Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ hai mươi bảy.

Thứ mười bảy phần bảy Phẩm Dạy bảo truyền dạy phần đầu.  

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch Cõi Đất. Hoặc sạch, không sạch Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch Cõi Đất và nói thêm sạch, không sạch Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng Cõi Đất. Hoặc Rỗng, không Rỗng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng Cõi Đất và nói thêm Rỗng, không Rỗng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai.

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng Cõi Đất. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Cõi Đất và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện Cõi Đất. Hoặc có nguyện, không có nguyện Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện Cõi Đất và nói thêm có nguyện, không có nguyện Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Cõi Đất. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Cõi Đất và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa Cõi Đất. Hoặc rời xa, không rời xa Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa Cõi Đất và nói thêm rời xa, không rời xa Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm Cõi Đất. Hoặc Có làm, Không có làm Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm Cõi Đất và nói thêm Có làm, Không có làm Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Cõi Đất. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Cõi Đất và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất Cõi Đất. Hoặc sinh, mất Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất Cõi Đất và nói thêm sinh, mất Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai Cõi Đất. Hoặc thiện, thiện sai Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai Cõi Đất và nói thêm thiện, thiện sai Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội Cõi Đất. Hoặc có tội, không có tội Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội Cõi Đất và nói thêm có tội, không có tội Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não Cõi Đất. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Cõi Đất và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian Cõi Đất. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Cõi Đất và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Cõi Đất. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Cõi Đất và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Cõi Đất. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Cõi Đất và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Cõi Đất. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Cõi Đất và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được Cõi Đất. Hoặc có thể được, không thể được Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được Cõi Đất và nói thêm có thể được, không thể được Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Cõi Đất là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Lại tiếp theo Thiện Hiện ! Ngài xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu Nhân duyên. Hoặc loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Nhân duyên và nói thêm loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bình thường, Biến đổi Nhân duyên. Hoặc bình thường, Biến đổi loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi Nhân duyên và nói thêm bình thường, Biến đổi loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sướng, khổ Nhân duyên. Hoặc sướng, khổ loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ Nhân duyên và nói thêm sướng, khổ loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu được bản thân, không được bản thân Nhân duyên. Hoặc được bản thân, không được bản thân loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân Nhân duyên và nói thêm được bản thân, không được bản thân loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sạch, không sạch Nhân duyên. Hoặc sạch, không sạch loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch Nhân duyên và nói thêm sạch, không sạch loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Rỗng, không Rỗng Nhân duyên. Hoặc Rỗng, không Rỗng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng Nhân duyên và nói thêm Rỗng, không Rỗng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có hình tướng, không có hình tướng Nhân duyên. Hoặc có hình tướng, không có hình tướng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Nhân duyên và nói thêm có hình tướng, không có hình tướng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có nguyện, không có nguyện Nhân duyên. Hoặc có nguyện, không có nguyện loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện Nhân duyên và nói thêm có nguyện, không có nguyện loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Nhân duyên. Hoặc Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Nhân duyên và nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu rời xa, không rời xa Nhân duyên. Hoặc rời xa, không rời xa loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa Nhân duyên và nói thêm rời xa, không rời xa loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có làm, Không có làm Nhân duyên. Hoặc Có làm, Không có làm loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm Nhân duyên và nói thêm Có làm, Không có làm loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Nhân duyên. Hoặc Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Nhân duyên và nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu sinh, mất Nhân duyên. Hoặc sinh, mất loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất Nhân duyên và nói thêm sinh, mất loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thiện, thiện sai Nhân duyên. Hoặc thiện, thiện sai loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai Nhân duyên và nói thêm thiện, thiện sai loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có tội, không có tội Nhân duyên. Hoặc có tội, không có tội loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội Nhân duyên và nói thêm có tội, không có tội loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có Phiền não, không có Phiền não Nhân duyên. Hoặc có Phiền não, không có Phiền não loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Nhân duyên và nói thêm có Phiền não, không có Phiền não loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu Thế gian, ra ngoài Thế gian Nhân duyên. Hoặc Thế gian, ra ngoài Thế gian loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Nhân duyên và nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Nhân duyên. Hoặc bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Nhân duyên và nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Nhân duyên. Hoặc thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Nhân duyên và nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Nhân duyên. Hoặc ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Nhân duyên và nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Nếu có thể được, không thể được Nhân duyên. Hoặc có thể được, không thể được loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được Nhân duyên và nói thêm có thể được, không thể được loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Nhân duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được loại Duyên Không có gian, Duyên được Duyên, Duyên tăng cao là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Cụ  Thọ Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Thế Tôn ! Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Bình thường, Biến đổi Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bình thường, Biến đổi Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bình thường hay là Biến đổi Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sướng, khổ Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sướng, khổ Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sướng hay là khổ Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Được bản thân, không được bản thân Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm được bản thân, không được bản thân Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc được bản thân hay là không được bản thân Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sạch, không sạch Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sạch, không sạch Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sạch hay là không sạch Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Rỗng, không Rỗng Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Rỗng, không Rỗng Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Rỗng hay là không Rỗng Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có hình tướng, không có hình tướng Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có hình tướng, không có hình tướng Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có hình tướng hay không có hình tướng Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có nguyện, không có nguyện Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có nguyện, không có nguyện Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có nguyện hay không có nguyện Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Tĩnh lặng, không Tĩnh lặng Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Rời xa, không rời xa Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm rời xa, không rời xa Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc rời xa hay không rời xa Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có làm, Không có làm Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có làm, Không có làm Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có làm hay Không có làm Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Có thấm bẩn, Không có thấm bẩn Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Có thấm bẩn hay Không có thấm bẩn Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Sinh, mất Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm sinh, mất Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc sinh hay là mất Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thiện, thiện sai Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai.

Huống chi có nói thêm thiện, thiện sai Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thiện hay là thiện sai Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có tội, không có tội Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có tội, không có tội Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có tội hay là không có tội Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có Phiền não, không có Phiền não Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có Phiền não, không có Phiền não Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có Phiền não hay là không có Phiền não Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thế gian, ra ngoài Thế gian Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm Thế gian, ra ngoài Thế gian Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc Thế gian hay là ra ngoài Thế gian Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm bẩn hỗn tạp, Thanh tịnh Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc bẩn hỗn tạp hay là Thanh tịnh Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm thuộc sinh chết, thuộc Niết Bàn Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc thuộc sinh chết hay là thuộc Niết Bàn Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm ở bên trong, ở bên ngoài, ở giữa hai bên Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc ở giữa hai bên Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Thiện Hiện ! Ngài lại xem nghĩa ra sao, nói rằng :

Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn sai sao ?

Thế Tôn ! Có thể được, không thể được Pháp sinh do Duyên. Cuối cùng còn Không thể được. Do tính Có sai. Huống chi có nói thêm có thể được, không thể được Pháp sinh do Duyên. Nói thêm này đã có sai. Như thế có thể nói rằng : Tức thời nói thêm hoặc có thể được hay là không thể được Pháp sinh do Duyên là Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ hai mươi bảy.