Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ mười ba.

Thứ ba phần bảy Phẩm Dạy bảo truyền dạy phần đầu.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc có tội hay là không có tội.

Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem mười Lực của Phật, hoặc có thể được hay là không thể được.Không nên xem bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, hoặc có thể được hay là không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc sinh hay là mất.

Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem Từ lớn nhất, hoặc có thể được hay là không thể được. Không nên xem Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, hoặc có thể được hay là không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc sướng hay là khổ.

Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc Có làm hay Không có làm.

Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ, hoặc có thể được hay là không thể được. Không nên xem tám mươi Diện mạo đẹp, hoặc có thể được hay là không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem Pháp không quên mất, hoặc có thể được hay là không thể được. Không nên xem thường dừng ở tính vứt bỏ, hoặc có thể được hay là không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc sinh hay là mất.

Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem Tất cả Trí tuệ, hoặc có thể được hay là không thể được. Không nên xem Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ tất cả hình tướng, hoặc có thể được hay là không

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc Rỗng hay là không Rỗng.

Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc rời xa hay không rời xa.Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem quả Tu Đà Hoàn, hoặc có thể được hay là không thể được. Không nên xem Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề, hoặc có thể được hay là không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc bình thường hay là Biến đổi. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc sướng hay là khổ. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc sạch hay là không sạch. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc Rỗng hay là không Rỗng. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc có hình tướng hay không có hình tướng.

Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc có nguyện hay không có nguyện. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc rời xa hay không rời xa. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc Có làm hay Không có làm. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc sinh hay là mất. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc thiện hay là thiện sai. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc có tội hay là không có tội. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên. Không nên xem tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc có thể được hay là không thể được. Không nên xem các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, hoặc có thể được hay là không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn, hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu hai tên hiệu này. Đều không thấy trong Cõi Có hình. Cũng không thấy trong Cõi Không có hình. Cớ là sao ? Với tất cả Pháp không nổi lên phân biệt, phân biệt không khác.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với tất cả Pháp dừng ở không phân biệt. Hay tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Cũng hay tu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Hay dừng ở Rỗng bên trong. Cũng hay dừng ở Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Hay dừng ở Chân Như. Cũng hay dừng ở Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Hay tu bốn dừng ở nghĩ nhớ. Cũng hay tu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Hay dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh. Cũng hay dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Hay tu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Cũng hay tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Hay tu tám Giải thoát. Cũng hay tu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Hay tu môn Giải thoát Rỗng. Cũng hay tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Hay tu tất cả môn Đà La Ni. Cũng hay tu tất cả môn Tam muội. Hay tu Bậc Vui Nhất. Cũng hay tu Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp. Hay tu năm Mắt. Cũng hay tu sáu Thần thông. Hay tu mười Lực của Phật. Cũng hay tu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Hay tu Pháp không quên mất. Cũng hay tu thường dừng ở tính vứt bỏ. Hay tu Tất cả Trí tuệ. Cũng hay tu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó với thời như thế. Không thấy Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không thấy tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không thấy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thấy tên Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Chỉ ngay thẳng siêng cầu Trí của Tất cả Trí tuệ. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với tất cả Pháp hay thành đạt tướng chân thực. Biết rõ trong nó do không có bẩn sạch.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cần hiểu làm ra tên giả, làm ra Pháp giả như thực.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó với tên hiệu, Pháp giả đã biết như thực. Không nương nhờ Sắc thân. Không nương nhờ Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ nơi Mắt. Không nương nhờ nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ nơi Sắc thân. Không nương nhờ nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ cảnh giới Mắt. Không nương nhờ cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Cõi Sắc thân. Không nương nhờ cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ chạm biết của Mắt. Không nương nhờ chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, hoặc sướng hay là khổ, hoặc không sướng không khổ. Không nương nhờ các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, hoặc sướng hay là khổ, hoặc không sướng không khổ. Không nương nhờ Cõi Đất. Không nương nhờ Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng. Không nương nhờ Nhân duyên. Không nương nhờ loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ Duyên. Không nương nhờ Ngu tối. Không nương nhờ Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ Cõi Có hình. Không nương nhờ Cõi Không có hình. Không nương nhờ Cõi thấm bẩn. Không nương nhờ Cõi Không thấm bẩn. Không nương nhờ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ, Phương tiện thiện khéo, nguyện vi diệu, Lực, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Không nương nhờ Rỗng bên trong. Không nương nhờ Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ Chân Như. Không nương nhờ Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Không nương nhờ bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ tám Giải thoát. Không nương nhờ tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ môn Đà La Ni. Không nương nhờ môn Tam muội. Không nương nhờ Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Không nương nhờ Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ năm Mắt. Không nương nhờ sáu Thần thông. Không nương nhờ mười Lực của Phật. Không nương nhờ bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại. Không nương nhờ Từ lớn nhất. Không nương nhờ Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất. Không nương nhờ Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ Pháp không quên mất. Không nương nhờ thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác. Không nương nhờ tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Không nương nhờ các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ được bản thân. Không nương nhờ chúng sinh Có tình, có mệnh, có sinh, có nuôi dưỡng, Sĩ Phu, Chúng sinh, Bồ Tát, Học trò nhỏ, Người làm, sai người làm, nổi lên, khiến nổi lên, nhận lấy, khiến nhận lấy, biết được, thấy được. Không nương nhờ sinh khác. Không nương nhờ Thánh Giả. Không nương nhờ Bồ Tát. Không nương nhờ Như Lai. Không nương nhờ tên hiệu. Không nương nhờ hình tướng. Không nương nhờ nghiêm sạch Đất Phật. Không nương nhờ chúng sinh Có tình. Không nương nhờ Phương tiện thiện khéo.

Sở dĩ thế nào ? Do tất cả Pháp đều không đâu có. Có thể nương nhờ, được nương nhờ, nơi nương nhờ, thời gian nương nhờ do không thể được.

Như thế Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Với tất cả Pháp do không đâu nương nhờ. Liền hay tăng ích Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ, Phương tiện thiện khéo, nguyện vi diệu, Lực, Trí tuệ tới Niết Bàn. Cũng hay yên ở Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Cũng hay yên ở Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Cũng hay tăng ích bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Cũng hay yên ở Khổ, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cũng hay tăng ích bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cũng hay tăng ích tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cũng hay tăng ích môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, Rỗng. Cũng hay hướng vào tính ngay thẳng rời sinh của Bồ Tát. Cũng hay yên ở bậc Không chuyển lui của Bồ Tát. Cũng hay tròn vẹn tất cả môn Đà La Ni, môn Tam muội. Cũng hay tròn vẹn Bậc Vui Nhất, Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp. Cũng hay tròn vẹn năm Mắt, sáu Thần thông. Cũng hay tròn vẹn mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật. Cũng hay tròn vẹn Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất. Cũng hay tròn vẹn Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ, Tám mươi diện mạo đẹp. Cũng hay tròn vẹn Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ. Cũng hay tròn vẹn Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cũng được Thần thông tốt nhất của Bồ Tát. Đã đầy đủ Thần thông. Từ một Nước Phật tới một Nước Phật. Do vì muốn thành thục các chúng sinh Có tình. Do vì muốn nghiêm sạch Đất Phật của mình. Vì thấy Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Cùng với do thấy xong. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Giúp cho các Căn thiện đều được sinh lớn. Hay sinh lớn xong. Nghe được vui theo. Pháp đúng của các Phật đều được nghe nhận. Đã nghe nhận xong. Thậm chí yên ngồi ở tòa Bồ Đề vi diệu. Chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, có thể không quên mất. Rộng với tất cả môn Đà La Ni, môn Tam muội, đều được Tự do.

Như thế Thiện Hiện ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cần hiểu tên giả, Pháp giả như thực.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Sắc thân phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời nơi Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Nơi Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong nơi Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có nơi Mắt phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời nơi Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời nơi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Nơi Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong nơi Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có nơi Sắc thân phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời nơi Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời cảnh giới của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời cảnh giới của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cảnh giới của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cảnh giới của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong cảnh giới của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong cảnh giới của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh giới của Mắt phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh giới của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời cảnh giới của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời cảnh giới của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Cõi Sắc thân là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cõi Sắc thân khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Cõi Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cõi Sắc thân phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Cõi Sắc thân có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời cảnh biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cảnh biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !  Trong cảnh biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh biết của Mắt phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời cảnh biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời chạm biết của Mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Chạm biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong chạm biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có chạm biết của Mắt phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời chạm biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của mắt là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !   Tức thời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời các nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cõi Đất khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Cõi Đất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cõi Đất phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Cõi Đất có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Nhân duyên khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Nhân duyên có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Nhân duyên phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Nhân duyên có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do nói Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với ý này thế nào ? Tức thời Pháp được sinh từ Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Tức thời Pháp được sinh từ Duyên khác là Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Pháp được sinh từ Duyên có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Trong Bồ Tát Bồ Tát lớn có Pháp được sinh từ Duyên phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn ! Rời Pháp được sinh từ Duyên có Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ? Không phải vậy ! Thế Tôn !

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ mười ba.