Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba mươi bảy.

Thứ hai phần chín Phẩm Không dừng ở phần đầu.

Thế Tôn ! Con với năm Mắt, sáu Thần thông. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là năm Mắt, đây là sáu Thần thông ?

Thế Tôn ! Năm Mắt đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ?  Do năm Mắt cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Năm Mắt cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với bản Thân, chúng sinh Có tình, thậm chí thấy được, biết được. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là bản Thân, chúng sinh Có tình, thậm chí đây là biết được thấy được ?

Thế Tôn ! Bản Thân đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ?  Do bản Thân cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Bản Thân cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với thuận theo nghĩ nhớ Phật, thuận theo nghĩ nhớ Pháp, thuận theo nghĩ nhớ Tăng, thuận theo nghĩ nhớ Giới hạnh, thuận theo nghĩ nhớ Bố thí, thuận theo nghĩ nhớ Bồ Tát một lần sinh thành Phật, thuận theo nghĩ nhớ hơi thở, thuận theo nghĩ nhớ chán ghét, thuận theo nghĩ nhớ chết, thuận theo nghĩ nhớ Thân. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là thuận theo nghĩ nhớ Phật, thậm chí đây là thuận theo nghĩ nhớ Thân ?

Thế Tôn ! Thuận theo nghĩ nhớ Phật đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Do thuận theo nghĩ nhớ Phật cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Thuận theo nghĩ nhớ Phật cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với tưởng nhớ Biến đổi, tưởng nhớ khổ, tưởng nhớ không được bản Thân, tưởng nhớ không sạch, tưởng nhớ chết, tưởng nhớ không thể sướng ở tất cả Thế gian, tưởng nhớ chán ghét ăn, tưởng nhớ cắt đứt, tưởng nhớ ly rời, tưởng nhớ diệt mất. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là tưởng nhớ Biến đổi, thậm chí đây là tưởng nhớ diệt mất ?

Thế Tôn ! Tưởng nhớ Biến đổi đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Do Tưởng nhớ Biến đổi cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Tưởng nhớ Biến đổi cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với Rỗng, không có hình tướng, không có nguyện. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là Rỗng, thậm chí đây là không có nguyện ?

Thế Tôn ! Rỗng đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ?     Do Rỗng cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Rỗng cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn thậm chí đây là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Nhiều Bố thí tới Niết Bàn cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là bốn dừng ở nghĩ nhớ, thậm chí đây là tám nhánh Đạo Thánh ?

Thế Tôn ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Bốn dừng ở nghĩ nhớ cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là mười Lực của Phật, thậm chí đây là Trí tuệ của tất cả hình tướng ?

Thế Tôn ! Mười Lực của Phật đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Mười Lực của Phật cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với như ảo, như mộng, như hình tượng, như tiếng vang, như ảnh ánh sáng, như hoa trong Rỗng, như ánh thái dương, như tìm thành trì hương, như việc biến hóa, năm Bóng che giữ lấy. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là như ảo, cùng với năm loại Bóng che giữ lấy ?

Thế Tôn ! Như ảo, cùng với năm Bóng che giữ lấy đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Như ảo, cùng với năm Bóng che giữ lấy cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Như ảo, cùng với năm Bóng che giữ lấy cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với Tĩnh lặng, rời xa, không sinh không mất, không bẩn không sạch, hết các nói đùa, Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, thực tế, tính bình đẳng, tính rời sinh. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là Tĩnh lặng, thậm chí đây là tính rời sinh ?

Thế Tôn ! Tĩnh lặng đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ?

Tĩnh lặng cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Tĩnh lặng cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với hoặc bình thường hay là Biến đổi, hoặc sướng hay là khổ, hoặc được bản Thân hay là không được bản Thân, hoặc sạch hay là không sạch, hoặc Rỗng hay là không Rỗng, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng, hoặc có nguyện hay không có nguyện, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng, hoặc rời xa hay không rời xa, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh, hoặc sinh hay là mất, hoặc Có làm hay Không có làm, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn, hoặc thiện hay là thiện sai, hoặc có tội hay là không có tội, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là bình thường, thậm chí đây là thuộc Pháp Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Bình thường đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Bình thường cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Bình thường cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với như Quá khứ, hoặc Hiện tại, hay là Tương lai, hoặc thiện hay là không thiện, hoặc không ghi nhớ, hoặc thuộc Cõi Tham muốn, hay là thuộc Cõi Sắc Thân, hoặc thuộc Cõi không có Sắc Thân, hoặc Có học hay là Không có học, hoặc học sai hay là không học sai, hoặc cắt đứt do thấy, hay cắt đứt do tu, hoặc Pháp ở bên trong hay là ở bên ngoài hoặc ở giữa hai bên. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là Quá khứ, thậm chí đây là Pháp ở giữa hai bên ?

Thế Tôn ! Quá khứ đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ?  Quá khứ cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Quá khứ cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác và các bậc  Bồ Tát, Thanh Văn Tăng của vô lượng vô số Hằng hà sa các Thế giới Phật mười phương. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là Thế giới mười phương, thậm chí đây là các Thanh Văn Tăng ?

Thế Tôn ! Thế giới mười phương đó cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Thế giới mười phương cùng với tên nghĩa, đã không đâu có. Thế giới mười phương cùng với tên, đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Con với các Pháp được nói như ở trên. Không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói đây là Bồ Tát Bồ Tát lớn ? Đây là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Con với Bồ Tát Bồ Tát lớn và Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn đã không thấy không được. Làm sao giúp cho Con dùng Pháp tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, dạy bảo truyền dạy các Bồ Tát Bồ Tát lớn ? Vì thế nếu dùng Pháp này dạy bảo truyền dạy các Bồ Tát Bồ Tát lớn, ắt đang có hối hận.

Thế Tôn ! Nhân duyên các Pháp hòa hợp. Làm ra tên giả Bồ Tát Bồ Tát lớn và Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Hai tên giả này. Không thể nói về năm Uẩn : Năm Bóng che. Không thể nói về mười hai nơi, mười tám Cõi giới, sáu Cõi giới, bốn Chân lý bậc Thánh, mười hai Nhân duyên sinh. Không thể nói về Tham muốn thù hận ngu si, tất cả kết buộc, ngáp ngủ, thấy hướng tới, các Căn không thiện. Không thể nói về bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc Thân. Không thể nói về năm Mắt, sáu Thần thông. Không thể nói về bản Thân, chúng sinh Có tình, thậm chí thấy được biết được. Không thể nói về mười thuận theo nghĩ nhớ, mười tưởng nhớ. Không thể nói về Rỗng, không có nguyện, Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Không thể nói về bốn dừng ở nghĩ nhớ, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không thể nói về mười Lực của Phật, thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không thể nói về như ảo, thậm chí như việc biến hóa, năm loại Bóng che giữ lấy. Không thể nói về Tĩnh lặng, rời xa, không sinh không mất, không bẩn không sạch, hết các nói đùa, Chân Như, không thể nói về Cõi Pháp, tính Pháp, thực tế, tính bình đẳng, tính rời sinh. Không thể nói về bình thường, Biến đổi thậm chí Pháp thuộc sinh chết Niết Bàn. Không thể nói về Quá khứ Hiện tại Tương lai, thậm chí Pháp ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên. Không thể nói về hoặc Phật hay là Bồ Tát, hoặc các Thanh Văn Tăng của vô lượng vô số Hằng hà sa Thế giới mười phương. Cớ là sao ? Như được nói ở trên các Pháp tập hợp tan rời, đều không thể thấy không thể được.

Thế Tôn ! Như được nói ở trên năm loại Bóng che, tên là không nơi có thể nói. Như thế tên của Bồ Tát Bồ Tát lớn và Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn cũng không đâu có thể nói. Như tên của Giới hạnh, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát Thấy biết, không đâu có thể nói. Như thế tên của Bồ Tát Bồ Tát lớn và Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, cũng không đâu có thể nói. Như tên của Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Như Lai và các Pháp đó không đâu có thể nói. Như thế tên của Bồ Tát Bồ Tát lớn và Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, cũng không đâu có thể nói.

Thế Tôn ! Như tất cả hoặc có tên hay là không có tên, đều không đâu có thể nói. Như thế tên của Bồ Tát Bồ Tát lớn và Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, cũng không đâu có thể nói. Sở dĩ thế nào ? Như thế các tên đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai. Cớ là sao ? Do các tên nghĩa đó đã không đâu có. Các tên đó đều không đâu dừng ở, cũng không dừng ở sai.

Thế Tôn ! Do Con dựa vào nghĩa đó. Với các Pháp không thấy không được, hoặc tập hợp hay là tan. Làm sao có thể nói tên này là Bồ Tát Bồ Tát lớn ? Tên này là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Con với hai hoặc tên hay là nghĩa này, đã không thấy không được. Làm sao giúp cho Con dùng Pháp tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, dạy bảo truyền dạy các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Vì thế nếu dùng Pháp này, dạy bảo truyền dạy các Bồ Tát Bồ Tát lớn, ắt đang có hối hận.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn nghe xong, khi dùng hình trạng như thế nói Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Tâm không chìm đắm cũng không lo hối hận. Tâm đó không sợ không hoảng không hãi. Nên biết Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, đã quyết định được dừng ở bậc Không lui. Dùng Phương tiện không đâu dừng ở, mà dừng ở.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện lại báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Sắc Thân, không nên dừng ở Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Tính của Sắc Thân, Sắc Thân Rỗng. Tính của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết, Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng.

Thế Tôn ! Sắc Thân đó, Sắc Thân sai Rỗng. Rỗng của Sắc Thân đó Sắc Thân sai. Sắc Thân không rời Rỗng. Rỗng không rời Sắc Thân. Sắc Thân tức là Rỗng. Rỗng tức là Sắc Thân. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết cũng lại như thế.

Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Sắc Thân, không nên dừng ở Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở nơi Mắt, không nên dừng ở nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Nơi Mắt, tính nơi Mắt Rỗng. Thậm chí nơi Ý, tính nơi Ý Rỗng.

Thế Tôn ! Nơi Mắt đó, nơi Mắt sai Rỗng. Rỗng của nơi Mắt đó nơi Mắt sai. Nơi Mắt không rời Rỗng. Rỗng không rời nơi Mắt. Nơi Mắt tức là Rỗng. Rỗng tức là nơi Mắt. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý cũng lại như thế. Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở nơi Mắt. Thậm chí không nên dừng ở nới Ý.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở nơi Sắc Thân, không nên dừng ở nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Nơi Sắc Thân, tính nơi Sắc Thân Rỗng. Thậm chí nơi Pháp, tính nơi Pháp Rỗng.

Thế Tôn ! Nơi Sắc Thân đó, nơi Sắc Thân sai Rỗng. Rỗng của nơi Sắc Thân đó nơi Sắc Thân sai. Nơi Sắc Thân không rời Rỗng. Rỗng không rời nơi Sắc Thân. Nơi Sắc Thân tức là Rỗng. Rỗng tức là nơi Sắc Thân. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp cũng lại như thế.

Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở nơi Sắc Thân. Thậm chí không nên dừng ở nơi Pháp.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Mắt, Cõi Sắc Thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Cảnh giới Mắt, tính cảnh giới Mắt Rỗng. Thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mắt, tính của các Nhận là duyên sinh do Chạm biết của Mắt Rỗng.

Thế Tôn ! Cảnh giới Mắt đó, cảnh giới Mắt sai Rỗng. Rỗng của cảnh giới Mắt đó cảnh giới Mắt sai. Cảnh giới Mắt không rời Rỗng. Rỗng không rời cảnh giới Mắt. Cảnh giới Mắt tức là Rỗng. Rỗng tức là cảnh giới Mắt. Cõi Sắc Thân thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mắt cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Mắt. Thậm chí không nên dừng ở các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mắt.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Tai, cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là duyên sinh do Chạm biết của Tai. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Cảnh giới Tai, tính của cảnh giới Tai Rỗng. Thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Tai, tính của các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng

Thế Tôn ! Cảnh giới Tai đó, cảnh giới Tai sai Rỗng. Rỗng của cảnh giới Tai đó cảnh giới Tai sai.

Cảnh giới Tai không rời Rỗng. Rỗng không rời cảnh giới Tai. Cảnh giới Tai tức là Rỗng. Rỗng tức là cảnh giới Tai. Cõi Tiếng nói, thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Tai, cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Tai. Thậm chí không nên dừng ở các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Tai.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Mũi, cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi và các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Cảnh giới Mũi, tính cảnh giới Mũi Rỗng. Thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi, tính của các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng.

Thế Tôn ! Cảnh giới Mũi đó, cảnh giới Mũi sai Rỗng. Rỗng của cảnh giới Mũi cảnh giới Mũi sai. Cảnh giới Mũi không rời Rỗng. Rỗng không rời cảnh giới Mũi. Cảnh giới Mũi tức là Rỗng. Rỗng tức là cảnh giới Mũi. Cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi, cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Mũi. Thậm chí không nên dừng ở các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Lưỡi, cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Cảnh giới Lưỡi, tính cảnh giới Lưỡi Rỗng. Thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, tính của các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng.

Thế Tôn ! Cảnh giới Lưỡi đó, cảnh giới Lưỡi sai Rỗng. Rỗng của cảnh giới Lưỡi đó cảnh giới Lưỡi sai. Cảnh giới Lưỡi không rời Rỗng. Rỗng không rời cảnh giới Lưỡi. Cảnh giới Lưỡi tức là Rỗng. Rỗng tức là cảnh giới Lưỡi. Cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Lưỡi. Thậm chí không nên dừng ở các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Thân, cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và xúc chạm Thân, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Cảnh giới Thân, tính cảnh giới Thân Rỗng. Thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân, tính của các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng.

Thế Tôn ! Cảnh giới Thân đó, cảnh giới Thân sai Rỗng. Rỗng của cảnh giới Thân đó cảnh giới Thân sai. Cảnh giới Thân không rời Rỗng. Rỗng không rời cảnh giới Thân. Cảnh giới Thân tức là Rỗng. Rỗng tức là cảnh giới Thân. Cảnh Xúc chạm thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân, cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Thân. Thậm chí không nên dừng ở các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Ý, Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Cảnh giới Ý, tính cảnh giới Ý Rỗng. Thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý, tính của các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý Rỗng.

Thế Tôn ! Cảnh giới Ý đó, cảnh giới Ý sai Rỗng. Rỗng của cảnh giới Ý đó cảnh giới Ý sai. Cảnh giới Ý không rời Rỗng. Rỗng không rời cảnh giới Ý. Cảnh giới Ý tức là Rỗng. Rỗng tức là cảnh giới Ý. Cõi Pháp thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý, cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở cảnh giới Ý. Thậm chí không nên dừng ở các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Cõi Đất, không nên dừng ở Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Cõi Đất, tính Cõi Đất Rỗng. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết, tính Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Rỗng.

Thế Tôn ! Cõi Đất đó, Cõi Đất sai Rỗng. Rỗng của Cõi Đất đó Cõi Đất sai. Cõi Đất không rời Rỗng. Rỗng không rời Cõi Đất. Cõi Đất tức là Rỗng. Rỗng tức là Cõi Đất. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Cõi Đất, không nên dừng ở Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh, không nên dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Khổ Chân lý bậc Thánh, tính Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh, tính Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng.

Thế Tôn ! Khổ Chân lý bậc Thánh đó, Khổ Chân lý bậc Thánh sai Rỗng. Rỗng của Khổ Chân lý bậc Thánh đó Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Khổ Chân lý bậc Thánh không rời Rỗng. Rỗng không rời Khổ Chân lý bậc Thánh. Khổ Chân lý bậc Thánh tức là Rỗng. Rỗng tức là Khổ Chân lý bậc Thánh. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh, cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh, không nên dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Ngu tối, không nên dừng ở  Làm, Biết, Sắc Thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Ngu tối, tính Ngu tối Rỗng. Thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn, tính của Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng.

Thế Tôn ! Ngu tối đó, Ngu tối sai Rỗng. Rỗng của Ngu tối đó Ngu tối sai. Ngu tối không rời Rỗng. Rỗng không rời Ngu tối. Ngu tối tức là Rỗng. Rỗng tức là Ngu tối. Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn, cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Ngu tối. Thậm chí không nên dừng ở Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở bốn nghĩ Tĩnh lặng, không nên dừng ở bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc Thân. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng, tính của bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc Thân, tính của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc Thân Rỗng.

Thế Tôn ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng đó, bốn nghĩ Tĩnh lặng sai Rỗng. Rỗng của bốn nghĩ Tĩnh lặng đó bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Bốn nghĩ Tĩnh lặng không rời Rỗng. Rỗng không rời bốn nghĩ Tĩnh lặng. Bốn nghĩ Tĩnh lặng tức là Rỗng. Rỗng là bốn nghĩ Tĩnh lặng. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc Thân, cũng lại như thế.

Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở bốn nghĩ Tĩnh lặng, không nên dừng ở bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc Thân.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở năm Mắt, không nên dừng ở sáu Thần thông. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Năm Mắt, tính của năm Mắt Rỗng. Sáu Thần thông, tính của sáu Thần thông Rỗng.

Thế Tôn ! Năm Mắt đó, năm Mắt sai Rỗng. Rỗng của năm Mắt đó năm Mắt sai. Năm Mắt không rời Rỗng. Rỗng không rời năm Mắt. Năm Mắt tức là Rỗng. Rỗng tức là năm Mắt. Sáu Thần thông cũng lại như thế.

Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở năm Mắt, không nên dừng ở sáu Thần thông.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, không nên dừng ở Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, tính của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, tính của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng.

Thế Tôn ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn đó Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai Rỗng. Rỗng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn đó Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn không rời Rỗng. Rỗng không rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn tức là Rỗng. Rỗng tức là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Giới hạnh sạch thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, cũng lại như thế. Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Thậm chí không nên dừng ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở bốn dừng ở nghĩ nhớ, không nên dừng ở bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ, tính của bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Thậm chí tám nhánh Đạo Thánh, tính của tám nhánh Đạo Thánh Rỗng.

Thế Tôn ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ đó bốn dừng ở nghĩ nhớ sai Rỗng. Rỗng của bốn dừng ở nghĩ nhớ đó bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Bốn dừng ở nghĩ nhớ không rời Rỗng. Rỗng không rời bốn dừng ở nghĩ nhớ. Bốn dừng ở nghĩ nhớ tức là Rỗng. Rỗng tức là bốn dừng ở nghĩ nhớ. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh, cũng lại như thế.

Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở bốn dừng ở nghĩ nhớ. Thậm chí không nên dừng ở tám nhánh Đạo Thánh.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở mười Lực của Phật, không nên dừng ở bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Mười Lực của Phật, tính mười Lực của Phật Rỗng. Thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng, tính Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng.

Thế Tôn ! Mười Lực của Phật đó mười Lực của Phật sai Rỗng. Rỗng của mười Lực của Phật mười Lực của Phật sai. Mười Lực của Phật không rời Rỗng. Rỗng không rời Mười Lực của Phật. Mười Lực của Phật tức là Rỗng. Rỗng tức là Mười Lực của Phật. Bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng, cũng lại như thế.

Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở mười Lực của Phật. Thậm chí không nên dừng ở Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở các Văn chữ, không nên dừng ở dẫn dụ của các Văn chữ. Hoặc dẫn dụ của một lời nói. Hoặc dẫn dụ của hai lời nói. Hoặc dẫn dụ của nhiều lời nói. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Các Văn chữ, tính của các Văn chữ Rỗng. Dẫn dụ của các Văn chữ, tính dẫn dụ của các Văn chữ Rỗng.

Thế Tôn ! Các Văn chữ đó các Văn chữ sai Rỗng. Rỗng của các Văn chữ đó các Văn chữ sai.   Các Văn chữ không rời Rỗng. Rỗng không rời các Văn chữ. Các Văn chữ tức là Rỗng. Rỗng tức là các Văn chữ. Dụ dẫn của các Văn chữ cũng lại như thế. Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở các Văn chữ, không nên dừng ở dẫn dụ của các Văn chữ.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở các Pháp, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên dừng ở các Pháp, hoặc sướng hay là khổ, hoặc được bản Thân hay là không được bản Thân, hoặc sạch hay là không sạch, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng, hoặc rời xa hay không rời xa. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Bình thường, Biến đổi các Pháp, tính bình thường, Biến đổi các Pháp Rỗng. Thậm chí rời xa, không rời xa các Pháp, tính rời xa, không rời xa các Pháp Rỗng.

Thế Tôn ! Bình thường, Biến đổi các Pháp đó bình thường, Biến đổi các Pháp sai Rỗng. Rỗng của bình thường, Biến đổi các Pháp bình thường, Biến đổi các Pháp sai. Bình thường, Biến đổi các Pháp không rời Rỗng. Rỗng không rời bình thường, Biến đổi các Pháp. Bình thường, Biến đổi các Pháp tức là Rỗng. Rỗng tức là bình thường, Biến đổi các Pháp. Sướng, khổ các Pháp thậm chí rời xa, không rời xa các Pháp, cũng lại như thế.

Vì vậy Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Bình thường, Biến đổi các Pháp. Thậm chí không nên dừng ở rời xa, không rời xa các Pháp.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Chân Như, không nên dừng ở Cõi Pháp, tính Pháp, thực tế, tính Bình đẳng, tính rời sinh. Cớ là sao ? Thế Tôn ! Chân Như, tính Chân Như Rỗng. Thậm chí tính rời sinh, tính của tính rời sinh Rỗng.

Thế Tôn ! Chân Như đó Chân Như sai Rỗng. Rỗng của Chân Như đó Chân Như sai. Chân Như không rời Rỗng. Rỗng không rời Chân Như. Chân Như tức là Rỗng. Rỗng tức là Chân Như. Cõi Pháp thậm chí tính rời sinh, cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở Chân Như. Thậm chí không nên dừng ở tính rời sinh.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở tất cả môn Đà La Ni, không nên dừng ở tất cả môn Tam muội. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Tất cả môn Đà La Ni, tính tất cả môn Đà La Ni Rỗng. Tất cả môn Tam muội, tính tất cả môn Tam muội Rỗng.

Thế Tôn ! Tất cả môn Đà La Ni đó tất cả môn Đà La Ni sai Rỗng. Rỗng của tất cả môn Đà La Ni đó tất cả môn Đà La Ni sai. Tất cả môn Đà La Ni không rời Rỗng. Rỗng không rời tất cả môn Đà La Ni. Tất cả môn Đà La Ni tức là Rỗng. Rỗng tức là tất cả môn Đà La Ni. Tất cả môn Tam muội cũng lại như thế.

Thế Tôn ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn không nên dừng ở tất cả môn Đà La Ni, không nên dừng ở tất cả môn Tam muội.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện lại báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở Sắc Thân, dừng ở Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Do vì dừng ở này. Với Sắc Thân tăng thêm làm việc. Với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở nơi Mắt, dừng ở nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Do vì dừng ở này. Với nơi Mắt tăng thêm làm việc. Thậm chí với nơi Ý tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.  Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.  Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở nơi Sắc Thân, dừng ở nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Do vì dừng ở này. Với nơi Sắc Thân thêm làm việc. Thậm chí với nơi Pháp thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở cảnh giới Mắt. Dừng ở Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Do vì dừng ở này. Với cảnh giới Mắt tăng thêm làm việc. Thậm chí với các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở cảnh giới Tai. Dừng ở cảnh giới Tiếng nói cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Tai. Do vì dừng ở này. Với cảnh giới của Tai tăng thêm làm việc. Thậm chí với các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Tai tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở cảnh giới Mũi. Dừng ở cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi. Do vì dừng ở này. Với cảnh giới Mũi tăng thêm làm việc. Thậm chí với các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở cảnh giới Lưỡi.

Dừng ở cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Do vì dừng ở này. Với cảnh giới Lưỡi tăng thêm làm việc. Thậm chí với các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở cảnh giới Thân. Dừng ở cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân. Do vì dừng ở này. Với cảnh giới Thân tăng thêm làm việc. Thậm chí với các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở cảnh giới Ý. Dừng ở Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý. Do vì dừng ở này. Với cảnh giới Ý tăng thêm làm việc. Thậm chí với các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở Cõi Đất. Dừng ở Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Do vì dừng ở này. Với Cõi Đất tăng thêm làm việc. Thậm chí với Cõi Biết tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh. Dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Do vì dừng ở này. Với Khổ Chân lý bậc Thánh tăng thêm làm việc. Với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở Ngu tối. Dừng ở Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Do vì dừng ở này. Với Ngu tối tăng thêm làm việc. Thậm chí với Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở bốn nghĩ Tĩnh lặng, dừng ở bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Do vì dừng ở này. Với bốn nghĩ Tĩnh lặng tăng thêm làm việc. Với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở năm Mắt, dừng ở sáu Thần thông. Do vì dừng ở này. Với năm Mắt tăng thêm làm việc. Với sáu Thần  thông tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Dừng ở Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Do vì dừng ở này. Với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn tăng thêm làm việc. Thậm chí với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở bốn dừng ở nghĩ nhớ. Dừng ở bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Do vì dừng ở này. Với bốn dừng ở nghĩ nhớ tăng thêm làm việc. Thậm chí với tám nhánh Đạo Thánh tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở mười Lực của Phật. Dừng ở bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Do vì dừng ở này. Với mười Lực của Phật tăng thêm làm việc. Thậm chí với Trí tuệ của tất cả hình tướng tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở các Văn chữ, dừng ở dẫn dụ của các Văn chữ. Hoặc dẫn dụ của một lời nói. Hoặc dẫn dụ của hai lời nói. Hoặc dẫn dụ của nhiều lời nói. Do vì dừng ở này. Với các Văn chữ tăng thêm làm việc. Với dẫn dụ của các Văn chữ tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở các Pháp, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Dừng ở các Pháp, hoặc sướng hay là khổ, hoặc được bản thân hay là không được bản thân, hoặc sạch hay là không sạch, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng, hoặc rời xa hay không rời xa. Do vì dừng ở này. Với bình thường, Biến đổi tăng thêm làm việc. Thậm chí với các Pháp rời xa, không rời xa tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không có Phương tiện thiện khéo, khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do bản Thân, được bản Thân cầm lấy buộc rối loạn. Tâm liền dừng ở tất cả môn Đà La Ni. Dừng ở tất cả môn Tam muội. Do vì dừng ở này. Với tất cả môn Đà La Ni tăng thêm làm việc. Với tất cả môn Tam muội tăng thêm làm việc. Do vì tăng thêm làm. Không thể hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thể được đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Không nên hút nhận Sắc thân. Không nên hút nhận Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Sắc thân đã không nên hút nhận, liền là Sắc thân sai. Đã không nên hút nhận Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết, liền là Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Sở dĩ thế nào ? Do tính vốn dĩ Rỗng. Thậm chí không nên hút nhận tất cả môn Đà La Ni. Không nên hút nhận tất cả môn Tam muội. Đã không nên hút nhận môn Đà La Ni, liền là môn Đà La Ni sai. Đã không nên hút nhận môn Tam muội, liền là môn Tam muội sai. Sở dĩ thế nào ? Do tính vốn dĩ Rỗng. Nếu hút nhận tu hành đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, cũng không nên hút nhận. Đã không nên hút nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế, liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn sai.

Sở dĩ thế nào ? Do tính vốn dĩ Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Nên dùng tính vốn dĩ Rỗng quan sát tất cả Pháp. Khi làm quan sát này. Với tất cả Pháp tâm không có nơi làm. Tên đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu hút nhận Tam muội. Tam muội này vi diệu rất tốt, rộng lớn vô lượng. Hay tập hợp vô biên tác dụng không trở ngại. Không cùng với tất cả Thanh Văn, Duyên Giác. Họ được đầy đủ Trí tuệ của tất cả hình tướng, cũng không nên hút nhận. Đã không nên hút nhận Trí tuệ của tất cả hình tướng như thế, liền là Trí tuệ của tất cả hình tướng sai.

Sở dĩ thế nào ? Do dùng Rỗng bên trong. Do Rỗng bên ngoài. Do Rỗng bên trong ngoài. Do Rỗng của trống rỗng. Do Rỗng lớn nhất. Do Rỗng của nghĩa tốt. Do Rỗng của Có làm. Do Rỗng của Không có làm. Do Rỗng của thành quả. Do Rỗng của không giới hạn. Do Rỗng của tan rời. Do Rỗng của không biến đổi. Do Rỗng của bản tính. Do Rỗng của tự tướng. Do Rỗng của cùng hình tướng. Do Rỗng của tất cả Pháp. Do Rỗng của không thể được. Do Rỗng của không tính. Do Rỗng của Tự tính. Do Rỗng của tự tính không có tính. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Trí tuệ của tất cả hình tướng đó tu được cầm lấy hình tướng sai. Sở dĩ thế nào ? Cầm lấy các hình tướng đó, đều là Phiền não. Hình tướng thế nào ? Gọi là hình tướng của Sắc thân, hình tướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Thậm chí hình tướng của tất cả môn Đà La Ni, hình tướng của tất cả môn Tam muội. Với các hình tướng này mà cầm lấy nương nhờ nó, tên là Phiền não. Hoặc cầm lấy hình tướng tu được Trí tuệ của tất cả hình tướng đó. Hơn quân Phạm Chí, với Trí của Tất cả Trí tuệ, không cần tin hiểu.

Thế nào tên là tin hiểu hình tướng đó ? Gọi là với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn sinh tin Thanh tịnh sâu. Do Lực hiểu lớn suy nghĩ quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Không dùng Phương tiện hình tướng. Cũng không dùng Phương tiện hình tướng sai. Do dùng hình tướng và hình tướng sai, đều không thể cầm lấy. Hơn quân Phạm Chí đó, tuy do Lực tin hiểu trở về hướng theo Pháp Phật. Tên là thuận theo tin làm. Mà hay dùng tính vốn dĩ Rỗng, biết nhập vào Trí của Tất cả Trí tuệ. Đã biết nhập vào xong. Không cầm lấy hình tướng của Sắc thân. Không cầm lấy hình tướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Thậm chí không cầm lấy hình tướng của tất cả môn Đà La Ni.  Không cầm lấy hình tướng của tất cả môn Tam muội.

Cớ là sao ? Do tự hình tướng của tất cả Pháp đều Rỗng. Hay cầm lấy, được cầm lấy, do đều không thể được. Như thế Phạm Chí không dùng bên trong được hiện ra quan sát, mà quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Không dùng bên ngoài được hiện ra quan sát, mà quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Không dùng bên trong ngoài được hiện ra quan sát, mà quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Không dùng không có Trí tuệ được hiện ra quan sát, mà quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Không dùng khác được hiện ra quan sát, mà quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Cũng không dùng không được hiện ra quan sát, mà quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ.

Sở dĩ thế nào ? Hơn quân Phạm Chí đó, không thấy được quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Không thấy hay quan sát Trí tuệ. Không thấy quan sát đó và quan sát được nơi dựa vào. Hơn quân Phạm Chí đó, với Sắc thân bên trong sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết bên trong sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Sắc thân bên ngoài sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết bên ngoài sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Sắc thân bên trong sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết trong ngoài sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Cũng rời Sắc thân sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Cũng rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Thậm chí với bên trong tất cả môn Đà La Ni sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với bên trong tất cả môn Tam muội sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với bên ngoài tất cả môn Đà La Ni sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với bên ngoài tất cả môn Tam muội sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với bên trong ngoài tất cả môn Đà La Ni sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Với bên trong ngoài tất cả môn Tam muội sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Cũng rời tất cả môn Đà La Ni sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ. Cũng rời tất cả môn Tam muội sai quan sát Trí của Tất cả Trí tuệ.

Cớ là sao ? Do hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc trong ngoài, hoặc rời trong ngoài, đều không thể được. Hơn quân Phạm Chí đó, do như thế cùng với các môn rời hình tướng. Với Trí của Tất cả Trí tuệ sinh tin hiểu sâu. Do tin hiểu này. Với tất cả Pháp đều không cầm lấy nương nhờ. Do vì hình tướng thực các Pháp không thể được. Phạm Chí như thế do rời môn hình tướng.  Với Trí của Tất cả Trí tuệ được tin hiểu xong. Với tất cả Pháp đều không cầm lấy hình tướng. Cũng không suy nghĩ không có hình tướng. Các Pháp với Pháp hình tướng, không có hình tướng, do đều không thể được. Phạm Chí như thế do lực hiểu tốt. Với tất cả Pháp không cầm lấy không vứt bỏ. Do trong Pháp hình tướng thực không cầm lấy, vứt bỏ. Thời Phạm Chí đó với tự tin hiểu, thậm chí với Niết Bàn, cũng không cầm lấy nương nhờ. Sở dĩ thế nào ? Do vì tính vốn có của tất cả Pháp đều Rỗng, không thể cầm lấy.

Thế Tôn ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn của Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lại như thế. Với tất cả Pháp không đâu cầm lấy nương nhờ. Do hay từ bờ này tới bờ kia. Hoặc với các Pháp ít có cầm lấy nương nhờ. Chắc là ở bờ này là có thể tới sai.

Vì thế Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không cầm lấy tất cả Sắc thân.

Không cầm lấy tất cả Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Do vì với tất cả Pháp không đâu cầm lấy. Thậm chí không cầm lấy tất cả môn Đà La Ni : Môn nhận giữ nghĩ nhớ không quên. Không cầm lấy tất cả môn Tam muội : Môn Nhận đúng, Hiểu đúng, Yên định đúng. Cũng với tất cả Pháp do không đâu cầm lấy. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó tuy với tất cả Sắc thân. Tất cả Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Thậm chí tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội. Hoặc toàn thể hoặc cá biệt, đều không đâu cầm lấy. Mà với nguyện vốn có do thực hành bốn dừng ở nghĩ nhớ. Thậm chí tám nhánh Đạo Thánh do còn chưa đầy đủ. Và với nguyện vốn có chứng được mười Lực của Phật, thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng do còn chưa được đủ. Ở trong khoảng thời gian này, do không dùng không cầm lấy tất cả hình tướng, mà vào Niết Bàn.

Bồ Tát Bồ Tát lớn đó tuy có thể đầy đủ bốn dừng ở nghĩ nhớ, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.   Và có thể được đủ mười lực của Phật, thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng. Mà không thấy bốn dừng ở nghĩ nhớ, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Và không thấy mười lực của Phật, thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ đó liền là bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Thậm chí tám nhánh Đạo Thánh liền là tám nhánh Đạo Thánh sai. Và mười lực của Phật liền là mười lực của Phật sai.   Thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng liền là Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Với tất cả Pháp do Pháp sai, Pháp sai trái.

Bồ Tát Bồ Tát lớn đó khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với tất cả Pháp tuy không đâu cầm lấy. Mà có thể được đủ tất cả sự nghiệp.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba mươi bảy.