Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu.

Thứ ba phần ba Phẩm Tương ứng Phần đầu.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có chạm biết của Mắt. Không nương nhờ có sai chạm biết của Mắt. Không nương nhờ có chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có sai của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ bình thường chạm biết của Mắt. Không nương nhờ Biến đổi chạm biết của Mắt. Không nương nhờ bình thường chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ sướng chạm biết của Mắt. Không nương nhờ khổ chạm biết của Mắt. Không nương nhờ sướng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ khổ chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ được bản thân chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không có bản thân chạm biết của Mắt. Không nương nhờ được bản thân chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Không nương nhờ không có bản thân chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Tĩnh lặng chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không Tĩnh lặng chạm biết của Mắt. Không nương nhờ Tĩnh lặng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Tĩnh lặng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Rỗng chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không Rỗng chạm biết của Mắt. Không nương nhờ Rỗng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Rỗng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có hình tướng chạm biết của Mắt. Không nương nhờ có hình tướng chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không có hình tướng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có hình tướng chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có nguyện chạm biết của Mắt. Không nương nhờ có nguyện chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không có nguyện chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có nguyện chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ có sai của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ có các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có sai của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ bình thường các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ Biến đổi các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ bình thường các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Biến đổi các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ sướng của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ khổ của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ sướng của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ khổ của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ được bản thân của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không có bản thân của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ được bản thân của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có bản thân của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Tĩnh lặng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không Tĩnh lặng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ Tĩnh lặng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Tĩnh lặng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Rỗng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt.

Không nương nhờ không Rỗng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ Rỗng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Rỗng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có hình tướng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ có hình tướng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không có hình tướng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có hình tướng các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có nguyện của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ có nguyện của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nương nhờ không có nguyện của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có nguyện của các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có của Cõi Đất. Không nương nhờ có sai của Cõi Đất. Không nương nhờ có của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ có sai của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ bình thường của Cõi Đất. Không nương nhờ Biến đổi của Cõi Đất. Không nương nhờ bình thường của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ Biến đổi của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ sướng của Cõi Đất. Không nương nhờ khổ của Cõi Đất. Không nương nhờ sướng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ khổ của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ được bản thân của Cõi Đất. Không nương nhờ không có bản thân của Cõi Đất. Không nương nhờ được bản thân của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ không có bản thân của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Cõi Đất. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Cõi Đất. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ Rỗng của Cõi Đất. Không nương nhờ không Rỗng của Cõi Đất. Không nương nhờ Rỗng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ không Rỗng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết.

Không nương nhờ không có hình tướng của Cõi Đất. Không nương nhờ có hình tướng của Cõi Đất. Không nương nhờ không có hình tướng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ có hình tướng của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ không có nguyện của Cõi Đất. Không nương nhờ có nguyện của Cõi Đất. Không nương nhờ không có nguyện của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nương nhờ có nguyện của Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Nhân duyên. Không nương nhờ có sai của Nhân duyên. Không nương nhờ có của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ có sai của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ bình thường của Nhân duyên. Không nương nhờ Biến đổi của Nhân duyên. Không nương nhờ bình thường của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ Biến đổi của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ sướng của Nhân duyên. Không nương nhờ khổ của Nhân duyên. Không nương nhờ sướng của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ khổ của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ được bản thân của Nhân duyên. Không nương nhờ không có bản thân của Nhân duyên. Không nương nhờ được bản thân của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ không có bản thân của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Nhân duyên. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Nhân duyên. Không nương nhờ Tĩnh lặng của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ Rỗng của Nhân duyên. Không nương nhờ không Rỗng của Nhân duyên. Không nương nhờ Rỗng của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ không Rỗng của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ không có hình tướng của Nhân duyên. Không nương nhờ có hình tướng của Nhân duyên. Không nương nhờ không có hình tướng của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ có hình tướng của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ không có nguyện của Nhân duyên. Không nương nhờ có nguyện của Nhân duyên. Không nương nhờ không có nguyện của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Không nương nhờ có nguyện của loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Ngu tối. Không nương nhờ có sai của Ngu tối. Không nương nhờ có Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ có sai của Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ bình thường của Ngu tối. Không nương nhờ Biến đổi của Ngu tối. Không nương nhờ bình thường của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ Biến đổi của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ sướng của Ngu tối. Không nương nhờ khổ của Ngu tối. Không nương nhờ sướng của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ khổ của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ được bản thân của Ngu tối. Không nương nhờ không có bản thân của Ngu tối. Không nương nhờ được bản thân của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ không có bản thân của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Ngu tối. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Ngu tối. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ Rỗng của Ngu tối. Không nương nhờ không Rỗng của Ngu tối. Không nương nhờ Rỗng của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ không Rỗng của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ không có hình tướng của Ngu tối. Không nương nhờ có hình tướng của Ngu tối. Không nương nhờ không có hình tướng của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ có hình tướng của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ không có nguyện của Ngu tối. Không nương nhờ có nguyện của Ngu tối. Không nương nhờ không có nguyện của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nương nhờ có nguyện của Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ có sai của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có sai của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ bình thường của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ Biến đổi của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ bình thường của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ Biến đổi của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ sướng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ khổ của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ sướng của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ khổ của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ được bản thân của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ không có bản thân của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ được bản thân của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ không có bản thân của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ Rỗng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ không Rỗng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ Rỗng của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ không Rỗng của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ không có hình tướng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ có hình tướng của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ không có hình tướng của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có hình tướng của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ không có nguyện của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ có nguyện của Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nương nhờ không có nguyện của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có nguyện của Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Rỗng bên trong. Không nương nhờ có sai của Rỗng bên trong. Không nương nhờ có Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt,

Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ có sai của Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ bình thường của Rỗng bên trong. Không nương nhờ Biến đổi của Rỗng bên trong. Không nương nhờ bình thường của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ Biến đổi của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ sướng của Rỗng bên trong. Không nương nhờ khổ của Rỗng bên trong. Không nương nhờ sướng của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ khổ của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ được bản thân của Rỗng bên trong. Không nương nhờ không có bản thân của Rỗng bên trong. Không nương nhờ được bản thân của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ không có bản thân của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Rỗng bên trong. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Rỗng bên trong. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ Rỗng của Rỗng bên trong. Không nương nhờ không Rỗng của Rỗng bên trong. Không nương nhờ Rỗng của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ không Rỗng của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ không có hình tướng của Rỗng bên trong. Không nương nhờ có hình tướng của Rỗng bên trong. Không nương nhờ không có hình tướng của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ có hình tướng của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ không có nguyện của Rỗng bên trong. Không nương nhờ có nguyện của Rỗng bên trong. Không nương nhờ không có nguyện của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nương nhờ có nguyện của Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Chân Như. Không nương nhờ có sai của Chân Như. Không nương nhờ có của Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ có sai của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ bình thường của Chân Như. Không nương nhờ Biến đổi của Chân Như. Không nương nhờ bình thường của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ Biến đổi của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ sướng của Chân Như. Không nương nhờ khổ của Chân Như. Không nương nhờ sướng của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ khổ của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ được bản thân của Chân Như. Không nương nhờ không có bản thân của Chân Như. Không nương nhờ được bản thân của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ không có bản thân của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Chân Như. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Chân Như. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ Rỗng của Chân Như. Không nương nhờ không Rỗng của Chân Như. Không nương nhờ Rỗng của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn.

Không nương nhờ không Rỗng của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ không có hình tướng của Chân Như. Không nương nhờ có hình tướng của Chân Như. Không nương nhờ không có hình tướng của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ có hình tướng của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ không có nguyện của Chân Như. Không nương nhờ có nguyện của Chân Như. Không nương nhờ không có nguyện của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn. Không nương nhờ có nguyện của Cõi Pháp, thậm chí cảnh giới không nghĩ bàn.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ có sai của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ có bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ có sai của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ bình thường của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ Biến đổi của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ bình thường của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ Biến đổi của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ sướng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ khổ của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ sướng của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ khổ của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ được bản thân của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ không có bản thân của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ được bản thân của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ không có bản thân của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ Tĩnh lặng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ Tĩnh lặng của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ Rỗng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ không Rỗng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ Rỗng của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ không Rỗng của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ không có hình tướng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ có hình tướng của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ không có hình tướng của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ có hình tướng của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ không có nguyện của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ có nguyện của bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nương nhờ không có nguyện của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nương nhờ có nguyện của bốn cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ có sai của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ có của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ có sai của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ bình thường của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ Biến đổi của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ bình thường của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ Biến đổi của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ sướng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ khổ của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ sướng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Không nương nhờ khổ của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ được bản thân của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không có bản thân của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ được bản thân của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không có bản thân của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ Rỗng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không Rỗng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ Rỗng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không Rỗng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không có hình tướng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ có hình tướng của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không có hình tướng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ có hình tướng của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không có nguyện của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ có nguyện của Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ không có nguyện của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nương nhờ có nguyện của Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ có sai của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ có sai của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ bình thường của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ Biến đổi của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ bình thường của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ Biến đổi của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ sướng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ khổ của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ sướng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ khổ của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ được bản thân của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ không có bản thân của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ được bản thân của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ không có bản thân của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ Tĩnh lặng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ Tĩnh lặng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ Rỗng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ không Rỗng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ Rỗng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ không Rỗng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ không có hình tướng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ có hình tướng của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ không có hình tướng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ có hình tướng của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ không có nguyện của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ có nguyện của bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nương nhờ không có nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nương nhờ có nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có tám Giải thoát. Không nương nhờ có sai của tám Giải thoát. Không nương nhờ có tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ có sai của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ bình thường của tám Giải thoát. Không nương nhờ Biến đổi của tám Giải thoát. Không nương nhờ bình thường của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ Biến đổi của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ sướng của tám Giải thoát. Không nương nhờ khổ của tám Giải thoát. Không nương nhờ sướng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ khổ của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ được bản thân của tám Giải thoát. Không nương nhờ không có bản thân của tám Giải thoát. Không nương nhờ được bản thân của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ không có bản thân của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ Tĩnh lặng của tám Giải thoát. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của tám Giải thoát. Không nương nhờ Tĩnh lặng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ Rỗng của tám Giải thoát. Không nương nhờ không Rỗng của tám Giải thoát. Không nương nhờ Rỗng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ không Rỗng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ không có hình tướng của tám Giải thoát. Không nương nhờ có hình tướng của tám Giải thoát. Không nương nhờ không có hình tướng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ có hình tướng của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ không có nguyện của tám Giải thoát. Không nương nhờ có nguyện của tám Giải thoát. Không nương nhờ không có nguyện của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nương nhờ có nguyện của tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ có sai của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ có sai của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ bình thường của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ Biến đổi của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ bình thường của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ Biến đổi của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ sướng của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ khổ của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ sướng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ khổ của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ được bản thân của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ không có bản thân của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ được bản thân của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ không có bản thân của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ Tĩnh lặng của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ Tĩnh lặng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Không nương nhờ không Tĩnh lặng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Không nương nhờ Rỗng của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ không Rỗng của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ Rỗng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Không nương nhờ không Rỗng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ không có hình tướng của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ có hình tướng của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ không có hình tướng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ có hình tướng của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ không có nguyện của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ có nguyện của môn Giải thoát Rỗng. Không nương nhờ không có nguyện của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nương nhờ có nguyện của môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ có sai của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ có tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ có sai của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ bình thường của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ Biến đổi của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ bình thường của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ Biến đổi của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ sướng của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ khổ của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ sướng của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ khổ của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ được bản thân của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ không có bản thân của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ được bản thân của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ không có bản thân của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ Tĩnh lặng của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ Tĩnh lặng của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ Rỗng của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ không Rỗng của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ Rỗng của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ không Rỗng của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ không có hình tướng của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ có hình tướng của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ không có hình tướng của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ có hình tướng của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ không có nguyện của tất cả môn Đà La Ni.

Không nương nhờ có nguyện của tất cả môn Đà La Ni. Không nương nhờ không có nguyện của tất cả môn Tam muội. Không nương nhờ có nguyện của tất cả môn Tam muội.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ có sai của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ có Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ có sai của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ bình thường của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ Biến đổi của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ bình thường của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ Biến đổi của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ sướng của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ khổ của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ sướng của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ khổ của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ được bản thân của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ không có bản thân của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ được bản thân của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ không có bản thân của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ Rỗng của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ không Rỗng của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ Rỗng của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ không Rỗng của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ không có hình tướng của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ có hình tướng của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ không có hình tướng của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ có hình tướng của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ không có nguyện của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ có nguyện của Bậc Vui Nhất. Không nương nhờ không có nguyện của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Không nương nhờ có nguyện của Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có năm Mắt. Không nương nhờ có sai của năm Mắt. Không nương nhờ có sáu Thần thông.

Không nương nhờ có sai của sáu Thần thông. Không nương nhờ bình thường của năm Mắt. Không nương nhờ Biến đổi của năm Mắt. Không nương nhờ bình thường của sáu Thần thông. Không nương nhờ Biến đổi của sáu Thần thông. Không nương nhờ sướng của năm Mắt. Không nương nhờ khổ của năm Mắt. Không nương nhờ sướng của sáu Thần thông. Không nương nhờ khổ của sáu Thần thông. Không nương nhờ được bản thân của năm Mắt. Không nương nhờ không có bản thân của năm Mắt. Không nương nhờ được bản thân của sáu Thần thông. Không nương nhờ không có bản thân sáu Thần thông. Không nương nhờ Tĩnh lặng của năm Mắt. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của năm Mắt. Không nương nhờ Tĩnh lặng của sáu Thần thông. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của sáu Thần thông. Không nương nhờ Rỗng của năm Mắt. Không nương nhờ không Rỗng của năm Mắt. Không nương nhờ Rỗng của sáu Thần thông. Không nương nhờ không Rỗng của sáu Thần thông. Không nương nhờ không có hình tướng của năm Mắt. Không nương nhờ có hình tướng của năm Mắt. Không nương nhờ không có hình tướng của sáu Thần thông. Không nương nhờ có hình tướng của sáu Thần thông. Không nương nhờ không có nguyện của năm Mắt. Không nương nhờ có nguyện của năm Mắt. Không nương nhờ không có nguyện của sáu Thần thông. Không nương nhờ có nguyện của sáu Thần thông.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có mười lực của Phật. Không nương nhờ có sai mười lực của Phật. Không nương nhờ có bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ có sai của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ bình thường mười lực của Phật. Không nương nhờ Biến đổi mười lực của Phật. Không nương nhờ bình thường của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ Biến đổi của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ sướng mười lực của Phật. Không nương nhờ khổ mười lực của Phật. Không nương nhờ sướng của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ khổ của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ được bản thân có mười lực của Phật. Không nương nhờ không có bản thân được mười lực của Phật. Không nương nhờ được bản thân có bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ không có bản thân được bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ Tĩnh lặng mười lực của Phật. Không nương nhờ không Tĩnh lặng mười lực của Phật. Không nương nhờ Tĩnh lặng của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ Rỗng mười lực của Phật. Không nương nhờ không Rỗng mười lực của Phật. Không nương nhờ Rỗng của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ không Rỗng của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ không có hình tướng mười lực của Phật. Không nương nhờ có hình tướng mười lực của Phật. Không nương nhờ không có hình tướng của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ có hình tướng của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ không có nguyện mười lực của Phật. Không nương nhờ có nguyện mười lực của Phật. Không nương nhờ không có nguyện của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nương nhờ có nguyện của bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ có sai của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ có Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ có sai của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ bình thường của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ Biến đổi của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ bình thường của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ Biến đổi của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ sướng của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ khổ của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ sướng của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ khổ của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ được bản thân của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ không có bản thân của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ được bản thân của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ không có bản thân của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ Rỗng của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ không Rỗng của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ Rỗng của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ không Rỗng của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ không có hình tướng của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ có hình tướng của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ không có hình tướng của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ có hình tướng của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ không có nguyện của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ có nguyện của Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không nương nhờ không có nguyện của Tám mươi diện mạo đẹp. Không nương nhờ có nguyện của Tám mươi diện mạo đẹp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Pháp không quên mất. Không nương nhờ có sai của Pháp không quên mất. Không nương nhờ có thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ có sai của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ bình thường của Pháp không quên mất. Không nương nhờ Biến đổi của Pháp không quên mất. Không nương nhờ bình thường của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ Biến đổi của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ sướng của Pháp không quên mất. Không nương nhờ khổ của Pháp không quên mất. Không nương nhờ sướng của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ khổ của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ được bản thân của Pháp không quên mất. Không nương nhờ không có bản thân của Pháp không quên mất. Không nương nhờ được bản thân của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ không có bản thân của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Pháp không quên mất. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Pháp không quên mất. Không nương nhờ Tĩnh lặng của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ Rỗng của Pháp không quên mất. Không nương nhờ không Rỗng của Pháp không quên mất. Không nương nhờ Rỗng của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ không Rỗng của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ không có hình tướng của Pháp không quên mất. Không nương nhờ có hình tướng của Pháp không quên mất. Không nương nhờ không có hình tướng của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ có hình tướng của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ không có nguyện của Pháp không quên mất. Không nương nhờ có nguyện của Pháp không quên mất. Không nương nhờ không có nguyện của thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nương nhờ có nguyện của thường dừng ở tính vứt bỏ.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ có sai của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ có Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ có sai của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ bình thường của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ Biến đổi của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ bình thường Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ Biến đổi Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ sướng của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ khổ của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ sướng Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ khổ Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ được bản thân của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ không có bản thân của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ được bản thân của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ không có bản thân của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ Rỗng của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ không Rỗng của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ Rỗng của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ không Rỗng của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ không có hình tướng của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ có hình tướng của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ không có hình tướng của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ có hình tướng của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ không có nguyện của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ có nguyện của Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ không có nguyện của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nương nhờ có nguyện của Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ có sai của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ có quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ có sai của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ bình thường của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ Biến đổi của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ bình thường của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ Biến đổi của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ sướng của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ khổ của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ sướng của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ khổ của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ được bản thân của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ không có bản thân của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ được bản thân của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ không có bản thân của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ Tĩnh lặng của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ Tĩnh lặng của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ Rỗng của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ không Rỗng của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ Rỗng của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ không Rỗng của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề.

Không nương nhờ không có hình tướng của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ có hình tướng của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ không có hình tướng của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ có hình tướng của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ không có nguyện của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ có nguyện của quả Tu Đà Hoàn. Không nương nhờ không có nguyện của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề. Không nương nhờ có nguyện của quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Duyên Giác Bồ Đề.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ có sai của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ có các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ có sai của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ bình thường của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ Biến đổi của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ bình thường của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ Biến đổi của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ sướng của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát  lớn. Không nương nhờ khổ của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ sướng của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ khổ của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ được bản thân của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ không có bản thân của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ được bản thân của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ không có bản thân của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ Tĩnh lặng của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn.  Không nương nhờ không Tĩnh lặng của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ Tĩnh lặng của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ Rỗng của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Không nương nhờ không Rỗng của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ Rỗng của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ không Rỗng của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ không có hình tướng của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn.       Không nương nhờ có hình tướng của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ không có hình tướng của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ có hình tướng của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ không có nguyện của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ có nguyện của tất cả hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nương nhờ không có nguyện của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không nương nhờ có nguyện của các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Bồ Tát Bồ Tát lớn không làm nghĩ nhớ như thế. Con thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không làm nghĩ nhớ như thế. Con không thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không làm nghĩ nhớ như thế. Con cũng thực hành, cũng không thực hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không làm nghĩ nhớ như thế. Con thực hành sai, không thực hành sai Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất ! Tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Bồ Tát Bồ Tát lớn do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu.