Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm hai mươi sáu.

Thứ hai mươi tư phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Nhiều Bố thí đó thậm chí nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính đó. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được hiện ra rõ. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Rỗng bên trong đó thậm chí Rỗng của tự tính không có tính, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được hiện ra rõ. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Chân Như đó thậm chí Cõi không nghĩ bàn, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được hiện ra rõ. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Khổ, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh đó, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với năm Mắt, sáu Thần thông. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với năm Mắt, sáu Thần thông, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Ví như Đất lớn dùng hạt giống gieo trong nó. Các duyên hòa hợp liền được sinh trưởng. Nên biết Đất lớn với sinh trưởng của hạt giống. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn và được hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề đó. Là được dừng dựa vào, là hay thiết lập. Vì giúp cho được sinh trưởng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề đó, là quý là dẫn hướng. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn !  Hôm nay Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này, nói tất cả công Đức, do còn chưa hết. Sở dĩ thế nào ? Con nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn từ Thế Tôn. Công Đức sâu rộng, lượng không có hạn. Các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Nhận được công Đức cũng không có giới hạn. Nếu có viết chép Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Đủ các loại nghiêm đẹp. Lại dùng vô lượng tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Toàn bộ tất cả cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Nhận được công Đức cũng không có giới hạn.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có mười Đạo Nghiệp thiện xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có các bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, năm Thần thông xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có năm Mắt, sáu Thần thông xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có họ tộc lớn Sát Đế Lợi, họ tộc lớn Bà La Môn, họ tộc lớn Trưởng Giả, họ tộc lớn Cư Sĩ xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Trời Nơi không có giới hạn Rỗng, Trời Nơi không có giới hạn Biết, Trời Nơi không đâu có, Trời Nơi tưởng nhớ sai không có tưởng nhớ sai xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Duyên Giác và Duyên Giác Bồ Đề xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có Bồ Tát Bồ Tát lớn và hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn xuất hiện ở Thế gian.

Thế Tôn ! Nếu có với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Do việc này liền có tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác và Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề xuất hiện ở Thế gian.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng :

Kiêu Thi Ca ! Ta không nói Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này, chỉ có nói được công Đức như trên. Cớ là sao ? Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn do đầy đủ vô biên công Đức tốt.

Kiêu Thi Ca ! Ta cũng không nói với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Và hay viết chép, đủ các loại nghiêm đẹp. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Hết cả toàn bộ cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Các người nam thiện người nữ thiện chỉ có công Đức được nói như bên trên. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện không rời tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Hoặc lại hay viết chép, đủ các loại nghiêm đẹp. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Hết cả toàn bộ cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi.

Các người nam thiện người nữ thiện đó thành công vô lượng Bóng che giới hạnh rất tốt. Thành công vô lượng Bóng che Yên định rất tốt. Thành công vô lượng Bóng che Trí tuệ rất tốt. Thành công vô lượng Bóng che Giải thoát rất tốt. Thành công vô lượng Bóng che Giải thoát Thấy biết rất tốt.

Kiêu Thi Ca ! Nên biết các người nam thiện người nữ thiện đó như Phật. Cớ là sao ? Do quyết định hướng về Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện người nữ thiện đó vượt qua Bậc Thanh Văn và Duyên Giác. Cớ là sao ? Do Giải thoát tâm hèn kém của tất cả Thanh Văn Duyên Giác.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả Thanh Văn Duyên Giác do thành công Bóng che Giới hạnh, Bóng che Yên định, Bóng che Trí tuệ, Bóng che Giải thoát, Bóng che Giải thoát Thấy biết. Với các người nam thiện người nữ thiện này, do thành công Bóng che Giới hạnh, Bóng che Yên định, Bóng che Trí tuệ, Bóng che Giải thoát, Bóng che Giải thoát Thấy biết. Không bằng một phần trăm, không bằng một phần nghìn, không bằng một phần trăm nghìn, không bằng một phần triệu, không bằng một phần trăm triệu, không bằng một phần nghìn triệu, không bằng một phần trăm nghìn triệu, không bằng một phần trăm nghìn triệu Na do tha. Cũng không bằng một phần đếm, phần tính, phần thí dụ, thậm chí A tăng kì Na do tha phần. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện người nữ thiện đó vượt qua tâm tưởng hèn kém của tất cả Thanh Văn, Duyên Giác. Với các Pháp Bậc Thanh Văn Duyên Giác cuối cùng không ca ngợi. Với tất cả Pháp không đâu không biết. Gọi là hay biết đúng đều không đâu có.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện không rời tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Hoặc lại hay viết chép, đủ các loại nghiêm đẹp. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Hết cả toàn bộ cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Các người nam thiện người nữ thiện đó, nhận được vô lượng vô biên công Đức rất tốt của thời Hiện tại, Tương lai được Ta nói.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích lại báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện, không rời tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Hoặc lại hay viết chép, đủ các loại nghiêm đẹp. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Hết cả toàn bộ cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Con và các Trời thường đi theo giúp bảo vệ. Không để cho đủ các loại duyên ác của tất cả các người, người sai gây nhiễu hại.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng :

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện, do ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này nhận giữ đọc khen.  Thời có vô lượng trăm nghìn Con Trời do vì nghe Pháp, đều tới tập hội. Vui mừng dũng mãnh kính nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện do ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Nói giảng Pháp tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Thời có vô lượng trăm nghìn các Con Trời đều tới tập hội. Do uy lực trên Trời giúp cho người nói Pháp, tăng lợi ích tài hùng biện, nói khen không hết.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện, do ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Nói giảng Pháp tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Thời có vô lượng các Con Trời, do kính trọng Pháp, đều tới tập hội. Do uy lực trên Trời giúp cho tài hùng biện của người nói Pháp không ngưng trệ. Nếu có chướng nạn không thể che cắt.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện, do ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Hoặc lại hay viết chép, đủ các loại nghiêm đẹp. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Hết cả toàn bộ cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Các người nam thiện người nữ thiện đó, đang nhận được vô lượng vô biên lợi ích tốt, công Đức ở thời Hiện tại. Quyến thuộc của các Ma không thể ngầm quấy nhiễu.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế ở trong Bốn chúng. Tâm không khiếp sợ, không bị tất cả nạn biện luận khuất phục. Cớ là sao ? Họ vì do được sự giúp đỡ thêm của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Mà lại ở trong tạng bí mật của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Do đủ rộng phân biệt tất cả các Pháp.

Gọi là Pháp thiện, Pháp không thiện, Pháp không ghi nhớ. Hoặc Pháp Quá khứ, Pháp Tương lai, Pháp Hiện tại. Hoặc Pháp thuộc Cõi tham muốn, Pháp thuộc Cõi Sắc thân, Pháp thuộc Cõi không có Sắc thân. Hoặc Pháp học, Pháp không học, Pháp học sai không học sai. Hoặc Pháp cắt đứt thấy được, Pháp cắt đứt tu được, Pháp cắt đứt được sai. Hoặc Pháp Thế gian, Pháp ra ngoài Thế gian. Hoặc Pháp có thấm bẩn, Pháp không có thấm bẩn. Hoặc Pháp Có làm, Pháp Không có làm. Hoặc Pháp có thấy, Pháp không có thấy. Hoặc Pháp có Sắc thân, Pháp không có Sắc thân. Hoặc cùng Pháp, không cùng Pháp. Hoặc Pháp Thanh Văn. Hoặc Pháp Duyên Giác. Hoặc Pháp Bồ Tát. Hoặc Pháp Như Lai.

Các loại như thế cùng với vô lượng trăm nghìn đủ loại môn Pháp, đều nhập vào hút lấy này. Lại do như thế. Các người nam thiện người nữ thiện dễ dừng ở Rỗng bên trong. Dễ dừng ở Rỗng bên ngoài. Dễ dừng ở Rỗng bên trong ngoài. Dễ dừng ở Rỗng của trống rỗng. Dễ dừng ở Rỗng lớn nhất. Dễ dừng ở Rỗng của nghĩa tốt. Dễ dừng ở Rỗng của Có làm. Dễ dừng ở Rỗng của Không có làm. Dễ dừng ở Rỗng của thành quả. Dễ dừng ở Rỗng của không giới hạn. Dễ dừng ở Rỗng của tan rời. Dễ dừng ở Rỗng của không biến đổi. Dễ dừng ở Rỗng của bản tính. Dễ dừng ở Rỗng của tự tướng. Dễ dừng ở Rỗng của cùng hình tướng. Dễ dừng ở Rỗng của tất cả Pháp. Dễ dừng ở Rỗng của không thể được. Dễ dừng ở Rỗng của không tính. Dễ dừng ở Rỗng của Tự tính. Dễ dừng ở Rỗng của tự tính không có tính. Đều không thấy có người hay khó tranh luận. Cũng không thấy có được người khó tranh luận. Cũng không thấy có Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn được nói. Do vì như thế.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện người nữ thiện này, do vì lực uy Thần lớn của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn đó giúp giữ. Không bị nạn biện luận của tất cả học khác khuất phục.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, nói giảng, viết chép, giúp cho truyền bá rộng khắp. Các người nam thiện người nữ thiện đó, tâm họ không hoảng, không sợ, không lo. Tâm không chìm đắm cũng không buồn hối hận. Sở dĩ thế nào ? Các người nam thiện người nữ thiện đó. Không thấy có Pháp có thể làm cho hoảng, sợ, lo buồn chìm đắm và buồn hối hận.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện muốn được như thế, cùng với vô biên lợi ích tốt công Đức thời Hiện tại. Đang với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Hoặc lại hay viết chép, đủ các loại nghiêm đẹp. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Hết cả toàn bộ cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện, do ưng theo tâm Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Hoặc lại hay viết chép, đủ các loại nghiêm đẹp. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Hết cả toàn bộ cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Các người nam thiện người nữ thiện đó thường được yêu kính của Cha mẹ, Sư trưởng, thân tộc, bạn hữu, Tri thức, Quốc Vương, đại thần và các Sa Môn, Bà La Môn. Cũng được yêu kính của tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, Bồ Tát Bồ Tát lớn, Duyên Giác, A La Hán, A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn của vô biên Thế giới mười phương. Lại được yêu thích giúp đỡ của các Trời, Ma, Phạm, người và người sai, các A Tu La ở Thế gian.

Các người nam thiện người nữ thiện đó thành công tài hùng biện không cắt đứt rất tốt. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Yên ở Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính, thường không cắt đứt hết.

Các người nam thiện người nữ thiện đó. Yên ở Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Yên ở Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành năm Mắt, sáu Thần thông, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Tu hành tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội, thường không cắt đứt hết.

Các người nam thiện người nữ thiện đó. Thành thục chúng sinh Có tình, nghiêm sạch Đất Phật, thường không cắt đứt hết. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Thành thục Thần thông rất tốt của Bồ Tát. Tự do đi tới Đất Phật không có trở ngại. Các người nam thiện người nữ thiện đó. Không bị biện luận khác của tất cả ngoài Đạo khuất phục. Mà hay hàng phục biện luận khác của ngoài Đạo.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện muốn được lợi ích tốt, công Đức không hết thời Hiện tại, Tương lai như thế. Ưng theo Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng, truyền bá khắp. Hoặc lại hay viết chép, đủ các loại nghiêm đẹp. Dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng. Hết cả toàn bộ cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện người nữ thiện, viết chép Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Đủ các loại trang nghiêm đặt ở nơi Thanh tịnh. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Thời toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại của Ba nghìn Đại thiên Thế giới này, đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, thường tới nơi đó. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi. Toàn bộ Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, thường tới nơi đó. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi. Toàn bộ Trời Tịnh Cư. Gọi là Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh, cũng thường tới nơi này. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi.

Thời trong Thế giới này có các Rồng, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Người, Người sai uy Đức lớn, cũng thường tới nơi này. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi.

Khi đó toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại của vô biên Thế giới mười phương, đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, thường tới nơi đó. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi.

Toàn bộ Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, thường tới nơi đó. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi.

Toàn bộ Trời Tịnh Cư. Gọi là Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh, cũng thường tới nơi này. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi.

Thời Thế giới đó có các Rồng, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Người, Người sai uy Đức lớn, cũng thường tới nơi này. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện người nữ thiện đó, cần làm nghĩ nhớ như thế. Nay Ba nghìn Đại thiên Thế giới này, gồm cả vô biên Thế giới mười phương khác.

Toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Tưởng Hữu Tình, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh. Và vô lượng các Rồng, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Người, Người sai khác có uy Đức lớn. Thường tới nơi này. Xem lễ, đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế được con viết chép. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi, vòng bên phải lễ bái, chắp tay mà đi. Con chắc là đã làm ra Bố thí Pháp này. Làm nghĩ nhớ như thế xong, vui mừng dũng mãnh. Giúp cho nhận được Phúc lại tăng trưởng gấp bội.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện người nữ thiện đó. Do Ba nghìn Đại thiên Thế giới này, gồm cả vô biên Thế giới mười phương khác. Toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Tưởng Hữu Tình, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh. Và vô lượng các Rồng, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Người sai khác có uy Đức lớn. Thường tới nơi này, đi theo ủng hộ. Không bị Phiền não làm hại của tất cả người, người sai. Chỉ ngoại trừ do Nghiệp ác xác định ở Kiếp trước, Hiện nay cần thành thục. Hoặc chuyển Nghiệp nặng thành nhẹ nhận ở đời hiện nay.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện người nữ thiện đó. Do uy Thần lực lớn của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nhận được như thế cùng với đủ các loại lợi ích tốt, công Đức ở đời hiện nay. Gọi là các vị Trời đã phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Hoặc dựa vào Pháp Phật, đã nhận được việc vui sướng lợi ích rất tốt. Vì kính trọng Pháp thường tới nơi này. Đi theo ủng hộ, tăng thêm thế lực của nó. Sở dĩ thế nào ? Các người nam thiện người nữ thiện đó. Đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Do thường vì cứu vớt chúng sinh Có tình. Do thường vì thành thục chúng sinh Có tình. Do thường không vứt bỏ chúng sinh Có tình. Do thường vì lợi vui chúng sinh Có tình. Các vị Trời đó cũng lại như thế. Do Nhân duyên này, thường đi theo ủng hộ.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm hai mươi sáu.