Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm ba mươi sáu.

Thứ ba mươi tư phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn !

Thế nào tên là nói tương tự Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện nói Có nơi được Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Như thế tên là nói tương tự Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn !

Các người nam thiện, người nữ thiện nói Có nơi được Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, tên là nói tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ra sao ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nói Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sướng hay là khổ. Nói Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nói Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sướng hay là khổ. Cầu Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói nơi Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói nơi Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sướng hay là khổ. Nói nơi Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói nơi Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nói nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu nơi Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu nơi Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu nơi Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu nơi Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu nơi Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu nơi Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sướng hay là khổ. Cầu nơi Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu nơi Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Cầu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói nơi Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói nơi Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nói nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sướng hay là khổ. Nói nơi Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói nơi Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nói nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu nơi Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu nơi Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu nơi Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu nơi Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu nơi Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu nơi Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sướng hay là khổ. Cầu nơi Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu nơi Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Cầu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu cảnh giới Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sạch hay là không sạch.  Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Tai hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu cảnh giới Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Tai hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Tai hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Tai hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Mũi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu cảnh giới Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Mũi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Mũi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Thân hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nói cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu cảnh giới Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Thân hoặc sạch hay là không sạch. Cầu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói cảnh giới Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói cảnh giới Ý hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sướng hay là khổ. Nói cảnh giới Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói cảnh giới Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu cảnh giới Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu cảnh giới Ý hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu cảnh giới Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu cảnh giới Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu cảnh giới Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu cảnh giới Ý hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sướng hay là khổ. Cầu cảnh giới Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu cảnh giới Ý hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Cõi Đất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Đất hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Đất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Đất hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu Cõi Đất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Đất hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Đất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Đất hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Cõi Đất hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Đất hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Đất hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Đất hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Ngu tối hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Ngu tối hoặc sướng hay là khổ. Nói Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sướng hay là khổ. Nói Ngu tối hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Ngu tối hoặc sạch hay là không sạch. Nói Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu Ngu tối hoặc bình thường hay là Biến đổi.

Nên cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Ngu tối hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Ngu tối hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Ngu tối hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Ngu tối hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Ngu tối hoặc sướng hay là khổ. Cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Ngu tối hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Ngu tối hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nói Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Rỗng bên trong hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Rỗng bên trong hoặc sướng hay là khổ.   Nói Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hoặc sướng hay là khổ. Nói Rỗng bên trong hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Rỗng bên trong hoặc sạch hay là không sạch. Nói Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu Rỗng bên trong hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Rỗng bên trong hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Rỗng bên trong hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Rỗng bên trong hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Rỗng bên trong hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Rỗng bên trong hoặc sướng hay là khổ. Cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc sướng hay là khổ. Cầu Rỗng bên trong hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Rỗng bên trong hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Nói Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Nói Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Chân Như hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Chân Như hoặc sướng hay là khổ. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sướng hay là khổ. Cầu Chân Như hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Chân Như hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nói Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sướng hay là khổ. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Cầu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện vì phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề đó. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nói bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Nói bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay dựa vào như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại làm lời nói như thế. Thực hành Trí tuệ đó. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Nên cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Nên cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu có hay cầu như thế cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ. Đó là thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy nếu các người nam thiện, người nữ thiện cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc bình thường hay là Biến đổi. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sướng hay là khổ. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc được bản thân hay là không được bản thân. Cầu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc sạch hay là không sạch. Cầu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc sạch hay là không sạch. Nếu dựa vào đây cùng với Pháp, thực hành Trí tuệ.

Ta nói tên là thực hành Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nói như ở bên trên. Nên biết đều là nói Có nơi được tương tự Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm ba mươi sáu.