Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi ba.

Thứ lăm phần hai mươi bảy Phẩm Cầu Trí tuệ phần đầu.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp bốn nghĩ Tĩnh lặng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp tám Giải thoát tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp bốn dừng ở nghĩ nhớ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.  Như Lai với rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp môn Giải thoát Rỗng tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp năm Mắt tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp sáu Thần thông cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp mười Lực của Phật tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp Pháp không quên mất tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp thường dừng ở tính vứt bỏ cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp Tất cả Trí tuệ tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp tất cả môn Đà La Ni tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp tất cả môn Tam muội cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai.

Với rời Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp Duyên Giác tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai.  Với tính Pháp Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Chính Biến Tri cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với Chân Như Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với tính Pháp Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với Chân Như Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với tính Pháp Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Như Lai với rời Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời Chân Như Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Như Lai với rời tính Pháp Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Chân Như Như Lai với rời Chân Như Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Chân Như Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai. Tính Pháp Như Lai với rời tính Pháp Bậc Thanh Văn tương ứng sai, không tương ứng sai. Với rời tính Pháp Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng tương ứng sai, không tương ứng sai.

Kiêu Thi Ca ! Nói được của Tôn Giả Xá Lợi Phất đó. Như thế với tất cả Pháp rời sai tức thời sai, tương ứng sai không tương ứng sai. Thần lực của Như Lai, Như Lai làm ra nơi dựa vào. Do dùng không có nơi dựa vào, làm ra nơi dựa vào.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi ba.