Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba mươi.

Thứ hai mươi phần bảy Phẩm Dạy bảo truyền dạy phần đầu.   

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai.  Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh bốn dừng ở nghĩ nhớ và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng :  Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn bốn dừng ở nghĩ nhớ và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên bốn dừng ở nghĩ nhớ và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc có thể được, không thể được bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được bốn dừng ở nghĩ nhớ và nói thêm có thể được, không thể được bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được bốn dừng ở nghĩ nhớ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc bình thường, Biến đổi Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm bình thường, Biến đổi Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ của Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc sướng, khổ Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ của Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm sướng, khổ Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc được bản thân, không được bản thân Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm được bản thân, không được bản thân Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc sạch, không sạch Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm sạch, không sạch Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc Rỗng, không Rỗng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm Rỗng, không Rỗng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc có nguyện, không có nguyện Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm có nguyện, không có nguyện Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc rời xa, không rời xa Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm rời xa, không rời xa Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc Có làm, Không có làm Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm Có làm, Không có làm Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc sinh, mất Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm sinh, mất Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc thiện, thiện sai Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm thiện, thiện sai Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc có tội, không có tội Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm có tội, không có tội Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc có thể được, không thể được Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được Khổ Chân lý bậc Thánh và nói thêm có thể được, không thể được Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc bình thường, Biến đổi bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm bình thường, Biến đổi bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc sướng, khổ bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm sướng, khổ bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc được bản thân, không được bản thân bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm được bản thân, không được bản thân bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc sạch, không sạch bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm sạch, không sạch bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc Rỗng, không Rỗng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm Rỗng, không Rỗng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc có nguyện, không có nguyện bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm có nguyện, không có nguyện bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc rời xa, không rời xa bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm rời xa, không rời xa bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc Có làm, Không có làm bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm Có làm, Không có làm bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc sinh, mất bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm sinh, mất bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc thiện, thiện sai bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm thiện, thiện sai bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc có tội, không có tội bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm có tội, không có tội bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc có thể được, không thể được bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được bốn nghĩ Tĩnh lặng và nói thêm có thể được, không thể được bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được bốn nghĩ Tĩnh lặng là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu tám Giải thoát. Hoặc tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm tám Giải thoát và nói thêm tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi tám Giải thoát. Hoặc bình thường, Biến đổi tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi tám Giải thoát và nói thêm bình thường, Biến đổi tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ tám Giải thoát. Hoặc sướng, khổ tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ tám Giải thoát và nói thêm sướng, khổ tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân tám Giải thoát. Hoặc được bản thân, không được bản thân tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân tám Giải thoát và nói thêm được bản thân, không được bản thân tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân tám Giải thoát là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba mươi.