Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi sáu.

Thứ tám phần hai mươi bảy Phẩm Cầu Trí tuệ phần đầu.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu với Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên cầu rời Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu rời Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu rời Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc rời Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Rời Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Rời Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Rời Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Rời Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu với Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên cầu rời Chân Như Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu rời Chân Như Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu với Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên cầu rời Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu rời Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nếu rời Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc rời Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Rời Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Rời Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Rời Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Rời Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu với Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên cầu rời Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu rời Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như tám Giải thoát. Không nên cầu với Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên cầu rời Chân Như tám Giải thoát. Không nên cầu rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như tám Giải thoát. Hoặc Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nếu rời Chân Như tám Giải thoát. Hoặc rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như tám Giải thoát sai. Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Rời Chân Như tám Giải thoát sai. Rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như tám Giải thoát sai. Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Rời Chân Như tám Giải thoát sai. Rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như tám Giải thoát. Không nên cầu với Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên cầu rời Chân Như tám Giải thoát. Không nên cầu rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu với Chân Như bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không nên cầu rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nếu rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Chân Như bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sai. Rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu với Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên cầu rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu với Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên cầu rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như môn Giải thoát Rỗng. Hoặc Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Nếu rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng. Hoặc rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như môn Giải thoát Rỗng sai. Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng sai. Rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như môn Giải thoát Rỗng sai. Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng sai. Rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu với Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên cầu rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như năm Mắt. Không nên cầu với Chân Như sáu Thần thông. Không nên cầu rời Chân Như năm Mắt. Không nên cầu rời Chân Như sáu Thần thông. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như năm Mắt. Hoặc Chân Như sáu Thần thông. Nếu rời Chân Như năm Mắt. Hoặc rời Chân Như sáu Thần thông. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như năm Mắt sai. Chân Như sáu Thần thông sai. Rời Chân Như năm Mắt sai. Rời Chân Như sáu Thần thông sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như năm Mắt sai. Chân Như sáu Thần thông sai. Rời Chân Như năm Mắt sai. Rời Chân Như sáu Thần thông sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như năm Mắt. Không nên cầu với Chân Như sáu Thần thông. Không nên cầu rời Chân Như năm Mắt. Không nên cầu rời Chân Như sáu Thần thông.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như mười Lực của Phật. Không nên cầu với Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên cầu rời Chân Như mười Lực của Phật. Không nên cầu rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như mười Lực của Phật. Hoặc Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Nếu rời Chân Như mười Lực của Phật. Hoặc rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như mười Lực của Phật sai. Chân Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật sai. Rời Chân Như mười Lực của Phật sai. Rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như mười Lực của Phật sai. Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Rời Chân Như mười Lực của Phật sai. Rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như mười Lực của Phật. Không nên cầu với Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên cầu rời Chân Như mười Lực của Phật. Không nên cầu rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Pháp không quên mất. Không nên cầu với Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nên cầu rời Chân Như Pháp không quên mất. Không nên cầu rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Pháp không quên mất. Hoặc Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ. Nếu rời Chân Như Pháp không quên mất. Hoặc rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Pháp không quên mất sai. Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Rời Chân Như Pháp không quên mất sai. Rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Pháp không quên mất sai. Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Rời Chân Như Pháp không quên mất sai. Rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Pháp không quên mất. Không nên cầu với Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nên cầu rời Chân Như Pháp không quên mất. Không nên cầu rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu với Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nên cầu rời Chân Như Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Tất cả Trí tuệ. Hoặc Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nếu rời Chân Như Tất cả Trí tuệ. Hoặc rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Tất cả Trí tuệ sai. Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Rời Chân Như Tất cả Trí tuệ sai. Rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai.  Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Tất cả Trí tuệ sai. Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Rời Chân Như Tất cả Trí tuệ sai. Rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu với Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nên cầu rời Chân Như Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như tất cả môn Đà La Ni. Không nên cầu với Chân Như tất cả môn Tam muội. Không nên cầu rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni. Không nên cầu rời Chân Như tất cả môn Tam muội. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như tất cả môn Đà La Ni. Hoặc Chân Như tất cả môn Tam muội. Nếu rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni. Hoặc rời Chân Như tất cả môn Tam muội. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như tất cả môn Đà La Ni sai. Chân Như tất cả môn Tam muội sai. Rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni sai. Rời Chân Như tất cả môn Tam muội sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như tất cả môn Đà La Ni sai. Chân Như tất cả môn Tam muội sai. Rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni sai. Rời Chân Như tất cả môn Tam muội sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như tất cả môn Đà La Ni. Không nên cầu với Chân Như tất cả môn Tam muội. Không nên cầu rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni. Không nên cầu rời Chân Như tất cả môn Tam muội.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Tu Đà Hoàn. Không nên cầu với Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Không nên cầu rời Chân Như Tu Đà Hoàn. Không nên cầu rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Tu Đà Hoàn. Hoặc Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu rời Chân Như Tu Đà Hoàn. Hoặc rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Tu Đà Hoàn sai. Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Rời Chân Như Tu Đà Hoàn sai. Rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Tu Đà Hoàn sai. Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Rời Chân Như Tu Đà Hoàn sai. Rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Tu Đà Hoàn. Không nên cầu với Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Không nên cầu rời Chân Như Tu Đà Hoàn. Không nên cầu rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không nên cầu với Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán. Không nên cầu rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không nên cầu rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Hoặc Chân Như Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán. Nếu rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Hoặc rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai. Rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Chân Như Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán sai. Rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không nên cầu với Chân Như Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán. Không nên cầu rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không nên cầu rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Duyên Giác. Không nên cầu với Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Không nên cầu rời Chân Như Duyên Giác. Không nên cầu rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Duyên Giác. Hoặc Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Nếu rời Chân Như Duyên Giác. Hoặc rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Duyên Giác sai. Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Rời Chân Như Duyên Giác sai. Rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Duyên Giác sai. Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Rời Chân Như Duyên Giác sai. Rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Duyên Giác. Không nên cầu với Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Không nên cầu rời Chân Như Duyên Giác. Không nên cầu rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Chính Biến Tri. Không nên cầu rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu rời Chân Như Chính Biến Tri. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Chân Như Chính Biến Tri. Nếu rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc rời Chân Như Chính Biến Tri. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Chính Biến Tri sai. Rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rời Chân Như Chính Biến Tri sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Chính Biến Tri sai. Rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rời Chân Như Chính Biến Tri sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Chính Biến Tri. Không nên cầu rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu rời Chân Như Chính Biến Tri.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nên cầu rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nếu rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nên cầu rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Bậc Thanh Văn. Không nên cầu với Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Không nên cầu rời Chân Như Bậc Thanh Văn. Không nên cầu rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như Bậc Thanh Văn. Hoặc Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Nếu rời Chân Như Bậc Thanh Văn. Hoặc rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Bậc Thanh Văn sai. Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Rời Chân Như Bậc Thanh Văn sai. Rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như Bậc Thanh Văn sai. Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Rời Chân Như Bậc Thanh Văn sai. Rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như Bậc Thanh Văn. Không nên cầu với Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Không nên cầu rời Chân Như Bậc Thanh Văn. Không nên cầu rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Sắc thân. Không nên cầu với tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên cầu rời tính Pháp Sắc thân. Không nên cầu rời tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Sắc thân. Hoặc tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Nếu rời tính Pháp Sắc thân. Hoặc rời tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Sắc thân sai. Tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Rời tính Pháp Sắc thân sai. Rời tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Sắc thân sai. Tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Rời tính Pháp Sắc thân sai. Rời tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Sắc thân. Không nên cầu với tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên cầu rời tính Pháp Sắc thân. Không nên cầu rời tính Pháp Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp nơi Mắt. Không nên cầu với tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên cầu rời tính Pháp nơi Mắt. Không nên cầu rời tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp nơi Mắt. Hoặc tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nếu rời tính Pháp nơi Mắt. Hoặc rời tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp nơi Mắt sai. Tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Rời tính Pháp nơi Mắt sai. Rời tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp nơi Mắt sai. Tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Rời tính Pháp nơi Mắt sai. Rời tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp nơi Mắt. Không nên cầu với tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên cầu rời tính Pháp nơi Mắt. Không nên cầu rời tính Pháp nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp nơi Sắc thân. Không nên cầu với tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên cầu rời tính Pháp nơi Sắc thân. Không nên cầu rời tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp nơi Sắc thân. Hoặc tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Nếu rời tính Pháp nơi Sắc thân. Hoặc rời tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp nơi Sắc thân sai. Tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Rời tính Pháp nơi Sắc thân sai. Rời tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp nơi Sắc thân sai. Tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Rời tính Pháp nơi Sắc thân sai. Rời tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp nơi Sắc thân. Không nên cầu với tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên cầu rời tính Pháp nơi Sắc thân. Không nên cầu rời tính Pháp nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Mắt. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Mắt. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp cảnh giới Mắt. Hoặc tính Pháp Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Nếu rời tính Pháp cảnh giới Mắt. Hoặc rời tính Pháp Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Mắt sai. Tính Pháp Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Rời tính Pháp cảnh giới Mắt sai. Rời tính Pháp Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Mắt sai. Tính Pháp Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Rời tính Pháp cảnh giới Mắt sai. Rời tính Pháp Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Mắt. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Mắt. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Tai. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Tai. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp cảnh giới Tai. Hoặc tính Pháp cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Nếu rời tính Pháp cảnh giới Tai. Hoặc rời tính Pháp cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Tai sai. Tính Pháp cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Rời tính Pháp cảnh giới Tai sai. Rời tính Pháp cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Tai sai. Tính Pháp cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Rời tính Pháp cảnh giới Tai sai. Rời tính Pháp cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Tai. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Tai. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi sáu.