Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ năm mươi tư.

Thứ tư phần mười lăm Phẩm Phân tích Bậc Phật phần đầu.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ năm Khó Được Nhất. Cần rời xa mười Pháp. Thế nào là mười ?

Một là cần rời xa sống ở gia đình. Hai là cần rời xa nữ Tì Kheo. Ba là cần rời xa tham tiếc gia đình. Bốn là cần rời xa hội chúng giận tranh cãi. Năm là cần rời xa tự ca ngợi, chê bai người khác. Sáu là cần rời xa mười Đạo Nghiệp không thiện. Bảy là cần rời xa tăng thêm kiêu mạn cao. Tám là cần rời xa đảo lộn. Chín là cần rời xa do dự. Mười là cần rời xa Tham, hận, ngu si.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ năm Khó Được Nhất. Nên thường rời xa mười Pháp như thế.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ sáu Hiện Ra. Cần đầy đủ sáu Pháp. Thế nào là sáu ?

Một là cần đầy đủ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hai là cần đầy đủ Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Ba là cần đầy đủ Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Bốn là cần đầy đủ Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Năm là cần đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Sáu là cần đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại cần rời xa sáu Pháp. Thế nào là sáu ?

Một là cần rời xa tâm Thanh Văn. Hai là cần rời xa tâm Duyên Giác. Ba là cần rời xa tâm buồn phiền. Bốn là cần rời xa thấy người xin ăn tới, tâm không ghét lo buồn. Năm là vứt bỏ toàn bộ đồ vật, tâm không buồn hối tiếc. Sáu là với người tới xin, cuối cùng không sửa nói dối.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ sáu Hiện Ra. Cần đầy đủ sáu Pháp như thế. Và cần rời xa sáu Pháp như thế.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ bảy Đi Xa. Cần rời xa hai mươi Pháp. Thế nào là hai mươi Pháp ?

Một là cần rời xa cầm lấy được bản thân, cầm lấy chúng sinh Có tình, thậm chí cầm lấy thấy được. Hai là cần rời xa cầm lấy cắt đứt. Ba là cần rời xa cầm lấy bình thường. Bốn là cần rời xa tưởng nhớ hình tướng. Năm là cần rời xa cầm lấy thấy các nguyên nhân. Sáu là cần rời xa cầm lấy tên Sắc thân. Bảy là cần rời xa cầm lấy Bóng che. Tám là cần rời xa cầm lấy nơi ở. Chín là cần rời xa cầm lấy cõi giới. Mười là cần rời xa cầm lấy tỉ mỉ. Mười một là cần rời xa cầm lấy nổi duyên. Mười hai là cần rời xa cầm lấy dừng dựa vào Ba Cõi. Mười ba là cần rời xa cầm lấy tất cả Pháp. Mười bốn là cần rời xa cầm lấy như Lý, không như Lý với tất cả Pháp. Mười lăm là cần rời xa cầm lấy dựa vào thấy Phật. Mười sáu là cần rời xa cầm lấy dựa vào thấy Pháp. Mười bảy là cần rời xa cầm lấy dựa vào thấy Tăng. Mười tám là cần rời xa cầm lấy dựa vào thấy Giới hạnh. Mười chín là cần rời xa sợ hãi Pháp Rỗng. Hai mươi là cần rời xa thuận nghịch tính Rỗng.

Lại nên đầy đủ hai mươi Pháp. Thế nào là hai mươi ?

Một là nên đầy đủ thông suốt Rỗng. Hai là nên đầy đủ chứng nghiệm không có hình tướng. Ba là nên đầy đủ biết không có nguyện. Bốn là nên đầy đủ ba vầng Thanh tịnh. Năm là nên đầy đủ Thương xót chúng sinh Có tình. Và với chúng sinh Có tình không đâu cầm lấy nương nhờ. Sáu là nên đầy đủ thấy Bình đẳng tất cả Pháp. Và với ở trong nó không đâu cầm lấy nương nhờ. Bảy là nên đầy đủ thấy Bình đẳng tất cả chúng sinh Có tình. Và với ở trong nó không đâu cầm lấy nương nhờ. Tám là nên đầy đủ thông suốt hướng tới lý chân thực. Và với ở trong nó không đâu cầm lấy nương nhờ. Chín là nên đầy đủ Trí tuệ Nhịn không sinh. Mười là nên đầy đủ nói hướng về một hình tướng của tất cả Pháp. Mười một là nên đầy đủ trừ bỏ phân biệt. Mười hai là nên đầy đủ rời xa các tưởng nhớ. Mười ba là nên đầy đủ rời xa các thấy. Mười bốn là nên đầy đủ rời xa các Phiền não. Mười lăm là nên đầy đủ Tĩnh lặng lớn, bậc Tì Bát Xá Na. Mười sáu là nên đầy đủ điều phục tâm tính. Mười bảy là nên đầy đủ tâm tính Tĩnh lặng. Mười tám là nên đầy đủ tính Trí tuệ không trở ngại. Mười chín là nên đầy đủ không đâu yêu thích bẩn. Hai mươi là nên đầy đủ theo tâm, do muốn tới sinh các Đất Phật. Với hội chúng Phật tự hiện ra thân của nó.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ bảy Đi Xa. Cần rời xa hai mươi Pháp như thế. Và cần đầy đủ hai mươi Pháp như thế.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ tám Không Động. Cần đầy đủ bốn Pháp. Thế nào là bốn ?

Một là cần đầy đủ biết nhập vào tâm làm của tất cả chúng sinh Có tình. Hai là cần đầy đủ các Thần thông du chơi. Ba là cần đầy đủ thấy các Đất Phật. Như được thấy của họ mà tự trang nghiêm đủ các loại Đất Phật. Bốn là cần đầy đủ cúng dưỡng, dựa vào kính thờ các Phật Thế Tôn. Với thân Như Lai quan sát như thực.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ tám Không Động. Cần đầy đủ bốn Pháp như thế.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ chín Tuệ Thiện. Cần đầy đủ bốn Pháp. Thế nào là bốn ?

Một là cần đầy đủ Trí tuệ hơn kém các Căn của chúng sinh Có tình. Hai là cần đầy đủ nghiêm sạch Đất Phật. Ba là cần đầy đủ như giữ các ảo, tính toán nhập vào các Yên định. Bốn là cần đầy đủ do thuận theo thành thục Căn thiện của các chúng sinh Có tình. Nhập vào các Có, tự hiện ra sinh như biến hóa.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ chín Tuệ Thiện. Cần đầy đủ bốn Pháp như thế.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ mười Mây Pháp. Cần đầy đủ mười hai Pháp. Thế nào là mười hai ?

Một là cần đầy đủ hút nhận lấy nguyện lớn ở Nơi không có giới hạn. Tùy theo có nguyện đều giúp cho trọn vẹn. Hai là cần đầy đủ thuận theo loại âm thanh Trí tuệ khác của các Trời Rồng, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, không phải người. Ba là cần đầy đủ Trí tuệ nói hùng biện không trở ngại. Bốn là cần đầy đủ nhập vào thai đầy đủ. Năm là cần đầy đủ sinh ra đầy đủ. Sáu là cần đầy đủ họ tộc đầy đủ. Bảy là cần đầy đủ loại gia tộc đầy đủ. Tám là cần đầy đủ quyến thuộc đầy đủ. Chín là cần đầy đủ Bồ Tát đầy đủ. Mười là cần đầy đủ Xuất gia đầy đủ. Mười một là cần đầy đủ trang nghiêm cây Bồ Đề đầy đủ. Mười hai là cần đầy đủ tất cả công Đức được làm đầy đủ.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi dừng ở Bậc thứ mười Mây Pháp. Cần đầy đủ bốn Pháp như thế.

Thiện Hiện nên biết ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn đầy khắp Bậc thứ mười Mây Pháp. Với các Như Lai nên nói không khác.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp vui ý tốt Thanh tịnh ?

Phật nói rằng : Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn do ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu tập tất cả Căn thiện. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp vui ý tốt Thanh tịnh.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp tâm Bình đẳng tất cả chúng sinh Có tình ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn do ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Phát dẫn bốn loại Vô lượng : Hiền, Thương, Vui, Bố thí. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp tâm Bình đẳng tất cả chúng sinh Có tình.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp Bố thí ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với tất cả chúng sinh Có tình. Không đâu phân biệt mà làm Bố thí. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp Bố thí.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa thân thiết Nghiệp bạn thiện ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy các bạn thiện khuyên cảm hóa chúng sinh Có tình. Giúp họ tu luyện Trí của Tất cả Trí tuệ. Liền cùng thân thiết cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, hỏi nhận Pháp đúng. Ngày đêm kính dựa vào, tâm không lười bỏ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa thân thiết Nghiệp bạn thiện.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa cầu Nghiệp Pháp ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn do ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Siêng cầu Pháp đúng của Như Lai Bình Đẳng. Không rơi xuống bậc loại Thanh Văn, Duyên Giác. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa cầu Nghiệp Pháp.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp Xuất gia thường vui ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn ở nơi tất cả sinh. Thường chán ghét ở nhà lao ngục ồn ào hỗn tạp. Thường vui thích Pháp Phật Thanh tịnh Xuất gia. Không thể gây trở ngại. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp Xuất gia thường vui.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa yêu thích Nghiệp thân Phật ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tạm một lần đã trông thấy hình tượng Phật. Thậm chí chứng được Bình Đẳng Bồ Đề. Cuối cùng không vứt bỏ với ý làm ra nghĩ nhớ Phật. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa yêu thích Nghiệp thân Phật.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa mở ra Nghiệp dạy Pháp ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với Phật ở đời và sau khi vào Niết Bàn. Vì các chúng sinh Có tình mở ra dạy Pháp. Pháp Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, nghĩa câu văn thiện khéo. Thuần nhất đầy khắp Hạnh Phạm Thanh tịnh. Gọi là Kinh khiết, Nên khen, Nhớ khác, Đọc khen, Tự nói, Nổi duyên, Thí dụ, Việc trước, Sinh trước, Phương rộng, Pháp hiếm, Nói nghĩa. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa mở ra Nghiệp dạy Pháp.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa phá Nghiệp kiêu mạn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thường nhớ kính nhường. Hàng phục tâm kiêu mạn. Do không sinh họ tộc hèn kém nơi này. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa phá Nghiệp kiêu mạn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp lời nói luôn xét kĩ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn nói biết mà nói giảng làm phù hợp. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tu sửa Nghiệp lời nói luôn xét kĩ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn Thanh tịnh Giới cấm ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không phát ra ý làm Thanh Văn, Duyên Giác. Và phá Giới hạnh khác chướng ngại Pháp Bồ Đề. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn Thanh tịnh Giới cấm.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn biết ơn, báo ơn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành hạnh Bồ Tát. Với được ơn nhỏ còn không quên báo đáp. Huống chi ân huệ lớn mà đang không báo đáp. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn biết ơn, báo ơn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở lực Nhẫn nhịn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn ví như thấy tới xâm hủy các chúng sinh Có tình. Mà với nơi ở đó không có tâm giận làm hại. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở lực Nhẫn nhịn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn nhận được vui mừng ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đã được thành thục do cảm hóa chúng sinh Có tình. Thân tâm vui thích nhận được vui mừng. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn nhận được vui mừng.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn không bỏ chúng sinh Có tình ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn rút vớt chúng sinh Có tình, tâm thường không bỏ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn không bỏ chúng sinh Có tình.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn thường phát ra Thương xót lớn nhất ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Hạnh Bồ Tát. Làm nghĩ nhớ như thế. Con vì lợi ích mỗi một chúng sinh Có tình. Giả sử Kiếp đều như vô lượng vô số cát sông Hằng. Ở Địa ngục lớn nhất nhận các kịch khổ. Hoặc thiêu, hoặc nấu, hoặc chém, hoặc cắt, hoặc đâm, hoặc treo, hoặc chà, hoặc giã. Nhận như thế và vô lượng việc khổ. Vì muốn giúp cho họ dựa vào Bậc Phật mà vào Niết Bàn. Như vậy hết tận tất cả cõi chúng sinh Có tình. Mà tâm Thương xót lớn nhất từng không mệt chán. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn thường phát ra Thương xót lớn nhất.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tâm đã kính tin với các sư trưởng. Hỏi dựa vào cúng dưỡng, như việc tưởng nhớ Phật ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cung cấp thuận theo Sư trưởng đều không đâu khác. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tâm đã kính tin với các sư trưởng. Hỏi dựa vào cúng dưỡng, như việc tưởng nhớ Phật.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn siêng cầu tu luyện Nhiều tới Niết Bàn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với Nhiều các tới Niết Bàn. Chuyên tâm cầu học, rời xa việc khác. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn siêng cầu tu luyện Nhiều tới Niết Bàn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn siêng cầu Nghe nhiều, thường đủ không chán. Với Pháp được nghe không nương nhờ văn chữ ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn phát ra siêng Tinh  tiến. Làm lời nói như thế. Nếu Đất Phật này, hoặc cõi mười phương. Pháp đúng được các Phật Thế Tôn nói. Con đều nghe luyện, đọc khen, nhận giữ. Mà ở trong đó không nương nhờ văn chữ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn siêng cầu Nghe nhiều, thường đủ không chán. Với Pháp được nghe không nương nhờ văn chữ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng tâm không bẩn thường thực hành Bố thí Pháp. Tuy rộng khai hóa mà không tự cao ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn nói đọc Pháp đúng vì các chúng sinh Có tình. Còn không tự vì giữ Căn thiện này, hồi hướng Bồ Đề. Huống chi cầu việc khác. Tuy cảm hóa hướng dẫn nhiều mà không tự dựa vào. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng tâm không bẩn thường thực hành Bố thí Pháp. Tuy rộng khai hóa mà không tự cao.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn vì nghiêm sạch Đất, trồng các Căn thiện. Tuy dùng hồi hướng mà không tự đề cao ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dũng mãnh Tinh tiến tu các Căn thiện. Vì muốn trang nghiêm Nước thanh tịnh của các Phật. Và vì Thanh tịnh Đất của tự tâm khác. Tuy làm việc đó mà không tự cao. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn vì nghiêm sạch Đất, trồng các Căn thiện. Tuy dùng hồi hướng mà không tự đề cao.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn vì cảm hóa chúng sinh Có tình. Tuy không mệt chán vô biên sinh chết mà không tự cao ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì muốn thành thục tất cả chúng sinh Có tình. Trồng các Căn thiện nghiêm sạch Đất Phật. Thậm chí chưa đủ Trí của Tất cả Trí tuệ. Tuy nhận vô biên siêng khổ sinh chết. Mà không mệt chán cũng không tự cao. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn vì cảm hóa chúng sinh Có tình. Tuy không mệt chán vô biên sinh chết mà không tự cao.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn tuy dừng ở hổ thẹn mà không đâu nương nhờ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn chuyên cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với ý làm các Thanh Văn, Duyên Giác do đủ hổ thẹn, cuối cùng không tạm phát ra. Mà ở trong đó cũng không đâu nương nhờ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn tuy dừng ở hổ thẹn mà không đâu nương nhờ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở hạnh Rừng núi vắng thường không rời bỏ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Do vượt qua bậc loại các Thanh Văn, Duyên Giác. Thường không vứt bỏ nơi Rừng núi vắng. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở hạnh Rừng núi vắng thường không rời bỏ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn ít tham muốn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn còn không tự vì cầu Phật Bồ Đề. Huống chi muốn khen ngợi lợi và việc của Thế gian. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn ít tham muốn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn đủ vui ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn do chuyên vì chứng được Trí của Tất cả Trí tuệ. Với việc khác mà không đâu nương nhờ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn đủ vui.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn thường không rời bỏ nhiều công Đức gốc ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thường với Pháp sâu phát ra xem kĩ Nhẫn nhịn. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn thường không rời bỏ nhiều công Đức gốc.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn chưa từng vứt bỏ với các nơi học ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với học Giới hạnh giữ chắc không rời. Mà ở trong đó hay không cầm lấy hình tướng. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn chưa từng vứt bỏ với các nơi học.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn sinh chán ghét rời với các vui ham muốn sâu ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không phát ra tâm ham muốn với vui ham muốn vi diệu. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn sinh chán ghét rời với các vui ham muốn sâu.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn thường hay phát ra tâm đều Tĩnh lặng ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thông suốt tất cả Pháp, từng chưa phát ra làm. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn thường hay phát ra tâm đều Tĩnh lặng.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn bỏ các có được ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn từng chưa đâu cầm lấy với Pháp bên trong ngoài. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn bỏ các có được.

Thế Tôn ! Thế nào là tâm Bồ Tát Bồ Tát lớn không đọng chìm ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn chưa thưởng thức tâm phát ra với dừng ở các Biết. Đó là tâm Bồ Tát Bồ Tát lớn không đọng chìm.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu luyến tiếc với các Có được ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu suy nghĩ với tất cả vật. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu luyến tiếc với các Có được.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa ở nhà ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tính chí thành tốt đi tới các Đất nước Phật. Tùy theo nơi được sinh thường thích Xuất gia. Cắt bỏ râu tóc cầm giữ đồ ưng ý. Mặc ba áo Pháp hiện ra làm Sa Môn. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa ở nhà.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa nữ Tì Kheo ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thường muốn rời xa các nữ Tì Kheo. Không cùng nhau ở như chỉ trong giây phút. Cũng lại với họ không phát ra tâm khác. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa nữ Tì Kheo.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn nên rời xa tham gia đình ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con muốn đêm dài lợi ích yên vui tất cả chúng sinh Có tình. Nay lực Phúc Tự do của chúng sinh Có tình này cảm hóa được chủ nhà Bố thí tốt như thế. Cho nên Con ở trong đó không nên tham tiếc. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn nên rời xa tham gia đình.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn nên rời xa hội chúng giận tranh cãi ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Nếu ở trong hội chúng đó, hoặc có Thanh Văn, Duyên Giác. Hoặc nói Bậc đó tương ứng với yếu lĩnh Pháp. Làm cho Con lui mất tâm Phật Bồ Đề. Cố định muốn rời xa hội chúng đó. Lại làm nghĩ nhớ đó. Các giận tranh cãi đó hay khiến cho chúng sinh Có tình phát ra thù hại. Làm ra đủ các loại Nghiệp ác không thiện. Còn ngược lại hướng tới thiện, huống chi Phật Bồ Đề. Cố định muốn rời xa giận tranh cãi đó. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn nên rời xa hội chúng giận tranh cãi.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tự khen chê người khác ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đều không đâu thấy với Pháp bên trong ngoài. Cho nên cần rời xa tự khen chê người khác. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tự khen chê người khác.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa mười Đạo Nghiệp không thiện ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ đó. Mười Pháp ác này còn trở ngại hay hướng tới Đạo Thánh bậc hai. Huống chi Phật Bồ Đề. Cho nên cần rời xa. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa mười Đạo Nghiệp không thiện.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tăng cao ngạo mạn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không thấy có Pháp có thể phát ra ngạo mạn. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tăng cao ngạo mạn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa đảo lộn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy việc đảo lộn, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa đảo lộn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa do dự ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem việc do dự, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa do dự.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa Tham giận ngu si ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đều không thấy có việc Tham giận ngu si. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa Tham giận ngu si.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đầy khắp Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Vượt qua các bậc Thanh Văn và Duyên Giác. Lại dừng ở Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Phật và bậc hai hay độ thoát năm loại biết bờ biển. Thế nào là năm ?

Một là Quá khứ. Hai là Tương lai. Ba là Hiện tại. Bốn là Không làm. Năm là không thể nói. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tâm Thanh Văn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Tâm các Thanh Văn chứng Đạo Bình Đẳng Phật Bồ Đề sai, cho nên cần rời xa. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tâm Thanh Văn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tâm Duyên Giác ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Tâm các Duyên Giác nhất định không thể được Trí của Tất cả Trí tuệ. Cho nên bản thân cần rời xa nó. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tâm Duyên Giác.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tâm buồn phiền ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Tâm buồn phiền sợ hãi sinh chết chứng Đạo Bình Đẳng Chính Đẳng Giác sai. Cho nên cần rời xa. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tâm buồn phiền.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy người ăn xin tới, tâm không chán ghét lo nghĩ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Tâm chán ghét lo nghĩ này với Phật Bồ Đề hay chứng Đạo sai. Cho nên bản thân nay cần rời xa. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy người ăn xin tới, tâm không chán ghét lo nghĩ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn bỏ toàn bộ vật tâm không lo buồn hối hận ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Tâm lo buồn hối hận này với chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề nhất định làm ra trở ngại. Cho nên bản thân cần vứt bỏ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn bỏ toàn bộ vật tâm không lo buồn hối hận.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn với người tới cầu cuối cùng không giả vờ nói dối ?  Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Tâm giả vờ nói dối này nhất định Đạo Bình Đẳng Chính Đẳng Giác sai. Cớ là sao ? Bồ Tát Bồ Tát lớn khi mới phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Làm thệ nguyện đó nói rằng : Nếu toàn bộ người Bố thí tới cầu được bản thân, tùy theo ham muốn không Rỗng. Như thời nay mà giả vờ nói dối họ ra sao ? Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn với người tới cầu cuối cùng không giả vờ nói dối.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy được bản thân, cầm lấy chúng sinh Có tình, thậm chí cầm lấy thấy được ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem bản thân, chúng sinh Có tình, thậm chí thấy được, biết được, do cuối cùng không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy được bản thân, cầm lấy chúng sinh Có tình, thậm chí cầm lấy thấy được.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy cắt đứt ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tất cả Pháp, cuối cùng không sinh. Do không cắt đứt nghĩa. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy cắt đứt.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy bình thường ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn do xem tính Biến đổi của tất cả Pháp. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy bình thường.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tưởng nhớ hình tướng ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính bẩn hỗn tạp, do không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tưởng nhớ hình tướng.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy thấy các nguyên nhân ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đều không thấy có, do tính các thấy. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy thấy các nguyên nhân.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy Danh Sắc ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính Danh Sắc, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy Danh Sắc.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy Uẩn : Bóng che ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính năm Uẩn : Năm Bóng che, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy Uẩn : Bóng che.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy nơi ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính mười nơi, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy nơi.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy Cõi giới ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính bình đẳng của mười tám Cõi giới, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy Cõi giới.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy chân lý ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính chân lý, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy chân lý.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy nổi Duyên ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính các nổi Duyên, do không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy nổi Duyên.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy dừng ở nương nhờ Ba Cõi ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính Ba Cõi, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy dừng ở nương nhờ Ba Cõi.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy tất cả Pháp ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính các Pháp, đều như khoảng không, đều không thể được. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa cầm lấy tất cả Pháp.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa với cầm lấy như lý, không như lý của tất cả Pháp ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tính các Pháp, đều không thể được. Tính không có như lý, không như lý. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa với cầm lấy như lý, không như lý của tất cả Pháp.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa dựa vào cầm lấy thấy Phật ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn biết dựa vào cầm lấy thấy Phật, do Phật không thể thấy. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa dựa vào cầm lấy thấy Phật.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa dựa vào cầm lấy thấy Pháp ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thông suốt tính Pháp chân thực, do không thể thấy. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa dựa vào cầm lấy thấy Pháp.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa dựa vào cầm lấy thấy Tăng ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn biết hòa hợp các không có hình tướng, không làm, do không thể thấy.  Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa dựa vào cầm lấy thấy Tăng.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa dựa vào cầm lấy thấy Giới hạnh ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn biết tính tội Phúc, do đều Có sai. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa dựa vào cầm lấy thấy Giới hạnh.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa sợ hãi Pháp Rỗng ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem các Pháp Rỗng, đều không có tự tính. Do việc sợ hãi cuối cùng Có sai. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa sợ hãi Pháp Rỗng.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tính Rỗng quay lưng lại ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn xem tự tính của tất cả Pháp đều Rỗng. Rỗng sai với Rỗng do có quay lưng lại. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần rời xa tính Rỗng quay lưng lại.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thông suốt Rỗng ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thông suốt tự hình tướng của tất cả Pháp đều Rỗng. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thông suốt Rỗng.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ chứng được không có hình tướng ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn không suy nghĩ tất cả hình tướng. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ chứng được không có hình tướng.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ biết không có nguyện ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với Pháp Ba Cõi tâm không đâu dừng ở. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ biết không có nguyện.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ ba vầng Thanh tịnh ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đầy đủ Thanh tịnh mười Đạo Nghiệp thiện. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ ba vầng Thanh tịnh.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ Thương xót chúng sinh Có tình. Và với chúng sinh Có tình không đâu cầm lấy nương nhờ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đã được Thương xót lớn nhất và nghiêm sạch Đất. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ Thương xót chúng sinh Có tình. Và với chúng sinh Có tình không đâu cầm lấy nương nhờ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thấy tất cả Pháp Bình đẳng. Và ở trong đó không đâu cầm lấy nương nhờ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với tất cả Pháp không tăng không giảm. Và ở trong đó không cầm lấy không dừng ở. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thấy tất cả Pháp Bình đẳng. Và ở trong đó không đâu cầm lấy nương nhờ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thấy tất cả chúng sinh Có tình Bình đẳng. Và ở trong đó không đâu cầm lấy nương nhờ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với các chúng sinh Có tình không tăng không giảm. Và ở trong đó không cầm lấy không dừng ở. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thấy tất cả chúng sinh Có tình Bình đẳng. Và ở trong đó không đâu cầm lấy nương nhờ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thông suốt hướng tới lý chân thực. Và ở trong đó không đâu cầm lấy nương nhờ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với tất cả Pháp hướng tới lý chân thực. Tuy thông suốt như thực mà không đâu thông suốt. Và ở trong đó không cầm lấy không dừng ở. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thông suốt hướng tới lý chân thực. Và ở trong đó không đâu cầm lấy nương nhờ

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ Trí tuệ Nhẫn nhịn không sinh ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn Nhẫn nhịn tất cả Pháp không sinh, không mất, không đâu làm ra. Và biết danh Sắc cuối cùng không sinh. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ Trí tuệ Nhẫn nhịn không sinh.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ nói hướng tới lý một hình tướng của tất cả Pháp ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với tất cả Pháp thực hành không hai hình tướng. Đó  là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ nói hướng tới lý một hình tướng của tất cả Pháp.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ trừ bỏ phân biệt ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với tất cả Pháp không phát ra phân biệt. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ trừ bỏ phân biệt.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ rời xa các tưởng nhớ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn rời xa tất cả vô lượng tưởng nhớ lớn nhỏ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ rời xa các tưởng nhớ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ rời xa các thấy ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn rời xa tất cả thấy các Thanh Văn, Duyên Giác. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ rời xa các thấy.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ rời xa Phiền não ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vứt bỏ tất cả có thấm bẩn, tập khí Phiền não liên tục. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ rời xa Phiền não.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ rời xa Tĩnh lặng lớn, bậc Tì Bát Xá Na ?  Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tu Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ rời xa Tĩnh lặng lớn, bậc Tì Bát Xá Na.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ điều phục tâm tính ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với Pháp Ba Cõi không thích không động. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ điều phục tâm tính.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ tính tâm Tĩnh lặng ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hay hút lấy sáu Căn. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ tính tâm Tĩnh lặng.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ tính Trí tuệ không trở ngại ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tu được Mắt Phật. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ tính Trí tuệ không trở ngại.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ không đâu yêu thích bẩn ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với sáu nơi bên ngoài dễ hay vứt bỏ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ không đâu yêu thích bẩn.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ theo tâm mong muốn tới các Đất Phật. Ở trong hội chúng Phật tự hiện ra thân của họ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tu được Thần thông. Từ một Nước Phật hướng tới một Nước Phật. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi các Phật Thế Tôn. Mời chuyển vầng Pháp lợi ích tất cả. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ theo tâm mong muốn tới các Đất Phật. Ở trong hội chúng Phật tự hiện ra thân của họ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, biết nhập vào hạnh tâm của tất cả chúng sinh Có tình ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Trí tuệ nhất tâm. Biết khắp như thực Pháp nơi tâm, tâm của tất cả chúng sinh Có tình. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, biết nhập vào hạnh tâm của tất cả chúng sinh Có tình.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ các Thần thông đi lại ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đi lại đủ các loại Thần thông Tự do. Do vì thấy Phật. Từ một Nước Phật hướng tới một Nước Phật. Cũng lại không sinh tưởng nhớ đi tới Nước Phật. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ các Thần thông đi lại.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thấy các Đất Phật. Như thấy được của họ mà tự nghiêm sạch đủ loại Đất Phật ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở một Đất Phật.

Hay thấy vô biên Nước Phật mười phương. Cũng hay tỏ ra rõ mà từng không sinh tưởng nhớ Đất nước Phật. Lại do vì thành thục các chúng sinh Có tình. Hiện ra ngôi vị Vua chuyển luân ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới, mà tự trang nghiêm. Cũng hay vứt bỏ mà không đâu cầm lấy. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thấy các Đất Phật. Như thấy được của họ mà tự nghiêm sạch đủ loại Đất Phật.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, cúng dưỡng kính thờ các Phật Thế Tôn. Với thân Như Lai quan sát như thực ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn do vì muốn lợi ích các chúng sinh Có tình. Với nghĩa Pháp hướng tới phân biệt như thực. Như vậy tên là dùng Pháp cúng dưỡng kính thờ các Phật. Lại xem xét kĩ thân Pháp các Phật. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, cúng dưỡng kính thờ các Phật Thế Tôn. Với thân Như Lai quan sát như thực.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, biết Trí tuệ hơn kém các Căn của chúng sinh Có tình ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở mười Lực của Phật. Biết rõ như thực các Căn hơn kém của tất cả chúng sinh Có tình. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, biết Trí tuệ hơn kém các Căn của chúng sinh Có tình.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ nghiêm sạch Đất Phật ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Nghiêm sạch  hạnh tâm của tất cả chúng sinh Có tình. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ nghiêm sạch Đất Phật.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ như các ảo, giữ con số nhập vào các Yên định ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở loại giữ lấy này. Tuy hay được đầy đủ tất cả Sự nghiệp mà tâm không động. Lại tu giữ lấy Bình đẳng cho nên thành thục tốt nhất. Không làm thêm việc, luôn thường hiện ra. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ như các ảo, giữ con số nhập vào các Yên định.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thuận theo, cần thành thục Căn thiện của các chúng sinh Có tình. Cho nên nhập vào các Có, tự hiện ra sinh do biến hóa ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì muốn thành thục loại Căn thiện rất tốt của các chúng sinh Có tình. Tùy theo thích nghi của họ, cho nên nhập vào các Có, mà hiện ra nhận sinh. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ thuận theo, cần thành thục Căn thiện của các chúng sinh Có tình. Cho nên nhập vào các Có, tự hiện ra sinh do biến hóa.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ hút lấy, nhận nguyện lớn ở Nơi vô biên. Tùy theo có mong nguyện, đều giúp cho đầy khắp ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đã tu đủ nhiều sáu tới Niết Bàn, cho nên đầy khắp. Hoặc vì nghiêm sạch các Đất nước Phật. Hoặc vì thành thục các loại chúng sinh Có tình. Tùy theo tâm nguyện đều được đầy khắp. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ hút lấy, nhận nguyện lớn ở Nơi vô biên. Tùy theo có mong nguyện, đều giúp cho đầy khắp.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, tùy theo các Trời Rồng, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, không phải Người cùng với loại Trí tuệ âm thanh khác ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tu luyện hiểu không trở ngại lời văn rất tốt. Dễ biết tiếng nói khác biệt của chúng sinh Có tình. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, tùy theo các Trời Rồng, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, không phải Người cùng với loại Trí tuệ âm thanh khác.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ Trí tuệ nói hùng biện không trở ngại ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tu luyện hiểu không trở ngại nói rất tốt. Vì các chúng sinh Có tình hay nói không hết. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ Trí tuệ nói hùng biện không trở ngại.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ nhập vào thai đầy đủ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tuy tất cả nơi sinh, thực thường hóa sinh. Mà vì lợi ích chúng sinh Có tình, hiện ra nhập vào tạng thai. Ở trong đó đầy đủ các loại việc tốt. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ nhập vào thai đầy đủ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, sinh ra đầy đủ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với khi sinh ra. Tỏ ra rõ đủ các loại việc tốt hiếm có. Giúp cho các chúng sinh Có tình đó vui mừng được lợi vui lớn nhất. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy khắp, sinh ra đầy đủ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ giòng tộc đầy đủ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc sinh gia đình họ tộc lớn nhất Sát đế lợi. Hoặc sinh gia đình họ tộc lớn nhất Bà La Môn. Do Cha mẹ bẩm sinh không thể trách nghi. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ gia tộc đầy đủ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ giòng tộc đầy đủ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thường tham dự sinh trong giòng tộc các Bồ Tát lớn nhất thời Quá khứ. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ giòng tộc đầy đủ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn toàn dùng vô lượng vô số Bồ Tát, mà làm quyến thuộc các loại hỗn tạp sai.  Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, sinh thân đầy đủ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi với mới sinh. Thân họ đầy đủ tất cả Tướng Hảo. Phóng Quang sáng lớn chiếu sáng khắp vô biên các Thế giới Phật. Cũng giúp cho Cõi giới đó sáu loại biến động. Chúng sinh Có tình gặp được đều được lợi ích. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, sinh thân đầy đủ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, Xuất gia đầy đủ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi với Xuất gia. Vô lượng vô số các Trời Rồng, Dược Xoa, Người, không phải Người cùng bay theo. Đi tới Đạo tràng. Cắt bỏ râu tóc. Mặc ba áo Pháp. Nhận giữ đồ ứng ý. Dẫn hướng vô lượng vô số chúng sinh Có tình. Giúp cho dựa vào Pháp ba Bậc mà tới Niết Bàn. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, Xuất gia đầy đủ.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, trang nghiêm đầy đủ cây Bồ Đề ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn Căn thiện rất tốt, lực nguyện rộng lớn. Cảm nhận được cây Bồ Đề vi diệu như thế. Cắn vật báu lưu ly dùng làm thân của nó. Vàng mười làm gốc. Cành lá hoa quả, đều dùng bảy vật báu tốt nhất hợp thành. Cây này cao rộng che khắp Đất Phật Ba nghìn Đại thiên. Quang sáng chiếu sáng khắp các Thế giới Phật mười phương như cát các sông Hằng. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, trang nghiêm đầy đủ cây Bồ Đề.

Thế Tôn ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, tất cả công Đức đầy đủ ? Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn đầy đủ lương thực Phúc Tuệ rất tốt. Thành thục chúng sinh Có tình nghiêm sạch Đất Phật. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn cần đầy đủ, tất cả công Đức đầy đủ.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ năm mươi tư.