Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ bảy mươi chín.

Thứ ba phần hai mươi hai Phẩm Vua Trời phần đầu.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Sắc thân đó. Không nên dừng ở nơi này, Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, nơi Mắt đó. Không nên dừng ở nơi này, nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, nơi Sắc thân đó. Không nên dừng ở nơi này, nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Mắt đó. Không nên dừng ở nơi này, Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Tai đó. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Mũi đó. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Lưỡi đó. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Thân đó. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, cảnh giới Ý đó. Không nên dừng ở nơi này, Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Cõi Đất đó. Không nên dừng ở nơi này, Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Khổ Chân lý bậc Thánh đó. Không nên dừng ở nơi này, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Ngu tối đó. Không nên dừng ở nơi này, Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Rỗng bên trong đó. Không nên dừng ở nơi này, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính đó.  Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Chân Như đó. Không nên dừng ở nơi này, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Nhiều Bố thí tới Niết Bàn đó. Không nên dừng ở nơi này, Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, bốn nghĩ Tĩnh lặng đó. Không nên dừng ở nơi này, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, tám Giải thoát đó. Không nên dừng ở nơi này, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, bốn dừng ở nghĩ nhớ đó. Không nên dừng ở nơi này, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, môn Giải thoát Rỗng đó. Không nên dừng ở nơi này, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, năm Mắt đó. Không nên dừng ở nơi này, sáu Thần thông đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, mười Lực của Phật đó. Không nên dừng ở nơi này, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Pháp không quên mất đó. Không nên dừng ở nơi này, thường dừng ở tính vứt bỏ đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, tất cả môn Đà La Ni đó. Không nên dừng ở nơi này, tất cả môn Tam muội đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Tất cả Trí tuệ đó. Không nên dừng ở nơi này, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Bậc Thanh Văn đó. Không nên dừng ở nơi này, Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, quả Tu Đà Hoàn đó. Không nên dừng ở nơi này, quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Bậc Vui Nhất đó. Không nên dừng ở nơi này, Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở nơi này, Bậc Sinh khác đó. Không nên dừng ở nơi này, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai đó. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của nơi Mắt. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của nơi Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Mắt. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Tai. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Mũi. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Lưỡi. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Thân. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của cảnh giới Ý. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Cõi Đất. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Khổ Chân lý bậc Thánh.

Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Ngu tối. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Rỗng bên trong. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Chân Như. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của tám Giải thoát. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của môn Giải thoát Rỗng. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của sáu Thần thông. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của sáu Thần thông. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của sáu Thần thông. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của sáu Thần thông. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của sáu Thần thông. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của sáu Thần thông. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của sáu Thần thông. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của sáu Thần thông. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của năm Mắt. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của sáu Thần thông. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Bồ Tát Bồ Tát lớn khi thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc bình thường hay là Biến đổi của bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc sướng hay là khổ của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc được bản thân hay là không được bản thân của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc sạch hay là không sạch của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc Tĩnh lặng hay không Tĩnh lặng của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc rời xa hay không rời xa của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc Rỗng hay là không Rỗng của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc có hình tướng hay không có hình tướng của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của mười Lực của Phật. Không nên dừng ở hoặc có nguyện hay không có nguyện của bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Cớ là sao ? Do dùng có nơi được làm Phương tiện.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ bảy mươi chín.