Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi.

Thứ lăm phần mười sáu Phẩm Ca ngợi Bậc Phật phần đầu.  

Thiện Hiện ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ Rỗng. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Tương lai Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Tương lai Rỗng. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Hiện tại Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Hiện tại Rỗng. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ Rỗng. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Tương lai Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Tương lai Rỗng. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Hiện tại Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Hiện tại Rỗng. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ Rỗng. Bốn nghĩ Tĩnh lặng Tương lai bốn nghĩ Tĩnh lặng Tương lai Rỗng. Bốn nghĩ Tĩnh lặng Hiện tại bốn nghĩ Tĩnh lặng Hiện tại Rỗng. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ Rỗng. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Tương lai bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Tương lai Rỗng. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Hiện tại bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Hiện tại Rỗng. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn nghĩ Tĩnh lặng Tương lai không thể được. Cớ là sao ? bốn nghĩ Tĩnh lặng Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được.

Huống chi trong Rỗng có bốn nghĩ Tĩnh lặng Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn nghĩ Tĩnh lặng Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? bốn nghĩ Tĩnh lặng Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được.

Huống chi trong Rỗng có bốn nghĩ Tĩnh lặng Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ Rỗng. Bốn dừng ở nghĩ nhớ Tương lai bốn dừng ở nghĩ nhớ Tương lai Rỗng. Bốn dừng ở nghĩ nhớ Hiện tại bốn dừng ở nghĩ nhớ Hiện tại Rỗng. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Quá khứ, bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Quá khứ Rỗng. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Tương lai, bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Tương lai Rỗng. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Hiện tại, bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Hiện tại Rỗng. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn dừng ở nghĩ nhớ Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được.

Huống chi trong Rỗng có bốn dừng ở nghĩ nhớ Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn dừng ở nghĩ nhớ Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được.

Huống chi trong Rỗng có bốn dừng ở nghĩ nhớ Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Môn Giải thoát Rỗng Quá khứ môn Giải thoát Rỗng Quá khứ Rỗng. Môn Giải thoát Rỗng Tương lai môn Giải thoát Rỗng Tương lai Rỗng. Môn Giải thoát Rỗng Hiện tại môn Giải thoát Rỗng Hiện tại Rỗng. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ Rỗng. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Tương lai môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Tương lai Rỗng. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Hiện tại môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Hiện tại Rỗng. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Rỗng môn Giải thoát Rỗng Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Môn Giải thoát Rỗng Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có môn Giải thoát Rỗng Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng môn Giải thoát Rỗng Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Môn Giải thoát Rỗng Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được.

Huống chi trong Rỗng có môn Giải thoát Rỗng Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng môn Giải thoát Rỗng Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Môn Giải thoát Rỗng Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được.

Huống chi trong Rỗng có môn Giải thoát Rỗng Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng môn Giải thoát Rỗng Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Môn Giải thoát Rỗng Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có môn Giải thoát Rỗng Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Năm Mắt Quá khứ năm Mắt Quá khứ Rỗng. Năm Mắt Tương lai năm Mắt Tương lai Rỗng. Năm Mắt Hiện tại năm Mắt Hiện tại Rỗng. Sáu Thần thông Quá khứ sáu Thần thông Quá khứ Rỗng. Sáu Thần thông Tương lai sáu Thần thông Tương lai Rỗng. Sáu Thần thông Hiện tại sáu Thần thông Hiện tại Rỗng. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Rỗng năm Mắt Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Năm Mắt Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có năm Mắt Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng năm Mắt Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Năm Mắt Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có năm Mắt Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng năm Mắt Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Năm Mắt Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có năm Mắt Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng năm Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Năm Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có năm Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng sáu Thần thông Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Sáu Thần thông Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có sáu Thần thông Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng sáu Thần thông Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Sáu Thần thông Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có sáu Thần thông Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng sáu Thần thông Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Sáu Thần thông Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có sáu Thần thông Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng sáu Thần thông Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Sáu Thần thông Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có sáu Thần thông Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Mười Lực của Phật Quá khứ mười Lực của Phật Quá khứ Rỗng. Mười Lực của Phật Tương lai mười Lực của Phật Tương lai Rỗng. Mười Lực của Phật Hiện tại mười Lực của Phật Hiện tại Rỗng. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ, bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ Rỗng. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Tương lai, bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Tương lai Rỗng. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Hiện tại, bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Hiện tại Rỗng. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Rỗng mười Lực của Phật Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có mười Lực của Phật Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng mười Lực của Phật Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có mười Lực của Phật Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng mười Lực của Phật Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có mười Lực của Phật Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng mười Lực của Phật Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Mười Lực của Phật Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có mười Lực của Phật Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Sinh khác Quá khứ Sinh khác Quá khứ Rỗng. Sinh khác Tương lai Sinh khác Tương lai Rỗng. Sinh khác Hiện tại Sinh khác Hiện tại Rỗng. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Quá khứ Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Quá khứ Rỗng. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Tương lai Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Tương lai Rỗng. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Hiện tại Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Hiện tại Rỗng. Cớ là sao ?

Thiện Hiện ! Trong Rỗng sinh khác Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Sinh khác Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có sinh khác Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng sinh khác Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Sinh khác Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có sinh khác Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng sinh khác Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Sinh khác Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có sinh khác Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng sinh khác Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Sinh khác Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có sinh khác Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được. Vì bản thân, chúng sinh Có tình thậm chí biết được, thấy được, do không thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Quá khứ không thể được. Cớ là sao ? Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Quá khứ tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Quá khứ có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Tương lai không thể được. Cớ là sao ? Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Tương lai tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Tương lai có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Trong Rỗng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Quá khứ Tương lai Hiện tại không thể được. Cớ là sao ? Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Quá khứ Tương lai Hiện tại tức là Rỗng. Tính Rỗng cũng Rỗng. Rỗng trong Rỗng còn không thể được. Huống chi trong Rỗng có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được. Vì bản thân, chúng sinh Có tình thậm chí biết được, thấy được, do không thể được.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Sắc thân phía trước không thể được. Sắc thân phía sau không thể được. Sắc thân ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Sắc thân cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết phía trước không thể được. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết phía sau không thể được. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Nơi Mắt phía trước không thể được. Nơi Mắt phía sau không thể được. Nơi Mắt ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng nơi Mắt cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng nơi Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có nơi Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý phía trước không thể được. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý phía sau không thể được. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Nơi Sắc thân phía trước không thể được. Nơi Sắc thân phía sau không thể được. Nơi Sắc thân ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng nơi Sắc thân cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng nơi Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có nơi Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp phía trước không thể được. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp phía sau không thể được. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được.  Huống chi trong Bình đẳng có Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Mắt phía trước không thể được. Cảnh giới Mắt phía sau không thể được. Cảnh giới Mắt ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Mắt cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt phía trước không thể được. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt phía sau không thể được. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Tai phía trước không thể được. Cảnh giới Tai phía sau không thể được. Cảnh giới Tai ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Tai cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới Tai Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Tai Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai phía trước không thể được. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai phía sau không thể được. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Mũi phía trước không thể được. Cảnh giới Mũi phía sau không thể được. Cảnh giới Mũi ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Mũi cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới Mũi Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được.

Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Mũi Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi phía trước không thể được. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi phía sau không thể được. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Lưỡi phía trước không thể được. Cảnh giới Lưỡi phía sau không thể được. Cảnh giới Lưỡi ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Lưỡi cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới Lưỡi Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được.

Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Lưỡi Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi phía trước không thể được. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi phía sau không thể được. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Thân phía trước không thể được. Cảnh giới Thân phía sau không thể được. Cảnh giới Thân ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Thân cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình cảnh giới Thân đẳng Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Thân Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân phía trước không thể được. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân phía sau không thể được. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cảnh giới Ý phía trước không thể được. Cảnh giới Ý phía sau không thể được. Cảnh giới Ý ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng cảnh giới Ý cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng cảnh giới Ý Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có cảnh giới Ý Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý phía trước không thể được. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý phía sau không thể được. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cõi Đất phía trước không thể được. Cõi Đất phía sau không thể được. Cõi Đất ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Cõi Đất cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Cõi Đất Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Cõi Đất Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết phía trước không thể được. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết phía sau không thể được. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết ở giữa không thể được.  Trong Ba Đời Bình đẳng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Ngu tối phía trước không thể được. Ngu tối phía sau không thể được. Ngu tối ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Ngu tối cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Ngu tối Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Ngu tối Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn phía trước không thể được. Làm thậm chí Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn phía sau không thể được. Làm thậm chí Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Làm thậm chí Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Làm thậm chí Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Làm thậm chí Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn phía trước không thể được. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn phía sau không thể được. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Nhiều Bố thí tới Niết Bàn cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn phía trước không thể được. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn phía sau không thể được. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng phía trước không thể được. Bốn nghĩ Tĩnh lặng phía sau không thể được. Bốn nghĩ Tĩnh lặng ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng bốn nghĩ Tĩnh lặng cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có bốn nghĩ Tĩnh lặng Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân phía trước không thể được. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân phía sau không thể được. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ phía trước không thể được. Bốn dừng ở nghĩ nhớ phía sau không thể được. Bốn dừng ở nghĩ nhớ ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng bốn dừng ở nghĩ nhớ cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có bốn dừng ở nghĩ nhớ Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh phía trước không thể được. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh  Đạo Thánh phía sau không thể được. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh  Đạo Thánh ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh  Đạo Thánh cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh  Đạo Thánh Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh  Đạo Thánh Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Môn Giải thoát Rỗng phía trước không thể được. Môn Giải thoát Rỗng phía sau không thể được. Môn Giải thoát Rỗng ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng môn Giải thoát Rỗng cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng môn Giải thoát Rỗng Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có môn Giải thoát Rỗng Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện phía trước không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện phía sau không thể được. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Năm Mắt phía trước không thể được. Năm Mắt phía sau không thể được. Năm Mắt ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng năm Mắt cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng năm Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có năm Mắt Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Sáu Thần thông phía trước không thể được. Sáu Thần thông phía sau không thể được. Sáu Thần thông ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng sáu Thần thông cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng sáu Thần thông Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được.

Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có sáu Thần thông Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Mười Lực của Phật phía trước không thể được. Mười Lực của Phật phía sau không thể được. Mười Lực của Phật ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng mười Lực của Phật cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng mười Lực của Phật Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có mười Lực của Phật Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Thiện Hiện ! Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng phía trước không thể được. Bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng phía sau không thể được. Bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng ở giữa không thể được. Trong Ba Đời Bình đẳng bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng không thể được. Sở dĩ thế nào ?

Thiện Hiện ! Trong Bình đẳng bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều không thể được. Cớ là sao ? Trong Bình đẳng tính Bình đẳng còn không thể được. Huống chi trong Bình đẳng có bốn Không đâu sợ thậm chí Trí tuệ của tất cả hình tướng Quá khứ Tương lai Hiện tại có thể được.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi.