Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm linh ba.

Thứ lăm phần hai mươi chín Phẩm Hút lấy phần đầu.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không được Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Với các Nhiều Bố thí tới Niết Bàn do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không được bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Với các bốn nghĩ Tĩnh lặng do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được tám Giải thoát. Không được tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Với các tám Giải thoát do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không được bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Với các bốn dừng ở nghĩ nhớ do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được môn Giải thoát Rỗng. Không được môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Với các môn Giải thoát Rỗng do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được năm Mắt. Không được sáu Thần thông. Với các năm Mắt do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được mười Lực của Phật. Không được bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Với các mười Lực của Phật do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Pháp không quên mất. Không được thường dừng ở tính vứt bỏ.

Với các Pháp không quên mất do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Tất cả Trí tuệ. Không được Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Với các Tất cả Trí tuệ do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được tất cả môn Đà La Ni. Không được tất cả môn Tam muội. Với các tất cả môn Đà La Ni do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Tu Đà Hoàn. Không được Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Với các Tu Đà Hoàn do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Không được Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán. Với các Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Duyên Giác. Không được Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Với các Duyên Giác do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không được Chính Biến Tri. Với các Bồ Tát Bồ Tát lớn do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Với các Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Không được Bậc Thanh Văn. Không được Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Với các Bậc Thanh Văn do không đâu được. Không bị tự hại. Không bị người khác hại. Không bị đều cùng hại.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó, khi học Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Với bản thân và Pháp tuy không đâu được. Mà chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Xem hạnh tâm khác nhau của các chúng sinh Có tình. Tùy theo vì chuyển vầng Pháp Bình Đẳng. Giúp cho tu hành như nói, đều được lợi ích. Cớ là sao ? Chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn Quá khứ. Tinh siêng tu học với Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Đã chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Chuyển vầng Pháp vi diệu, độ thoát vô lượng chúng sinh. Chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn Tương lai. Tinh siêng tu học với Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Đang chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Chuyển vầng Pháp vi diệu, độ thoát vô lượng chúng sinh. Vô biên Thế giới Hiện tại mười phương có các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tinh siêng tu học với Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Hiện nay chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Chuyển vầng Pháp vi diệu, độ thoát vô lượng chúng sinh.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi ở dừng ở Đất nước, thành ấp, người và người sai. Không bị tất cả tai ách bất ngờ, dịch bệnh làm đau hại. Sở dĩ thế nào ? Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi ở. Được toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh, gồm cả các Trời Rồng, A Tu Ta ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này, cùng với vô lượng vô số vô biên Thế giới mười phương khác thường tới giúp bảo vệ. Cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi. Vì không để cho Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn có lưu lại nguy hiểm.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện viết Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này đặt ở nơi Thanh tịnh. Cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi. Tuy không lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Cũng không vì người khác phân biệt mở tỏ rõ. Mà các người, người sai, kinh đô, Nước ấp nơi dừng ở này. Không bị tất cả tai ách bất ngờ bệnh dịch làm đau hại. Sở dĩ thế nào ? Như vậy Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn thuận theo nơi ở. Được toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn thậm chí Trời Sắc Cứu Cánh, gồm cả các Rồng Thần, A Tu La ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này, cùng với vô lượng vô số vô biên Thế giới mười phương khác thường tới giúp bảo vệ. Cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi. Vì không để cho Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn có lưu lại nguy hiểm.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó chỉ viết Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này đặt ở nơi Thanh tịnh. Cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi. Còn được lợi ích Pháp Hiện tại như thế. Huống chi hay lắng nghe nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý. Và rộng vì người khác phân biệt mở tỏ rõ. Nên biết công Đức của vị đó vô biên. Nhanh chứng Bồ Đề, lợi vui tất cả.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện đó sợ hãi các oan gia, thú ác, tai ách bất ngờ, chán ghét cầu cúng, dịch bệnh, thuốc độc, Chú thuật. Nên viết Thần chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Tùy theo đựng ở trong túi chứa nhiều ít hương. Đặt ở ống tre quý thường cùng đem theo thân, cung kính cúng dưỡng. Các việc sợ hãi đều tự trừ bỏ. Do Trời Rồng Quỷ Thần thường giúp bảo vệ.

Kiêu Thi Ca ! Ví như có người hoặc loại Súc sinh vào vườn cây Bồ Đề. Hoặc tới bên cạnh vườn đó. Các người, người sai không thể làm đau hại. Sở dĩ thế nào ? Các Phật Quá khứ Tương lai Hiện tại đều ngồi nơi này, chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Đã được Bồ Đề, ban cho các chúng sinh Có tình thân tâm yên vui không hoảng không sợ. Yên thiết lập vô lượng vô số chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở hạnh vi diệu tôn quý của Trời Người. Yên thiết lập vô lượng vô số chúng sinh Có tình. Giúp cho dừng ở hạnh vi diệu yên vui Pháp Ba Bậc. Yên thiết lập vô lượng vô số chúng sinh Có tình. Giúp cho hiện nay chứng được hoặc quả Tu Đà Hoàn, hay là quả Tư Đà Hàm, hoặc quả A Na Hàm, hay là quả A La Hán. Yên thiết lập vô lượng vô số chúng sinh Có tình. Giúp cho đang chứng được Duyên Giác Bồ Đề, hoặc chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Việc tốt như thế đều do Lực uy Thần của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Vì thế nơi này tất cả các Trời, Rồng, A Tu La đều cùng giúp bảo vệ. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Nên biết Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn thuận theo nơi ở, cũng lại như thế. Tất cả các Trời, Rồng, A Tu La thường tới giúp bảo vệ. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Vì không để cho Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn có lưu lại nguy hiểm. Nên biết nơi đó liền là nhiều Pháp chế chân thực. Tất cả chúng sinh Có Tình đều nên kính lễ. Nên dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng mà làm cúng dưỡng.

 

Thứ nhất phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện viết Kinh điển rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Đủ các loại trang nghiêm cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng mà làm cúng dưỡng. Hoặc các người nam thiện, người nữ thiện sau khi Phật vào Niết Bàn. Xây dựng Tháp Phật bảy báu nghiêm đẹp. Đặt Xá Lợi Phật ở trong hộp báu. Yên đặt ở trong Tháp Phật. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng mà làm cúng dưỡng. Hai tụ Phúc đó. Loại nào được nhiều ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Ta lại hỏi Ngài. Nên tùy ý trả lời. Với ý ra sao ? Như Lai do được Trí của Tất cả Trí tuệ và Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp. Với Pháp nào tu học mà được ?

Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Thế Tôn ! Như Lai do được Trí của Tất cả Trí tuệ và Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp. Tu học với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này mà được.

Phật bảo Kiêu Thi Ca : Như thế, đúng như thế. Như được Ngài nói. Do Ta tu học với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Được Trí của Tất cả Trí tuệ và Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Không học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Do không có nơi đó.

Kiêu Thi Ca ! Không dùng nhận được Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp, mà nói tên là Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Chỉ dùng chứng được Trí của Tất cả Trí tuệ, nói tên là Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai do được Trí của Tất cả Trí tuệ. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu là nguyên nhân, cho nên phát ra. Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp của Phật chỉ là nơi dựa vào. Nếu không dừng dựa vào Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp của Phật. Không do Trí của Tất cả Trí tuệ mà chuyển vận. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn chính là nguyên nhân sinh ra Trí của Tất cả Trí tuệ. Do vì giúp cho Trí tuệ hiện ra liên tục. Lại tu tập hợp Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp của Phật. Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp này, nếu Trí tuệ đều sai được nơi dựa vào. Tất cả các Trời, Rồng, A Tu La không cần hết lòng chân thành cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Do dùng Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp và Trí tuệ đầy khắp của Phật làm nơi dừng dựa vào. Do vì duyên này. Sau khi Ta vào Niết Bàn. Các Trời, Rồng Thần, các người, người sai cung kính cúng dưỡng Xá Lợi của Ta.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện chỉ với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Các người nam thiện, người nữ thiện đó liền là cúng dưỡng Trí của Tất cả Trí tuệ. Cùng với Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp của Phật do dựa vào. Gồm cả Xá Lợi của Phật sau khi vào Niết Bàn. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Trí của Tất cả Trí tuệ và Thân ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp, gồm cả Xá Lợi. Do đều dùng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm gốc rễ.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện chỉ với Thân Phật và Xá Lợi cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Các người nam thiện, người nữ thiện đó làm cúng dưỡng Trí của Tất cả Trí tuệ và Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này sai. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Do gốc rễ Trí của Tất cả Trí tuệ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này sai tặng lại hình thể thân Phật.

Kiêu Thi Ca ! Do vì duyên này. Các người nam thiện, người nữ thiện muốn cúng dưỡng Phật. Trước tiên nên lắng nghe nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng mà làm cúng dưỡng. Do vì như thế.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện viết Kinh điển rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Đủ các loại trang nghiêm cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng mà làm cúng dưỡng. Nếu các người nam thiện, người nữ thiện sau khi Phật vào Niết Bàn. Xây dựng Tháp Phật bảy báu nghiêm đẹp. Hộp quý dùng đựng Xá Lợi Phật yên đặt ở trong Tháp Phật. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng mà làm cúng dưỡng. Hai tụ Phúc đó. Việc trước đó được nhiều. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà xuất hiện.

Kiêu Thi Ca ! Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà xuất hiện.

Kiêu Thi Ca ! Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà xuất hiện.

Kiêu Thi Ca ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Năm Mắt, sáu Thần thông. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Toàn bộ thành thục chúng sinh Có tình, nghiêm sạch Đất Phật của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Toàn bộ đầy đủ họ tộc, đầy đủ lực Sắc thân, đầy đủ tiền báu vật, đầy đủ quyến thuộc của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Toàn bộ Mười Đạo Nghiệp thiện của Thế gian. Cúng dưỡng Sa Môn, Cha mẹ, Sư trưởng. Bố thí, giữ Giới hạnh, tu vô lượng Pháp thiện Bình đẳng. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Toàn bộ họ tộc lớn Sát Đế Lợi, họ tộc lớn Bà La Môn, họ tộc lớn Trưởng Giả, họ tộc lớn Cư Sĩ ở Thế gian. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại ở Thế gian. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Toàn bộ Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh ở Thế gian. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Toàn bộ Trời Không Vô Biên Xứ, Trời Thức Vô Biên Xứ, Trời Vô Sở Hữu Xứ, Trời Phi Tưởng phi Phi Tưởng Xứ ở Thế gian. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm quả A Na Hàm, A La Hán quả A La Hán. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả Duyên Giác Duyên Giác Bồ Đề. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn, Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Kiêu Thi Ca ! Không thể nghĩ lường, không thể nói giảng, Bình Đẳng, Bình Đẳng nhất, Không sánh, Không sánh bằng. Do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà sinh ra.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Người Châu Thiệm Bộ với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu không cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi nó. Họ không biết cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu, nhận được lợi ích công Đức lớn như thế sao ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Ta nay hỏi Ngài. Trả lời tùy theo ý Ngài. Với ý ra sao ? Ở bên trong Châu Thiệm Bộ có bao nhiêu người thành công chứng Thanh tịnh của Phật, thành công chứng Thanh tịnh của Pháp, thành công chứng Thanh tịnh của Tăng ? Có bao nhiêu người với Phật không có nghi hoặc, với Pháp không có nghi hoặc, với Tăng không có nghi hoặc ? Có bao nhiêu người thành quả với Phật, thành quả với Pháp, thành quả với Tăng ?

Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Thế Tôn ! Bên trong Châu Thiệm Bộ có phần nhỏ người thành công chứng Thanh tịnh của Phật, thành công chứng Thanh tịnh của Pháp, thành công chứng Thanh tịnh của Tăng. Có phần nhỏ người với Phật không có nghi hoặc, với Pháp không có nghi hoặc, với Tăng không có nghi hoặc. Có phần nhỏ người thành quả với Phật, thành quả với Pháp, thành quả với Tăng.

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Ta nay hỏi Ngài. Trả lời tùy theo ý Ngài.

Kiêu Thi Ca ! Với ý ra sao ? Bên trong Châu Thiệm Bộ có bao nhiêu người được Pháp ba mươi bảy phần Bồ Đề ? Có bao nhiêu người được ba môn Giải thoát ? Có bao nhiêu người được tám Giải thoát ? Có bao nhiêu người được chín Định tiếp theo ? Có bao nhiêu người được bốn Hiểu không trở ngại ? Có bao nhiêu người được sáu Thần thông ? Có bao nhiêu người vĩnh cắt đứt ba Kết buộc được quả Tu Đà Hoàn ? Có bao nhiêu người mỏng Tham muốn, thù giận ngu mê được quả Tư Đà Hàm ? Có bao nhiêu người cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên dưới được quả A Na Hàm ? Có bao nhiêu người cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên trên được quả A La Hán ? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng tới Duyên Giác Bồ Đề ? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề ?

Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Thế Tôn ! Bên trong Châu Thiệm Bộ có phần nhỏ người được Pháp ba mươi bảy phần Bồ Đề. Có phần nhỏ người được ba môn Giải thoát. Có phần nhỏ người được tám Giải thoát. Có phần nhỏ người được chín Định tiếp theo. Có phần nhỏ người được bốn Hiểu không trở ngại. Có phần nhỏ người được sáu Thần thông. Có phần nhỏ người vĩnh cắt đứt ba Kết buộc được quả Tu Đà Hoàn. Có phần nhỏ người mỏng Tham muốn, thù giận ngu mê được quả Tư Đà Hàm. Có phần nhỏ người cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên dưới được quả A Na Hàm. Có phần nhỏ người cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên trên được quả A La Hán. Có phần nhỏ người phát tâm quyết định hướng tới Duyên Giác Bồ Đề. Có phần nhỏ người phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói.

Kiêu Thi Ca ! Bên trong Châu Thiệm Bộ có phần rất nhỏ người thành công chứng Thanh tịnh của Phật, thành công chứng Thanh tịnh của Pháp, thành công chứng Thanh tịnh của Tăng. Chuyển tới phần nhỏ người với Phật không có nghi hoặc, với Pháp không có nghi hoặc, với Tăng không có nghi hoặc. Chuyển tới phần nhỏ người thành quả với Phật, thành quả với Pháp, thành quả với Tăng. Chuyển tới phần nhỏ người được Pháp ba mươi bảy phần Bồ Đề. Chuyển tới phần nhỏ người được ba môn Giải thoát. Chuyển tới phần nhỏ người được tám Giải thoát. Chuyển tới phần nhỏ người được chín Định tiếp theo. Chuyển tới phần nhỏ người được bốn Hiểu không trở ngại. Chuyển tới phần nhỏ người được sáu Thần thông.

Kiêu Thi Ca ! Bên trong Châu Thiệm Bộ phần rất nhỏ người vĩnh cắt đứt ba Kết buộc được quả Tu Đà Hoàn. Chuyển tới phần nhỏ người mỏng Tham muốn, thù giận ngu mê được quả Tư Đà Hàm. Chuyển tới phần nhỏ người cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên dưới được quả A Na Hàm. Chuyển tới phần nhỏ người cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên trên được quả A La Hán. Chuyển tới phần nhỏ người phát tâm quyết định hướng tới Duyên Giác Bồ Đề. Chuyển tới phần nhỏ người phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Chuyển tới phần nhỏ người đã phát tâm, đã tinh siêng tu luyện hướng tới hạnh Bồ Đề. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Các loại chúng sinh Có tình lưu chuyển sinh chết. Vô lượng đời sắp tới phần lớn không thấy Phật. Không nghe Pháp đúng. Không thân thiết Tăng. Không làm Bố thí. Không giúp giữ Giới hạnh sạch. Không tu yên Nhịn. Không phát ra Tinh tiến. Không luyện tập nghĩ Tĩnh lặng. Không học Trí tuệ. Không nghe Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không tu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nghe Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Không tu Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Không nghe Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Không tu Nhiều Yên nhịn tới Niết Bàn. Không nghe Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Không tu Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Không nghe Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Không tu Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Không nghe Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nghe Rỗng bên trong. Không tu Rỗng bên trong. Không nghe Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không tu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nghe Chân Như. Không tu Chân Như. Không nghe Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Không tu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nghe Khổ Chân lý bậc Thánh. Không tu Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nghe Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không tu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nghe bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không tu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nghe bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không tu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nghe tám Giải thoát. Không tu tám Giải thoát. Không nghe tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không tu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nghe bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không tu bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nghe bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không tu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nghe môn Giải thoát Rỗng. Không tu môn Giải thoát Rỗng. Không nghe môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không tu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nghe năm Mắt. Không tu năm Mắt. Không nghe sáu Thần thông. Không tu sáu Thần thông. Không nghe mười Lực của Phật. Không tu mười Lực của Phật. Không nghe bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không tu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nghe Pháp không quên mất. Không tu Pháp không quên mất. Không nghe thường dừng ở tính vứt bỏ. Không tu thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nghe tất cả môn Đà La Ni. Không tu tất cả môn Đà La Ni. Không nghe tất cả môn Tam muội. Không tu tất cả môn Tam muội. Không nghe Tất cả Trí tuệ. Không tu Tất cả Trí tuệ. Không nghe Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không tu Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Kiêu Thi Ca ! Do vì duyên đó. Nên biết ở bên trong Châu Thiệm Bộ phần rất nhỏ người thành công chứng Thanh tịnh của Phật, thành công chứng Thanh tịnh của Pháp, thành công chứng Thanh tịnh của Tăng. Chuyển tới phần nhỏ người với Phật không có nghi hoặc, với Pháp không có nghi hoặc, với Tăng không có nghi hoặc. Chuyển tới phần nhỏ người thành quả với Phật, thành quả với Pháp, thành quả với Tăng. Chuyển tới phần nhỏ người được Pháp ba mươi bảy phần Bồ Đề. Chuyển tới phần nhỏ người được ba môn Giải thoát. Chuyển tới phần nhỏ người được tám Giải thoát. Chuyển tới phần nhỏ người được chín Định tiếp theo. Chuyển tới phần nhỏ người được bốn Hiểu không trở ngại. Chuyển tới phần nhỏ người được sáu Thần thông.

Kiêu Thi Ca ! Nên biết ở bên trong Châu Thiệm Bộ phần rất nhỏ người vĩnh cắt đứt ba Kết buộc được quả Tu Đà Hoàn. Chuyển tới phần nhỏ người mỏng Tham muốn, thù giận ngu mê được quả Tư Đà Hàm. Chuyển tới phần nhỏ người cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên dưới được quả A Na Hàm. Chuyển tới phần nhỏ người cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên trên được quả A La Hán. Chuyển tới phần nhỏ người phát tâm quyết định hướng tới Duyên Giác Bồ Đề. Chuyển tới phần nhỏ người phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Chuyển tới phần nhỏ người đã phát tâm, đã tinh siêng tu luyện hướng về hạnh Bồ Đề.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Ta nay hỏi Ngài. Trả lời tùy theo ý Ngài.

Kiêu Thi Ca ! Với ý ra sao ? Toàn bộ loại người được xếp đặt nơi Châu Thiệm Bộ ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Có bao nhiêu chúng sinh cúng dưỡng cung kính Cha mẹ, Sư trưởng ? Có bao nhiêu chúng sinh cúng dưỡng cung kính Sa Môn, Bà La Môn ? Có bao nhiêu chúng sinh thực hành Bố thí, nhận Trai giới, giữ Giới hạnh ? Có bao nhiêu chúng sinh tu Mười Đạo Nghiệp thiện ? Có bao nhiêu chúng sinh ở trong các tham muốn chán ghét tưởng nhớ hoạn nạn, tưởng nhớ Biến đổi, tưởng nhớ Khổ, tưởng nhớ không được bản thân, tưởng nhớ không sạch, tưởng nhớ chán ghét ăn, tưởng nhớ không thể vui sướng của tất cả Thế gian ? Có bao nhiêu chúng sinh tu bốn nghĩ Tĩnh lặng ? Có bao nhiêu chúng sinh tu bốn Vô lượng ? Có bao nhiêu chúng sinh tu bốn Định Không có Sắc thân ? Có bao nhiêu chúng sinh tin Phật, tin Pháp, tin Tăng ? Có bao nhiêu chúng sinh không nghi hoặc với Phật, không nghi hoặc với Pháp, không nghi hoặc với Tăng ? Có bao nhiêu chúng sinh thành quả với Phật, thành quả với Pháp, thành quả với Tăng ? Có bao nhiêu chúng sinh tu ba mươi bảy phần Pháp Bồ Đề ? Có bao nhiêu chúng sinh tu ba môn Giải thoát ? Có bao nhiêu chúng sinh tu tám Giải thoát ? Có bao nhiêu chúng sinh tu chín Định tiếp theo ? Có bao nhiêu chúng sinh tu bốn Hiểu không trở ngại ? Có bao nhiêu chúng sinh tu sáu Thần thông ? Có bao nhiêu chúng sinh vĩnh cắt đứt ba Kết buộc được quả Tu Đà Hoàn ? Có bao nhiêu chúng sinh mỏng Tham muốn, thù giận ngu mê được quả Tư Đà Hàm ? Có bao nhiêu chúng sinh cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên dưới được quả A Na Hàm ? Có bao nhiêu chúng sinh cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên trên được quả A La Hán ? Có bao nhiêu chúng sinh phát tâm quyết định hướng tới Duyên Giác Bồ Đề ? Có bao nhiêu chúng sinh phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề ? Có bao nhiêu chúng sinh đã phát tâm, đã tinh siêng tu luyện hướng tới hạnh Bồ Đề ? Có bao nhiêu chúng sinh mài dũa nuôi dưỡng lớn hướng tới tâm Bồ Đề ?

Có bao nhiêu chúng sinh tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn với Phương tiện thiện khéo ? Có bao nhiêu chúng sinh được Bậc Bồ Tát Không chuyển lui ? Có bao nhiêu chúng sinh nhanh chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề ?

Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Thế Tôn ! Ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này có ít chúng sinh cúng dưỡng cung kính Cha mẹ, Sư trưởng. Có ít chúng sinh cúng dưỡng cung kính Sa Môn, Bà La Môn. Có ít chúng sinh thực hành Bố thí, nhận Trai giới, giữ Giới hạnh. Có ít chúng sinh tu Mười Đạo Nghiệp thiện. Có ít chúng sinh ở trong các tham muốn chán ghét tưởng nhớ hoạn nạn, tưởng nhớ Biến đổi, tưởng nhớ Khổ, tưởng nhớ không được bản thân, tưởng nhớ không sạch, tưởng nhớ chán ghét ăn, tưởng nhớ không thể vui sướng của tất cả Thế gian. Có ít chúng sinh tu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Có ít chúng sinh tu bốn Vô lượng. Có ít chúng sinh tu bốn Định Không có Sắc thân. Có ít chúng sinh tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Có ít chúng sinh không nghi hoặc với Phật, không nghi hoặc với Pháp, không nghi hoặc với Tăng. Có ít chúng sinh thành quả với Phật, thành quả với Pháp, thành quả với Tăng. Có ít chúng sinh tu ba mươi bảy phần Pháp Bồ Đề. Có ít chúng sinh tu ba môn Giải thoát. Có ít chúng sinh tu tám Giải thoát. Có ít chúng sinh tu chín Định tiếp theo. Có ít chúng sinh tu bốn Hiểu không trở ngại. Có ít chúng sinh tu sáu Thần thông. Có ít chúng sinh vĩnh cắt đứt ba Kết buộc được quả Tu Đà Hoàn. Có ít chúng sinh mỏng Tham muốn, thù giận ngu mê được quả Tư Đà Hàm. Có ít chúng sinh cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên dưới được quả A Na Hàm. Có ít chúng sinh cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên trên được quả A La Hán. Có ít chúng sinh phát tâm quyết định hướng tới Duyên Giác Bồ Đề. Có ít chúng sinh phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Có ít chúng sinh đã phát tâm, đã tinh siêng tu luyện hướng tới hạnh Bồ Đề. Có ít chúng sinh mài dũa nuôi dưỡng lớn hướng tới tâm Bồ Đề. Có ít chúng sinh tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn với Phương tiện thiện khéo. Có ít chúng sinh được Bậc Bồ Tát Không chuyển lui. Có ít chúng sinh nhanh chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói.

Kiêu Thi Ca ! Ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này có rất ít chúng sinh cúng dưỡng cung kính Cha mẹ, Sư trưởng. Chuyển tới ít chúng sinh cúng dưỡng cung kính Sa Môn, Bà La Môn. Chuyển tới ít chúng sinh thực hành Bố thí, nhận Trai giới, giữ Giới hạnh. Chuyển tới ít chúng sinh tu Mười Đạo Nghiệp thiện. Chuyển tới ít chúng sinh ở trong các tham muốn chán ghét tưởng nhớ hoạn nạn, tưởng nhớ Biến đổi, tưởng nhớ Khổ, tưởng nhớ không được bản thân, tưởng nhớ không sạch, tưởng nhớ chán ghét ăn, tưởng nhớ không thể vui sướng của tất cả Thế gian. Chuyển tới ít chúng sinh tu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Chuyển tới ít chúng sinh tu bốn Vô lượng. Chuyển tới ít chúng sinh tu bốn Định Không có Sắc thân. Chuyển tới ít chúng sinh tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chuyển tới ít chúng sinh không nghi hoặc với Phật, không nghi hoặc với Pháp, không nghi hoặc với Tăng. Chuyển tới ít chúng sinh thành quả với Phật, thành quả với Pháp, thành quả với Tăng. Chuyển tới ít chúng sinh tu ba mươi bảy phần Pháp Bồ Đề. Chuyển tới ít chúng sinh tu ba môn Giải thoát. Chuyển tới ít chúng sinh tu tám Giải thoát. Chuyển tới ít chúng sinh tu chín Định tiếp theo. Chuyển tới ít chúng sinh tu bốn Hiểu không trở ngại. Chuyển tới ít chúng sinh tu sáu Thần thông.

Kiêu Thi Ca ! Ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này có rất ít chúng sinh vĩnh cắt đứt ba Kết buộc được quả Tu Đà Hoàn. Chuyển tới ít chúng sinh mỏng Tham muốn, thù giận ngu mê được quả Tư Đà Hàm. Chuyển tới ít chúng sinh cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên dưới được quả A Na Hàm. Chuyển tới ít chúng sinh cắt đứt năm thuận theo phần Kết buộc bên trên được quả A La Hán. Chuyển tới ít chúng sinh phát tâm quyết định hướng tới Duyên Giác Bồ Đề. Chuyển tới ít chúng sinh phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Chuyển tới ít chúng sinh đã phát tâm, đã tinh siêng tu luyện hướng tới hạnh Bồ Đề. Chuyển tới ít chúng sinh mài dũa nuôi dưỡng lớn hướng tới tâm Bồ Đề. Chuyển tới ít chúng sinh tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn với Phương tiện thiện khéo. Chuyển tới ít chúng sinh được Bậc Bồ Tát Không chuyển lui. Chuyển tới ít chúng sinh nhanh chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Ta dùng mắt Phật Thanh tịnh không có chướng ngại. Quan sát Thế giới mười phương đều như cát các sông Hằng. Tuy có vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh Có tình phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Tinh siêng tu luyện hướng tới hạnh Bồ Tát. Mà do rời xa Phương tiện thiện khéo của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu. Nếu một, hoặc hai, hay là ba chúng sinh Có tình được dừng ở Bậc Bồ Tát không chuyển lui. Phần nhiều lui xuống ở trong bậc hèn kém Thanh Văn, Duyên Giác. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề rất khó có thể được. Do lười nhác Tuệ ác, Tinh tiến hèn kém, hiểu đúng hèn kém, chúng sinh Có tình hèn kém không thể chứng.

Kiêu Thi Ca ! Do Nhân duyên như thế. Nếu các người nam thiện, người nữ thiện phát tâm quyết định hướng tới Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Tinh siêng tu luyện hướng tới hạnh Bồ Đề. Muốn dừng ở Bậc Bồ Tát không chuyển lui. Nhanh chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề không lưu lại nguy hiểm. Cần với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Luôn thường lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu luyện, suy nghĩ như lý, thăm hỏi thầy tốt, vui vì người khác nói. Làm việc này xong lại nên viết chép. Đủ các loại vật báu mà dùng trang nghiêm. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng mà làm cúng dưỡng.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó. Với các Pháp thiện tốt khác hút lấy nhập vào Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu. Cũng nên thường lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu luyện, suy nghĩ như lý, thăm hỏi thầy tốt, vui vì người khác nói. Gọi là Pháp thiện tốt khác hút nhập vào Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu ra sao ? Gọi là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Như Rỗng bên trong. Như Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Hoặc Chân Như. Hoặc Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Như Khổ Chân lý bậc Thánh. Như Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Như bốn nghĩ Tĩnh lặng. Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Như tám Giải thoát. Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Như bốn dừng ở nghĩ nhớ. Như bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Như môn Giải thoát Rỗng. Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Như năm Mắt. Như sáu Thần thông. Như mười Lực của Phật. Như bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Như Pháp không quên mất. Như thường dừng ở tính vứt bỏ. Như tất cả môn Đà La Ni. Như tất cả môn Tam muội. Như Tất cả Trí tuệ. Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Như vô lượng vô biên Pháp Phật khác. Đó gọi là Pháp thiện tốt khác hút nhập vào Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó. Với vô lượng môn Pháp, các Bóng che, nơi, Cõi giới khác thuận theo Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu. Cũng nên lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, suy nghĩ như lý. Không nên chê sai, giúp cho với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề mà làm lưu lại nguy hiểm. Cớ là sao ?

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm linh ba.