Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm ba mươi tám.

Thứ ba mươi sáu phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Thân hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu cảnh giới Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Thân hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Ý hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu cảnh giới Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Ý hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Ý hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Ý hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Cõi Đất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Đất hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Đất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Đất hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu Cõi Đất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Đất hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Đất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Đất hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Cõi Đất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Đất hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Đất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Đất hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Ngu tối hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Ngu tối hoặc sướng hay là khổ. Nói Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sướng hay là khổ. Nói Ngu tối hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Ngu tối hoặc sạch hay là không sạch. Nói Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sạch hay là không sạch.  Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu Ngu tối hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Ngu tối hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Ngu tối hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Ngu tối hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Ngu tối hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Ngu tối hoặc sướng hay là khổ. Cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Ngu tối hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Ngu tối hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nói Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Rỗng bên trong hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Rỗng bên trong hoặc sướng hay là khổ. Nói Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hoặc sướng hay là khổ. Nói Rỗng bên trong hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Rỗng bên trong hoặc sạch hay là không sạch. Nói Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu Rỗng bên trong hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Rỗng bên trong hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Rỗng bên trong hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Rỗng bên trong hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Rỗng bên trong hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Rỗng bên trong hoặc sướng hay là khổ. Cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc sướng hay là khổ. Cầu Rỗng bên trong hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Rỗng bên trong hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng.Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng.Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Nói tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Nói tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu tám Giải thoát hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu tám Giải thoát hoặc sướng hay là khổ. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sướng hay là khổ. Cầu tám Giải thoát hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu tám Giải thoát hoặc sạch hay là không sạch. Cầu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Nói môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ.

Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sướng hay là khổ. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sướng hay là khổ. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu môn Giải thoát Rỗng hoặc sạch hay là không sạch. Cầu môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Nói năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nói sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu năm Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu sáu Thần thông hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu năm Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu sáu Thần thông hoặc sướng hay là khổ. Cầu năm Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu sáu Thần thông hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu năm Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Cầu sáu Thần thông hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Nói mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu mười Lực của Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu mười Lực của Phật hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sướng hay là khổ. Cầu mười Lực của Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu mười Lực của Phật hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Nói Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Nói thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành nghĩ Tĩnh lặng đó. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, tu hành nghĩ Tĩnh lặng. Đó là thực hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Pháp không quên mất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Pháp không quên mất hoặc sướng hay là khổ. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sướng hay là khổ. Cầu Pháp không quên mất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Pháp không quên mất hoặc sạch hay là không sạch. Cầu thường dừng ở tính vứt bỏ hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành nghĩ Tĩnh lặng.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm ba mươi tám.