Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ bốn mươi chín.

Thứ ba phần mười ba Phẩm Bồ Tát lớn phần đầu.

Khi đó Cụ Thọ Xá Lợi Phất hỏi Mãn Từ Tử nói rằng : Thế nào tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật ?

Mãn Từ Tử nói rằng : Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Dựa vào Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không được Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không được Bố thí đó. Không được Nhận đó. Không được vật Bố thí. Không được Pháp che đậy.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, dựa vào Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Dựa vào Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Không được Giới hạnh sạch. Không được Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Không được giữ Giới hạnh đó. Không được phạm Giới hạnh đó. Không được Pháp che đậy.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, dựa vào Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Dựa vào Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Không được Yên nhịn. Không được Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.   Không được có thể Nhẫn nhịn đó. Không được cảnh Nhẫn nhịn. Không được Pháp che đậy.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, dựa vào Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Dựa vào Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Không được Tinh tiến. Không được Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Không được Tinh tiến đó. Không được lười nhác đó. Không được Pháp che đậy.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, dựa vào Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Dựa vào Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Không được nghĩ Tĩnh lặng. Không được Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.  Không được tu Yên định đó. Không được tán loạn đó. Không được cảnh giới Yên định. Không được Pháp che đậy.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, dựa vào Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn khi tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Dựa vào Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không được Trí tuệ. Không được Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không được tu Trí tuệ đó. Không được ngu si đó. Không được Pháp Quá khứ, Tương lai, Hiện tại. Không được Pháp thiện, không thiện, không ghi nhớ. Không được Pháp Cõi Tham muốn, Cõi Sắc Thân, Cõi không có Sắc Thân. Không được Pháp Học, không Học, Học sai không Học sai. Không được Pháp cắt đứt thấy, cắt đứt tu, cắt đứt sai. Không được Pháp Thế gian, ra ngoài Thế gian. Không được Pháp Sắc Thân, không có Sắc Thân. Không được Pháp có thấy, không thấy. Không được Pháp có đối diện, không có đối diện. Không được Pháp có Phiền não, không có Phiền não. Không được Pháp Có làm, không làm. Không được Pháp che đậy.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, dựa vào Nhiều tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất nên biết. Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Vì khiến cho tu cho nên tu bốn dừng ở nghĩ nhớ. Vì khiến cho tu cho nên tu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Vì khiến cho tu cho nên tu môn Giải thoát Rỗng. Vì khiến cho tu cho nên tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Vì khiến cho tu cho nên tu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Vì khiến cho tu cho nên tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc Thân.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Vì khiến cho tu cho nên tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Vì khiến cho tu cho nên tu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Vì khiến cho tu cho nên tu năm Mắt. Vì khiến cho tu cho nên tu sáu Thần thông.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Vì khiến cho tu cho nên tu mười Lực của Phật. Vì khiến cho tu cho nên tu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Vì khiến cho tu cho nên tu Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Bồ Đề và Chúng sinh do đều không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Do Sắc Thân không thể được. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, nơi Mắt chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Do nơi Mắt không thể được. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, nơi Sắc Thân chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Nơi Sắc Thân do không thể được. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, cảnh giới Mắt chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Mắt do không thể được. Cõi Sắc Thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mắt chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cõi Sắc Thân thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mắt do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, cảnh giới Tai chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Tai do không thể được. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Tai chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Tai, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, cảnh giới Mũi chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Mũi do không thể được. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Mũi, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, cảnh giới Lưỡi chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Lưỡi do không thể được. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, cảnh giới Thân chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Thân do không thể được. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Thân, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, cảnh giới Ý chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cảnh giới Ý do không thể được. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cõi Pháp thậm chí các Nhận là duyên sinh do chạm biết của Ý, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Cõi Đất chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cõi Đất do không thể được. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Khổ Chân lý bậc Thánh chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Khổ Chân lý bậc Thánh do không thể được. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Ngu tối chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Ngu tối do không thể được. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Rỗng bên trong chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Rỗng bên trong do không thể được. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính, chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Chân Như chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Chân Như do không thể được. Cõi Pháp, tính Pháp, yên định Pháp, dừng ở Pháp, tính rời sinh, tính Bình đẳng, thực tế, chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Cõi Pháp thậm chí thực tế do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, bốn nghĩ Tĩnh lặng chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Bốn nghĩ Tĩnh lặng do không thể được. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, bốn dừng ở nghĩ nhớ chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Bốn dừng ở nghĩ nhớ do không thể được. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, môn Giải thoát Rỗng chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Môn Giải thoát Rỗng do không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Nhiều Bố thí tới Niết Bàn chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn do không thể được. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Giới hạnh sạch thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, năm Mắt chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Năm Mắt do không thể được. Sáu Thần thông chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Sáu Thần thông do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, mười Lực của Phật chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Mười Lực của Phật do không thể được. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Quan sát như thực, Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề do không thể được. Bình đẳng Chính Đẳng Giác chỉ có tên giả, làm ra nói giảng. Bình đẳng Chính Đẳng Giác do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Từ ban đầu phát tâm thậm chí chứng được Bình đẳng Bồ Đề. Thường tu đầy đủ Thần thông không lui. Thành thục chúng sinh Có tình, nghiêm sạch Đất Phật. Từ một Nước Phật tới một Nước Phật. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi các Phật Thế Tôn. Ở nơi ở của các Phật nghe nhận Pháp tương ứng với Pháp bậc Phật. Đã nghe nhận xong. Suy nghĩ như Lý. Tinh siêng tu học.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Xá Lợi Phất ! Như vậy Bồ Tát Bồ Tát lớn tuy dựa vào Pháp bậc Phật. Từ một Nước Phật tới một Nước Phật. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi các Phật Thế Tôn. Ở nơi ở của các Phật nghe nhận Pháp đúng. Thành thục chúng sinh Có tình, nghiêm sạch Đất Phật. Mà tâm ban đầu tưởng nhớ không có các Nước Phật.

Xá Lợi Phất ! Như vậy Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở không hai bậc. Quan sát các chúng sinh Có tình nên dùng thân gì được lợi nghĩa đó. Liền hiện ra nhận, giúp cho được lợi ích đó.

Xá Lợi Phất ! Như vậy Bồ Tát Bồ Tát lớn thậm chí chứng được Trí của Tất cả Trí tuệ. Thuận theo nơi được sinh, không rời Pháp bậc Phật.

Xá Lợi Phất ! Như vậy Bồ Tát Bồ Tát lớn không lâu đang được Trí của Tất cả Trí tuệ. Vì các Trời Người chuyển vầng Pháp đúng. Vầng Pháp như thế. Tất cả các Thanh Văn, Duyên Giác, Sa Môn, Bà La Môn, Vua Ma, Vua Phạm, Trời, Rồng, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, không phải người. Tất cả Thế gian do không thể chuyển.

Xá Lợi Phất ! Vì các Bồ Tát do như thế cùng với Phương tiện thiện khéo. Vì muốn lợi vui tất cả chúng sinh Có tình. Do dựa vào Pháp bậc Phật, lại tên là Bồ Tát lớn.

Xá Lợi Phất ! Đó là Bồ Tát Bồ Tát lớn, do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật.

Bồ Tát Bồ Tát lớn rộng vì mười phương, đều như các Phật Thế Tôn của vô lượng vô số Hằng hà sa Thế giới. Ở trong Đại chúng vui mừng khen ngợi. Làm lời nói như thế. Ở trong Thế giới này phương kia có tên người này là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình, dựa vào Pháp bậc Phật. Không lâu đang được Trí của Tất cả Trí tuệ. Vì các Trời Người chuyển vầng Pháp đúng. Vầng này chúng các Trời, Người, Ma, Phạm, Thanh Văn đều không thể chuyển. Như thế phát chuyển tiếng nói tới khắp mười phương. Chúng các Trời Người nghe đều vui mừng. Đều làm lời nói như thế. Bồ Tát như thế không lâu đang được Trí của Tất cả Trí tuệ. Chuyển vầng Pháp đúng, yên lợi tất cả Biết.

 

Thứ nhất phần mười bốn Phẩm Áo giáp Bậc Phật phần đầu.  

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như nói Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật đó. Thế nào tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật ?

Phật nói rằng : Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Mặc áo giáp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp bốn nghĩ Tĩnh lặng. Mặc áo giáp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp bốn dừng ở nghĩ nhớ. Mặc áo giáp bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Rỗng bên trong. Mặc áo giáp Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp năm Mắt. Mặc áo giáp sáu Thần thông.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp mười Lực của Phật. Mặc áo giáp bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp các công Đức thân tướng của Phật.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp như thế cùng với các công Đức. Phóng quang sáng lớn chiếu sáng khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Cũng làm cho Thế giới này mười tám biến động. Địa ngục ở trong đó. Lửa và dụng cụ khổ cùng với đau buồn thân tâm của chúng sinh Có tình, đều được trừ bỏ. Bồ Tát biết điều này, đã rời các khổ. Liền làm ca ngợi công Đức của Phật Pháp Tăng. Họ đã được nghe, thân tâm yên vui. Từ tự hướng tới chìm mất, sinh trong người Trời. Liền được kính gần các Phật Bồ Tát. Thân thiết dựa vào cúng dưỡng, vâng theo tiếng Pháp đúng. Súc sinh ở trong đó. Giúp nhau cùng sát hại roi vọt bức thân. Vô lượng loại khổ đều được trừ bỏ. Bồ Tát biết họ đã rời các khổ. Cũng làm ca ngợi công Đức của Phật Pháp Tăng. Họ đã được nghe, Thân tâm yên vui. Từ tự hướng tới chìm mất, sinh trong người Trời. Liền được kính gần các Phật Bồ Tát. Thân thiết dựa vào cúng dưỡng, vâng theo tiếng Pháp đúng. Cõi Quỷ ở trong đó. Hoảng sợ đói khát, thân tâm buồn khổ. Vô lượng loại khổ đều được trừ bỏ. Bồ Tát biết họ đã rời các khổ. Cũng làm ca ngợi công Đức của Phật Pháp Tăng. Họ đã được nghe, Thân tâm yên vui. Từ tự hướng tới chìm mất, sinh trong người Trời. Liền được kính gần các Phật Bồ Tát. Thân thiết dựa vào cúng dưỡng, vâng theo tiếng Pháp đúng.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp như thế cùng với các công Đức. Phóng quang sáng lớn chiếu sáng khắp mười phương, đều như vô lượng vô số Hằng hà sa các Thế giới Phật. Cũng làm cho Thế giới này mười tám biến động. Toàn bộ các khổ của Địa ngục, Cõi Quỷ, Súc sinh ở trong đó, đều được trừ bỏ. Bồ Tát biết điều này, đã rời các khổ. Cũng làm ca ngợi công Đức của Phật Pháp Tăng. Họ đã được nghe, Thân tâm yên vui. Từ tự hướng tới chìm mất, sinh trong người Trời. Liền được kính gần các Phật Bồ Tát. Thân thiết dựa vào cúng dưỡng, vâng theo tiếng Pháp đúng.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn.  Ảo thuật làm ra vô lượng chúng sinh Có tình của Địa ngục, Cõi Quỷ, Súc sinh đều nhận các khổ. Cũng lại phóng quang sáng biến động Đất lớn. Làm cho các khổ của chúng sinh Có tình đó đều dừng nghỉ. Lại làm ca ngợi Phật, Pháp, Tăng báu. Giúp cho họ nghe xong, Thân tâm yên vui. Từ tự hướng tới chìm mất, sinh trong người Trời. Vâng làm cúng dưỡng các Phật Bồ Tát. Ở nơi ở của Phật vâng theo tiếng Pháp đúng.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp như thế cùng với các công Đức. Phóng Quang sáng lớn biến động Đất lớn. Cứu vớt khổ ba Đạo ác của chúng sinh Có tình ở vô lượng Thế giới. Giúp cho sinh lên người Trời, thấy Phật nghe Pháp, cũng lại như thế. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả giả.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Rộng biến hóa Ba nghìn Đại thiên Thế giới như cắn lưu ly. Cũng biến hóa tự bản thân làm Vua Chuyển luân. Bảy vật báu, quyến thuộc đi theo vây quanh. Chúng sinh Có tình ở trong đó cần ăn cho ăn. Cần uống cho uống. Cần áo cho áo. Cần dựa vào cho dựa vào. Hương sáp, hương bột, hương đốt, tua hoa, phòng nhà ở, đồ ngủ, đèn nến, thuốc uống, vàng bạc, châu báu, san hô, ngọc bích, và đủ các loại dụng cụ sinh sống riêng tư khác. Tùy theo nhu cầu của họ ban cho tất cả. Làm Bố thí đó xong. Lại vì nói giảng Pháp tương ứng với Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Giúp cho họ nghe xong, thậm chí chứng được Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với Pháp tương ứng với Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn thường không rời bỏ.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn. Ảo làm ra đủ các loại chúng sinh Có tình nghèo khổ, cô đơn, bệnh tật, thiếu mất các Căn. Tùy theo yêu cầu của họ ảo ban cấp cho.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc biến hóa Thế giới như cắn lưu ly. Hoặc biến hóa tự bản thân là các Luân vương. Ban cho tùy theo yêu cầu của chúng sinh Có tình cần. Và vì nói giảng Pháp tương ứng với Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn, cũng lại như thế. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả giả.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tự dừng ở Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Do vì muốn lợi vui các chúng sinh Có tình. Sinh ở gia đình Vua Chuyển luân, nối dõi ngôi vị Vua Chuyển luân. Yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với mười Đạo Nghiệp thiện. Hoặc lại yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Hoặc lại yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Hoặc lại yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với môn Giải thoát Rỗng. Hoặc môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Hoặc lại yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Hoặc lại yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với năm Mắt. Hoặc sáu Thần thông. Hoặc lại yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với mười Lực của Phật. Hoặc bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Giúp cho yên ở thậm chí chứng được Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với Pháp như thế thường không rời bỏ.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn. Ảo làm ra vô lượng chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở mười Đạo Nghiệp thiện. Hoặc lại giúp cho dừng ở bốn nghĩ Tĩnh lặng thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn do vì chúng sinh Có tình. Sinh ở gia đình Vua Chuyển luân, nối dõi ngôi vị Vua Chuyển luân. Yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với mười Đạo Nghiệp thiện. Hoặc lại yên thiết lập vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình với bốn nghĩ Tĩnh lặng thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tự dừng ở Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn.

Thiện Hiện ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn, tự dừng ở Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn từ ban đầu phát tâm thậm chí chứng được Trí của Tất cả Trí tuệ. Mặc áo giáp Yên nhịn, thường tự nghĩ nhớ nói rằng : Giả sử tất cả chúng sinh Có tình giữ các dao gậy hòn đất, tới thấy thêm làm hại. Con cuối cùng tâm không phát ra một nghĩ nhớ tức giận. Khuyên các chúng sinh Có tình, cũng Nhẫn nhịn như thế.

Thiện Hiện ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó như cảnh cảm xúc nghĩ nhớ nơi tâm không ngược lại. Khuyên các chúng sinh Có tình dừng ở Nhẫn nhịn như thế. Thậm chí chứng được Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với Nhẫn nhịn như thế thường không rời bỏ.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn. Ảo làm ra đủ các loại chủng loại các chúng sinh Có tình. Mỗi một đều giữ các dao gậy hòn đất. Thêm làm hại nhà ảo thuật hoặc Đệ tử của họ. Thời các nhà ảo thuật với chúng sinh Có tình ảo. Đều không phát ra tâm muốn làm báo oán. Mà khuyên họ dừng ở  Yên nhịn như thế.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Yên nhịn. Tự dừng ở Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Thường không rời bỏ cũng lại như thế. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tự dừng ở Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn.

Thiện Hiện ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn, tự dừng ở Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ, thân tâm Tinh tiến. Cắt đứt các Pháp ác, tu các Pháp thiện. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Tu luyện như thế, thâm tâm Tinh tiến. Thậm chí chứng được Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với Tinh tiến như thế thường không rời bỏ.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn. Ảo làm ra đủ các loại, chủng loại chúng sinh Có tình. Mà ảo khéo đó tự hiện ra sáng mạnh, Thân tâm Tinh tiến. Cũng khuyên như ảo giúp cho tu Tinh tiến sáng mạnh như thế.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ, thân tâm Tinh tiến. Cắt đứt các Pháp ác, tu các Pháp thiện. Cũng khuyên chúng sinh Có tình tu luyện như thế, thân tâm Tinh tiến. Thường không rời bỏ cũng lại như thế. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tự dừng ở Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Thiện Hiện ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn, tự dừng ở Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn với tất cả Pháp dừng ở Yên định Bình đẳng. Không thấy các Pháp có Yên định, có loạn. Mà thường tu luyện Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn như thế. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Tu luyện nghĩ Tĩnh lặng Bình đẳng như thế. Thậm chí chứng được Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với Yên định như thế thường không rời bỏ.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn. Ảo làm ra đủ các loại, chủng loại chúng sinh Có tình. Mà ảo khéo đó tự hiện ra với Pháp dừng ở Yên định Bình đẳng. Cũng khuyên như ảo giúp cho tu nghĩ Tĩnh lặng Bình đẳng như thế.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn với tất cả Pháp dừng ở Yên định Bình đẳng. Cũng khuyên chúng sinh Có tình tu luyện nghĩ Tĩnh lặng Bình đẳng như thế. Thường không rời bỏ cũng lại như thế. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tự dừng ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Thiện Hiện ! Thế nào là Bồ Tát Bồ Tát lớn, tự dừng ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tự dừng ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không đùa cợt bàn luận. Không thấy các Pháp có sinh có mất, có sạch có bẩn. Và không được bờ này bờ kia khác biệt. Cũng khuyên vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha chúng sinh Có tình yên ở Trí tuệ không đùa cợt bàn luận như thế. Thậm chí chứng được Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với Trí tuệ như thế thường không rời bỏ.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn. Ảo làm ra đủ các loại, chủng loại chúng sinh Có tình. Mà ảo khéo đó tự hiện ra, yên ở Trí tuệ không đùa cợt bàn luận. Cũng khuyên như ảo giúp cho họ tu luyện Trí tuệ như thế.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn tự yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không đùa cợt bàn luận. Cũng khuyên chúng sinh Có tình tu luyện Trí tuệ không đùa cợt bàn luận như thế. Thường không rời bỏ cũng lại như thế. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp các công Đức nói như ở bên trên. Rộng ở mười phương đều như vô lượng vô số Hằng hà sa các Thế giới Phật. Dùng Lực Thần thông tự biến ra thân họ. Tràn đầy các Thế giới Phật như thế. Hiện ra tùy theo vui thích của các chúng sinh Có tình. Tự dừng ở Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Khuyên người tham tiếc, giúp cho dừng ở Bố thí. Tự dừng ở Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Khuyên người phạm Giới hạnh, giúp cho dừng ở Giới hạnh sạch. Tự dừng ở Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Khuyên người bạo ác, giúp cho dừng ở Yên nhịn. Tự dừng ở Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Khuyên người lười nhác, giúp cho dừng ở Tinh tiến. Tự dừng ở Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Khuyên người tâm loạn, giúp cho dừng ở nghĩ Tĩnh lặng. Tự dừng ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Như vậy Bồ Tát Bồ Tát lớn yên thiết lập chúng sinh Có tình với Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn xong. Lại tùy theo tiếng nói giống loài đó, vì nói Pháp tương ứng với Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Giúp cho họ nghe xong, thậm chí chứng được Bình đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với Pháp tương ứng với Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn thường không rời bỏ.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn. Ảo làm ra đủ các loại, chủng loại chúng sinh Có tình. Mà ảo khéo đó tự hiện ra, yên ở Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Cũng khuyên chúng sinh Có tình như ảo giúp cho họ yên ở.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn rộng với mười phương, đều như vô lượng vô số Hằng hà sa các Thế giới Phật. Tùy theo chủng loài yên ở Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Cũng khuyên chúng sinh Có tình giúp cho họ yên ở. Thậm chí chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Thường không rời bỏ cũng lại như thế. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp các công Đức nói như ở bên trên. Vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Lợi ích yên vui tất cả chúng sinh Có tình. Không hỗn tạp làm ý Thanh Văn, Duyên Giác.

Gọi là không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với Giới hạnh sạch thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với Rỗng bên trong. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với Rỗng bên trong. Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với bốn dừng ở nghĩ nhớ.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với môn Giải thoát Rỗng. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với môn Giải thoát Rỗng. Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với năm Mắt. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với năm Mắt. Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với sáu Thần thông. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với sáu Thần thông. Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với mười Lực của Phật. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết vô lượng, vô số, vô biên được chúng sinh Có tình với mười Lực của Phật.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với quả Tu Đà Hoàn. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với quả Tu Đà Hoàn.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề.

Không làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế với Đạo Bồ Tát Bình Đẳng Bồ Đề. Không nên yên thiết lập được chúng sinh Có tình như thế. Chỉ làm nghĩ nhớ đó. Con đang yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với Đạo Bồ Tát Bình Đẳng Bồ Đề.

Thiện Hiện ! Như thế tên là Bồ Tát Bồ Tát lớn mặc áo giáp Bậc Phật.

Thiện Hiện ! Như nhà ảo thuật giỏi hoặc Đệ tử của họ. Ở trước Đại chúng nơi ngã tư đường lớn. Ảo làm ra vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình. Yên thiết lập với Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Thậm chí yên thiết lập với Bình Đẳng Bồ Đề.

Thiện Hiện ! Với ý Ngài ra sao ? Việc ảo thuật như thế là có thực phải không ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật bảo Thiện Hiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn vì ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Thương xót lớn nhất là hàng đầu. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với Nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Thậm chí yên thiết lập vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình với Bình Đẳng Bồ Đề, cũng lại như thế. Tuy có việc như thế, mà một chân thực không có. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Do tính các Pháp Rỗng đều như ảo giả.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ bốn mươi chín.