TỪ TÂM TÔI
Trình bày: Ca sĩ Phật tử Minh Đăng
(Ca sĩ Ân Thiên Vỹ)

 

00:00 – 01. Từ Tâm Tôi – St Kandy Hoàng – Tb Ân Thiên Vỹ
03:44 – 02. Thiện Tâm – St Kandy Hoàng – Tb Ân Thiên Vỹ
07:32 – 03. Bồ Tát Quan Âm – St Kandy Hoàng – Tb Ân Thiên Vỹ
12:17 – 04. Bổn Sư Thích Ca – St Kandy Hoàng – Tb Ân Thiên Vỹ
16:54 – 05. Hồng Trần – St Kandy Hoàng – Tb Ân Thiên Vỹ
22:32 – 06. Tịnh Tâm – St Kandy Hoàng – Tb Ân Thiên Vỹ
26:38 – 07. Chân Tâm – St Kandy Hoàng – Tb Ân Thiên Vỹ
30:31 – 08. Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời Hào Quang – St Quý Luân – Tb Ân Thiên Vỹ