Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba.

Thứ nhất phần hai Phẩm Quan sát học phần đầu.

Khi đó Thế Tôn biết các Thế giới. Nếu Phạm Ma Trời, hoặc các Sa Môn, hay là các Bà La Môn,

hoặc Kiền Thát Bà, hay là A Tu La, hoặc các Rồng Thần, hay là các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở thân cuối cùng, nối dõi bậc tôn quý, hoặc tất cả các người không phải người khác, với Pháp có duyên, đều tới hợp hội. Liền bảo Cụ Thọ Xá Lợi Phất nói rằng : Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với tất cả Pháp, Bình đẳng hiểu tất cả hình tướng. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Thời Xá Lợi Phất nghe được Phật nói. Vui mừng dũng mãnh, liền từ nơi ngồi đứng lên. Tiến tới nơi ở của Phật, đỉnh lễ đôi chân. Vai trái che lệch, đầu gối phải chạm đất. Chắp tay cung kính mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với tất cả Pháp, Bình đẳng hiểu tất cả hình tướng. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ra sao ?

Phật bảo Cụ Thọ Xá Lợi Phất nói rằng : Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng không dừng ở, mà làm Phương tiện. Yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Được dừng ở, hay dừng ở, do không thể được. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng không vứt bỏ, mà làm Phương tiện. Đầy đủ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Nếu cho hay là nhận cùng với do cho vật, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng không giúp đỡ, mà làm Phương tiện. Đầy đủ Nhiều Giới sạch tới Niết Bàn. Hình tướng vi phạm không vi phạm, do không thể được. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng không cầm lấy, mà làm Phương tiện. Đầy đủ Nhiều yên Nhịn tới Niết Bàn. Hình tướng động không động, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng không siêng năng, mà làm Phương tiện. Đầy đủ Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Thân tâm siêng năng lười nhác, do không thể được. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng không suy nghĩ, mà làm Phương tiện. Đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Có làm Không làm, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng không nương nhờ, mà làm Phương tiện. Đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Các tướng tính Pháp, do không thể được.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do không đâu được mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Đó là Pháp ba mươi bảy phần Bồ Đề, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện. Ba môn Giải thoát, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định không có Sắc thân. Nghĩ Tĩnh lặng, Vô lượng và Định không có Sắc thân, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ tám Giải thoát, tám Nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Giải thoát, Nơi tốt, cùng tới, khắp nơi, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ chín tưởng nhớ. Gọi là tưởng nhớ bụng trướng, tưởng nhớ viêm mủ, tưởng nhớ đỏ khác, tưởng nhớ máu đọng xanh, tưởng nhớ nhai nuốt, tưởng nhớ tan rời, tưởng nhớ hài cốt, tưởng nhớ đốt thiêu, tưởng nhớ không thể bảo toàn tất cả Thế gian. Các tưởng nhớ như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ mười tùy theo nghĩ nhớ. Gọi là tùy theo nghĩ nhớ Phật, tùy theo nghĩ nhớ Pháp, tùy theo nghĩ nhớ Tăng, tùy theo nghĩ nhớ Giới hạnh, tùy theo nghĩ nhớ Vứt bỏ, tùy theo nghĩ nhớ Bồ Tát một lần sinh thành Phật, tùy theo nghĩ nhớ hơi thở ra vào, tùy theo nghĩ nhớ chán ghét, tùy theo nghĩ nhớ chết, tùy theo nghĩ nhớ thân. Đó là các tùy theo nghĩ nhớ, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ mười tưởng nhớ. Gọi là tưởng nhớ Biến đổi, tưởng nhớ Khổ, tưởng nhớ không có bản thân, tưởng nhớ không sạch, tưởng nhớ chết, tưởng nhớ tất cả Thế gian không thể vui sướng, tưởng nhớ chán ăn, tưởng nhớ cắt đứt, tưởng nhớ ly rời, tưởng nhớ mất. Các tưởng nhớ như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ mười một Trí tuệ. Gọi là Trí tuệ Khổ, Trí tuệ tập hợp Khổ, Trí tuệ diệt mất Khổ, Trí tuệ Đạo diệt mất Khổ, Trí tuệ hết tận, Trí tuệ Không sinh, Trí tuệ Pháp, Trí tuệ chủng loại, Trí tuệ Đời tục, Trí tuệ biết tâm người khác, Trí tuệ như nói. Các Trí tuệ như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ Tam muội có tìm có dò xét, Tam muội không tìm chỉ dò xét, Tam muội không tìm không dò xét. Đó là ba cùng giữ, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ chưa biết, đang biết Căn, đã biết Căn, biết đủ Căn. Các Căn như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ xem nơi không sạch, xem nơi đầy khắp, Trí của Tất cả Trí tuệ và Tĩnh Lặng lớn, Tì bát Xá na. Năm loại như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ bốn Việc hút lấy, bốn Dừng ở tốt, ba Sáng, năm Mắt, sáu Thần thông, nhiều sáu Pháp tới Niết Bàn. Sáu loại như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ bảy giá trị Thánh, tám hiểu của Đại Sĩ, chín Trí tuệ sống của chúng sinh Có tình, môn Đà La Ni, môn Tam muội. Năm loại như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ mười Bậc, mười Hạnh, mười Nhịn, hai mươi ý thích tăng cao. Bốn loại như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ mười lực của Như Lai, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, mười tám không cùng Pháp Phật, Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ, tám mươi diện mạo đẹp. Sáu loại như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ không quên mất Pháp, thường dừng ở bỏ tính, Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo,

Trí tuệ của tất cả hình tướng, Trí tuệ vi diệu của tất cả tướng. Sáu Pháp như thế, do không thể được.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Cần đầy đủ Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, cùng với vô lượng vô biên Pháp Phật khác. Các Pháp như thế, do không thể được.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn nhanh chứng được Trí tuệ của Tất cả Trí. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn nhanh đầy đủ Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn đầy đủ Trí tướng tâm làm của tất cả chúng sinh Có tình, Trí vi diệu của tất cả tướng. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn rút bỏ tất cả tập khí Phiền não.Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn nhập vào tính đúng của Bồ Tát ly rời sinh. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn vượt qua Bậc Thanh Văn và Duyên Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dừng ở Bậc Không chuyển lui của Bồ Tát. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được sáu loại, nhanh được Thần thông. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn biết tâm làm hướng tới sai khác của tất cả chúng sinh Có tình. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được tác dụng Trí tuệ của tất cả Thanh Văn Duyên Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được tất cả môn Đà La Ni, môn Tam muội. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng một nghĩ nhớ, tâm đều vui theo. Vượt qua toàn bộ Bố thí của tất cả Thanh Văn Duyên Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng một nghĩ nhớ, tâm đều vui theo. Vượt qua toàn bộ Giới hạnh sạch của tất cả Thanh Văn Duyên Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng một nghĩ nhớ, tâm đều vui theo. Vượt qua Định Tuệ Giải thoát, Giải thoát Thấy biết của tất cả Thanh Văn Duyên Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng một nghĩ nhớ, tâm đều vui theo. Vượt qua nghĩ Tĩnh lặng, Giải thoát, cùng giữ lấy, cùng tới, cùng với Pháp thiện khác của tất cả Thanh Văn Duyên Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng một nghĩ nhớ, tu được Pháp thiện. Vượt qua tất cả sinh khác, Pháp thiện của Thanh Văn Duyên Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn làm phần nhỏ Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ. Làm Phương tiện thiện khéo của các chúng sinh Có tình. Hồi hướng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Liền được vô lượng vô biên công Đức. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn giúp cho làm được Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Ly rời các chướng ngại, nhanh được đầy đủ. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được đời đời thường thấy các Phật. Luôn nghe Pháp đúng, được giác ngộ của Phật. Được Phật nghĩ nhớ dạy bảo truyền thụ. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được thân Phật. Đầy đủ ba mươi hai tướng của người đàn ông lớn nhất. Tám mươi diện mạo đẹp đầy đủ trang nghiêm. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được đời đời thường nhớ dừng ở Kiếp trước. Cuối cùng không quên mất tâm Phật Bồ Đề. Rời xa bạn ác, thân thiết bạn thiện. Thường tu Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được đời đời đủ uy Đức lớn. Đẩy chúng Ma oan, hàng phục ngoài Đạo. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được đời đời rời xa tất cả Nghiệp chướng Phiền não. Thông suốt các Pháp, tâm không trở ngại. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được đời đời tâm thiện, nguyện thiện, Hạnh thiện, liên tục thường không lười bỏ. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn sinh nhà Phật, nhập vào bậc chất phác. Thường không rời xa các Phật Bồ Tát. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được đời đời đầy đủ các Tướng Hảo. Đoan nghiêm như Phật. Tất cả chúng sinh Có tình thấy được vui mừng. Phát ra tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Nhanh hay được đủ công Đức của các Phật. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng đủ các loại lực Căn thiện tốt. Tùy ý hay dẫn tới đồ cúng vi diệu cao quý. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi tất cả Như Lai Ứng, Chính Đẳng Giác. Giúp cho các Căn thiện nhanh được đầy đủ. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn đầy đủ mong cầu thức ăn uống, quần áo, giường chõng, đồ nằm ngủ, thuốc uống theo bệnh của tất cả chúng sinh Có tình. Đủ các loại hương hoa, đèn sáng, xe quý, vườn rừng, nhà ở, tiền gạo, châu báu lạ, trang sức quý, kĩ nhạc. Cùng với đủ các loại đồ dùng vui thích vi diệu cao quý khác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dễ yên thiết lập tất cả chúng sinh Có tình của hết Cõi khoảng không, Cõi Pháp. Đều giúp cho yên ở Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được phát ra một nghĩ nhớ tâm thiện, thu được công Đức. Thậm chí yên ngồi tòa Bồ Đề vi diệu. Chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, cũng không tận cùng. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác, cùng với các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn của các Thế giới Phật mười phương, cùng nhau ca ngợi. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn cùng nhau phát tâm, liền hay tới khắp mười phương, đều như vô lượng vô số Thế giới. Cúng dưỡng các Phật, lợi vui chúng sinh Có tình. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn cùng nhau phát ra âm thanh, liền hay đầy khắp mười phương, đều như vô lượng vô số Thế giới. Ca ngợi các Phật, dạy bảo chúng sinh Có tình. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn một giây phút nghĩ nhớ, yên thiết lập tất cả chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Đều giúp cho học tập mười Đạo Nghiệp thiện. Nhận ba Trở về nương theo, giúp giữ Giới cấm. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn một giây phút nghĩ nhớ, yên thiết lập tất cả chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Đều giúp cho học tập bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định không có Sắc thân. Được năm Thần thông. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn một giây phút nghĩ nhớ, yên thiết lập tất cả chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Giúp cho dừng ở Pháp Bậc Phật, tu Hạnh Bồ Tát, không hỏng Bậc khác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn nối dõi giống Phật, giúp cho không cắt đứt hết. Giúp đỡ gia đình Bồ Tát, làm cho Không chuyển lui. Nghiêm sạch Đất Phật, giúp cho nhanh được đầy đủ. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn thông suốt Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng cuối cùng, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của tính vốn có, Rỗng của tự hình tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được. Rỗng của không có tính, Rỗng của không có tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn thông suốt tất cả Pháp Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính ly rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn thông suốt tận cùng toàn bộ tính của tất cả Pháp, như toàn bộ tính. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn thông suốt tất cả Nhân duyên Pháp, cùng duyên Không có gian, duyên được duyên, tính duyên tăng cao. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn thông suốt tất cả Pháp như ảo, như giấc mộng, như tiếng vang, như hình tượng, như ảnh ánh sáng, như ánh lửa, như hoa trong Rỗng, như tìm thành trì hương, như việc biến hóa. Chỉ tâm hiện ra tính tướng đều Rỗng. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn biết khoảng không của Ba nghìn Đại thiên Thế giới, Đất lớn, các núi, biển lớn, sông ngòi, ao đầm, khe hang, ao hồ, đất, nước, lửa, gió, các lượng nhỏ nhất. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn tách một sợi lông, dùng làm trăm phần, cầm lấy một phần. Nâng hết nước của biển lớn, sông ngòi, ao đầm, khe hang, ao hồ trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Vứt ở vô biên Thế giới phương khác. Mà không buồn bực xúc chạm tộc loại sống trong nước. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy có lửa Kiếp thiêu khắp Trời đất, sáng chói của Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Muốn dùng cùng thổi không khí, làm cho diệt mất ngay. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thấy có vầng gió thổi lên trên dựa vào Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Sẽ thổi núi Tô mê lô, núi Tô mê lô lớn, núi Luân vi, núi Luân vi lớn, cùng với núi nhỏ khác, vật của các Đất lớn vỡ vụn như cám gạo của Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Muốn dùng một ngón tay ngăn cản lực của gió đó, làm cho ngừng lại không phát ra. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Cùng nhau ngồi xếp bằng kết già, tràn đầy khoảng không. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng một sợi lông cuốn lấy núi Tô mê lô, núi Tô mê lô lớn, núi Luân vi, núi Luân vi lớn, cùng với núi nhỏ khác, vật của các Đất lớn của Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Ném qua vô lượng vô số vô biên Thế giới phương khác. Mà không buồn bực xúc chạm các chúng sinh Có tình. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng một loại thức ăn, một loại hoa, một loại hương, một loại cờ, một loại lọng, một loại phướn, một loại trướng, một loại đèn, một loại áo, một loại kĩ nhạc. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác, cùng với chúng Đệ Tử đều cùng tràn đầy của vô lượng vô số tất cả Thế giới mười phương. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn cùng nhau, yên lập dựng các loại chúng sinh Có tình của vô lượng vô số tất cả Thế giới mười phương. Giúp cho dừng ở bóng che Giới hạnh, hoặc dừng ở bóng che Định, hay là dừng ở bóng che Giải thoát, hoặc dừng ở bóng che Giải thoát Thấy biết, hay là dừng ở quả Tu Đà Hoàn, hoặc dừng ở quả Tư Đà Hàm, hay là dừng ở quả A Na Hàm, hoặc dừng ở quả A La Hán, hay là dừng ở Duyên Giác Bồ Đề. Thậm chí hoặc giúp cho nhập vào Cõi Niết Bàn dựa vào không thừa. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Hay biết như thực Bố thí được quả báo lớn như thế. Gọi là biết như thực.

Bố thí được sinh họ tộc Sát đế lợi như thế. Bố thí được sinh họ tộc lớn Bà La Môn như thế. Bố thí được sinh họ tộc lớn Trưởng Giả như thế. Bố thí được sinh họ tộc lớn Cư Sĩ như thế. Bố thí được sinh Trời bốn chúng Vua lớn, hoặc sinh Trời Đao Lợi, hay là sinh Trời Dạ Ma, hoặc sinh Trời Đâu Suất Đà, hay là sinh Trời Lạc Biến Hóa, hoặc sinh Trời Tha Hóa Tự Tại như thế.

Do Bố thí đó được nghĩ Tĩnh lặng ban đầu, hoặc nghĩ Tĩnh lặng thứ hai, hay là nghĩ Tĩnh lặng thứ ba, hoặc nghĩ Tĩnh lặng thứ tư. Do Bố thí đó được yên ở nơi Rỗng vô biên, hoặc yên ở nơi Biết vô biên, Hay là yên ở nơi không đâu có, hoặc yên ở nơi tưởng nhớ sai, không phải tưởng nhớ sai. Do Bố thí đó được Pháp ba mươi bảy phần Bồ Đề. Do Bố thí đó được ba môn Giải thoát. Do Bố thí đó được tám Giải thoát, hoặc tám nơi tốt, hay là chín Định tiếp theo, hoặc mười khắp nơi. Do Bố thí đó được môn Đà La Ni hoặc môn Tam muội.

Do Bố thí đó được nhập vào tính đúng, ly rời sinh của Bồ Tát. Do Bố thí đó được Bậc Vui nhất, hoặc Bậc Rời bẩn, hay là Bậc Phát sáng, hay là Bậc Tuệ sáng, hoặc Bậc Khó Được Nhất, hay là Bậc Hiện ra, hoặc Bậc Đi Xa, hay là Bậc Không động, hoặc Bậc Tuệ thiện, hay là Bậc Mây Pháp. Do Bố thí đó được năm Mắt của Phật, hoặc sáu Thần thông. Do Bố thí đó được mười Lực của Phật, hoặc bốn Không đâu sợ, hay là bốn Hiểu không trở ngại, hoặc mười tám không cùng Pháp Phật, hay là Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất.

Do Bố thí đó được Ba mươi hai tướng của đàn ông lớn, hoặc Tám mươi diện mạo đẹp. Do Bố thí đó được Pháp không quên mất, hoặc thường dừng ở tính vứt bỏ. Do Bố thí đó được Tất cả Trí tuệ, hoặc Trí tuệ của tướng Đạo, hay là Trí tuệ của tất cả hình tướng. Do Bố thí đó được quả Tu Đà Hoàn, hoặc quả Tư Đà Hàm, hay là quả A Na Hàm, hoặc quả A La Hán, hay là Duyên Giác Bồ Đề, hoặc quả Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Hay biết như thực, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ như thế. Được quả báo lớn cũng lại như thế.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Hay biết như thực, Phương tiện Bố thí thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Phương tiện Bố thí thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Phương tiện Bố thí thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều yên Nhịn tới Niết Bàn. Phương tiện Bố thí thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Phương tiện Bố thí thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Phương tiện Bố thí thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Hay biết như thực, Phương tiện Giới hạnh sạch thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Phương tiện Giới hạnh sạch thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều yên Nhịn tới Niết Bàn. Phương tiện Giới hạnh sạch thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Phương tiện Giới hạnh sạch thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Phương tiện Giới hạnh sạch thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Phương tiện Giới hạnh sạch thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Hay biết như thực, Phương tiện yên Nhịn thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều yên Nhịn tới Niết Bàn. Phương tiện yên Nhịn thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Phương tiện yên Nhịn thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Phương tiện yên Nhịn thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Phương tiện yên Nhịn thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Phương tiện yên Nhịn thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Hay biết như thực, Phương tiện Tinh tiến thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Phương tiện Tinh tiến thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Phương tiện Tinh tiến thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Phương tiện Tinh tiến thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Phương tiện Tinh tiến thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Phương tiện Tinh tiến thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều yên Nhịn tới Niết Bàn.

Hay biết như thực, Phương tiện nghĩ Tĩnh lặng thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Phương tiện nghĩ Tĩnh lặng thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Phương tiện nghĩ Tĩnh lặng thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Phương tiện nghĩ Tĩnh lặng thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Phương tiện nghĩ Tĩnh lặng thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều yên Nhịn tới Niết Bàn. Phương tiện nghĩ Tĩnh lặng thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn.

Hay biết như thực, Phương tiện Trí tuệ thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Phương tiện Trí tuệ thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Phương tiện Trí tuệ thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Phương tiện Trí tuệ thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều yên Nhịn tới Niết Bàn. Phương tiện Trí tuệ thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Phương tiện Trí tuệ thiện khéo như thế, hay đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Thời Xá Lợi Phất báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn ra sao ? Hay biết như thực, Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ. Do vì Phương tiện thiện khéo. Hay đầy đủ Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn .

Phật bảo Cụ Thọ Xá Lợi Phất nói rằng : Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, hay biết như thực.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Tu hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Nếu thông tỏ tất cả Bố thí, nếu nhận cùng với vật được ban cho, đều không thể được. Phương tiện Bố thí thiện khéo như thế. Hay đầy đủ Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ, Bố thí tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Tu hành Nhiều Giới hạnh sạch tới Niết Bàn. Thông tỏ tất cả hình tướng sai phạm, không sai phạm, đều không thể được. Phương tiện Giới hạnh sạch thiện khéo như thế. Hay đầy đủ Nhiều yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ, Bố thí, Giới hạnh sạch tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Tu hành Nhiều yên Nhịn tới Niết Bàn. Thông tỏ tất cả hình tướng động, không động, đều không thể được. Phương tiện yên Nhịn thiện khéo như thế. Hay đầy đủ Nhiều Tinh tiến, Giới hạnh sạch, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ, Bố thí, yên Nhịn tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Tu hành Nhiều Tinh tiến tới Niết Bàn. Thông tỏ tất cả thân tâm siêng năng, lười nhác, đều không thể được. Phương tiện Tinh tiến thiện khéo như thế. Hay đầy đủ Nhiều nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ, Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Tu hành Nhiều nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn. Thông tỏ tất cả có hương vị, không có hương vị, đều không thể được. Phương tiện nghĩ Tĩnh lặng thiện khéo như thế. Hay đầy đủ Nhiều Trí tuệ, Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng không đâu được, mà làm Phương tiện. Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Thông tỏ hoặc tính hay là tướng của các Pháp, đều không thể được. Phương tiện Trí tuệ thiện khéo như thế. Hay đầy đủ Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được toàn bộ công Đức của tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác Hiện tại Quá khứ Tương lai. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn hay tới khắp các bờ Pháp Có làm, Không có làm. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn tận cùng thực tế, Không sinh, tính Pháp, Cõi Pháp, Chân Như các Pháp Hiện tại Quá khứ Tương lai. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn cùng với tất cả Thanh Văn, Duyên Giác, mà làm đứng đầu hướng dẫn. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với các Phật làm người trợ giúp thân thiết. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với các Phật làm quyến thuộc bên trong. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được đời đời đầy đủ quyến thuộc lớn. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với Bồ Tát thường làm quyến thuộc. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn khí cụ thân sạch, chịu nhận cung kính cúng dưỡng của Thế gian. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn vĩnh đẩy lui các tâm tham tiếc. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn vĩnh không nổi lên các tâm phạm Giới hạnh. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn vĩnh trừ bỏ các tâm thù giận. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn vĩnh vứt bỏ các tâm lười nhác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn vĩnh Tĩnh lặng các tâm tán loạn. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn vĩnh rời xa các tâm tuệ ác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn rộng yên lập tất cả chúng sinh Có tình với sự nghiệp Phúc tính Bố thí, sự nghiệp Phúc tính Giới hạnh, sự nghiệp Phúc tính tu sửa, sự nghiệp Phúc vâng trợ giúp, sự nghiệp Phúc có nương nhờ. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được năm Mắt. Gọi là Mắt thịt, mắt Trời, mắt Tuệ, mắt Pháp, mắt Phật. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng mắt Trời, rộng thấy vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương, tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn dùng tai Trời, rộng nghe vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương, Pháp đúng được tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác nói. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn biết như thực, vô lượng vô số các Thế giới mười phương. Tâm được Pháp của tất cả tâm Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Được nghe nói Pháp đúng của tất cả Phật thường không lười bỏ. Theo Pháp được nghe, thậm chí Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, cuối cùng không quên mất. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn thấy đủ các loại Đất Phật của Thế giới mười phương, Hiện tại Quá khứ Tương lai. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với tất cả Kinh Hợp ý, Kinh Nhiều ca tụng, Kinh Đọc ca tụng, Kinh Nhân quả, Kinh Việc trước kia, Kinh Sinh trước kia, Kinh Chưa từng có, Kinh Thí dụ, Kinh Luận bàn, Kinh Tự nói, Kinh Phương rộng, Kinh Nhớ truyền bậc, được các Phật Hiện tại Quá khứ Tương lai mười phương nói. Các bậc Thanh Văn nếu nghe không nghe. Đều hay thông suốt hướng nghĩa rất sâu. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với môn Pháp được các Phật Hiện tại Quá khứ Tương lai mười phương nói. Tự hay nhận giữ, đọc khen, thông lợi, hay hiểu hướng nghĩa, vì người rộng nói. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với môn Pháp được các Phật Hiện tại Quá khứ Tương lai mười phương nói. Tự hay như nói, tu hành như thực. Cùng với Phương tiện khéo khuyên người như nói, tu hành như thực. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn với vô lượng vô số các Thế giới u tối mười phương. Cùng với trong giữa mỗi một Thế giới, các Quang sáng của mặt Trăng mặt Trời do không chiếu sáng, vì làm Quang sáng. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn vô lượng vô số các Thế giới ngu tối mười phương. Chúng sinh Có tình trong đó thấy sai cháy mạnh. Không tin hạnh ác. Không tin hạnh tốt. Không tin hạnh ác hạnh tốt, thành thục khác nhau. Không tin đời trước. Không tin đời sau. Không tin Chân lý khổ. Không tin Chân lý tập hợp khổ. Không tin Chân lý mất khổ. Không tin Chân lý Đạo mất khổ.

Không tin các Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ, thực hành hay được quả Thế gian, ra ngoài Thế gian. Không nghe tên hiệu Phật, tên Pháp, tên Tăng. Phương tiện khai hóa giúp cho phát ra Thấy đúng. Nghe tên Phật Pháp Tăng vui mừng tin nhận. Bỏ các hạnh ác, tu các hạnh tốt. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn giúp cho chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới mười phương. Dùng uy lực của bản thân. Mù có thể thấy. Điếc có thể nghe. Câm có thể nói. Cuồng được nghĩ nhớ. Loạn được yên định. Nghèo được giàu có. Ở trần được áo. Đói được thức ăn. Khát được nước uống. Bệnh được nhanh khỏi. Xấu được đoan nghiêm. Tàn tật được đầy đủ. Căn thiếu được đầy đủ. Mê muội được tỉnh ngộ. Mệt nhọc được yên khỏe. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn giúp cho chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới mười phương. Dùng uy lực của bản thân. Tâm Từ cùng hướng về, như cha như mẹ, như anh như em, như chị như em, như bạn như người thân, không cùng trái hại. Phát chuyển vì làm lợi ích yên vui. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn giúp cho chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới mười phương. Dùng uy lực của bản thân. Nếu ở hướng ác, đều thoát khỏi hướng ác, tới sinh hướng thiện. Nếu ở hướng thiện, thường ở hướng thiện, không rơi xuống hướng ác. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn giúp cho chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới mười phương. Dùng uy lực của bản thân. Nếu luyện tập Nghiệp ác, đều tu Nghiệp thiện, thường không mệt chán. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn giúp cho chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới mười phương. Dùng uy lực của bản thân. Nếu các phạm Giới hạnh, đều dừng ở bóng che Giới hạnh. Nếu các tán loạn, đều dừng ở bóng che yên định. Nếu các ngu si, đều dừng ở bóng che Tuệ. Chưa được Giải thoát, đều dừng ở bóng che Giải thoát. Nếu chưa được Giải thoát Thấy biết, đều dừng ở bóng che Giải thoát Thấy biết. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn giúp cho chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới mười phương. Dùng uy lực của bản thân. Nếu chưa thấy Chân lý, giúp cho thấy Chân lý. Dừng ở quả Tu Đà Hoàn, hoặc quả Tư Đà Hàm, hay là quả A Na Hàm. Hoặc giúp cho chứng được quả A La Hán. Hoặc giúp cho chứng được Duyên Giác Bồ Đề. Hoặc giúp cho chứng được thậm chí Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn học uy nghi rất tốt của các Phật. Giúp cho các chúng sinh Có tình xem không chán. Ngưng nghỉ tất cả ác, sinh tất cả thiện. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con ở thời nào như xem Voi chúa. Vì chúng sinh nói Pháp, dung mạo đoan nghiêm. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào Nghiệp Thân miệng Ý, đều cùng Thanh tịnh thuận theo hạnh Trí tuệ ? Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đầy đủ không đạp lên đất, như lượng bốn ngón tay Tự do mà làm ? Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đang được vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Hóa Tự Tại, Trời Phạm Chúng, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô Lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô Lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô Lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh, cùng với các Rồng Thần. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Hướng dẫn tự vây quanh, tới cây Bồ Đề. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đang được vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Trời chúng bốn Vua lớn. Thậm chí Trời Sắc Cứu Cánh và các Rồng Thần. Ở dưới cây Bồ Đề dùng áo báu là tòa ? Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào ngồi xếp bằng kết già dưới cây Bồ Đề. Dùng các tướng đẹp, được tay trang nghiêm mà chỉ Đất lớn. Giúp cho Thần Đất và các quyến thuộc cùng lúc hiện ra, vì làm chứng minh. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con với khi nào ngồi dưới cây Bồ Đề, hàng phục chúng Ma. Chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác xong. Tùy theo địa phương đi dừng nằm ngồi, đều là Kim Cương. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con với khi nào đang bỏ ngôi vị Vua. Ngày Xuất gia liền thành Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nhanh tới ngày đó chuyển vầng Pháp vi diệu. Liền giúp cho vô lượng vô số chúng sinh Có tình. Rời xa Phiền não, sinh mắt Pháp sạch. Lại giúp cho vô lượng vô số chúng sinh Có tình. Vĩnh hết các Phiền não, tâm tuệ Giải thoát. Cũng giúp cho vô lượng vô số chúng sinh Có tình. Đều với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, được Không chuyển lui. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Vô lượng vô số Thanh Văn, Bồ Tát làm chúng Đệ tử. Khi lần đầu nói Pháp, vô lượng vô số các loại chúng sinh Có tình. Không rời chỗ ngồi, cùng thời chứng được quả A La Hán. Vô lượng vô số các loại chúng sinh Có tình. Không rời chỗ ngồi, cùng với Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề, được Không chuyển lui. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con với khi nào lượng thọ không hết. Thân có vô lượng vô biên Quang sáng. Tướng Hảo trang nghiêm xem thấy không chán. Khi đi tuy có hoa Sen nghìn cánh. Tự nhiên hiện ra dưới mỗi một bàn chân này. Mà giúp cho trên đất hiện ra vầng bánh xe nghìn nan hoa. Cử động đi bộ qua lại, Đất lớn chấn động. Tuy nhiên không nhiễu loạn chúng sinh Có tình sống trong đất. Khi muốn trở về cử động thân đều chuyển động. Bên trong bàn chân hết giới hạn Kim Cương. Lượng lớn như bánh xe, đất cũng chuyển theo. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào cử động chi khớp của thân, đều phóng vô lượng vô số Quang sáng. Chiếu sáng khắp vô biên Thế giới mười phương. Theo nơi được chiếu sáng, vì các chúng sinh Có tình làm lợi ích lớn. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Trong Đất Phật của Con không có tất cả các tên tham muốn, thù giận, si mê. Cũng không nghe có Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, Đạo ác. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Trong Đất Phật của Con, các loại chúng sinh Có tình thành công Trí tuệ vi diệu, như Đất Phật khác. Mỗi khi làm nghĩ nhớ nói rằng : Bố thí, điều phục, yên Nhịn, tiến mạnh, Tĩnh lặng, xem Chân lý. Rời các phóng túng, siêng tu Hạnh Phạm. Từ, Bi, Hỉ, Xả với các chúng sinh Có tình. Không cùng xúc chạm não hại. Há không thiện sao ? Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Trong Đất Phật của Con, các loại chúng sinh Có tình thành công đủ các loại công Đức rất tốt. Các Phật Bồ Tát trong Đất Phật khác đều cùng ca ngợi. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Sau khi vào Niết Bàn, việc giáo hóa đã kết thúc. Pháp đúng không có kỳ hạn mất hết. Thường vì chúng sinh Có tình, làm việc lợi ích. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn làm suy nghĩ như thế. Con tới khi nào đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Các chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới mười phương. Nếu nghe tên của Con, đều cùng được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó muốn thành việc này. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được điều này, cùng với vô lượng vô số không thể nghĩ bàn công Đức hiếm có. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ ba.