Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ tám mươi tư.

Thứ ba phần hai mươi bốn Phẩm Nhận dạy bảo phần đầu.

Những người như thế cuối cùng không dùng Rỗng không Rỗng, phân biệt Pháp Bậc Vui Nhất. Cũng không dùng Pháp Bậc Vui Nhất, phân biệt Rỗng không Rỗng. Không dùng Rỗng không Rỗng, phân biệt Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng, Pháp Bậc Tuệ Sáng, Pháp Bậc Khó Được Nhất, Pháp Bậc Hiện Ra, Pháp Bậc Đi Xa, Pháp Bậc Không Động, Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp. Cũng không dùng Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp, phân biệt Rỗng không Rỗng. Không dùng có hình tướng, không có hình tướng, phân biệt Pháp Bậc Vui Nhất. Cũng không dùng Pháp Bậc Vui Nhất, phân biệt có hình tướng, không có hình tướng. Không dùng có hình tướng, không có hình tướng, phân biệt Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp. Cũng không dùng Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp, phân biệt có hình tướng, không có hình tướng. Không dùng có nguyện không có nguyện, phân biệt Pháp Bậc Vui Nhất. Cũng không dùng Pháp Bậc Vui Nhất, phân biệt có nguyện không có nguyện. Không dùng có nguyện không có nguyện, phân biệt Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp. Cũng không dùng Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp, phân biệt có nguyện không có nguyện. Không dùng sinh không sinh, phân biệt Pháp Bậc Vui Nhất. Cũng không dùng Pháp Bậc Vui Nhất, phân biệt sinh không sinh. Không dùng sinh không sinh, phân biệt Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp. Cũng không dùng Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp, phân biệt sinh không sinh. Không dùng mất không mất, phân biệt Pháp Bậc Vui Nhất. Cũng không dùng Pháp Bậc Vui Nhất, phân biệt mất không mất. Không dùng mất không mất, phân biệt Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp. Cũng không dùng Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp, phân biệt mất không mất. Không dùng Tĩnh lặng không Tĩnh lặng, phân biệt Pháp Bậc Vui Nhất. Cũng không dùng Pháp Bậc Vui Nhất, phân biệt Tĩnh lặng không Tĩnh lặng. Không dùng Tĩnh lặng không Tĩnh lặng, phân biệt Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp. Cũng không dùng Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp, phân biệt Tĩnh lặng không Tĩnh lặng. Không dùng rời xa không rời xa, phân biệt Pháp Bậc Vui Nhất. Cũng không dùng Pháp Bậc Vui Nhất, phân biệt rời xa không rời xa. Không dùng rời xa không rời xa, phân biệt Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp. Cũng không dùng Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng thậm chí Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp, phân biệt rời xa không rời xa.

Những người như thế cuối cùng không dùng Rỗng không Rỗng, phân biệt Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Bậc Sinh khác, phân biệt Rỗng không Rỗng. Không dùng Rỗng không Rỗng, phân biệt Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai. Cũng không dùng Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai, phân biệt Rỗng không Rỗng. Không dùng có hình tướng, không có hình tướng, phân biệt Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Bậc Sinh khác, phân biệt có hình tướng, không có hình tướng. Không dùng có hình tướng, không có hình tướng, phân biệt Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai. Cũng không dùng Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai, phân biệt có hình tướng, không có hình tướng. Không dùng có nguyện không có nguyện, phân biệt Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Bậc Sinh khác, phân biệt có nguyện không có nguyện. Không dùng có nguyện không có nguyện, phân biệt Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai. Cũng không dùng Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai, phân biệt có nguyện không có nguyện. Không dùng sinh không sinh, phân biệt Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Bậc Sinh khác, phân biệt sinh không sinh. Không dùng sinh không sinh, phân biệt Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai. Cũng không dùng Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai, phân biệt sinh không sinh. Không dùng mất không mất, phân biệt Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Bậc Sinh khác, phân biệt mất không mất. Không dùng mất không mất, phân biệt Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai. Cũng không dùng Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai, phân biệt mất không mất. Không dùng Tĩnh lặng không Tĩnh lặng, phân biệt Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Bậc Sinh khác, phân biệt Tĩnh lặng không Tĩnh lặng. Không dùng Tĩnh lặng không Tĩnh lặng, phân biệt Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai. Cũng không dùng Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai, phân biệt Tĩnh lặng không Tĩnh lặng. Không dùng rời xa không rời xa, phân biệt Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Bậc Sinh khác, phân biệt rời xa không rời xa. Không dùng rời xa không rời xa, phân biệt Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai. Cũng không dùng Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám thậm chí Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai, phân biệt rời xa không rời xa.

Những người như thế cuối cùng không dùng Rỗng không Rỗng, phân biệt Pháp Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Pháp Bậc Sinh khác, phân biệt Rỗng không Rỗng. Không dùng Rỗng không Rỗng, phân biệt Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai. Cũng không dùng Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai, phân biệt Rỗng không Rỗng. Không dùng có hình tướng, không có hình tướng, phân biệt Pháp Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Pháp Bậc Sinh khác, phân biệt có hình tướng, không có hình tướng. Không dùng có hình tướng, không có hình tướng, phân biệt Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai. Cũng không dùng Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai, phân biệt có hình tướng, không có hình tướng. Không dùng có nguyện không có nguyện, phân biệt Pháp Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Pháp Bậc Sinh khác, phân biệt có nguyện không có nguyện. Không dùng có nguyện không có nguyện, phân biệt Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai. Cũng không dùng Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai, phân biệt có nguyện không có nguyện. Không dùng sinh không sinh, phân biệt Pháp Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Pháp Bậc Sinh khác, phân biệt sinh không sinh. Không dùng sinh không sinh, phân biệt Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai. Cũng không dùng Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai, phân biệt sinh không sinh. Không dùng mất không mất, phân biệt Pháp Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Pháp Bậc Sinh khác, phân biệt mất không mất. Không dùng mất không mất, phân biệt Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai. Cũng không dùng Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai, phân biệt mất không mất. Không dùng Tĩnh lặng không Tĩnh lặng, phân biệt Pháp Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Pháp Bậc Sinh khác, phân biệt Tĩnh lặng không Tĩnh lặng. Không dùng Tĩnh lặng không Tĩnh lặng, phân biệt Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai. Cũng không dùng Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai, phân biệt Tĩnh lặng không Tĩnh lặng. Không dùng rời xa không rời xa, phân biệt Pháp Bậc Sinh khác. Cũng không dùng Pháp Bậc Sinh khác, phân biệt rời xa không rời xa. Không dùng rời xa không rời xa, phân biệt Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai. Cũng không dùng Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám thậm chí Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai, phân biệt rời xa không rời xa.

Những người như thế cuối cùng không dùng Rỗng không Rỗng, phân biệt cảnh giới Có làm. Cũng không dùng cảnh giới Có làm, phân biệt Rỗng không Rỗng. Không dùng Rỗng không Rỗng, phân biệt cảnh giới Không có làm. Cũng không dùng cảnh giới Không có làm, phân biệt Rỗng không Rỗng. Không dùng có hình tướng, không có hình tướng, phân biệt cảnh giới Có làm. Cũng không dùng cảnh giới Có làm, phân biệt có hình tướng, không có hình tướng. Không dùng có hình tướng, không có hình tướng, phân biệt cảnh giới Không có làm. Cũng không dùng cảnh giới Không có làm, phân biệt có hình tướng, không có hình tướng. Không dùng có nguyện không có nguyện, phân biệt cảnh giới Có làm. Cũng không dùng cảnh giới Có làm, phân biệt có nguyện không có nguyện. Không dùng có nguyện không có nguyện, phân biệt cảnh giới Không có làm. Cũng không dùng cảnh giới Không có làm, phân biệt có nguyện không có nguyện. Không dùng sinh không sinh, phân biệt cảnh giới Có làm. Cũng không dùng cảnh giới Có làm, phân biệt sinh không sinh. Không dùng sinh không sinh, phân biệt cảnh giới Không có làm. Cũng không dùng cảnh giới Không có làm, phân biệt sinh không sinh. Không dùng mất không mất, phân biệt cảnh giới Có làm. Cũng không dùng cảnh giới Có làm, phân biệt mất không mất. Không dùng mất không mất, phân biệt cảnh giới Không có làm. Cũng không dùng cảnh giới Không có làm, phân biệt mất không mất. Không dùng Tĩnh lặng không Tĩnh lặng, phân biệt cảnh giới Có làm.  Cũng không dùng cảnh giới Có làm, phân biệt Tĩnh lặng không Tĩnh lặng. Không dùng Tĩnh lặng không Tĩnh lặng, phân biệt cảnh giới Không có làm. Cũng không dùng cảnh giới Không có làm, phân biệt Tĩnh lặng không Tĩnh lặng. Không dùng rời xa không rời xa, phân biệt cảnh giới Có làm. Cũng không dùng cảnh giới Có làm, phân biệt rời xa không rời xa. Không dùng rời xa không rời xa, phân biệt cảnh giới Không có làm. Cũng không dùng cảnh giới Không có làm, phân biệt rời xa không rời xa.

Thời Cụ Thọ Thiện Hiện bảo các Con Trời nói rằng : Rất sâu như thế khó thấy khó hiểu. Do nghĩ tìm sai, vượt qua cảnh nghĩ tìm. Tĩnh lặng vi diệu tốt nhất bậc nhất. Chỉ Thánh Giả cao nhất tự chứng ở bên trong. Người thông tuệ ở đời do không thể đo lường. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn được nói. Ở trong đó thực không thể tin nhận nó. Sở dĩ thế nào ? Ở trong này không có Pháp có thể hiện ra rõ. Do vì không có Pháp có thể hiện ra rõ. Thực tin nhận nó cũng không thể được.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Sao không ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này rộng nói Pháp ba Bậc. Gọi là Pháp Bậc Bình Đẳng, Duyên Giác, Thanh Văn. Rộng nói hút lấy Bồ Tát Bồ Tát lớn, từ ban đầu phát tâm thậm chí Đạo mười Bậc các Bồ Tát. Gọi là Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Như Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Nếu Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Nếu Khổ, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nếu bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Như tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Như bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Như môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Như năm Mắt, sáu Thần thông. Như mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Như Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ. Như Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Như tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội. Rộng nói hút lấy việc tốt, công Đức của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Gọi là do Bồ Tát Bồ Tát lớn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn siêng tu hành. Tùy theo nơi được sinh, thường nhận sinh do biến hóa. Với Thần thông không lui có thể Tự do vui chơi. Từ một Đất Phật hướng tới một Đất Phật. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi các Phật Thế Tôn. Tùy theo mong nguyện vui, đủ các loại Căn thiện, đều hay tu luyện, nhanh được đầy đủ. Ở nơi ở của các Phật nghe giữ Pháp đúng, thậm chí Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Có thể không quên mất cũng không lười phá bỏ. Thường ở yên định tốt, tan rời tâm loạn. Do vì duyên này được nói không trở ngại, nói hết không đứt quãng, nói không sợ sai, nói nhanh, nói theo mong muốn, nói nghĩa vị tốt đẹp hơn nói giảng của phàm trần, nói hay tốt nhất ở tất cả Thế gian.

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Thành thực như được nói. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rộng nói Pháp ba Bậc. Gọi là Pháp bậc Bình Đẳng, Duyên Giác, Thanh Văn. Rộng nói hút lấy Bồ Tát Bồ Tát lớn, từ ban đầu phát tâm thậm chí Đạo mười Bậc các Bồ Tát. Gọi là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn thậm chí tất cả môn Tam muội. Rộng nói hút lấy việc tốt, công Đức của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Gọi là do Bồ Tát Bồ Tát lớn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn siêng tu hành. Tùy theo nơi được sinh, thường nhận lấy sinh do biến hóa. Thậm chí được nói tốt đẹp nhất ở tất cả Thế gian. Giáo lý sâu như thế do nói các có. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất nói rằng : Đây với Pháp nào, Dùng không đâu được mà làm Phương tiện sao ?

Thiện Hiện nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Đây với bản thân. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với chúng sinh Có tình, có mệnh, có sinh, có nuôi dưỡng, Sĩ Phu, Chúng sinh, Bồ Tát, Học trò nhỏ, Người làm, sai người làm, nổi lên, khiến nổi lên, nhận lấy, khiến nhận lấy, biết được, thấy được. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Sắc thân. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với nơi Mắt. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với nơi Sắc thân. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với cảnh giới Mắt. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với cảnh giới Tai. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với cảnh giới Mũi. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với cảnh giới Lưỡi. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với cảnh giới Thân. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với cảnh giới Ý. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Cõi Đất. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Khổ Chân lý bậc Thánh. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Ngu tối. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Rỗng bên trong. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Chân Như. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với tám Giải thoát. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với bốn dừng ở nghĩ nhớ. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với môn Giải thoát Rỗng. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với năm Mắt. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với sáu Thần thông. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với mười Lực của Phật. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Pháp không quên mất. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với thường dừng ở tính vứt bỏ. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với tất cả môn Đà La Ni. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với tất cả môn Tam muội. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Bậc Thanh Văn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Tu Đà Hoàn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Duyên Giác. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Bồ Tát Bồ Tát lớn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Tam miểu Tam Phật Đà : Chính Biến Tri. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Bậc Vui Nhất. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Pháp Bậc Vui Nhất. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Pháp Bậc Rời Bẩn, Pháp Bậc Phát Sáng, Pháp Bậc Tuệ Sáng, Pháp Bậc Khó Được Nhất, Pháp Bậc Hiện Ra, Pháp Bậc Đi Xa, Pháp Bậc Không Động, Pháp Bậc Tuệ Thiện, Pháp Bậc Mây Pháp. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Bậc Sinh khác. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với Pháp Bậc Sinh khác. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với Pháp Bậc Họ loài, Pháp Bậc Thứ tám, Pháp Bậc Thấy đủ, Pháp Bậc Mỏng, Pháp Bậc Rời ham muốn, Pháp Bậc Đã đủ, Pháp Bậc Duyên Giác, Pháp Bậc Bồ Tát, Pháp Bậc Như Lai. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Xá Lợi Phất ! Đây với cảnh giới Có làm. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Đây với cảnh giới Không có làm. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Do Nhân duyên ra sao. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói Pháp ba Bậc. Gọi là Pháp Bậc Bình Đẳng, Duyên Giác, Thanh Văn. Do Nhân duyên ra sao. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói hút nhận Bồ Tát Bồ Tát lớn, từ ban đầu phát tâm thậm chí Đạo mười Bậc các Bồ Tát. Gọi là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn thậm chí tất cả môn Tam muội ? Do Nhân duyên ra sao. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói hút nhận việc tốt, công Đức của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Gọi là do Bồ Tát Bồ Tát lớn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này siêng tu hành. Tùy theo nơi được sinh, thường nhận sinh do biến hóa. Thậm chí được nói tốt đẹp nhất ở tất cả Thế gian.

Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Do vì Rỗng bên trong. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói Pháp ba Bậc. Gọi là Pháp Bậc Bình Đẳng, Duyên Giác, Thanh Văn.

Xá Lợi Phất ! Do vì Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói Pháp ba Bậc. Gọi là Pháp Bậc Bình Đẳng, Duyên Giác, Thanh Văn.

Xá Lợi Phất ! Do vì Rỗng bên trong. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói hút nhận Bồ Tát Bồ Tát lớn, từ ban đầu phát tâm thậm chí Đạo mười Bậc các Bồ Tát. Gọi là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Như Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Hoặc Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Như Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Như tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Hoặc bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Như môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Hoặc năm Mắt, sáu Thần thông. Như mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Hoặc Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ. Như Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Hoặc tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội.

Xá Lợi Phất ! Do vì Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói hút nhận Bồ Tát Bồ Tát lớn, từ ban đầu phát tâm thậm chí Đạo mười Bậc các Bồ Tát. Gọi là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn thậm chí tất cả môn Tam muội.

Xá Lợi Phất ! Do vì Rỗng bên trong. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói hút nhận việc tốt, công Đức của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Gọi là do Bồ Tát Bồ Tát lớn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn siêng tu hành. Tùy theo nơi được sinh, thường nhận sinh do biến hóa. Với Thần thông không lui có thể Tự do vui chơi. Từ một Đất Phật hướng tới một Đất Phật. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi các Phật Thế Tôn. Tùy theo mong nguyện vui, đủ các loại Căn thiện, đều hay tu luyện, nhanh được đầy đủ. Ở nơi ở của các Phật nghe giữ Pháp đúng, thậm chí Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Có thể không quên mất cũng không lười phá bỏ. Thường ở yên định tốt, tan rời tâm loạn. Do vì duyên này được nói không trở ngại, nói hết không đứt quãng, nói không sợ sai, nói nhanh, nói theo mong muốn, nói nghĩa vị tốt đẹp hơn nói giảng của phàm trần, nói hay tốt nhất ở tất cả Thế gian.

Xá Lợi Phất ! Do vì Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Ở trong giáo lý rất sâu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Dùng không đâu được mà làm Phương tiện. Rộng nói hút nhận việc tốt, công Đức của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Gọi là do Bồ Tát Bồ Tát lớn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn siêng tu hành. Tùy theo nơi được sinh, thường nhận sinh do biến hóa. Thậm chí được nói tốt đẹp nhất ở tất cả Thế gian.

 

Phần hai mươi lăm Phẩm Rải hoa phần đầu.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích và toàn bộ Chúng bốn Vua Trời lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh của Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Đều làm nghĩ nhớ như thế. Nay Tôn Giả Thiện Hiện dựa vào Thần lực của Phật. Vì tất cả chúng sinh Có tình tưới mưa Pháp lớn. Chúng ta hôm nay do vì cúng dưỡng. Tùy theo đều hóa làm ra các hương khí Trời. Kính rải lên Thích Ca Như Lai và Bồ Tát Bồ Tát lớn, cùng với Tì Kheo Tăng, Tôn Giả Thiện Hiện. Cũng rải lên Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu được nói. Mà làm cúng dưỡng.

Thời các Chúng Trời làm nghĩ nhớ đó xong. Đều hóa ra đủ các loại hương hoa vi diệu. Kính rải lên Như Lai, các vị Bồ Tát.

Lúc đó ở Ba nghìn Đại thiện Thế giới Phật này hoa đều tràn đầy. Do Thần lực của Phật. Ở trong khoảng không hợp thành đài hoa trang nghiêm rất đẹp. Che lên khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới.

Cụ Thọ Thiện Hiện trông thấy việc này xong. Làm nghĩ nhớ như thế nói rằng : Nay hoa được rắc ở các nơi Trời. Chưa từng thấy có hoa rất đẹp đó. Nhất định sinh do đất nước cây cỏ sai. Các Trời đó muốn vì cúng dưỡng, cho nên từ tâm biến hóa ra.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích đã biết suy nghĩ nơi tâm Thiện Hiện. Bảo Thiện Hiện nói rằng : Hoa được rải này. Thực được sinh do đất nước cây cỏ sai. Cũng không từ tâm thực có thể hóa sinh. Chỉ biến hiện như thế !

Cụ Thọ Thiện Hiện bảo Đế Thích nói rằng : Hoa đó không sinh. Liền là hoa sai vậy !

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích hỏi Thiện Hiện nói rằng : Do chỉ là hoa không sinh. Do Pháp khác cũng như thế.

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Chỉ là hoa sai không sinh. Do các Pháp khác cũng như thế. Gọi là như thế ?

Kiêu Thi Ca ! Sắc thân cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Sắc thân sai. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Sắc thân.

Kiêu Thi Ca ! Nơi Mắt cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là nơi Mắt sai. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các nơi Mắt.

Kiêu Thi Ca ! Nơi Sắc thân cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là nơi Sắc thân sai. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các nơi Sắc thân.

Kiêu Thi Ca ! Cảnh giới Mắt cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Mắt sai. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các cảnh giới Mắt.

Kiêu Thi Ca ! Cảnh giới Tai cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Tai sai. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các cảnh giới Tai.

Kiêu Thi Ca ! Cảnh giới Mũi cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Mũi sai. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các cảnh giới Mũi.

Kiêu Thi Ca ! Cảnh giới Lưỡi cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Lưỡi sai. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi cũng không sinh.

Đây đã không sinh, liền là cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các cảnh giới Lưỡi.

Kiêu Thi Ca ! Cảnh giới Thân cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Thân sai. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Xúc chạm  thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các cảnh giới Thân.

Kiêu Thi Ca ! Cảnh giới Ý cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là cảnh giới Ý sai. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các cảnh giới Ý.

Kiêu Thi Ca ! Cõi Đất cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Cõi Đất sai. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Cõi Đất.

Kiêu Thi Ca ! Khổ Chân lý bậc Thánh cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Khổ Chân lý bậc Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Ngu tối cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Ngu tối sai. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Ngu tối.

Kiêu Thi Ca ! Rỗng bên trong cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Rỗng bên trong sai. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Rỗng bên trong.

Kiêu Thi Ca ! Chân Như cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Chân Như sai. Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Chân Như.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các bốn nghĩ Tĩnh lặng.

Kiêu Thi Ca ! Tám Giải thoát cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là tám Giải thoát sai. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các tám Giải thoát.

Kiêu Thi Ca ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các bốn dừng ở nghĩ nhớ.

Kiêu Thi Ca ! Môn Giải thoát Rỗng cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là môn Giải thoát Rỗng sai. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các môn Giải thoát Rỗng.

Kiêu Thi Ca ! Năm Mắt cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là năm Mắt sai. Sáu Thần thông cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là sáu Thần thông sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các năm Mắt.

Kiêu Thi Ca ! Mười Lực của Phật cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là mười Lực của Phật sai. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các mười Lực của Phật.

Kiêu Thi Ca ! Pháp không quên mất cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Pháp không quên mất sai. Thường dừng ở tính vứt bỏ cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Pháp không quên mất.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả Trí tuệ cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Tất cả Trí tuệ sai. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Tất cả Trí tuệ.

Kiêu Thi Ca ! Tất cả môn Đà La Ni cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là tất cả môn Đà La Ni sai. Tất cả môn Tam muội cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là tất cả môn Tam muội sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các tất cả môn Đà La Ni.

Kiêu Thi Ca ! Tu Đà Hoàn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Tu Đà Hoàn sai. Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Tu Đà Hoàn.

Kiêu Thi Ca ! Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn sai. Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn.

Kiêu Thi Ca ! Duyên Giác cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Duyên Giác sai. Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Duyên Giác.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tam miểu Tam Phật Đà cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Tam miểu Tam Phật Đà sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kiêu Thi Ca ! Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kiêu Thi Ca ! Bậc Thanh Văn cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Bậc Thanh Văn sai. Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng cũng không sinh. Đây đã không sinh, liền là Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng sai. Cớ là sao ? Do Pháp không sinh, rời các nói đùa. Do không thể làm ra được các Bậc Thanh Văn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ tám mươi tư.