Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi bảy.

Thứ bảy phần mười tám Phẩm Không đâu được phần đầu.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu môn Giải thoát Rỗng chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong môn Giải thoát Rỗng. Không có môn Giải thoát Rỗng trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do môn Giải thoát Rỗng với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu môn Giải thoát Rỗng hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu năm Mắt chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong năm Mắt. Không có năm Mắt trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do năm Mắt với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu năm Mắt hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu sáu Thần thông chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong sáu Thần thông. Không có sáu Thần thông trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do sáu Thần thông với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu sáu Thần thông hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu mười Lực của Phật chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong mười Lực của Phật. Không có mười Lực của Phật trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do mười Lực của Phật với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu mười Lực của Phật hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không có bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Tất cả Trí tuệ chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Tất cả Trí tuệ. Không có Tất cả Trí tuệ trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Tất cả Trí tuệ với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Tất cả Trí tuệ hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không có Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Pháp không quên mất chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Pháp không quên mất. Không có Pháp không quên mất trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Pháp không quên mất với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Pháp không quên mất hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu thường dừng ở tính vứt bỏ chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong thường dừng ở tính vứt bỏ. Không có thường dừng ở tính vứt bỏ trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do thường dừng ở tính vứt bỏ với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu tất cả môn Đà La Ni chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong tất cả môn Đà La Ni. Không có tất cả môn Đà La Ni trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do tất cả môn Đà La Ni với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu tất cả môn Đà La Ni hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu tất cả môn Tam muội chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong tất cả môn Tam muội. Không có tất cả môn Tam muội trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do tất cả môn Tam muội với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu tất cả môn Tam muội hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Rỗng bên trong chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Rỗng bên trong. Không có Rỗng bên trong trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Rỗng bên trong với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Rỗng bên trong hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không có Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.  Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Chân Như chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Chân Như. Không có Chân Như trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Chân Như với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Chân Như hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, Cõi không nghĩ bàn, Cõi khoảng không, Cõi cắt đứt, Cõi ly rời, Cõi diệt mất, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, Cõi không có tính, Cõi không có hình tướng, Cõi không làm ra, Cõi không có làm, Cõi yên ổn, Cõi Tĩnh lặng, vốn không có, thực tế, cuối cùng Niết Bàn, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Cõi Pháp thậm chí cuối cùng Niết Bàn. Không có Cõi Pháp thậm chí cuối cùng Niết Bàn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Cõi Pháp thậm chí cuối cùng Niết Bàn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Cõi Pháp thậm chí cuối cùng Niết Bàn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Bậc Vui Nhất chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bậc Vui Nhất. Không có Bậc Vui Nhất trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bậc Vui Nhất với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bậc Vui Nhất hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp. Không có Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bậc Rời Bẩn thậm chí Bậc Mây Pháp hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Bậc Sinh khác chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bậc Sinh khác. Không có Bậc Sinh khác trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bậc Sinh khác với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bậc Sinh khác hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bậc Họ loài thậm chí Bậc Như Lai. Không có Bậc Họ loài thậm chí Bậc Như Lai trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bậc Họ loài thậm chí Bậc Như Lai với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bậc Họ loài thậm chí Bậc Như Lai hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Bậc Thanh Văn chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bậc Thanh Văn. Không có Bậc Thanh Văn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bậc Thanh Văn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bậc Thanh Văn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Bậc Duyên Giác, Bậc Phật chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bậc Duyên Giác, Bậc Phật. Không có Bậc Duyên Giác, Bậc Phật trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bậc Duyên Giác, Bậc Phật với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bậc Duyên Giác, Bậc Phật hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Cụ Thọ Thiện Hiện lại trả lời Xá Lợi Phất nói rằng : Như Tôn Giả nói, duyên ra sao cho nên nói như thế, nói bản thân với cuối cùng không sinh vậy ?

Xá Lợi Phất ! Bản thân cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Chúng sinh Có tình, có mệnh, có sinh, có nuôi dưỡng, Sĩ Phu, Chúng sinh, Bồ Tát, Học trò nhỏ, Người làm, sai người làm, nổi lên, khiến nổi lên, nhận lấy, khiến nhận lấy, biết được, thấy được cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Sắc thân cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Nơi Mắt cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Nơi Sắc thân cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mắt cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Tai cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mũi cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?  Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Lưỡi cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?  Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Thân cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Ý cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Cõi Đất cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Ngu tối cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Rỗng bên trong cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Tám Giải thoát cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Môn Giải thoát Rỗng cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Năm Mắt cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Sáu Thần thông cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Mười Lực của Phật cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Tất cả Trí tuệ cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Pháp không quên mất cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Thường dừng ở tính vứt bỏ cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Tất cả môn Đà La Ni cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Tất cả môn Tam muội cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Bậc Vui Nhất cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Bậc Sinh khác cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Bậc Thanh Văn cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ? Bậc Duyên Giác, Bậc Phật cuối cùng đều không đâu có. Đã không thể được. Có sinh ra sao ?

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Như nói bản thân và cuối cùng không sinh.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện lại trả lời Xá Lợi Phất nói rằng : Như Tôn Giả nói, duyên ra sao cho nên nói, các Pháp cũng như thế, đều không có tự tính vậy.

Xá Lợi Phất ! Tự tính các Pháp đều không hòa hợp. Cớ là sao ? Hòa hợp có Pháp, do tự tính Rỗng.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Tự tính Pháp đều hòa hợp ra sao ?

Thiện Hiện nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Tự tính Sắc thân đều không hòa hợp. Tự tính Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính nơi Mắt đều không hòa hợp. Tự tính nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính nơi Sắc thân đều không hòa hợp. Tự tính nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính cảnh giới Mắt đều không hòa hợp. Tự tính Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính cảnh giới Tai đều không hòa hợp. Tự tính cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính cảnh giới Mũi đều không hòa hợp. Tự tính cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính cảnh giới Lưỡi đều không hòa hợp. Tự tính cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính cảnh giới Thân đều không hòa hợp. Tự tính cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính cảnh giới Ý đều không hòa hợp. Tự tính Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Cõi Đất đều không hòa hợp. Tự tính Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Ngu tối đều không hòa hợp. Tự tính Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Rỗng bên trong đều không hòa hợp. Tự tính Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Nhiều Bố thí tới Niết Bàn đều không hòa hợp. Tự tính Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính bốn nghĩ Tĩnh lặng đều không hòa hợp. Tự tính bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính tám Giải thoát đều không hòa hợp. Tự tính tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính bốn dừng ở nghĩ nhớ đều không hòa hợp. Tự tính bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính môn Giải thoát Rỗng đều không hòa hợp. Tự tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính năm Mắt đều không hòa hợp. Tự tính sáu Thần thông đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính mười Lực của Phật đều không hòa hợp. Tự tính bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Tất cả Trí tuệ đều không hòa hợp. Tự tính Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Pháp không quên mất đều không hòa hợp. Tự tính thường dừng ở tính vứt bỏ, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính tất cả môn Đà La Ni đều không hòa hợp. Tự tính tất cả môn Tam muội đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Bậc Vui Nhất đều không hòa hợp. Tự tính Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Bậc Sinh khác đều không hòa hợp. Tự tính Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Tự tính Bậc Thanh Văn đều không hòa hợp. Tự tính Bậc Duyên Giác, Bậc Phật, đều không hòa hợp.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Các Pháp cũng như thế. Đều không có tự tính.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Các Pháp bình thường sai, cũng không tan mất. Cớ là sao ? Các Pháp bình thường sai. Do tính không hết.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Pháp bình thường sai, cũng không tan mất ra sao ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Sắc thân bình thường sai, cũng không tan mất. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Mắt bình thường sai, cũng không tan mất. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Sắc thân bình thường sai, cũng không tan mất. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mắt bình thường sai, cũng không tan mất. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Tai bình thường sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mũi bình thường sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Lưỡi bình thường sai, cũng không tan mất. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Thân bình thường sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Ý bình thường sai, cũng không tan mất. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cõi Đất bình thường sai, cũng không tan mất. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Khổ Chân lý bậc Thánh bình thường sai, cũng không tan mất. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Ngu tối bình thường sai, cũng không tan mất. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Rỗng bên trong bình thường sai, cũng không tan mất. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn bình thường sai, cũng không tan mất. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng bình thường sai, cũng không tan mất. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tám Giải thoát bình thường sai, cũng không tan mất. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ bình thường sai, cũng không tan mất. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Môn Giải thoát Rỗng bình thường sai, cũng không tan mất. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Năm Mắt bình thường sai, cũng không tan mất. Sáu Thần thông bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Mười Lực của Phật bình thường sai, cũng không tan mất. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả Trí tuệ bình thường sai, cũng không tan mất. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Pháp không quên mất bình thường sai, cũng không tan mất. Thường dừng ở tính vứt bỏ bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả môn Đà La Ni bình thường sai, cũng không tan mất. Tất cả môn Tam muội bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Vui Nhất bình thường sai, cũng không tan mất. Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Sinh khác bình thường sai, cũng không tan mất. Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Thanh Văn bình thường sai, cũng không tan mất. Bậc Duyên Giác, Bậc Phật bình thường sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Các Pháp cũng như thế. Đều không có tự tính.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Các Pháp vui sai, cũng không tan mất. Cớ là sao ? Nếu Pháp vui sai. Do tính không hết.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Pháp vui sai, cũng không tan mất ra sao ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Sắc thân vui sai, cũng không tan mất. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Mắt vui sai, cũng không tan mất. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Sắc thân vui sai, cũng không tan mất. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mắt vui sai, cũng không tan mất. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Tai vui sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mũi vui sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Lưỡi vui sai, cũng không tan mất. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Thân vui sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Ý vui sai, cũng không tan mất. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cõi Đất vui sai, cũng không tan mất. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Khổ Chân lý bậc Thánh vui sai, cũng không tan mất. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Ngu tối vui sai, cũng không tan mất. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Rỗng bên trong vui sai, cũng không tan mất. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn vui sai, cũng không tan mất. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng vui sai, cũng không tan mất. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tám Giải thoát vui sai, cũng không tan mất. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ vui sai, cũng không tan mất. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Môn Giải thoát Rỗng vui sai, cũng không tan mất. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Năm Mắt vui sai, cũng không tan mất. Sáu Thần thông vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Mười Lực của Phật vui sai, cũng không tan mất. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả Trí tuệ vui sai, cũng không tan mất. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Pháp không quên mất vui sai, cũng không tan mất. Thường dừng ở tính vứt bỏ vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả môn Đà La Ni vui sai, cũng không tan mất. Tất cả môn Tam muội vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Vui Nhất vui sai, cũng không tan mất. Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Sinh khác vui sai, cũng không tan mất. Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Thanh Văn vui sai, cũng không tan mất. Bậc Duyên Giác, Bậc Phật vui sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Các Pháp cũng như thế. Đều không có tự tính.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Các Pháp được bản thân sai, cũng không tan mất. Cớ là sao ? Như Pháp được bản thân sai. Do tính không hết.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Pháp được bản thân sai, cũng không tan mất ra sao ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Sắc thân được bản thân sai, cũng không tan mất. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Mắt được bản thân sai, cũng không tan mất. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Sắc thân được bản thân sai, cũng không tan mất. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mắt được bản thân sai, cũng không tan mất. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Tai được bản thân sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mũi được bản thân sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Lưỡi được bản thân sai, cũng không tan mất. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Thân được bản thân sai, cũng không tan mất. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Ý được bản thân sai, cũng không tan mất. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cõi Đất được bản thân sai, cũng không tan mất. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Khổ Chân lý bậc Thánh được bản thân sai, cũng không tan mất. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Ngu tối được bản thân sai, cũng không tan mất. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn được bản thân sai, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Rỗng bên trong được bản thân sai, cũng không tan mất. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính được bản thân sai, cũng không tan mất.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi bảy.