Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm linh sáu.

Thứ tư phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Khi đó toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn thậm chí Trời Sắc Cứu Cánh ở trong hội. Đồng thời hóa làm ra đủ loại hoa, quần áo, chuỗi ngọc và các hương, tua hoa trên Trời. Thân bay lên Khoảng không mà tung lên trên Phật. Chắp tay cung kính, đều báo cáo Phật nói rằng :

Nguyện Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này lâu dài dừng ở trong người Châu Thiệm Bộ. Cớ là sao ? Thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn truyền bá khắp ở trong người Châu Thiệm Bộ. Nên biết nơi này Phật báu, Pháp báu, Tì Kheo Tăng báu dừng ở lâu dài không mất. Ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này thậm chí vô lượng, vô số, vô biên Nước Phật mười phương, cũng lại như thế. Do cũng hiểu biết rõ chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn này cùng với hạnh rất tốt.

Thế Tôn ! Tùy theo đất các nơi có các người nam thiện, người nữ thiện. Dùng tâm tin Thanh tịnh viết giữ, cung kính cúng dưỡng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Nên biết nơi đó có quang sáng vi diệu. Bỏ mất đen tối, sinh các lợi ích tốt.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích và các chúng Trời nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói. Thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn truyền bá khắp ở trong người Châu Thiệm Bộ. Nên biết nơi này Phật báu, Pháp báu, Tì Kheo Tăng báu dừng ở lâu dài không mất. Ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này thậm chí vô lượng, vô số, vô biên Nước Phật mười phương, cũng lại như thế. Do cũng hiểu biết rõ chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn này cùng với hạnh rất tốt. Tùy theo đất các nơi có các người nam thiện, người nữ thiện. Dùng tâm tin Thanh tịnh viết giữ, cung kính cúng dưỡng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Nên biết nơi đó có quang sáng vi diệu. Bỏ mất đen tối, sinh các lợi ích tốt.

Thời các chúng Trời lại hóa làm ra đủ loại hoa, quần áo, chuỗi ngọc và các hương, tua hoa trên Trời mà tung lên trên Phật. Lại báo cáo Phật nói rằng : Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng truyền bá khắp. Các người nam thiện, người nữ thiện đó, Ma và quyến thuộc không được Phương tiện của họ. Con và các Trời cũng thường đi theo siêng thêm ủng hộ các người nam thiện, người nữ thiện đó, giúp cho không có tổn hại não loạn. Cớ là sao ? Các người nam thiện, người nữ thiện đó, Con và các Trời kính thờ như Phật. Hoặc như thân thiết Phật, vì tôn trọng Pháp.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng truyền bá khắp. Các người nam thiện, người nữ thiện đó ít Căn thiện sai, hay làm việc đó. Nhất định ở nơi ở của vô lượng Phật đời trước. Tập hợp nhiều Căn thiện, phát nhiều nguyện đúng, cúng dưỡng nhiều Phật, được nhiều Tri thức thiện hút lấy. Mới hay với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Rộng vì chúng sinh Có tình nói giảng truyền bá khắp.

Thế Tôn ! Muốn được Trí của Tất cả Trí tuệ các Phật. Nên cầu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Muốn được Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nên cầu Trí của Tất cả Trí tuệ các Phật. Cớ là sao ? Do các Phật được Trí của Tất cả Trí tuệ. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn mà được sinh. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do đều từ Trí của Tất cả Trí tuệ các Phật mà được sinh. Sở dĩ thế nào ? Do các Phật được Trí của Tất cả Trí tuệ không khác Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không khác Trí của Tất cả Trí tuệ các Phật. Do các Phật được Trí của Tất cả Trí tuệ với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nên biết không có hai cũng không có hai phần.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói.

Kiêu Thi Ca ! Muốn được Trí của Tất cả Trí tuệ các Phật. Nên cầu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.  Muốn được Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nên cầu Trí của Tất cả Trí tuệ các Phật. Cớ là sao ? Do các Phật được Trí của Tất cả Trí tuệ. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn mà được sinh. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do đều từ Trí của Tất cả Trí tuệ các Phật mà được sinh. Sở dĩ thế nào ? Do các Phật được Trí của Tất cả Trí tuệ không khác Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không khác Trí của Tất cả Trí tuệ các Phật. Do các Phật được Trí của Tất cả Trí tuệ với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Nên biết không có hai cũng không có hai phần.  Vì thế uy Thần công Đức của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất là hiếm có.

Khi đó Cụ Thọ Khánh Hỉ báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn, Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn, Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn, Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh, mất khổ Chân lý bậc Thánh, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen năm Mắt, sáu Thần thông. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Duyên ra sao không rộng nói khen Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Ngài nay nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn, Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn, Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn, Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh, mất khổ Chân lý bậc Thánh, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với năm Mắt, sáu Thần thông đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Khánh Hỉ nên biết ! Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Có thể tên là chân thực tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Mới có thể tên là chân thực tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Có thể tên là chân thực tu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Rỗng bên trong. Có thể tên là chân thực dừng ở Rỗng bên trong phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Rỗng bên trong. Mới có thể tên là chân thực dừng ở Rỗng bên trong.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Có thể tên là chân thực dừng ở Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Cho nên mới có thể tên là chân thực dừng ở Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tự tính không có tính đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Chân Như. Có thể tên là chân thực dừng ở Chân Như phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Chân Như.  Mới có thể tên là chân thực dừng ở Chân Như.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Có thể tên là chân thực dừng ở Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Cho nên mới có thể tên là chân thực dừng ở Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Chân Như thậm chí Cõi không nghĩ bàn đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh. Có thể tên là chân thực dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh. Mới có thể tên là chân thực dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Có thể tên là chân thực dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cho nên mới có thể tên là chân thực dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Khổ, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Có thể tên là chân thực tu bốn nghĩ Tĩnh lặng phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Mới có thể tên là chân thực tu bốn nghĩ Tĩnh lặng.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Có thể tên là chân thực tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tám Giải thoát. Có thể tên là chân thực tu tám Giải thoát phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tám Giải thoát. Mới có thể tên là chân thực tu tám Giải thoát.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Có thể tên là chân thực tu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn dừng ở nghĩ nhớ. Có thể tên là chân thực tu bốn dừng ở nghĩ nhớ phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn dừng ở nghĩ nhớ. Mới có thể tên là chân thực tu.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Có thể tên là chân thực tu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu môn Giải thoát Rỗng. Có thể tên là chân thực tu môn Giải thoát Rỗng phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu môn Giải thoát Rỗng. Mới có thể tên là chân thực tu môn Giải thoát Rỗng.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Có thể tên là chân thực tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu năm Mắt. Có thể tên là chân thực tu năm Mắt phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu năm Mắt. Mới có thể tên là chân thực tu năm Mắt.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu sáu Thần thông. Có thể tên là chân thực tu sáu Thần thông phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu sáu Thần thông. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu sáu Thần thông. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với năm Mắt, sáu Thần thông đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu mười Lực của Phật. Có thể tên là chân thực tu mười Lực của Phật phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu mười Lực của Phật. Mới có thể tên là chân thực tu mười Lực của Phật.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Có thể tên là chân thực tu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Pháp không quên mất. Có thể tên là chân thực tu Pháp không quên mất phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Pháp không quên mất. Mới có thể tên là chân thực tu Pháp không quên mất.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu thường dừng ở tính vứt bỏ. Có thể tên là chân thực tu thường dừng ở tính vứt bỏ phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu thường dừng ở tính vứt bỏ. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu thường dừng ở tính vứt bỏ. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Tất cả Trí tuệ. Có thể tên là chân thực tu Tất cả Trí tuệ phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Tất cả Trí tuệ. Mới có thể tên là chân thực tu Tất cả Trí tuệ.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Có thể tên là chân thực tu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tất cả môn Đà La Ni. Có thể tên là chân thực tu tất cả môn Đà La Ni phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tất cả môn Đà La Ni. Mới có thể tên là chân thực tu tất cả môn Đà La Ni.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tất cả môn Tam muội. Có thể tên là chân thực tu tất cả môn Tam muội phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tất cả môn Tam muội. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu tất cả môn Tam muội. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Có thể tên là chân thực tu hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Với ý ra sao ? Nếu không hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Có thể tên là chân thực tu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề phải không ?

Khánh Hỉ trả lời nói rằng : Không phải vậy ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Chủ yếu do hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cho nên mới có thể tên là chân thực tu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề đó, là quý là chỉ dẫn. Ta chỉ rộng nói khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Cụ Thọ Khánh Hỉ lại báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn ?

Phật nói rằng : Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà dừng ở Rỗng bên trong ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Yên ở Rỗng bên trong. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Rỗng bên trong.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà dừng ở Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Yên ở Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà dừng ở Chân Như ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Yên ở Chân Như. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Chân Như.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà dừng ở Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Yên ở Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Yên ở Khổ Chân lý bậc Thánh. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Khổ Chân lý bậc Thánh.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Yên ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà dừng ở Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu bốn nghĩ Tĩnh lặng ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện bốn nghĩ Tĩnh lặng. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn nghĩ Tĩnh lặng.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu tám Giải thoát ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện tám Giải thoát. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tám Giải thoát.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu bốn dừng ở nghĩ nhớ ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện bốn dừng ở nghĩ nhớ. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn dừng ở nghĩ nhớ.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu môn Giải thoát Rỗng ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện môn Giải thoát Rỗng. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu môn Giải thoát Rỗng.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu năm Mắt ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện năm Mắt. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu năm Mắt.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu sáu Thần thông ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện sáu Thần thông. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu sáu Thần thông.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu mười Lực của Phật ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện mười Lực của Phật. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu mười Lực của Phật.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu Pháp không quên mất ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện Pháp không quên mất. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Pháp không quên mất.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu thường dừng ở tính vứt bỏ ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện thường dừng ở tính vứt bỏ. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu thường dừng ở tính vứt bỏ.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu Tất cả Trí tuệ ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện Tất cả Trí tuệ. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Tất cả Trí tuệ.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu tất cả môn Đà La Ni ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện tất cả môn Đà La Ni. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tất cả môn Đà La Ni.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu tất cả môn Tam muội ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện tất cả môn Tam muội. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu tất cả môn Tam muội.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thế Tôn ! Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ ra sao mà tu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề ?

Khánh Hỉ ! Dùng không có hai làm Phương tiện, không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện. Tu luyện Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Tên đó là hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ mà tu Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Cụ Thọ Khánh Hỉ lại báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ? Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Yên ở Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính ? Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Yên ở Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tự tính không có tính ?

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Yên ở Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn ? Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ.

Yên ở Chân Như thậm chí Cõi không nghĩ bàn ?

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Yên ở Khổ, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh ? Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Yên ở Khổ, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh ?

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân ? Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân ?

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi ? Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi ?

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh ? Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh ?

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện ?  Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện ?

Thế Tôn ! Dùng không có hai làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện năm Mắt, sáu Thần thông ? Dùng không sinh làm Phương tiện, không đâu được làm Phương tiện ra sao. Hồi hướng Trí của Tất cả Trí tuệ. Tu luyện năm Mắt, sáu Thần thông ?

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm linh sáu.