Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba mươi tư.

Thứ hai mươi bốn phần bảy Phẩm Dạy bảo truyền dạy phần đầu.   

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não Tám mươi diện mạo đẹp. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Tám mươi diện mạo đẹp. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian Tám mươi diện mạo đẹp. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Tám mươi diện mạo đẹp. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Tám mươi diện mạo đẹp. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Tám mươi diện mạo đẹp. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Tám mươi diện mạo đẹp. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Tám mươi diện mạo đẹp. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Tám mươi diện mạo đẹp. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Tám mươi diện mạo đẹp. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Hoặc có thể được, không thể được Tám mươi diện mạo đẹp. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ và nói thêm có thể được, không thể được Tám mươi diện mạo đẹp. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Tám mươi diện mạo đẹp là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu Pháp không quên mất. Hoặc thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Pháp không quên mất và nói thêm thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi Pháp không quên mất. Hoặc bình thường, Biến đổi thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi Pháp không quên mất và nói thêm bình thường, Biến đổi thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ Pháp không quên mất. Hoặc sướng, khổ thường dừng ở tính vứt bỏ.Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ Pháp không quên mất và nói thêm sướng, khổ thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân Pháp không quên mất. Hoặc được bản thân, không được bản thân thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai.

Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân Pháp không quên mất và nói thêm được bản thân, không được bản thân thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch Pháp không quên mất. Hoặc sạch, không sạch thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch Pháp không quên mất và nói thêm sạch, không sạch thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng Pháp không quên mất. Hoặc Rỗng, không Rỗng thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng Pháp không quên mất và nói thêm Rỗng, không Rỗng thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng Pháp không quên mất. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Pháp không quên mất và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện Pháp không quên mất. Hoặc có nguyện, không có nguyện thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện Pháp không quên mất và nói thêm có nguyện, không có nguyện thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Pháp không quên mất. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Pháp không quên mất và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa Pháp không quên mất. Hoặc rời xa, không rời xa thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa Pháp không quên mất và nói thêm rời xa, không rời xa thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm Pháp không quên mất. Hoặc Có làm, Không có làm thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm Pháp không quên mất và nói thêm Có làm, Không có làm thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Pháp không quên mất. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Pháp không quên mất và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất Pháp không quên mất. Hoặc sinh, mất thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất Pháp không quên mất và nói thêm sinh, mất thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai Pháp không quên mất. Hoặc thiện, thiện sai thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai Pháp không quên mất và nói thêm thiện, thiện sai thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội Pháp không quên mất. Hoặc có tội, không có tội thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội Pháp không quên mất và nói thêm có tội, không có tội thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não Pháp không quên mất. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Pháp không quên mất và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian Pháp không quên mất. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Pháp không quên mất và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Pháp không quên mất. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Pháp không quên mất và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Pháp không quên mất. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Pháp không quên mất và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Pháp không quên mất. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Pháp không quên mất và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được Pháp không quên mất. Hoặc có thể được, không thể được thường dừng ở tính vứt bỏ. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được Pháp không quên mất và nói thêm có thể được, không thể được thường dừng ở tính vứt bỏ. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Pháp không quên mất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được thường dừng ở tính vứt bỏ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu Tất cả Trí tuệ. Hoặc Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.   Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tất cả Trí tuệ và nói thêm Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi Tất cả Trí tuệ. Hoặc bình thường, Biến đổi Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi Tất cả Trí tuệ và nói thêm bình thường, Biến đổi Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ Tất cả Trí tuệ. Hoặc sướng, khổ Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ Tất cả Trí tuệ và nói thêm sướng, khổ Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân Tất cả Trí tuệ. Hoặc được bản thân, không được bản thân Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân Tất cả Trí tuệ và nói thêm được bản thân, không được bản thân Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch Tất cả Trí tuệ. Hoặc sạch, không sạch Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch Tất cả Trí tuệ và nói thêm sạch, không sạch Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng Tất cả Trí tuệ. Hoặc Rỗng, không Rỗng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng Tất cả Trí tuệ và nói thêm Rỗng, không Rỗng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng Tất cả Trí tuệ. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Tất cả Trí tuệ và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện Tất cả Trí tuệ. Hoặc có nguyện, không có nguyện Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện Tất cả Trí tuệ và nói thêm có nguyện, không có nguyện Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Tất cả Trí tuệ. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Tất cả Trí tuệ và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa Tất cả Trí tuệ. Hoặc rời xa, không rời xa Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa Tất cả Trí tuệ và nói thêm rời xa, không rời xa Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm Tất cả Trí tuệ. Hoặc Có làm, Không có làm Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm Tất cả Trí tuệ và nói thêm Có làm, Không có làm Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Tất cả Trí tuệ. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Tất cả Trí tuệ và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất Tất cả Trí tuệ. Hoặc sinh, mất Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất Tất cả Trí tuệ và nói thêm sinh, mất Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai Tất cả Trí tuệ. Hoặc thiện, thiện sai Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai Tất cả Trí tuệ và nói thêm thiện, thiện sai Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội Tất cả Trí tuệ. Hoặc có tội, không có tội Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội Tất cả Trí tuệ và nói thêm có tội, không có tội Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não Tất cả Trí tuệ. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Tất cả Trí tuệ và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian Tất cả Trí tuệ. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Tất cả Trí tuệ và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Tất cả Trí tuệ. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Tất cả Trí tuệ và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Tất cả Trí tuệ. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Tất cả Trí tuệ và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Tất cả Trí tuệ. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Tất cả Trí tuệ và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được Tất cả Trí tuệ. Hoặc có thể được, không thể được Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được Tất cả Trí tuệ và nói thêm có thể được, không thể được Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Tất cả Trí tuệ là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu quả Tu Đà Hoàn. Hoặc quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm quả Tu Đà Hoàn và nói thêm quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai.  Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi quả Tu Đà Hoàn. Hoặc bình thường, Biến đổi quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi quả Tu Đà Hoàn và nói thêm bình thường, Biến đổi quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ quả Tu Đà Hoàn. Hoặc sướng, khổ quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ quả Tu Đà Hoàn và nói thêm sướng, khổ quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân quả Tu Đà Hoàn. Hoặc được bản thân, không được bản thân quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân quả Tu Đà Hoàn và nói thêm được bản thân, không được bản thân quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân quả Tu Đà Hoàn là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba mươi tư.