Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ bảy mươi hai.

Thứ ba phần mười chín Phẩm Quan sát hạnh phần đầu.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện lại trả lời Xá Lợi Phất nói rằng : Như Tôn Giả nói thế nào gọi là quan sát các Pháp đó ?

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Sắc thân bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Sắc thân sướng sai, khổ sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sướng sai, khổ sai. Quan sát Sắc thân được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Sắc thân sạch sai, không sạch sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sạch sai, không sạch sai. Quan sát Sắc thân Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Sắc thân có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Sắc thân Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Sắc thân rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát nơi Mắt bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát nơi Mắt sướng sai, khổ sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sướng sai, khổ sai. Quan sát nơi Mắt được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát nơi Mắt sạch sai, không sạch sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sạch sai, không sạch sai. Quan sát nơi Mắt Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát nơi Mắt có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát nơi Mắt có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát nơi Mắt Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát nơi Mắt rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát nơi Sắc thân bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát nơi Sắc thân sướng sai, khổ sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sướng sai, khổ sai. Quan sát nơi Sắc thân được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát nơi Sắc thân sạch sai, không sạch sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sạch sai, không sạch sai. Quan sát nơi Sắc thân Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát nơi Sắc thân có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát nơi Sắc thân có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát nơi Sắc thân Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát nơi Sắc thân rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát cảnh giới Mắt bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Mắt sướng sai, khổ sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Mắt được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Mắt sạch sai, không sạch sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Mắt Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát cảnh giới Mắt có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Mắt Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Mắt rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát cảnh giới Tai bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Tai sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Tai được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Tai sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Tai Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát cảnh giới Tai có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới Tai có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Tai Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Tai rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát cảnh giới Mũi bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Mũi sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Mũi được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Mũi sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Mũi Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới Mũi có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Mũi Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Mũi rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát cảnh giới Lưỡi bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Lưỡi sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Lưỡi được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Lưỡi sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Lưỡi Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát cảnh giới Lưỡi có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới Lưỡi có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Lưỡi Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Lưỡi rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát cảnh giới Thân bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Thân sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Thân được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Thân sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Thân Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới Thân có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Thân Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Thân rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát cảnh giới Ý bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát cảnh giới Ý sướng sai, khổ sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sướng sai, khổ sai. Quan sát cảnh giới Ý được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát cảnh giới Ý sạch sai, không sạch sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sạch sai, không sạch sai. Quan sát cảnh giới Ý Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát cảnh giới Ý có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát cảnh giới Ý có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát cảnh giới Ý Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát cảnh giới Ý rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Cõi Đất bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Cõi Đất sướng sai, khổ sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sướng sai, khổ sai. Quan sát Cõi Đất được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Cõi Đất sạch sai, không sạch sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sạch sai, không sạch sai. Quan sát Cõi Đất Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Cõi Đất có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Cõi Đất có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Cõi Đất Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Cõi Đất rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh sướng sai, khổ sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sướng sai, khổ sai. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh sạch sai, không sạch sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sạch sai, không sạch sai. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Khổ Chân lý bậc Thánh rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Ngu tối bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Ngu tối sướng sai, khổ sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sướng sai, khổ sai. Quan sát Ngu tối được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Ngu tối sạch sai, không sạch sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sạch sai, không sạch sai. Quan sát Ngu tối Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Ngu tối có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Ngu tối có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Ngu tối Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Ngu tối rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Rỗng bên trong bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Rỗng bên trong sướng sai, khổ sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính sướng sai, khổ sai. Quan sát Rỗng bên trong được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Rỗng bên trong sạch sai, không sạch sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính sạch sai, không sạch sai. Quan sát Rỗng bên trong Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Rỗng bên trong có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Rỗng bên trong có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Rỗng bên trong Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Rỗng bên trong rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sướng sai, khổ sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sướng sai, khổ sai. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sạch sai, không sạch sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sạch sai, không sạch sai. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Nhiều Bố thí tới Niết Bàn rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng sướng sai, khổ sai. Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sướng sai, khổ sai. Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng sạch sai, không sạch sai. Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sạch sai, không sạch sai. Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng có hình tướng sai, không có hình tướng sai.  Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân có hình tướng sai, không có hình tướng sai.  Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát bốn nghĩ Tĩnh lặng rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát tám Giải thoát bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát tám Giải thoát sướng sai, khổ sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sướng sai, khổ sai. Quan sát tám Giải thoát được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát tám Giải thoát sạch sai, không sạch sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sạch sai, không sạch sai. Quan sát tám Giải thoát Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát tám Giải thoát có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát tám Giải thoát có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát tám Giải thoát Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát tám Giải thoát rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ sướng sai, khổ sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sướng sai, khổ sai. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ sạch sai, không sạch sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sạch sai, không sạch sai. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát bốn dừng ở nghĩ nhớ rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát môn Giải thoát Rỗng bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát môn Giải thoát Rỗng sướng sai, khổ sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sướng sai, khổ sai. Quan sát môn Giải thoát Rỗng được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát môn Giải thoát Rỗng sạch sai, không sạch sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sạch sai, không sạch sai. Quan sát môn Giải thoát Rỗng Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát môn Giải thoát Rỗng có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát môn Giải thoát Rỗng có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát môn Giải thoát Rỗng Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát môn Giải thoát Rỗng rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát năm Mắt bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát sáu Thần thông bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát năm Mắt sướng sai, khổ sai. Quan sát sáu Thần thông sướng sai, khổ sai. Quan sát năm Mắt được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát sáu Thần thông được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát năm Mắt sạch sai, không sạch sai. Quan sát sáu Thần thông sạch sai, không sạch sai. Quan sát năm Mắt Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát sáu Thần thông Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát năm Mắt có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát sáu Thần thông có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát năm Mắt có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát sáu Thần thông có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát năm Mắt Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát sáu Thần thông Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát năm Mắt rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát sáu Thần thông rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát mười Lực của Phật bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát mười Lực của Phật sướng sai, khổ sai. Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật sướng sai, khổ sai. Quan sát mười Lực của Phật được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát mười Lực của Phật sạch sai, không sạch sai. Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật sạch sai, không sạch sai. Quan sát mười Lực của Phật Rỗng sai, không Rỗng sai.

Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát mười Lực của Phật có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát mười Lực của Phật có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát mười Lực của Phật Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát mười Lực của Phật rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Chân Như bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Chân Như sướng sai, khổ sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn sướng sai, khổ sai. Quan sát Chân Như được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Chân Như sạch sai, không sạch sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn sạch sai, không sạch sai. Quan sát Chân Như Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Chân Như có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Chân Như có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Chân Như Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Chân Như rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sướng sai, khổ sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sướng sai, khổ sai. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sạch sai, không sạch sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sạch sai, không sạch sai. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát Pháp không quên mất bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát Pháp không quên mất sướng sai, khổ sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ sướng sai, khổ sai. Quan sát Pháp không quên mất được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát Pháp không quên mất sạch sai, không sạch sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ sạch sai, không sạch sai. Quan sát Pháp không quên mất Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát Pháp không quên mất có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát Pháp không quên mất có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát Pháp không quên mất Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát Pháp không quên mất rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát thường dừng ở tính vứt bỏ rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Quan sát tất cả môn Đà La Ni bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát tất cả môn Tam muội bình thường sai, Biến đổi sai. Quan sát tất cả môn Đà La Ni sướng sai, khổ sai. Quan sát tất cả môn Tam muội sướng sai, khổ sai. Quan sát tất cả môn Đà La Ni được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát tất cả môn Tam muội được bản thân sai, không được bản thân sai. Quan sát tất cả môn Đà La Ni sạch sai, không sạch sai. Quan sát tất cả môn Tam muội sạch sai, không sạch sai. Quan sát tất cả môn Đà La Ni Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát tất cả môn Tam muội Rỗng sai, không Rỗng sai. Quan sát tất cả môn Đà La Ni có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát tất cả môn Tam muội có hình tướng sai, không có hình tướng sai. Quan sát tất cả môn Đà La Ni có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát tất cả môn Tam muội có nguyện sai, không có nguyện sai. Quan sát tất cả môn Đà La Ni Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát tất cả môn Tam muội Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai. Quan sát tất cả môn Đà La Ni rời xa sai, không rời xa sai. Quan sát tất cả môn Tam muội rời xa sai, không rời xa sai.

Xá Lợi Phất ! Như thế gọi là quan sát các Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nên quan sát các Pháp như thế.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ bảy mươi hai.