Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ năm mươi bảy.

Thứ hai phần mười sáu Phẩm Ca ngợi Bậc Phật phần đầu.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Nếu Chân Như thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Chân Như vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn, Cõi cắt đứt, Cõi ly rời, Cõi diệt mất, Cõi không có tính, Cõi không có hình tướng, Cõi không làm, Cõi không có hình tướng, Cõi yên ổn, Cõi Tĩnh lặng, yên định Pháp, dừng ở Pháp, vốn không có, thực tế, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Cõi Pháp thậm chí thực tế, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Rỗng bên trong thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Rỗng bên trong vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Nhiều Bố thí tới Niết Bàn vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu bốn nghĩ Tĩnh lặng thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do bốn nghĩ Tĩnh lặng vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu bốn dừng ở nghĩ nhớ, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do bốn dừng ở nghĩ nhớ, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu môn Giải thoát Rỗng thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do môn Giải thoát Rỗng vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, thực có tính như thế.  Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu năm Mắt thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai.  Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do năm Mắt vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu sáu Thần thông thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do sáu Thần thông vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu mười Lực của Phật thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do mười Lực của Phật vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu mười Bậc Bồ Tát thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do mười Bậc Bồ Tát vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Pháp Bậc Xem sạch, Bậc Tính loài, Bậc Thứ tám, Pháp Tu Đà Hoàn, Pháp Tư Đà Hàm, Pháp A Na Hàm, Pháp A La Hán, Pháp Duyên Giác, Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn, Pháp Tam miểu Tam Phật Đà, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Pháp Bậc Xem sạch, Bậc Tính loài, Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Tam miểu Tam Phật Đà, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Bậc Xem sạch, chúng sinh Có tình, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Bậc Xem sạch, chúng sinh Có tình, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Bậc Tính loài, Chúng sinh, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát Bồ Tát lớn, Tam miểu Tam Phật Đà, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Bậc Tính loài, Chúng sinh thậm chí Tam miểu Tam Phật Đà, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn từ ban đầu phát tâm. Thậm chí được ngồi tòa Bồ Đề vi diệu. Ở phần giữa phát ra các tâm, thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Bồ Tát Bồ Tát lớn từ ban đầu phát tâm. Thậm chí được ngồi tòa Bồ Đề vi diệu. Ở phần giữa do phát ra các tâm, vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Trí tuệ dụ dẫn Kim Cương của Bồ Tát Bồ Tát lớn thực có tính như thế. Chắc là Bậc Phật này quý sai, vi diệu sai. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Trí tuệ dụ dẫn Kim Cương của Bồ Tát Bồ Tát lớn vì thực có tính sai. Bậc Phật này là quý, là vi diệu. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu Trí tuệ dụ dẫn Kim Cương của Bồ Tát Bồ Tát lớn cắt đứt được tập khí Phiền não liên tục, thực có tính như thế. Chắc là Trí tuệ dụ dẫn Kim Cương hay cắt đứt này không thể thông suốt điều đó, đều không có tự tính. Cắt đứt xong chứng được Trí của Tất cả Trí tuệ. Do Trí tuệ dụ dẫn Kim Cương cắt đứt được tập khí Phiền não liên tục, vì thực có tính sai. Trí tuệ dụ dẫn Kim Cương hay cắt đứt này hay thông tỏ rõ điều đó, đều không có tự tính. Cắt đứt xong chứng được Trí của Tất cả Trí tuệ.

Thiện Hiện ! Nếu Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ, Tám mươi diện mạo đẹp của các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác dùng để trang nghiêm thân, thực có tính như thế. Chắc là uy quang Đức vi diệu của các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Không vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian. Do Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ, Tám mươi diện mạo đẹp của các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác dùng để trang nghiêm thân, vì thực có tính sai. Uy quang Đức vi diệu của các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Thiện Hiện ! Nếu các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác phát ra Quang sáng, thực có tính như thế.

Chắc là các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác phát ra Quang sáng, không thể rộng chiếu sáng các Thế giới Phật mười phương đều vượt quá cát các sông Hằng. Do các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác phát ra Quang sáng, vì thực có tính sai. Các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác phát ra Quang sáng, đều hay rộng chiếu sáng các Thế giới Phật mười phương đều vượt quá cát các sông Hằng.

Thiện Hiện ! Nếu các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác do đầy đủ sáu mươi âm thanh hay đẹp, thực có tính như thế. Chắc là các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác do đầy đủ sáu mươi âm thanh hay đẹp, không thể dạy bảo khắp vô lượng vô số trăm nghìn Câu chi Na do tha cát các sông Hằng các Thế giới Phật mười phương. Do các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác do đầy đủ sáu mươi âm thanh hay đẹp, vì thực có tính sai. Các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác do đầy đủ sáu mươi âm thanh hay đẹp, hay dạy bảo khắp vô lượng vô số trăm nghìn Câu chi Na do tha cát các sông Hằng các Thế giới Phật mười phương.

Thiện Hiện ! Nếu các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chuyển được vầng Pháp, thực có tính như thế. Chắc là các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chuyển được vầng Pháp rất Thanh tịnh sai. Lại các Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Ma, Phạm của tất cả Thế gian sai do không thể chuyển. Do các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chuyển được vầng Pháp, vì thực có tính sai. Các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chuyển được vầng Pháp rất tốt Thanh tịnh. Các Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Ma, Phạm của tất cả Thế gian do không thể chuyển.

Thiện Hiện ! Nếu các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chuyển vầng Pháp vi diệu cho chúng sinh Có tình, thực có tính như thế. Chắc là các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chuyển được vầng Pháp, không hay giúp cho các loại chúng sinh Có tình đó với cảnh giới Không thừa dựa vào Niết Bàn vi diệu. Đã vào, nay vào, đang vào Niết Bàn. Do các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chuyển vầng Pháp vi diệu cho chúng sinh Có tình, thực có tính sai. Các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chuyển được vầng Pháp, hay giúp cho các loại chúng sinh Có tình đó với cảnh giới Không thừa dựa vào Niết Bàn vi diệu. Đã vào, nay vào, đang vào Niết Bàn.

Thiện Hiện ! Do như thế cùng với do vô lượng Nhân duyên. Nói Bậc Phật quý nhất vi diệu nhất, vượt qua các Trời, Người, A Tu La của tất cả Thế gian.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài nói Bậc Phật như thế, ngang bằng với khoảng không đó. Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Ví như khoảng không có Đông Nam Tây Bắc bốn hướng, phương trên dưới sai, phân chia có thể được. Bậc Phật cũng như thế. Có Đông Nam Tây Bắc bốn hướng, phương trên dưới sai, phân chia có thể được. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có dài ngắn, vuông tròn, cao thấp, sai đúng, hình Sắc có thể được. Bậc Phật cũng như thế. Có dài ngắn, vuông tròn, cao thấp, sai đúng, hình Sắc có thể được sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, đỏ tía, xanh nhạt có thể được sai. Bậc Phật cũng như thế. Có các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, đỏ tía, xanh nhạt có thể được sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không Quá khứ sai, Hiện tại sai, Tương lai sai. Bậc Phật cũng như thế. Quá khứ sai, Hiện tại sai, Tương lai sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không tăng sai, giảm sai, tiến sai, lui sai. Bậc Phật cũng như thế. Tăng sai, giảm sai, tiến sai, lui sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không bẩn hỗn tạp sai, Thanh tịnh sai. Bậc Phật cũng như thế. Bẩn hỗn tạp sai, Thanh tịnh sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không sinh sai, mất sai, dừng ở sai, khác sai. Bậc Phật cũng như thế. Sinh sai, mất sai, dừng ở sai, khác sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không thiện sai, không thiện sai, có nhớ sai, không nhớ sai. Bậc Phật cũng như thế. Thiện sai, không thiện sai, có nhớ sai, không nhớ sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không thấy sai, nghe sai, hiểu sai, biết sai. Bậc Phật cũng như thế. Thấy sai, nghe sai, hiểu sai, biết sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không biết được sai, hiểu được sai. Bậc Phật cũng như thế. Biết được sai, hiểu được sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không biết khắp sai, vĩnh cắt đứt sai, làm minh chứng sai, tu luyện sai. Bậc Phật cũng như thế. Biết khắp sai, vĩnh cắt đứt sai, làm minh chứng sai, tu luyện sai.

Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không thành thục khác sai, Pháp có thành thục khác sai. Bậc Phật cũng như thế. Thành thục khác sai, Pháp có thành thục khác sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có tham Pháp sai, rời tham Pháp sai. Bậc Phật cũng như thế. Có tham Pháp sai, rời tham Pháp sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có giận Pháp sai, rời giận Pháp sai. Bậc Phật cũng như thế. Có giận Pháp sai, rời giận Pháp sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có si mê Pháp sai, rời si mê Pháp sai. Bậc Phật cũng như thế. Có si mê Pháp sai, rời si mê Pháp sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không rơi xuống Cõi Tham muốn sai, rơi xuống Cõi Sắc thân sai, rơi xuống Cõi Không có Sắc thân sai. Bậc Phật cũng như thế. Rơi xuống Cõi Tham muốn sai, rơi xuống Cõi Sắc thân sai, rơi xuống Cõi Không có Sắc thân sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có Bậc Đầu tiên sai, phát tâm có thể được. Thậm chí có Bậc thứ mười sai, phát tâm có thể được. Bậc Phật cũng như thế. Có Bậc Đầu tiên sai, phát tâm có thể được. Thậm chí có Bậc thứ mười sai, phát tâm có thể được. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có Bậc Xem sạch, Bậc Tính loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai sai có thể được. Bậc Phật cũng như thế. Có Bậc Xem sạch thậm chí Bậc Như Lai sai có thể được. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai sai có thể được. Bậc Phật cũng như thế. Có Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn thậm chí Bồ Tát Như Lai sai có thể được. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có Bậc Thanh Văn, Bậc Duyên Giác, Bậc Chính Đẳng Giác sai có thể được. Bậc Phật cũng như thế. Có Bậc Thanh Văn, Bậc Duyên Giác, Bậc Chính Đẳng Giác sai có thể được. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai, tương ứng sai, không tương ứng sai, có thể được. Bậc Phật cũng như thế. Có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai, tương ứng sai, không tương ứng sai, có thể được. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không bình thường sai, Biến đổi sai, sướng sai, khổ sai, được bản thân sai, không được bản thân sai, sạch sai, không sạch sai. Bậc Phật cũng như thế. Bình thường sai, Biến đổi sai, sướng sai, khổ sai, được bản thân sai, không được bản thân sai, sạch sai, không sạch sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không Rỗng sai, không Rỗng sai, có hình tướng sai, không có hình tướng sai, có nguyện sai, không có nguyện sai. Bậc Phật cũng như thế. Rỗng sai, không Rỗng sai, có hình tướng sai, không có hình tướng sai, có nguyện sai, không có nguyện sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai, rời xa sai, không rời xa sai. Bậc Phật cũng như thế. Tĩnh lặng sai, không Tĩnh lặng sai, rời xa sai, không rời xa sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không sáng sai, tối sai. Bậc Phật cũng như thế. Sáng sai, tối sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không cảnh nơi Uẩn sai, rời cảnh nơi Uẩn sai. Bậc Phật cũng như thế. Cảnh nơi Uẩn sai, rời cảnh nơi Uẩn sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có thể được sai, không thể được sai. Bậc Phật cũng như thế. Có thể được sai, không thể được sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Lại như khoảng không có thể nói sai, không thể nói sai. Bậc Phật cũng như thế. Có thể nói sai, không thể nói sai. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Thiện Hiện ! Do như thế cùng với vô lượng Nhân duyên. Cho nên nói Bậc Phật ngang bằng với khoảng không.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài nói ví như khoảng không đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Bậc Phật cũng như thế. Đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình đó. Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Do chúng sinh Có tình không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có.  Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu chúng sinh Có tình, hoặc khoảng không, hay Bậc Phật. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do chúng sinh Có tình vô số vô lượng vô biên. Nên biết khoảng không cũng vô số vô lượng vô biên. Do khoảng không vô số vô lượng vô biên. Nên biết Bậc Phật cũng vô số vô lượng vô biên. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu chúng sinh Có tình vô số vô lượng vô biên. Nếu khoảng không vô số vô lượng vô biên. Hoặc Bậc Phật vô số vô lượng vô biên. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do chúng sinh Có tình không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế.   Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu chúng sinh Có tình, hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do bản thân không đâu có. Nên biết chúng sinh Có tình cũng không đâu có. Chúng sinh Có tình không đâu có. Nên biết mệnh đó cũng không đâu có. Do mệnh đó không đâu có. Nên biết sinh đó cũng không đâu có. Do sinh đó không đâu có. Nên biết nuôi dưỡng cũng không đâu có. Do nuôi dưỡng không đâu có. Nên biết Sĩ phu cũng không đâu có. Do Sĩ phu không đâu có. Nên biết Chúng sinh cũng không đâu có. Do Chúng sinh không đâu có.   Bên biết Bồ Tát cũng không đâu có. Do Bồ Tát không đâu có. Nên biết Học trò nhỏ cũng không đâu có. Do Học trò nhỏ không đâu có. Nên biết làm ra cũng không đâu có. Do làm ra không đâu có. Nên biết khiến làm ra cũng không đâu có. Do khiến làm ra không đâu có. Nên biết phát ra cũng không đâu có. Do phát ra không đâu có. Nên biết khiến phát ra cũng không đâu có. Do khiến phát ra không đâu có. Nên biết nhận lấy cũng không đâu có.

Do nhận lấy không đâu có. Nên biết khiến nhận lấy cũng không đâu có. Do khiến nhận lấy không đâu có. Nên biết biết được cũng không đâu có. Do biết được không đâu có. Nên biết thấy được cũng không đâu có. Do thấy được không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do bản thân thậm chí thấy được không đâu có. Nên biết Chân Như cũng không đâu có. Do Chân Như không đâu có. Nên biết Cõi Pháp cũng không đâu có. Do Cõi Pháp không đâu có. Nên biết tính Pháp cũng không đâu có. Do tính Pháp không đâu có. Nên biết tính không ảo vọng cũng không đâu có. Do tính không ảo vọng không đâu có. Nên biết tính không biến đổi cũng không đâu có. Do tính không biến đổi không đâu có. Nên biết tính Bình đẳng cũng không đâu có. Do tính Bình đẳng không đâu có. Nên biết tính rời sinh cũng không đâu có. Do tính rời sinh không đâu có. Nên biết Cõi không nghĩ bàn cũng không đâu có. Do Cõi không nghĩ bàn không đâu có. Nên biết Cõi khoảng không cũng không đâu có. Do Cõi khoảng không không đâu có. Nên biết cảnh giới cắt đứt cũng không đâu có. Do cảnh giới cắt đứt không đâu có. Nên biết cảnh giới ly rời cũng không đâu có. Do cảnh giới ly rời không đâu có. Nên biết cảnh giới mất cũng không đâu có. Do cảnh giới mất không đâu có. Nên biết cảnh giới không có tính cũng không đâu có. Do cảnh giới không có tính không đâu có. Nên biết cảnh giới không có hình tướng cũng không đâu có.

Do cảnh giới không có hình tướng không đâu có. Nên biết cảnh giới không làm ra cũng không đâu có. Do cảnh giới không làm ra không đâu có. Nên biết cảnh giới không làm cũng không đâu có. Do cảnh giới không làm không đâu có. Nên biết cảnh giới yên ổn cũng không đâu có. Do cảnh giới yên ổn không đâu có. Nên biết cảnh giới Tĩnh lặng cũng không đâu có. Do cảnh giới Tĩnh lặng không đâu có. Nên biết Yên định Pháp cũng không đâu có. Do Yên định Pháp không đâu có. Nên biết dừng ở Pháp cũng không đâu có. Do dừng ở Pháp không đâu có. Nên biết vốn không có cũng không đâu có. Do vốn không có không đâu có. Nên biết thực tế cũng không đâu có. Do thực tế không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc Chân Như thậm chí thực tế. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết Sắc thân cũng không đâu có. Do Sắc thân không đâu có. Nên biết Nhận cũng không đâu có. Do Nhận không đâu có. Nên biết Tưởng nhớ cũng không đâu có. Do Tưởng nhớ không đâu có. Nên biết Làm cũng không đâu có. Do Làm không đâu có. Nên biết Biết cũng không đâu có. Do Biết không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Nếu Sắc thân, Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết, hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết nơi Mắt cũng không đâu có. Do nơi Mắt không đâu có. Nên biết nơi Tai cũng không đâu có. Do nơi Tai không đâu có. Nên biết nơi Mũi cũng không đâu có. Do nơi Mũi không đâu có. Nên biết nơi Lưỡi cũng không đâu có. Do nơi Lưỡi không đâu có. Nên biết nơi Thân cũng không đâu có. Do nơi Thân không đâu có. Nên biết nơi Ý cũng không đâu có. Do nơi Ý không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc nơi Mắt Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp.   Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết nơi Sắc thân cũng không đâu có. Do nơi Sắc thân không đâu có. Nên biết nơi Tiếng nói cũng không đâu có. Do nơi Tiếng nói không đâu có. Nên biết nơi Hương cũng không đâu có. Do nơi Hương không đâu có. Nên biết nơi Mùi vị cũng không đâu có. Do nơi Mùi vị không đâu có. Nên biết nơi Xúc chạm cũng không đâu có. Do nơi Xúc chạm không đâu có. Nên biết nơi Pháp cũng không đâu có. Do nơi Pháp không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc nơi Sắc thân, Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết cảnh giới Mắt cũng không đâu có. Do cảnh giới Mắt không đâu có. Nên biết Cõi Sắc thân cũng không đâu có. Do Cõi Sắc thân không đâu có. Nên biết cảnh biết của Mắt cũng không đâu có. Do cảnh biết của Mắt không đâu có. Nên biết chạm biết của Mắt cũng không đâu có. Do chạm biết của Mắt không đâu có. Nên biết các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt cũng không đâu có. Do các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế.   Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc cảnh giới Mắt thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết cảnh giới Tai cũng không đâu có. Do cảnh giới Tai không đâu có. Nên biết cảnh giới Tiếng nói cũng không đâu có. Do cảnh giới Tiếng nói không đâu có. Nên biết cảnh biết của Tai cũng không đâu có. Do cảnh biết của Tai không đâu có. Nên biết chạm biết của Tai cũng không đâu có. Do chạm biết của Tai không đâu có. Nên biết các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai cũng không đâu có. Do các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc cảnh giới Tai thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết cảnh giới Mũi cũng không đâu có. Do cảnh giới Mũi không đâu có. Nên biết cảnh giới Hương cũng không đâu có. Do cảnh giới Hương không đâu có. Nên biết cảnh biết của Mũi cũng không đâu có. Do cảnh biết của Mũi không đâu có. Nên biết chạm biết của Mũi cũng không đâu có. Do chạm biết của Mũi không đâu có. Nên biết các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi cũng không đâu có. Do các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế.   Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc cảnh giới Mũi thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Do bản thân thậm chí thấy được không đâu có. Nên biết cảnh giới Lưỡi cũng không đâu có. Do cảnh giới Lưỡi không đâu có. Nên biết cảnh giới mùi Vị cũng không đâu có. Do cảnh giới mùi Vị không đâu có. Nên biết cảnh biết của Lưỡi cũng không đâu có. Do cảnh biết của Lưỡi không đâu có. Nên biết chạm biết của Lưỡi cũng không đâu có. Do chạm biết của Lưỡi không đâu có. Nên biết các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi cũng không đâu có. Do các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc cảnh giới Lưỡi thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết cảnh giới Thân cũng không đâu có. Do cảnh giới Thân không đâu có. Nên biết cảnh giới Xúc chạm cũng không đâu có. Do cảnh giới Xúc chạm không đâu có. Nên biết cảnh biết của Thân cũng không đâu có. Do cảnh biết của Thân không đâu có. Nên biết chạm biết của Thân cũng không đâu có. Do chạm biết của Thân không đâu có. Nên biết các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân cũng không đâu có. Do các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc cảnh giới Thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết cảnh giới Ý cũng không đâu có. Do cảnh giới Ý không đâu có. Nên biết Cõi Pháp cũng không đâu có. Do Cõi Pháp không đâu có. Nên biết cảnh biết của Ý cũng không đâu có. Do cảnh biết của Ý không đâu có. Nên biết chạm biết của Ý cũng không đâu có. Do chạm biết của Ý không đâu có. Nên biết các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý cũng không đâu có. Do các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc cảnh giới Ý thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết Cõi Đất cũng không đâu có. Do Cõi Đất không đâu có. Nên biết Cõi nước cũng không đâu có. Do Cõi nước không đâu có. Nên biết Cõi lửa cũng không đâu có. Do Cõi lửa không đâu có. Nên biết Cõi gió cũng không đâu có. Do Cõi gió không đâu có. Nên biết Cõi Rỗng cũng không đâu có. Do Cõi Rỗng không đâu có. Nên biết Cõi Biết cũng không đâu có. Do Cõi Biết không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc Cõi Đất, Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết.  Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết Khổ Chân lý bậc Thánh cũng không đâu có. Do Khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có. Nên biết Tập hợp Khổ Chân lý bậc Thánh cũng không đâu có. Do Tập hợp Khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có. Nên biết Diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh cũng không đâu có. Do Diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có. Nên biết Đạo Diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh cũng không đâu có. Do Đạo Diệt mất khổ Chân lý bậc Thánh không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc Khổ, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp.  Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Bản thân thậm chí thấy được, do không đâu có. Nên biết Ngu tối cũng không đâu có. Do Ngu tối không đâu có. Nên biết Làm cũng không đâu có. Do Làm không đâu có. Nên biết Biết cũng không đâu có. Do Biết không đâu có. Nên biết Sắc thân giả cũng không đâu có. Do Sắc thân giả không đâu có. Nên biết sáu Nơi cũng không đâu có. Do sáu Nơi không đâu có. Nên biết Xúc chạm cũng không đâu có. Do Xúc chạm không đâu có. Nên biết Nhận cũng không đâu có. Do Nhận không đâu có. Nên biết Yêu thích cũng không đâu có. Do Yêu thích không đâu có. Nên biết Cầm lấy cũng không đâu có. Do Cầm lấy không đâu có. Nên biết Có cũng không đâu có. Do Có không đâu có. Nên biết Sinh cũng không đâu có. Do Sinh không đâu có. Nên biết Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn cũng không đâu có. Do Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn không đâu có. Nên biết khoảng không cũng không đâu có. Do khoảng không không đâu có. Nên biết Bậc Phật cũng không đâu có. Do Bậc Phật không đâu có. Nên biết vô số cũng không đâu có. Do vô số không đâu có. Nên biết vô lượng cũng không đâu có. Do vô lượng không đâu có. Nên biết vô biên cũng không đâu có. Do vô biên không đâu có. Nên biết tất cả Pháp cũng không đâu có. Do vì nghĩa như thế. Nói Bậc Phật đều hay nhận tất cả vô số vô lượng vô biên chúng sinh Có tình. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Nếu bản thân thậm chí thấy được. Hoặc Ngu tối thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Hoặc khoảng không, hay Bậc Phật, hoặc vô số, hay vô lượng, hoặc vô biên, hay tất cả Pháp. Như vậy tất cả đều không đâu có, do không thể được.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ năm mươi bảy.