Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ mười bảy.

Thứ bảy phần bảy Phẩm Dạy bảo truyền dạy phần đầu.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Chân Như Bậc Vui Nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Chân Như Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Bậc Vui Nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Chân Như Bậc Vui Nhất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Bậc Vui Nhất. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp. Rời Chân Như Bậc Vui Nhất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nếu Bậc Vui Nhất. Hoặc Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Chân Như Bậc Vui Nhất và Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp ! Chân Như này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Chân Như Bậc Vui Nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Bậc Vui Nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Bậc Vui Nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Bậc Vui Nhất. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp. Rời Chân Như Bậc Vui Nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như Bậc Rời Bẩn thậm chí Chân Như Bậc Mây Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Chân Như năm Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Chân Như sáu Thần thông là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như năm Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như sáu Thần thông khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Chân Như năm Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như sáu Thần thông sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như năm Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như sáu Thần thông. Rời Chân Như năm Mắt sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như sáu Thần thông sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nếu năm Mắt. Hoặc sáu Thần thông. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Chân Như năm Mắt và Chân Như sáu Thần thông ! Chân Như này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Chân Như năm Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Chân Như sáu Thần thông là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như năm Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như sáu Thần thông khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như năm Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như sáu Thần thông có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như năm Mắt. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như sáu Thần thông. Rời Chân Như năm Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như sáu Thần thông có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Chân Như mười Lực của Phật là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như mười Lực của Phật khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Chân Như mười Lực của Phật sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật sai có  Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như mười Lực của Phật. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật. Rời Chân Như mười Lực của Phật sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nếu mười Lực của Phật. Hoặc bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Chân Như mười Lực của Phật. Và Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật ! Chân Như này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Chân Như mười Lực của Phật là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như mười Lực của Phật khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như mười Lực của Phật có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như mười Lực của Phật. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật. Rời Chân Như mười Lực của Phật có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Chân Như Từ lớn nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Từ lớn nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Chân Như Từ lớn nhất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Từ lớn nhất. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất. Rời Chân Như Từ lớn nhất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nếu Từ lớn nhất. Hoặc Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Chân Như Từ lớn nhất và Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất ! Chân Như này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Chân Như Từ lớn nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Từ lớn nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Từ lớn nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Từ lớn nhất. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất. Rời Chân Như Từ lớn nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp. Rời Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nếu Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Hoặc Tám mươi diện mạo đẹp. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ và Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp. Chân Như này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp. Rời Chân Như Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như Tám mươi diện mạo đẹp có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Chân Như Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Pháp không quên mất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Chân Như Pháp không quên mất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Pháp không quên mất. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ. Rời Chân Như Pháp không quên mất sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nếu Pháp không quên mất. Hoặc thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Chân Như Pháp không quên mất và Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ ! Chân Như này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Chân Như Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Pháp không quên mất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Pháp không quên mất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Pháp không quên mất. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ. Rời Chân Như Pháp không quên mất có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng : Tức thời Chân Như Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Tất cả Trí tuệ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Trong Chân Như Tất cả Trí tuệ sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Tất cả Trí tuệ. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn sai có Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Rời Chân Như Tất cả Trí tuệ sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai có Bồ Tát Bồ Tát lớn sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nếu Tất cả Trí tuệ. Hoặc Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có Chân Như Tất cả Trí tuệ và Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.  Chân Như này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời Chân Như Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Tất cả Trí tuệ khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Tất cả Trí tuệ có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Tất cả Trí tuệ. Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Rời Chân Như Tất cả Trí tuệ có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thế Tôn ! Pháp các Sắc thân và Chân Như đã không thể được. Mà nói rằng : Tức thời Chân Như Pháp các Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Chân Như Pháp các Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc trong Chân Như Pháp các Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Chân Như Pháp các Sắc thân. Hoặc rời Chân Như Pháp các Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Không có nơi như thế.

Phật bảo Thiện Hiện. Thiện thay ! Thiện thay ! Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói.  Thiện Hiện ! Pháp các Sắc thân do không thể được. Chân Như Pháp các Sắc thân cũng không thể được. Pháp và Chân Như do không thể được. Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng không thể được. Bồ Tát Bồ Tát lớn do không thể được. Làm được Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn cũng không thể được.

Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nên học như thế.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời nói thêm  Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bình thường của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bình thường của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Biến đổi của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Biến đổi của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sướng của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm khổ của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm khổ của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm được bản thân của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm được bản thân của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không được bản thân của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không được bản thân của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sạch của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sạch của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không sạch của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không sạch của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Rỗng của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Rỗng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Rỗng của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Rỗng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có hình tướng của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có hình tướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có hình tướng của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có hình tướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có nguyện của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có nguyện của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có nguyện của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có nguyện của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Tĩnh lặng của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Tĩnh lặng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Tĩnh lặng của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Tĩnh lặng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm rời xa của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm rời xa của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không rời xa của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không rời xa của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có làm của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có làm của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có làm của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có làm của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có thấm bẩn của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có thấm bẩn của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có thấm bẩn của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có thấm bẩn của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sinh của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sinh của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm mất của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm mất của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện sai của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện sai của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có tội của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có tội của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có tội của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có tội của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có Phiền não của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có Phiền não của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !  Tức thời nói thêm không có Phiền não của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có Phiền não của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thế gian của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thế gian của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ra ngoài Thế gian của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ra ngoài Thế gian của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bẩn hỗn tạp của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !  Tức thời nói thêm bẩn hỗn tạp của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thanh tịnh của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thanh tịnh của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc sinh chết của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc sinh chết của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc Niết Bàn của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc Niết Bàn của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên trong của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên trong của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên ngoài của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên ngoài của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở giữa hai bên của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở giữa hai bên của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có thể được của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có thể được của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không thể được của Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không thể được của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời nói thêm nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bình thường nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bình thường nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Biến đổi nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Biến đổi nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sướng nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sướng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm khổ nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm khổ nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm được bản thân nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm được bản thân nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không được bản thân nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không được bản thân nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sạch nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sạch nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không sạch nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không sạch nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Rỗng nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Rỗng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Rỗng nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Rỗng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có hình tướng nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có hình tướng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có hình tướng nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có hình tướng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có nguyện nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có nguyện nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có nguyện nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có nguyện nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Tĩnh lặng nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Tĩnh lặng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Tĩnh lặng nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Tĩnh lặng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm rời xa nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm rời xa nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không rời xa nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không rời xa nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có làm nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có làm nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có làm nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có làm nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có thấm bẩn nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có thấm bẩn nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có thấm bẩn nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Tức thời nói thêm Không có thấm bẩn nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sinh nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sinh nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm mất nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm mất nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện sai nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện sai nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có tội nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có tội nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có tội nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Tức thời nói thêm không có tội nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có Phiền não nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có Phiền não nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có Phiền não nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có Phiền não nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thế gian nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thế gian nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ra ngoài Thế gian nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ra ngoài Thế gian nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bẩn hỗn tạp nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bẩn hỗn tạp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thanh tịnh nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thanh tịnh nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc sinh chết nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc sinh chết nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc Niết Bàn nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc Niết Bàn nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên trong nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên trong nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên ngoài nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên ngoài nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở giữa hai bên nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở giữa hai bên nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có thể được nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có thể được nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không thể được nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không thể được nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời nói thêm nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bình thường nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bình thường nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Biến đổi nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Biến đổi nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sướng nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sướng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm khổ nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm khổ nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm được bản thân nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm được bản thân nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không được bản thân nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không được bản thân nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sạch nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sạch nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không sạch nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không sạch nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Rỗng nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Rỗng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Rỗng nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Rỗng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có hình tướng nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có hình tướng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có hình tướng nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Tức thời nói thêm không có hình tướng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có nguyện nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có nguyện nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có nguyện nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có nguyện nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Tĩnh lặng nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Tĩnh lặng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Tĩnh lặng nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không Tĩnh lặng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm rời xa nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm rời xa nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Tức thời nói thêm không rời xa nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không rời xa nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có làm nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có làm nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có làm nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có làm nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có thấm bẩn nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Có thấm bẩn nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có thấm bẩn nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Không có thấm bẩn nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sinh nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm sinh nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm mất nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !  Tức thời nói thêm mất nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện sai nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thiện sai nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có tội nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có tội nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có tội nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có tội nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có Phiền não nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có Phiền não nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có Phiền não nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không có Phiền não nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Tức thời nói thêm Thế gian nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thế gian nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ra ngoài Thế gian nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ra ngoài Thế gian nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bẩn hỗn tạp nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm bẩn hỗn tạp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thanh tịnh nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm Thanh tịnh nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc sinh chết nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc sinh chết nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc Niết Bàn nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm thuộc Niết Bàn nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Tức thời nói thêm ở bên trong nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên trong nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên ngoài nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở bên ngoài nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở giữa hai bên nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm ở giữa hai bên nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có thể được nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm có thể được nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không thể được nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nói thêm không thể được nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ mười bảy.