tính vứt bỏ đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Pháp không quên mất không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Thường dừng ở tính vứt bỏ đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Pháp không quên mất có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Tất cả Trí tuệ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Tất cả Trí tuệ, tự tính Tất cả Trí tuệ Rỗng. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, tự tính Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Tự tính của Tất cả Trí tuệ đó liền là tự tính sai. Tự tính của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tất cả Trí tuệ không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Tất cả Trí tuệ có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Tất cả Trí tuệ hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Tất cả Trí tuệ, tự tính Tất cả Trí tuệ Rỗng. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, tự tính Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Tự tính của Tất cả Trí tuệ đó liền là tự tính sai. Tự tính của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tất cả Trí tuệ không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Tất cả Trí tuệ có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Tất cả Trí tuệ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Tất cả Trí tuệ, tự tính Tất cả Trí tuệ Rỗng. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, tự tính Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Tự tính của Tất cả Trí tuệ đó liền là tự tính sai. Tự tính của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tất cả Trí tuệ không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Tất cả Trí tuệ có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Tất cả Trí tuệ hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Tất cả Trí tuệ, tự tính Tất cả Trí tuệ Rỗng. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, tự tính Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng. Tự tính của Tất cả Trí tuệ đó liền là tự tính sai. Tự tính của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tất cả Trí tuệ không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Tất cả Trí tuệ có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát tất cả môn Đà La Ni hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát tất cả môn Tam muội hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cớ là sao ? Tất cả môn Đà La Ni, tự tính tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Tất cả môn Tam muội, tự tính tất cả môn Tam muội Rỗng. Tự tính của tất cả môn Đà La Ni đó liền là tự tính sai. Tự tính của tất cả môn Tam muội đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tất cả môn Đà La Ni không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Tất cả môn Tam muội đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các tất cả môn Đà La Ni có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát tất cả môn Đà La Ni hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát tất cả môn Tam muội hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Tất cả môn Đà La Ni, tự tính tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Tất cả môn Tam muội, tự tính tất cả môn Tam muội Rỗng. Tự tính của tất cả môn Đà La Ni đó liền là tự tính sai. Tự tính của tất cả môn Tam muội đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tất cả môn Đà La Ni không thể được.  Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Tất cả môn Tam muội đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các tất cả môn Đà La Ni có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát tất cả môn Đà La Ni hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát tất cả môn Tam muội hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Tất cả môn Đà La Ni, tự tính tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Tất cả môn Tam muội, tự tính tất cả môn Tam muội Rỗng. Tự tính của tất cả môn Đà La Ni đó liền là tự tính sai. Tự tính của tất cả môn Tam muội đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tất cả môn Đà La Ni không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Tất cả môn Tam muội đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các tất cả môn Đà La Ni có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát tất cả môn Đà La Ni hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát tất cả môn Tam muội hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Tất cả môn Đà La Ni, tự tính tất cả môn Đà La Ni Rỗng.  Tất cả môn Tam muội, tự tính tất cả môn Tam muội Rỗng. Tự tính của tất cả môn Đà La Ni đó liền là tự tính sai. Tự tính của tất cả môn Tam muội đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tất cả môn Đà La Ni không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Tất cả môn Tam muội đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các tất cả môn Đà La Ni có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên quan sát Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc bình thường hay là Biến đổi.

Cớ là sao ? Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, tự tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, tự tính Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán Rỗng. Tự tính của Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn đó liền là tự tính sai. Tự tính của Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán đều không thể được. Bình thường, Biến đổi của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Hướng Tu Đà Hoàn có thể được. Huống chi có bình thường và Biến đổi của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sướng hay là khổ. Không nên quan sát Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc sướng hay là khổ. Cớ là sao ? Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, tự tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, tự tính Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán Rỗng. Tự tính của Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn đó liền là tự tính sai. Tự tính của Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán đều không thể được. Sướng và khổ của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Hướng Tu Đà Hoàn có thể được. Huống chi có sướng và khổ của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên quan sát Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cớ là sao ? Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, tự tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, tự tính Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán Rỗng. Tự tính của Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn đó liền là tự tính sai. Tự tính của Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán đều không thể được. Được bản thân, không được bản thân của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Hướng Tu Đà Hoàn có thể được. Huống chi có được bản thân và không được bản thân của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Ngài, người nam thiện nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên quan sát Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sạch hay là không sạch. Không nên quan sát Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc sạch hay là không sạch. Cớ là sao ? Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, tự tính Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, tự tính Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán Rỗng. Tự tính của Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn đó liền là tự tính sai. Tự tính của Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán đó cũng tự tính sai. Nếu tự tính sai liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán đều không thể được. Sạch, không sạch của nó cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ? Ở trong việc này còn không có các Hướng Tu Đà Hoàn có thể được. Huống chi có sạch và không sạch của nó. Ngài nếu hay tu Trí tuệ như thế. Đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm nói các việc này. Đó là nói giảng chân thực Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm bốn mươi tám.