Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ năm.

Thứ hai phần ba Phẩm Tương ứng phần đầu.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Sắc thân. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với nơi Mắt. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với nơi Sắc thân. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với cảnh giới Mắt. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Cõi Sắc thân. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với cảnh biết của Mắt. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với cảnh biết nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với xúc chạm nơi Mắt. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với xúc chạm nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với các nhận, là duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với các Nhận, là duyên sinh do chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Cõi Đất. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Nhân duyên. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với duyên loại Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với các Pháp được sinh từ duyên. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Ngu tối. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Cõi Tham muốn. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Cõi Sắc thân, Không có Sắc thân. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Rỗng bên trong. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tan rời, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Chân Như. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với bốn Cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Chân lý Khổ bậc Thánh. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ bậc Thánh.

Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với mười Đạo nghiệp thiện. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với năm Giới hạnh của Phật Tử tu Tại gia, tám Giới hạnh dừng ở gần. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với sự nghiệp Phúc tính Bố thí. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với tính Giới hạnh, tu sự nghiệp Phúc tính. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với tám Giải thoát. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với tám Nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp Nơi. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với môn Giải thoát Rỗng. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với tất cả môn Đà La Ni. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với tất cả môn Tam muội. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Bậc Vui Nhất. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp.

Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với năm Mắt. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với sáu Thần thông. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với mười Lực của Như Lai. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với ba mươi hai tướng Đại Sĩ. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với tám mươi diện mạo đẹp. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Pháp không quên mất. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với thường dừng ở tính vứt bỏ. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng, Trí vi diệu của tất cả hình tướng. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Trí tuệ của Tất cả Trí tuệ. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với vĩnh rút bỏ tất cả tập khí Phiền não.

Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với quả Tu Đà Hoàn. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Duyên Giác Bồ Đề. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Hạnh Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với các Phật Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với được bản thân. Không thấy hoặc tương ứng, hay không tương ứng với chúng sinh Có tình, có mệnh, có sinh, có nuôi dưỡng, Sĩ Phu, Chúng sinh, Bồ Tát, Học trò nhỏ, Người làm, sai người làm, nổi lên, khiến nổi lên, nhận lấy, khiến nhận lấy, biết được, thấy được.

Xá Lợi Phất ! Do Nhân duyên đó. Cần biết các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát Rỗng và tương ứng không tương ứng với Rỗng. Không quan sát không có hình tướng và tương ứng không tương ứng với không có hình tướng. Không quan sát tương ứng không tương ứng với không có nguyện và hình tướng không có nguyện. Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Rỗng, Không có hình tướng, không có nguyện, do đều tương ứng không tương ứng với không có hình tướng.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nhập vào tự hình tướng Rỗng của tất cả Pháp xong. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Sắc thân. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Bồ Tát Bồ Tát lớn đó không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Sắc thân và giới hạn phía trước. Cớ là sao ? Do không thấy giới hạn phía trước. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết và giới hạn phía trước. Cớ là sao ? Do không thấy giới hạn phía trước. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Sắc thân và giới hạn phía sau. Cớ là sao ? Do không thấy giới hạn phía sau. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết và giới hạn phía sau. Cớ là sao ? Do không thấy giới hạn phía sau. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Sắc thân và Hiện tại. Cớ là sao ? Do không thấy Hiện tại. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết và Hiện tại. Cớ là sao ? Do không thấy Hiện tại.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với giới hạn phía trước và giới hạn phía sau. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với giới hạn phía trước và Hiện tại. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với giới hạn phía sau và giới hạn phía trước. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với giới hạn phía sau và Hiện tại. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Hiện tại và giới hạn phía trước. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Hiện tại và giới hạn phía sau. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với giới hạn phía trước và giới hạn phía sau, Hiện tại. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với giới hạn phía sau và giới hạn phía trước, Hiện tại. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Hiện tại và giới hạn phía trước, giới hạn phía sau. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với giới hạn phía trước, giới hạn phía sau, Hiện tại. Cớ là sao ? Xá Lợi Phất ! Do Ba Đời Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Quá khứ. Cớ là sao ? Còn không thấy có Quá khứ. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Quá khứ. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Tương lai.

Cớ là sao ? Còn không thấy có Tương lai. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Tương lai. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Hiện tại. Cớ là sao ? Còn không thấy có Hiện tại. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Hiện tại.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Sắc thân. Cớ là sao ? Còn không thấy có Sắc thân. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Sắc thân. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Cớ là sao ? Còn không thấy có Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và nơi Mắt. Cớ là sao ? Còn không thấy có nơi Mắt. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và nơi Mắt. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cớ là sao ? Còn không thấy có Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và nơi Sắc thân. Cớ là sao ? Còn không thấy có nơi Sắc thân. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và nơi Sắc thân. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Cớ là sao ? Còn không thấy có nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và cảnh giới Mắt. Cớ là sao ? Còn không thấy có cảnh giới Mắt. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và cảnh giới Mắt. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cớ là sao ? Còn không thấy có cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Cõi Sắc thân. Cớ là sao ? Còn không thấy có Cõi Sắc thân. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Cõi Sắc thân. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Cớ là sao ? Còn không thấy có Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và cảnh biết của Mắt. Cớ là sao ? Còn không thấy có cảnh biết của Mắt. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và cảnh biết của Mắt. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cớ là sao ? Còn không thấy có cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Chạm biết của Mắt. Cớ là sao ? Còn không thấy có Chạm biết của Mắt. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Chạm biết của Mắt. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cớ là sao ? Còn không thấy có Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với các nhận, là duyên sinh ra Tất cả Trí tuệ và Chạm biết của Mắt. Cớ là sao ? Còn không thấy có các nhận, là duyên sinh ra Chạm biết của Mắt. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với các nhận, là duyên sinh ra Tất cả Trí tuệ và Chạm biết của Mắt. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với các nhận, là duyên sinh ra Tất cả Trí tuệ và Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Cớ là sao ? Còn không thấy có các nhận, là duyên sinh ra Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với các nhận, là duyên sinh ra Tất cả Trí tuệ và Chạm biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Cõi Đất. Cớ là sao ? Còn không thấy có Cõi Đất. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Cõi Đất. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Cớ là sao ? Còn không thấy có Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Nhân duyên. Cớ là sao ? Còn không thấy có Nhân duyên. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Nhân duyên. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Cớ là sao ? Còn không thấy có loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và loại duyên Không có gian, duyên được duyên, duyên tăng cao, cùng với Pháp được sinh từ duyên.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Ngu tối. Cớ là sao ? Còn không thấy có Ngu tối. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Ngu tối. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Cớ là sao ? Còn không thấy có Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Làm, thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Còn không thấy có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Còn không thấy có Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Rỗng bên trong. Cớ là sao ? Còn không thấy có Rỗng bên trong. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Rỗng bên trong. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của bản tính, Rỗng của thành quả,  Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Cớ là sao ? Còn không thấy có Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Rỗng bên ngoài, thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn dừng ở nghĩ nhớ. Cớ là sao ? Còn không thấy có bốn dừng ở nghĩ nhớ. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn Cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Cớ là sao ? Còn không thấy có bốn dừng ở nghĩ nhớ, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn Cắt đứt đúng, thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Khổ Chân lý bậc Thánh. Cớ là sao ? Còn không thấy có Khổ Chân lý bậc Thánh. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Khổ Chân lý bậc Thánh. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Cớ là sao ? Còn không thấy có Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn nghĩ Tĩnh lặng. Cớ là sao ? Còn không thấy có bốn nghĩ Tĩnh lặng. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Cớ là sao ? Còn không thấy có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và tám Giải thoát. Cớ là sao ? Còn không thấy có tám Giải thoát. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và tám Giải thoát. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Cớ là sao ? Còn không thấy có tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và môn Giải thoát Rỗng. Cớ là sao ? Còn không thấy có môn Giải thoát Rỗng. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và môn Giải thoát Rỗng. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Cớ là sao ? Còn không thấy có môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và tất cả môn Đà La Ni. Cớ là sao ? Còn không thấy có tất cả môn Đà La Ni. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và tất cả môn Đà La Ni. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và tất cả môn Tam muội. Cớ là sao ? Còn không thấy có tất cả môn Tam muội. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và tất cả môn Tam muội.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Bậc Vui Nhất. Cớ là sao ? Còn không thấy có Bậc Vui Nhất. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Bậc Vui Nhất. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp. Cớ là sao ? Còn không thấy có Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Bậc Rời Bẩn, thậm chí Bậc Mây Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và năm Mắt. Cớ là sao ? Còn không thấy có năm Mắt. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và năm Mắt. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và sáu Thần thông. Cớ là sao ? Còn không thấy có sáu Thần thông. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và sáu Thần thông.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và mười Lực của Phật. Cớ là sao ? Còn không thấy có mười Lực của Phật. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và mười Lực của Phật. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn Không đâu sợ, bốn hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Cớ là sao ? Còn không thấy có bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và bốn Không đâu sợ, thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Cớ là sao ? Còn không thấy có Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Ba mươi hai tướng của Đại Sĩ. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Tám mươi diện mạo đẹp. Cớ là sao ? Còn không thấy có Tám mươi diện mạo đẹp. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Tám mươi diện mạo đẹp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Pháp không quên mất. Cớ là sao ? Còn không thấy có Pháp không quên mất. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Pháp không quên mất. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và thường dừng ở tính vứt bỏ. Cớ là sao ? Còn không thấy có thường dừng ở tính vứt bỏ. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và thường dừng ở tính vứt bỏ.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Tất cả Trí tuệ. Cớ là sao ? Còn không thấy có Tất cả Trí tuệ. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Tất cả Trí tuệ. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Cớ là sao ? Còn không thấy có Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Phật. Cớ là sao ? Còn không thấy có Phật. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Phật. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Bồ Đề. Cớ là sao ? Còn không thấy có Bồ Đề. Huống chi quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Bồ Đề.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Phật. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Phật và Tất cả Trí tuệ. Cớ là sao ? Tất cả Trí tuệ tức là Phật. Cho nên Phật là Tất cả Trí tuệ. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Tất cả Trí tuệ và Bồ Đề. Không quan sát hoặc tương ứng, hay không tương ứng với Bồ Đề và Tất cả Trí tuệ. Cớ là sao ? Tất cả Trí tuệ tức là Bồ Đề. Cho nên Bồ Đề là Tất cả Trí tuệ.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Sắc thân. Không nương nhờ có sai của Sắc thân. Không nương nhờ có của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ có sai của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ bình thường của Sắc thân. Không nương nhờ Biến đổi của Sắc thân. Không nương nhờ bình thường của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ Biến đổi của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ sướng của Sắc thân. Không nương nhờ khổ của Sắc thân. Không nương nhờ sướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ khổ của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ bản thân được Sắc thân. Không nương nhờ không có bản thân của Sắc thân. Không nương nhờ bản thân được Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ không có bản thân của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Sắc thân.

Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Sắc thân. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ Rỗng của Sắc thân. Không nương nhờ không Rỗng của Sắc thân. Không nương nhờ Rỗng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ không Rỗng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ không có hình tướng của Sắc thân. Không nương nhờ có hình tướng của Sắc thân. Không nương nhờ không có hình tướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết.  Không nương nhờ có hình tướng của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ không có nguyện của Sắc thân. Không nương nhờ Có nguyện của Sắc thân. Không nương nhờ Không có nguyện của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nương nhờ có nguyện của Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có của nơi Mắt. Không nương nhờ có sai của nơi Mắt. Không nương nhờ có nơi của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có sai của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ bình thường nơi Mắt. Không nương nhờ Biến đổi nơi Mắt. Không nương nhờ bình thường nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Biến đổi nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ sướng của nơi Mắt. Không nương nhờ khổ của nơi Mắt. Không nương nhờ sướng của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ khổ của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ được bản thân nơi Mắt. Không nương nhờ không có bản thân nơi Mắt. Không nương nhờ được bản thân nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có bản thân nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Tĩnh lặng nơi Mắt. Không nương nhờ không Tĩnh lặng nơi Mắt. Không nương nhờ Tĩnh lặng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Tĩnh lặng nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Rỗng của nơi Mắt. Không nương nhờ không Rỗng của nơi Mắt. Không nương nhờ Rỗng của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Rỗng của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có hình tướng của nơi Mắt. Không nương nhờ có hình tướng của nơi Mắt. Không nương nhờ không có hình tướng của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có hình tướng của nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có nguyện nơi Mắt. Không nương nhờ có nguyện nơi Mắt. Không nương nhờ không có nguyện nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có nguyện nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có nơi Sắc thân. Không nương nhờ có sai nơi Sắc thân. Không nương nhờ có nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ có sai nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ bình thường nơi Sắc thân. Không nương nhờ Biến đổi nơi Sắc thân. Không nương nhờ bình thường nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ Biến đổi nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ sướng của nơi Sắc thân.

Không nương nhờ khổ của nơi Sắc thân. Không nương nhờ sướng của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ khổ của nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ được bản thân nơi Sắc thân. Không nương nhờ không có bản thân nơi Sắc thân. Không nương nhờ được bản thân nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không có bản thân nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ Tĩnh lặng nơi Sắc thân. Không nương nhờ không Tĩnh lặng nơi Sắc thân. Không nương nhờ Tĩnh lặng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không Tĩnh lặng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ Rỗng nơi Sắc thân. Không nương nhờ không Rỗng nơi Sắc thân. Không nương nhờ Rỗng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không Rỗng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không có hình tướng nơi Sắc thân. Không nương nhờ có hình tướng nơi Sắc thân. Không nương nhờ không có hình tướng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ có hình tướng nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không có nguyện nơi Sắc thân. Không nương nhờ có nguyện nơi Sắc thân. Không nương nhờ không có nguyện nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ có nguyện nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có cảnh giới Mắt. Không nương nhờ có sai cảnh giới Mắt. Không nương nhờ có cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có sai cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ bình thường của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ Biến đổi của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ bình thường của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Biến đổi của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ sướng của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ khổ của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ sướng của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ khổ của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ được bản thân của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ không có bản thân của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ được bản thân của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có bản thân của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Tĩnh lặng của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ Tĩnh lặng của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Rỗng của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ không Rỗng của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ Rỗng của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Rỗng của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có hình tướng của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ có hình tướng của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ không có hình tướng của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có hình tướng của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có nguyện của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ có nguyện của cảnh giới Mắt. Không nương nhờ không có nguyện của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có nguyện của cảnh giới Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có Cõi Sắc thân. Không nương nhờ có sai Cõi Sắc thân. Không nương nhờ có Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ có sai Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ bình thường của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ Biến đổi của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ bình thường của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ Biến đổi của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ sướng của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ khổ của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ sướng của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ khổ của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ được bản thân của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ không có bản thân của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ được bản thân của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không có bản thân của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ Tĩnh lặng của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không Tĩnh lặng của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ Rỗng của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ không Rỗng của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ Rỗng của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không Rỗng của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không có hình tướng của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ có hình tướng của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ không có hình tướng của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ có hình tướng của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ không có nguyện của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ có nguyện của Cõi Sắc thân. Không nương nhờ không có nguyện của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nương nhờ có nguyện của Cảnh giới Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nương nhờ có cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ có sai cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ có cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có sai cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ bình thường cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ Biến đổi cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ bình thường cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Biến đổi cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ sướng cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ khổ cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ sướng cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ khổ cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ được bản thân cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ không có bản thân cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ được bản thân cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có bản thân cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Tĩnh lặng cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ không Tĩnh lặng cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ Tĩnh lặng cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Tĩnh lặng cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ Rỗng cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ không Rỗng cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ Rỗng cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không Rỗng cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có hình tướng cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ có hình tướng cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ không có hình tướng cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có hình tướng cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ không có nguyện cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ có nguyện cảnh biết của Mắt. Không nương nhờ không có nguyện cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nương nhờ có nguyện cảnh biết của Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do tương ứng với Pháp như thế. Nên nói là tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ năm.