Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi bảy.

Thứ chín phần hai mươi bảy Phẩm Cầu Trí tuệ phần đầu.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Mũi. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Mũi. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp cảnh giới Mũi. Hoặc tính Pháp cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Nếu rời tính Pháp cảnh giới Mũi. Hoặc rời tính Pháp cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi.  Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Mũi sai. Tính Pháp cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Rời tính Pháp cảnh giới Mũi sai. Rời tính Pháp cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Mũi sai. Tính Pháp cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Rời tính Pháp cảnh giới Mũi sai. Rời tính Pháp cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Mũi. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Mũi. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Lưỡi. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Lưỡi. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp cảnh giới Lưỡi. Hoặc tính Pháp cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Nếu rời tính Pháp cảnh giới Lưỡi. Hoặc rời tính Pháp cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Lưỡi sai. Tính Pháp cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Rời tính Pháp cảnh giới Lưỡi sai. Rời tính Pháp cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Lưỡi sai. Tính Pháp cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Rời tính Pháp cảnh giới Lưỡi sai. Rời tính Pháp cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Lưỡi. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Lưỡi. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Thân. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Thân. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp cảnh giới Thân. Hoặc tính Pháp cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Nếu rời tính Pháp cảnh giới Thân. Hoặc rời tính Pháp cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Thân sai. Tính Pháp cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Rời tính Pháp cảnh giới Thân sai. Rời tính Pháp cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Thân sai. Tính Pháp cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Rời tính Pháp cảnh giới Thân sai. Rời tính Pháp cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Thân. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Thân. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Ý. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Ý. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp cảnh giới Ý. Hoặc tính Pháp Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Nếu rời tính Pháp cảnh giới Ý. Hoặc rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Ý sai. Tính Pháp Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Rời tính Pháp cảnh giới Ý sai. Rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp cảnh giới Ý sai. Tính Pháp Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Rời tính Pháp cảnh giới Ý sai. Rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp cảnh giới Ý. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên cầu rời tính Pháp cảnh giới Ý.  Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Đất. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Đất. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Cõi Đất. Hoặc tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nếu rời tính Pháp Cõi Đất. Hoặc rời tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Cõi Đất sai. Tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Rời tính Pháp Cõi Đất sai. Rời tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Cõi Đất sai. Tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Rời tính Pháp Cõi Đất sai. Rời tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Đất. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Đất. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu với tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu rời tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu rời tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nếu rời tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc rời tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Rời tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Rời tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Rời tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Rời tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu với tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu rời tính Pháp Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu rời tính Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Ngu tối. Không nên cầu với tính Pháp Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên cầu rời tính Pháp Ngu tối. Không nên cầu rời tính Pháp Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Ngu tối. Hoặc tính Pháp Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Nếu rời tính Pháp Ngu tối. Hoặc rời tính Pháp Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Ngu tối sai.

Tính Pháp Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Rời tính Pháp Ngu tối sai. Rời tính Pháp Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Ngu tối sai. Tính Pháp Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Rời tính Pháp Ngu tối sai. Rời tính Pháp Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Ngu tối. Không nên cầu với tính Pháp Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên cầu rời tính Pháp Ngu tối. Không nên cầu rời tính Pháp Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Rỗng bên trong. Không nên cầu với tính Pháp Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không nên cầu rời tính Pháp Rỗng bên trong. Không nên cầu rời tính Pháp Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Rỗng bên trong. Hoặc tính Pháp Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Nếu rời tính Pháp Rỗng bên trong. Hoặc rời tính Pháp Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Rỗng bên trong sai. Tính Pháp Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính sai. Rời tính Pháp Rỗng bên trong sai. Rời tính Pháp Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Rỗng bên trong sai. Tính Pháp Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai. Rời tính Pháp Rỗng bên trong sai. Rời tính Pháp Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Rỗng bên trong. Không nên cầu với tính Pháp Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên cầu rời tính Pháp Rỗng bên trong. Không nên cầu rời tính Pháp Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Chân Như. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Không nên cầu rời tính Pháp Chân Như. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Chân Như. Hoặc tính Pháp Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Nếu rời tính Pháp Chân Như. Hoặc rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Chân Như sai. Tính Pháp Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn sai. Rời tính Pháp Chân Như sai. Rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Chân Như sai. Tính Pháp Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai. Rời tính Pháp Chân Như sai. Rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Chân Như. Không nên cầu với tính Pháp Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên cầu rời tính Pháp Chân Như. Không nên cầu rời tính Pháp Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu với tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên cầu rời tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu rời tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu rời tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc rời tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Rời tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Rời tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Rời tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Rời tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu với tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên cầu rời tính Pháp Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu rời tính Pháp Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu với tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên cầu rời tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu rời tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nếu rời tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc rời tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Rời tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Rời tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Rời tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Rời tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu với tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên cầu rời tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu rời tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp tám Giải thoát. Không nên cầu với tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên cầu rời tính Pháp tám Giải thoát. Không nên cầu rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp tám Giải thoát. Hoặc tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nếu rời tính Pháp tám Giải thoát. Hoặc rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp tám Giải thoát sai. Tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Rời tính Pháp tám Giải thoát sai. Rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp tám Giải thoát sai. Tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Rời tính Pháp tám Giải thoát sai. Rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp tám Giải thoát. Không nên cầu với tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên cầu rời tính Pháp tám Giải thoát. Không nên cầu rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu với tính Pháp bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không nên cầu rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nếu rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Tính Pháp bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sai. Rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu với tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên cầu rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu với tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên cầu rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp môn Giải thoát Rỗng. Hoặc tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Nếu rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng. Hoặc rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp môn Giải thoát Rỗng sai. Tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng sai. Rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp môn Giải thoát Rỗng sai. Tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng sai. Rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu với tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên cầu rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp năm Mắt. Không nên cầu với tính Pháp sáu Thần thông. Không nên cầu rời tính Pháp năm Mắt. Không nên cầu rời tính Pháp sáu Thần thông. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp năm Mắt. Hoặc tính Pháp sáu Thần thông. Nếu rời tính Pháp năm Mắt. Hoặc rời tính Pháp sáu Thần thông.  Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp năm Mắt sai. Tính Pháp sáu Thần thông sai. Rời tính Pháp năm Mắt sai. Rời tính Pháp sáu Thần thông sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp năm Mắt sai. Tính Pháp sáu Thần thông sai. Rời tính Pháp năm Mắt sai. Rời tính Pháp sáu Thần thông sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp năm Mắt. Không nên cầu với tính Pháp sáu Thần thông. Không nên cầu rời tính Pháp năm Mắt. Không nên cầu rời tính Pháp sáu Thần thông.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp mười Lực của Phật. Không nên cầu với tính Pháp bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên cầu rời tính Pháp mười Lực của Phật. Không nên cầu rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp mười Lực của Phật. Hoặc tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Nếu rời tính Pháp mười Lực của Phật. Hoặc rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp mười Lực của Phật sai. Tính Pháp bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật sai. Rời tính Pháp mười Lực của Phật sai. Rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp mười Lực của Phật sai. Tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Rời tính Pháp mười Lực của Phật sai. Rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp mười Lực của Phật. Không nên cầu với tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên cầu rời tính Pháp mười Lực của Phật. Không nên cầu rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Pháp không quên mất. Không nên cầu với tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nên cầu rời tính Pháp Pháp không quên mất. Không nên cầu rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Pháp không quên mất. Hoặc tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ. Nếu rời tính Pháp Pháp không quên mất. Hoặc rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Pháp không quên mất sai. Tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Rời tính Pháp Pháp không quên mất sai. Rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Pháp không quên mất sai. Tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Rời tính Pháp Pháp không quên mất sai. Rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Pháp không quên mất. Không nên cầu với tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nên cầu rời tính Pháp Pháp không quên mất. Không nên cầu rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu với tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nên cầu rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu rời tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Tất cả Trí tuệ. Hoặc tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nếu rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ. Hoặc rời tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Tất cả Trí tuệ sai. Tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ sai. Rời tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Tất cả Trí tuệ sai. Tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ sai. Rời tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu với tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nên cầu rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu rời tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp tất cả môn Đà La Ni. Không nên cầu với tính Pháp tất cả môn Tam muội. Không nên cầu rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni. Không nên cầu rời tính Pháp tất cả môn Tam muội. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp tất cả môn Đà La Ni. Hoặc tính Pháp tất cả môn Tam muội. Nếu rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni. Hoặc rời tính Pháp tất cả môn Tam muội. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp tất cả môn Đà La Ni sai. Tính Pháp tất cả môn Tam muội sai. Rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni sai. Rời tính Pháp tất cả môn Tam muội sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp tất cả môn Đà La Ni sai. Tính Pháp tất cả môn Tam muội sai. Rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni sai. Rời tính Pháp tất cả môn Tam muội sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp tất cả môn Đà La Ni. Không nên cầu với tính Pháp tất cả môn Tam muội. Không nên cầu rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni. Không nên cầu rời tính Pháp tất cả môn Tam muội.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Tu Đà Hoàn. Không nên cầu với tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Không nên cầu rời tính Pháp Tu Đà Hoàn. Không nên cầu rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Tu Đà Hoàn. Hoặc tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu rời tính Pháp Tu Đà Hoàn. Hoặc rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Tu Đà Hoàn sai. Tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Rời tính Pháp Tu Đà Hoàn sai. Rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Tu Đà Hoàn sai. Tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Rời tính Pháp Tu Đà Hoàn sai. Rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Tu Đà Hoàn. Không nên cầu với tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Không nên cầu rời tính Pháp Tu Đà Hoàn. Không nên cầu rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không nên cầu với tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán. Không nên cầu rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không nên cầu rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán. Sở dĩ thế nào ? Nếu tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Hoặc tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán. Nếu rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Hoặc rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai. Rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán sai. Rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán sai.   Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không nên cầu với tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán. Không nên cầu rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không nên cầu rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm thậm chí quả A La Hán.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi bảy.