Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm bốn mươi hai.

Thứ bốn mươi phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Nói tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch.

Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Cầu tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Nói năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nói sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Cầu năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Cầu sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Nói mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Cầu mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Nói Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Cầu Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Tất cả Trí tuệ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Tất cả Trí tuệ hoặc sướng hay là khổ. Nói Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sướng hay là khổ. Nói Tất cả Trí tuệ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Tất cả Trí tuệ hoặc sạch hay là không sạch. Nói Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu Tất cả Trí tuệ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Tất cả Trí tuệ hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Tất cả Trí tuệ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Tất cả Trí tuệ hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Tất cả Trí tuệ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Tất cả Trí tuệ hoặc sướng hay là khổ. Cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sướng hay là khổ. Cầu Tất cả Trí tuệ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Tất cả Trí tuệ hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tất cả môn Đà La Ni hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tất cả môn Tam muội hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tất cả môn Đà La Ni hoặc sướng hay là khổ. Nói tất cả môn Tam muội hoặc sướng hay là khổ. Nói tất cả môn Đà La Ni hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tất cả môn Tam muội hoặc được bản thân hay là không được bản thân.

Nói tất cả môn Đà La Ni hoặc sạch hay là không sạch. Nói tất cả môn Tam muội hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tất cả môn Tam muội hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tất cả môn Tam muội hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tất cả môn Tam muội hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu tất cả môn Tam muội hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tất cả môn Tam muội hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc sướng hay là khổ. Cầu tất cả môn Tam muội hoặc sướng hay là khổ. Cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tất cả môn Tam muội hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tất cả môn Đà La Ni hoặc sạch hay là không sạch. Cầu tất cả môn Tam muội hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc sướng hay là khổ. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sạch hay là không sạch. Nói Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc sướng hay là khổ. Cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Nói tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tất cả Duyên Giác Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sướng hay là khổ. Nói tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sướng hay là khổ. Cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Nói các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Yên nhịn đó. Nên cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Yên nhịn. Đó là thực hành Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sướng hay là khổ. Cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Yên nhịn.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn !

Các người nam thiện, người nữ thiện nói Có nơi được Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn, tên là nói tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn ra sao ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nói Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sướng hay là khổ. Nói Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nói Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Giới hạnh sạch đó. Nên cầu Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sướng hay là khổ. Cầu Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Giới hạnh sạch.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói nơi Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói nơi Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sướng hay là khổ. Nói nơi Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói nơi Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nói nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Giới hạnh sạch đó. Nên cầu nơi Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu nơi Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu nơi Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu nơi Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu nơi Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu nơi Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sướng hay là khổ. Cầu nơi Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu nơi Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Giới hạnh sạch.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói nơi Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói nơi Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nói nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sướng hay là khổ. Nói nơi Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói nơi Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nói nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Giới hạnh sạch đó. Nên cầu nơi Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu nơi Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu nơi Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu nơi Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu nơi Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu nơi Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sướng hay là khổ. Cầu nơi Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu nơi Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Giới hạnh sạch.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Giới hạnh sạch đó. Nên cầu cảnh giới Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Giới hạnh sạch.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Tai hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Giới hạnh sạch đó. Nên cầu cảnh giới Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Tai hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Tai hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Tai hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Giới hạnh sạch.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Mũi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Giới hạnh sạch đó. Nên cầu cảnh giới Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Mũi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Mũi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Giới hạnh sạch.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Giới hạnh sạch đó. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành Giới hạnh sạch. Đó là thực hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Giới hạnh sạch.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm bốn mươi hai.