Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi tư.

Thứ sáu phần hai mươi bảy Phẩm Cầu Trí tuệ phần đầu.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện lại bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng :

Kiêu Thi Ca ! Ngài do trước hỏi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Đang cầu nó với cái gì.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Sắc thân. Không nên cầu với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên cầu rời Sắc thân. Không nên cầu rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Sở dĩ thế nào ? Nếu Sắc thân. Hoặc Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Nếu rời Sắc thân. Hoặc rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Sắc thân sai. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Rời Sắc thân sai. Rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Sắc thân sai. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Rời Sắc thân sai. Rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Sắc thân. Không nên cầu với Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không nên cầu rời Sắc thân. Không nên cầu rời Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với nơi Mắt. Không nên cầu với nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên cầu rời nơi Mắt. Không nên cầu rời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Sở dĩ thế nào ? Nếu nơi Mắt. Hoặc nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nếu rời nơi Mắt. Hoặc rời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi Mắt sai. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Rời nơi Mắt sai. Rời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi Mắt sai. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Rời nơi Mắt sai. Rời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với nơi Mắt. Không nên cầu với nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không nên cầu rời nơi Mắt. Không nên cầu rời nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với nơi Sắc thân. Không nên cầu với nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên cầu rời nơi Sắc thân. Không nên cầu rời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Sở dĩ thế nào ? Nếu nơi Sắc thân. Hoặc nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Nếu rời nơi Sắc thân. Hoặc rời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi Sắc thân sai. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Rời nơi Sắc thân sai. Rời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi Sắc thân sai. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Rời nơi Sắc thân sai. Rời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với nơi Sắc thân. Không nên cầu với nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không nên cầu rời nơi Sắc thân. Không nên cầu rời nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Mắt. Không nên cầu với Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên cầu rời cảnh giới Mắt. Không nên cầu rời Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Sở dĩ thế nào ? Nếu cảnh giới Mắt. Hoặc Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Nếu rời cảnh giới Mắt. Hoặc rời Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt.  Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Mắt sai. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Rời cảnh giới Mắt sai. Rời Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Mắt sai. Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Rời cảnh giới Mắt sai. Rời Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Mắt. Không nên cầu với Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không nên cầu rời cảnh giới Mắt. Không nên cầu rời Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Tai. Không nên cầu với cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên cầu rời cảnh giới Tai. Không nên cầu rời cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Sở dĩ thế nào ? Nếu cảnh giới Tai. Hoặc cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Nếu rời cảnh giới Tai. Hoặc rời cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế.  Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Tai sai. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Rời cảnh giới Tai sai. Rời cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Tai sai. Cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Rời cảnh giới Tai sai. Rời cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Tai. Không nên cầu với cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không nên cầu rời cảnh giới Tai. Không nên cầu rời cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Mũi. Không nên cầu với cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên cầu rời cảnh giới Mũi. Không nên cầu rời cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Sở dĩ thế nào ? Nếu cảnh giới Mũi. Hoặc cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Nếu rời cảnh giới Mũi. Hoặc rời cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Mũi sai. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Rời cảnh giới Mũi sai. Rời cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Mũi sai. Cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Rời cảnh giới Mũi sai. Rời cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Mũi. Không nên cầu với cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không nên cầu rời cảnh giới Mũi. Không nên cầu rời cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Lưỡi. Không nên cầu với cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên cầu rời cảnh giới Lưỡi. Không nên cầu rời cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Sở dĩ thế nào ? Nếu cảnh giới Lưỡi. Hoặc cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Nếu rời cảnh giới Lưỡi. Hoặc rời cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế.  Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Lưỡi sai. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Rời cảnh giới Lưỡi sai. Rời cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được.

Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Lưỡi sai. Cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Rời cảnh giới Lưỡi sai. Rời cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Lưỡi. Không nên cầu với cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không nên cầu rời cảnh giới Lưỡi. Không nên cầu rời cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Thân. Không nên cầu với cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên cầu rời cảnh giới Thân. Không nên cầu rời cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Sở dĩ thế nào ? Nếu cảnh giới Thân. Hoặc cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Nếu rời cảnh giới Thân. Hoặc rời cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Thân sai. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Rời cảnh giới Thân sai. Rời cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Thân sai. Cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Rời cảnh giới Thân sai. Rời cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Thân. Không nên cầu với cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không nên cầu rời cảnh giới Thân. Không nên cầu rời cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Ý. Không nên cầu với Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên cầu rời cảnh giới Ý. Không nên cầu rời Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Sở dĩ thế nào ? Nếu cảnh giới Ý. Hoặc Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Nếu rời cảnh giới Ý. Hoặc rời Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Ý sai. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Rời cảnh giới Ý sai. Rời Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cảnh giới Ý sai. Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Rời cảnh giới Ý sai. Rời Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với cảnh giới Ý. Không nên cầu với Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không nên cầu rời cảnh giới Ý. Không nên cầu rời Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Cõi Đất. Không nên cầu với Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên cầu rời Cõi Đất. Không nên cầu rời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Sở dĩ thế nào ? Nếu Cõi Đất. Hoặc Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nếu rời Cõi Đất. Hoặc rời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cõi Đất sai. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Rời Cõi Đất sai. Rời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cõi Đất sai. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Rời Cõi Đất sai. Rời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Cõi Đất. Không nên cầu với Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không nên cầu rời Cõi Đất. Không nên cầu rời Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu rời Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu rời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Sở dĩ thế nào ? Nếu Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nếu rời Khổ Chân lý bậc Thánh. Hoặc rời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Rời Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Rời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Rời Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Rời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu với Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu rời Khổ Chân lý bậc Thánh. Không nên cầu rời Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Ngu tối. Không nên cầu với Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên cầu rời Ngu tối. Không nên cầu rời Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Sở dĩ thế nào ? Nếu Ngu tối. Hoặc Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Nếu rời Ngu tối. Hoặc rời Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế.  Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Ngu tối sai. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Rời Ngu tối sai. Rời Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Ngu tối sai. Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Rời Ngu tối sai. Rời Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Ngu tối. Không nên cầu với Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không nên cầu rời Ngu tối. Không nên cầu rời Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Rỗng bên trong. Không nên cầu với Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Không nên cầu rời Rỗng bên trong. Không nên cầu rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.    Sở dĩ thế nào ? Nếu Rỗng bên trong. Hoặc Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Nếu rời Rỗng bên trong. Hoặc rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.  Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rỗng bên trong sai. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính sai. Rời Rỗng bên trong sai. Rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rỗng bên trong sai. Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai. Rời Rỗng bên trong sai. Rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Rỗng bên trong. Không nên cầu với Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính. Không nên cầu rời Rỗng bên trong. Không nên cầu rời Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như. Không nên cầu với Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Không nên cầu rời Chân Như. Không nên cầu rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Sở dĩ thế nào ? Nếu Chân Như. Hoặc Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Nếu rời Chân Như. Hoặc rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như sai. Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn sai. Rời Chân Như sai. Rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như sai. Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai. Rời Chân Như sai. Rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Chân Như. Không nên cầu với Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn. Không nên cầu rời Chân Như. Không nên cầu rời Cõi Pháp thậm chí Cõi không nghĩ bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên cầu rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Sở dĩ thế nào ? Nếu Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Hoặc rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn sai. Rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu với Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Không nên cầu rời Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Không nên cầu rời Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên cầu rời bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Sở dĩ thế nào ? Nếu bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nếu rời bốn nghĩ Tĩnh lặng. Hoặc rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Rời bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Rời bốn nghĩ Tĩnh lặng sai. Rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu với bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không nên cầu rời bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không nên cầu rời bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tám Giải thoát. Không nên cầu với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên cầu rời tám Giải thoát. Không nên cầu rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Sở dĩ thế nào ? Nếu tám Giải thoát. Hoặc tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nếu rời tám Giải thoát. Hoặc rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn.  Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tám Giải thoát sai. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Rời tám Giải thoát sai. Rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tám Giải thoát sai. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Rời tám Giải thoát sai. Rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với tám Giải thoát. Không nên cầu với tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không nên cầu rời tám Giải thoát. Không nên cầu rời tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu với bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không nên cầu rời bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Sở dĩ thế nào ? Nếu bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nếu rời bốn dừng ở nghĩ nhớ. Hoặc rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh sai. Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Rời bốn dừng ở nghĩ nhớ sai. Rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu với bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh. Không nên cầu rời bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không nên cầu rời bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên cầu rời môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Sở dĩ thế nào ? Nếu môn Giải thoát Rỗng. Hoặc môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Nếu rời môn Giải thoát Rỗng. Hoặc rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Môn Giải thoát Rỗng sai. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Rời môn Giải thoát Rỗng sai. Rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Môn Giải thoát Rỗng sai. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Rời môn Giải thoát Rỗng sai. Rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu với môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện. Không nên cầu rời môn Giải thoát Rỗng. Không nên cầu rời môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với năm Mắt. Không nên cầu với sáu Thần thông. Không nên cầu rời năm Mắt. Không nên cầu rời sáu Thần thông. Sở dĩ thế nào ? Nếu năm Mắt. Hoặc sáu Thần thông. Nếu rời năm Mắt. Hoặc rời sáu Thần thông. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế.  Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Năm Mắt sai. Sáu Thần thông sai. Rời năm Mắt sai. Rời sáu Thần thông sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Năm Mắt sai. Sáu Thần thông sai. Rời năm Mắt sai. Rời sáu Thần thông sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với năm Mắt. Không nên cầu với sáu Thần thông. Không nên cầu rời năm Mắt. Không nên cầu rời sáu Thần thông.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với mười Lực của Phật. Không nên cầu với bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên cầu rời mười Lực của Phật. Không nên cầu rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Sở dĩ thế nào ? Nếu mười Lực của Phật. Hoặc bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Nếu rời mười Lực của Phật. Hoặc rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Mười Lực của Phật sai. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật sai. Rời mười Lực của Phật sai. Rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Mười Lực của Phật sai. Bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Rời mười Lực của Phật sai. Rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với mười Lực của Phật. Không nên cầu với bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật. Không nên cầu rời mười Lực của Phật. Không nên cầu rời bốn Không đâu sợ thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Pháp không quên mất. Không nên cầu với thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nên cầu rời Pháp không quên mất. Không nên cầu rời thường dừng ở tính vứt bỏ. Sở dĩ thế nào ? Nếu Pháp không quên mất. Hoặc thường dừng ở tính vứt bỏ. Nếu rời Pháp không quên mất. Hoặc rời thường dừng ở tính vứt bỏ. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Pháp không quên mất sai. Thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Rời Pháp không quên mất sai. Rời thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Pháp không quên mất sai. Thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Rời Pháp không quên mất sai. Rời thường dừng ở tính vứt bỏ sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Pháp không quên mất. Không nên cầu với thường dừng ở tính vứt bỏ. Không nên cầu rời Pháp không quên mất. Không nên cầu rời thường dừng ở tính vứt bỏ.

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nên cầu rời Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Sở dĩ thế nào ? Nếu Tất cả Trí tuệ. Hoặc Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nếu rời Tất cả Trí tuệ. Hoặc rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hoặc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu cầu như thế. Tất cả đều tương ứng sai, không tương ứng sai, có Sắc thân sai, không có Sắc thân sai, có thấy sai, không có thấy sai, có đối diện sai, không có đối diện sai. Đều cùng một hình tướng. Gọi là không có hình tướng. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tất cả Trí tuệ sai. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Rời Tất cả Trí tuệ sai. Rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Sở dĩ thế nào ? Như vậy tất cả đều không đâu có tính, không thể được. Do không đâu có cho nên không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tất cả Trí tuệ sai. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Rời Tất cả Trí tuệ sai. Rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng sai. Vì thế Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm được của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không nên cầu với Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu với Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Không nên cầu rời Tất cả Trí tuệ. Không nên cầu rời Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ chín mươi tư.