Kính Mừng Phật Đản Sanh – 2648

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN SANH

Lần 2648  PL: 2568

“Hân hoan mừng đón Phật đản sanh
Bốn bể năm châu tỏa hương lành
Thôn trên xóm dưới vui mở hội
Núi rừng chim hót giữa trời xanh”.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

– Kính bạch chư tôn Hòa Thượng,
– Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, và toàn thể Phật Tử.

Vui thay Phật Đản lại trở về với người con Phật ở khắp năm châu, với lòng tràn đầy hân hoan đón chào ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Tôn.

Thời gian vô thường lặng lẻ trôi qua như chớp mắt, nhìn lại mà nay đã hơn 26 thế kỷ, đánh dấu ngày thị hiện của đấng toàn giác ở cõi Ta Bà này. Lời dạy của Ngài đã theo suốt chiều dài của lịch sử Phật Giáo, đã thật sự mang lại lợi lạc đến cho những ai chân thành hành trì theo lời dạy của Ngài.

Mùa sen nở tỏa ngát hương thơm ở khắp mọi nơi cũng là thông điệp gởi đến mọi người con Phật nói riêng và tất cả nhân loại nói chung về đạo lý vô thường luôn biến đổi, hội đủ nhân duyên thì hợp hết duyên thì tàn. Nghĩ tưởng lại tháng này năm xưa ở xứ Trung Ấn Độ, Đức Phật-đà đã thị hiện trên quả hành tinh này và đã truyền bá giáo lý giác ngộ cứu độ chúng sanh được lưu giữ trong Ba Đại Tạng, Kinh-Luật-Luận suốt 49 năm trường hoằng pháp lợi sanh, gót vàng đã đến, đi khắp lục địa Ấn Độ gồm 16 quốc gia ở thời bấy giờ.

Theo dòng chuyển của thời gian, Phật-pháp cũng không nằm ngoài quy luật “thành, trụ, hoại, không”. Từ thời kỳ của chánh pháp, tượng pháp rồi đến mạt pháp.

Mùa sen nở cũng là một lời nhắn nhủ đến tất cả người con Phật chúng ta và rộng đến tất cả mọi loại chúng sanh về quy luật vô thường luôn chi phối và sớm tự mình tìm đường giải thoát chân chánh qua giáo lý của Phật-đà, mà tự thắp đuốc lên soi sáng chốn u minh tiến bước đến sự giải thoát.

Ngày Đản sanh của Đấng Đại Từ Phụ là một ngày kỷ niệm trọng thể cũng nhắc mọi người về những hành vi và tạo tác đã gây tạo trong suốt một năm vừa qua, nên khéo suy xét, sám hối, sửa lỗi lầm, và tinh tấn trên bước đường tu học, gieo trồng đủ thiện căn, nương vào Ánh Đạo Vàng mà Đức Phật-đà chiếu sáng, hầu tiến bước đến sự an lạc chân thật.

Cũng qua thông điệp này, Ngài đã khuyến tấn và nhắc nhở chúng ta nên tinh tấn trong sự dụng công chân chánh, thực hành và suy nghiệm nhiều hơn lý thuyết, được vậy mới thật sự là ý nghĩa của ngày Đản Sanh đối với một người con Phật thuần hành.

Không có một món quà nào cao hơn và vĩ đại hơn là sự dụng công, trì giới và hành trì chân chánh theo lời dạy của đức Phật-đà. Vì giải thoát cho muôn loài, vì sự an lạc của nhơn thiên và cũng vì đánh dấu chấm hết khổ đau ở những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà Ngài đã mang giáo lý từ bi, trí tuệ thị hiện trong cõi đời đầy năm món ác trược.

Trên tinh thần Đản sanh đó, mang sự bình yên và mãn nguyện cho khắp chín pháp giới chúng sanh, mà khi hiện Đản sanh, Ngài đã đi bảy bước, và được Ngài giảng rõ ý nghĩa vì sao chư Phật ra đời phải đi bảy bước trong Kinh Hoa Nghiêm. Mười ý nghĩa đó là:

1- hiện sức đại hùng đại lực đại từ bi của Bồ tát.
2- hiện xả thí thất thánh tài.
3- hiện cho Địa thần mãn nguyện.
4- hiện tướng vượt ra khỏi sinh tử.
5- hiện bước đi tối thắng của Bồ tát hơn hẳn Tam thừa (Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa).
6- thị hiện tướng Kim Cang Địa.
7- muốn ban cho chúng sanh sức lực dõng mãnh.
8- muốn tu hành thất giác chi cho được quả vị Bồ Đề (bao gồm Bồ đề Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát).
9- muốn thị hiện Pháp chứng được không do người khác chỉ dạy.
10- hiện bậc tối thắng trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới).

Do đó, nhân ngày Phật Đản sanh, chúng ta hãy cùng nhau nhắc nhở lại trang sử vẻ vang của Ngài và cùng suy ngẫm lại cho tiến trình trên đường thực hành qua giáo lý giác ngộ, giải thoát cứu cánh, cũng như xem xét lại những gì chúng ta đã làm được trong suốt thời gian tu sửa, áp dụng lời vàng của Ngài truyền dạy trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Hầu giúp cân nhắc những lỗi lầm còn vi phạm, thiện duyên thì mãi tăng trưởng.

Mùa Hoa Vô Ưu nở rộ lần thứ 2648, ban biên tập chúng con/chúng tôi xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, phước trí viên minh, Bồ đề viên mãn. Xin kính chúc chư Phật tử, Cư sĩ xa gần được dồi dào sức khỏe, thiện căn tăng trưởng, tinh tấn trên bước đường tu học.

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Thiên Bá Ức Hóa Thân, Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Trân trọng,

Tạng Thư Phật Học
Mùa Sen nở – 2648
Phật lịch: 2568

THƠ PHẬT ĐẢN

Phật Đản nhiệm mầu

Hai mươi lăm thế kỷ còn quá ngắn
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa mười phương
Lâm Tỳ Ni trong vắt đón ánh dương
Bảy đóa sen nâng bước chân Đức Phật

Tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất :
« Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn »
Lay chuyển ngân hà, rúng động càn khôn
Chân diệu hữu băng ngang dòng sinh diệt

Khắp Thiên Nhơn lòng vui mừng khôn xiết
Đã đợi chờ vô lượng kiếp trôi qua
Đến hôm nay mới diện kiến Phật Đà
Soi đuốc tuệ phá tan màn tăm tối

Vườn Lâm Tỳ Ni nhạc trời mở hội
Nước Ca Tỳ La hoa kết nhà nhà
Hân hoan mừng Đức Phật tổ Thích Ca
Kể từ đó cõi Ta Bà hết khổ

Hai mươi lăm thế kỷ : phong đầu gió
Vân đầu mây còn ngậm tuyết đầu sương
Đạo giải thoát là đạo lý chơn thường
Có nghĩa gì bóng thời gian giả định

Trùm pháp giới, đâu không là Phật Tánh
Phủ sắc không, đâu chẳng phải Pháp Thân
Bởi vô minh nên khổ hải trầm luân
Đáo bỉ ngạn phiêu du thuyền bát nhã

Hoa Vô Ưu nở một lần là thế
Nở một lần miên viễn đến thiên thu
Ngược vô thỉ vẫn không có chỗ dư
Tận vô chung vẫn không còn chỗ thiếu

Ngày Khánh Đản muôn đời siêu tuyệt diệu
Bởi Phật tâm Phật tánh siêu tuyệt vời
Vượt thời gian, cũng không đầy không vơi
Xuyên không gian, cũng không tăng không giảm

Người con Phật, không những chỉ vui mừng Khánh Đản
Mà bước đi trên lục độ vạn hạnh phổ châu sa
Khắp Tam Đồ đều thấm nhuận Phật Đà
Khắp Bát Nạn đều nhờ ơn tế độ

Đến khi nào chúng sanh không còn khổ
Đến khi nào chúng sanh không còn đau
Ngày Phật Đản vẫn rạng rỡ nhiệm mầu
Dòng sinh diệt nhập lưu Ngàn Hoa Tạng.

TNT Mặc Giang

Phật Đản muôn năm

Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Mười phương thế giới chúng sinh đều nhờ
Thoát ra bến mộng sông mơ
Quay đầu biển khổ là bờ Lạc Bang
Hòa reo vui sống đạo vàng
Dấn thân tế độ trên đàng thi ân
Đẹp trong như thể trăng rằm
Thanh cao như thể từ tâm vô nghì
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Vô Ưu thọ hạ, trong lành ban mai
Ca Tỳ La Vệ hoa cài
Thần dân quốc thích đem ngai rước về
Phạn Vương toại nguyện ước thề
Ma Gia mẫu hậu đợi chờ đã lâu
Nhạc trời trổi khúc đưa chầu
Thiên nhơn hớn hở cùng châu ta bà
Nay mừng Thái tử Đạt Đa
Mai sau thành đạo Thích Già Mâu Ni
Hoằng khai giáo pháp từ bi
Ngàn phương muôn hướng đều vì độ sanh
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Cùng nhau thiết lễ chân thành thiết tha
Bất luận nam nữ trẻ già
Giàu nghèo không kể gần xa không màng
Bất luận thành thị thôn trang
Cũng đều mở hội Đàn Tràng trang nghiêm
Gióng chuông pháp cổ vang rền
Mười phương ba cõi hoan nghênh cúng dường
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Đất kia cũng thấm trời xanh cũng nhuần
Đưa tay vận chuyển pháp luân
Vô thỉ độ tận vô chung độ cùng
Ngu si tật đố lao lung
Tiểu nhân cũng hướng anh hùng cũng quy
Tiểu nghi cho đến đại nghi
Từ nay đã biết đường đi lối về
Dòng sông ôm ấp con đê
Đầu nguồn cuối ngọn đề huề nước reo
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Muôn phương ngàn hướng chúng sinh đều nhờ
Thanh gươm trí tuệ đưa vèo
Bặt đường sinh tử đẳng đeo luân hồi
Giong thuyền Bát nhã ra khơi
Cứu người lặn hụp vớt người trầm kha
Ai còn đắm đuối la đà
Lên xe ba cỗ về nhà Như Lai
Ai còn bớt một thêm hai
Kìa trông trước ngõ hoa mai trỗ rồi
Ai còn lóng ngóng đứng ngồi
Ba rừng giáo lý núi đồi mở toang
Khắc in dấu ấn triện son
Kính mừng Phật Đản hằng còn muôn năm.

TNT Mặc Giang

TUYỂN TẬP CA NHẠC PHẬT ĐẢN

NGHI THỨC LỄ KHÁNH ÐẢN

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:
Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

TÁN PHẬT
Nguyện đem lòng thành-kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phảng-phất khắp mười phương.
Cúng-dường ngôi Tam-Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng-sanh,
Cầu phật-từ gia-hộ,
Tâm Bồ-đề kiên-cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.

Ðấng Pháp-Vương vô-thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời, nguời,
Cha lành chung bốn loại,
Quy-y trọn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng-dương cùng tán-thán,
Ức kiếp không cùng tận. o

Kỳ Nguyện
Nay chính là ngày Ðức Thích Tôn giáng thế, để hoá độ chúng sinh. Chúng con một dạ vui mừng, cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ, nguyện y lời Phật dạy, trì tụng Kinh Chú, xưng tán hồng danh, quyết theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hoá độ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, cùng pháp giới chúng sinh, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành viên mãn, sớm chứng quả vô thượng bồ đề. Ngưỡng mong Phật trí cao vời, từ bi chứng giám.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng-sanh tánh thường rỗng lặng,
Ðạo cảm-thông không thể nghĩ bàn,
Lưới đế-châu ví đạo-tràng
Mười phương Phật-bảo hào quang sáng ngời,
Trước bảo-tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ-nguyện quy-y.  o

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. o (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta-Bà Giáo Chủ Ðiều-ngự Bổn-sư Thích Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. o (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực-Lạc thế-giới đại-từ đại bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán-Thế-Âm Bồ tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát, Ðại Nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Ðại-Hải-Chúng Bồ-Tát. o (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Hương thơm vừa đốt lên
Pháp giới đều thấm nhuần
Hải hội chư Phật đều xa hay
Theo chỗ kết mây lành
Lòng thành mới ân cần
Chư Phật đều hiện thân.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo (3 lần)

CHÚ ÐẠI-BI

Nam-mô Ðại-bi hội thượng Phật Bồ-tát. (3lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô kiết đế thước bác ra da, bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đát đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ, bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất đà dạ, ta ba ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạng đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. o (3 lần)

Sám Khánh Ðản

Ðệ-tử hôm nay,
Gặp ngày khánh đản,
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ
Thập-phương Tam-thế,
Ðiều-ngự Như-Lai,
Cùng Thánh, Hiền, Tăng.
Chúng con cùng pháp-giới chúng-sinh
Bởi thiếu nhơn lành,
Thảy đều sa đọa
Tham thân chấp-ngã,
Quên hẳn đường về,
Tình-ái si-mê,
Tù trong lục đạo,
Trăm dây phiền não,
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật-Tổ Năng-Nhân,
Dũ lòng lân-mẫn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân-hồi,
Ðêm dày tăm tối,
Ðuốc-tuệ rạng soi,
Nguyện cứu muôn loài,
Pháp dùng phương tiện.
Ta bà thị-hiện,
Thích chủng thọ sanh,
Thánh Ma-Gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh-Phạn phước sinh con thảo,
Ba mươi hai tướng tốt,
Vừa mười chín tuổi xuân,
Lòng từ ái cực thuần,
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh,
Tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm-tinh thiền-tọa,
Chứng thành đạo quả,
Hàng phục ma binh,
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền,
Dứt bỏ dục-tình ngoan cố,
Học đòi đức tánh quang-minh,
Cúi xin Phật-Tổ giám thành,
Từ-bi gia hộ chúng con
cùng pháp-giới chúng-sinh,
Chóng thành đạo cả. o

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật o (108 Lần).
Nam-mô Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. o (3 lần)
Nam-mô Ðại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ Tát. o (3 lần)
Nam-mô Ðại-bi Quán-thế-Âm Bồ Tát. o (3 lần)
Nam-mô Ðạo-tràng Hội-thượng Phật Bồ-tát. o (3 lần)

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh. o

Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói . Chú thuyết như vầy:

Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-haơ (3 lần)

CÚNG NGỌ

Cúng dường
Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật
Thiên Bách Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Cực Lạc Thế Giới A Di Ðà Phật
Ðương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật
Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật
Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.
Ba đức sáu vị
Cúng Phật và Tăng
Pháp giới hữu tình
Thảy đều cúng dường.

Biến thực chân ngôn

Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. o (3 lần)

Cam Lồ Thuỷ Chân Ngôn

Nam Mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. o(3 lần)

Hương vị cơm ngon nầy
Trên cúng mười phương Phật
Và dâng các Hiền Thánh
Cùng chúng sinh sáu đường
Bố thí không phân biệt
Theo nguyện đều no đủ
Nay khiến người bố thí
Ðược vô lượng Ba La Mật
Ba đức cùng sáu vị
Cúng Phật và chư Tăng
Pháp giới loài hữu tình
Thảy đều đồng cúng dường.

Phổ cúng dàng chân ngôn

Án nga nga nẳng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hồng. o (3 lần)

Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. o (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. o (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. o (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. o (1 lạy)

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ đề
Khi xả báo thân nầy
Ðồng sinh về Cực Lạc. o

Nam mô A Di Đà Phật. ooo