Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi sáu.

Thứ sáu phần mười tám Phẩm Không đâu được.

Xá Lợi Phất ! Do tính Pháp Bậc Sinh khác Rỗng. Pháp Bậc Sinh khác với Pháp Bậc Sinh khác không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác với Pháp Họ loài không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Họ loài Rỗng. Pháp Bậc Họ loài với Pháp Bậc Họ loài không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Họ loài với Pháp Bậc Sinh khác không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác, Pháp Bậc Họ loài với Pháp Bậc Thứ tám không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Thứ tám Rỗng. Pháp Bậc Thứ tám với Pháp Bậc Thứ tám không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Thứ tám với Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám với Bậc Thấy đủ không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Thấy đủ Rỗng. Pháp Bậc Thấy đủ với Pháp Bậc Thấy đủ không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Thấy đủ với Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ với Pháp Bậc Mỏng không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Mỏng Rỗng. Pháp Bậc Mỏng với Pháp Bậc Mỏng không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Mỏng với Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng với Pháp Bậc Rời ham muốn không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Rời ham muốn Rỗng. Pháp Bậc Rời ham muốn với Pháp Bậc Rời ham muốn không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Rời ham muốn với Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn với Pháp Bậc Đã đủ không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Đã đủ Rỗng. Pháp Bậc Đã đủ với Pháp Bậc Đã đủ không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Đã đủ với Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ với Pháp Bậc Duyên Giác không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Duyên Giác Rỗng. Pháp Bậc Duyên Giác với Pháp Bậc Duyên Giác không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Duyên Giác với Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác với Pháp Bậc Bồ Tát không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Bồ Tát Rỗng. Pháp Bậc Bồ Tát với Pháp Bậc Bồ Tát không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Bồ Tát với Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát với Pháp Bậc Như Lai không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bậc Như Lai Rỗng. Pháp Bậc Như Lai với Pháp Bậc Như Lai không đâu có, không thể được. Pháp Bậc Như Lai với Pháp Bậc Sinh khác, Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Bậc Sinh khác Rỗng. Bậc Sinh khác với Bậc Sinh khác không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác với Bậc Họ loài không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Họ loài Rỗng. Bậc Họ loài với Bậc Họ loài không đâu có, không thể được. Bậc Họ loài với Bậc Sinh khác không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác, Họ loài với Bậc Thứ tám không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Thứ tám Rỗng. Bậc Thứ tám với Bậc Thứ tám không đâu có, không thể được. Bậc Thứ tám với Bậc Sinh khác, Họ loài không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám với Bậc Thấy đủ không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Thấy đủ Rỗng. Bậc Thấy đủ với Bậc Thấy đủ không đâu có, không thể được. Bậc Thấy đủ với Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ với Bậc Mỏng không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Mỏng Rỗng. Bậc Mỏng với Bậc Mỏng không đâu có, không thể được. Bậc Mỏng với Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng với Bậc Rời ham muốn không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Rời ham muốn Rỗng. Bậc Rời ham muốn với Bậc Rời ham muốn không đâu có, không thể được. Bậc Rời ham muốn với Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng, Rời ham muốn với Bậc Đã đủ không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Đã đủ Rỗng. Bậc Đã đủ với Bậc Đã đủ không đâu có, không thể được. Bậc Đã đủ với Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng, Rời ham muốn không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng, rời Ham muốn, Đã đủ với Bậc Duyên Giác không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Duyên Giác Rỗng. Bậc Duyên Giác với Bậc Duyên Giác không đâu có, không thể được. Bậc Duyên Giác với Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng, rời Ham muốn, Đã đủ không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng, rời Ham muốn, Đã đủ, Duyên Giác với Bậc Bồ Tát không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Bồ Tát Rỗng. Bậc Bồ Tát với Bậc Bồ Tát không đâu có, không thể được. Bậc Bồ Tát với Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng, rời Ham muốn, Đã đủ, Duyên Giác không đâu có, không thể được. Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng, rời Ham muốn, Đã đủ, Duyên Giác, Bồ Tát với Bậc Như Lai không đâu có, không thể được.

Do tính Bậc Như Lai Rỗng. Bậc Như Lai với Bậc Như Lai không đâu có, không thể được. Bậc Như Lai với Bậc Sinh khác, Họ loài, Thứ tám, Thấy đủ, Mỏng, rời Ham muốn, Đã đủ, Duyên Giác, Bồ Tát không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Pháp hướng Tu Đà Hoàn Rỗng. Pháp hướng Tu Đà Hoàn với Pháp hướng Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn với Pháp quả Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Pháp quả Tu Đà Hoàn với Pháp quả Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được. Pháp quả Tu Đà Hoàn với Pháp hướng Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn, Pháp quả Tu Đà Hoàn với Pháp hướng Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp hướng Tư Đà Hàm Rỗng. Pháp hướng Tư Đà Hàm với Pháp hướng Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tư Đà Hàm với Pháp hướng Tu Đà Hoàn, Pháp quả Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp hướng Tư Đà Hàm với Pháp quả Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp quả Tư Đà Hàm Rỗng. Pháp quả Tư Đà Hàm với Pháp quả Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được. Pháp quả Tư Đà Hàm với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp hướng Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp quả Tư Đà Hàm với Pháp hướng A Na Hàm không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp hướng A Na Hàm Rỗng. Pháp hướng A Na Hàm với Pháp hướng A Na Hàm không đâu có, không thể được. Pháp hướng A Na Hàm với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp quả Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp hướng A Na Hàm với Pháp quả A Na Hàm không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp quả A Na Hàm Rỗng. Pháp quả A Na Hàm với Pháp quả A Na Hàm không đâu có, không thể được. Pháp quả A Na Hàm với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp hướng A Na Hàm không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp quả A Na Hàm với Pháp hướng A La Hán không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp hướng A La Hán Rỗng. Pháp hướng A La Hán với Pháp hướng A La Hán không đâu có, không thể được. Pháp hướng A La Hán với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp quả A Na Hàm không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp hướng A La Hán với Pháp quả A La Hán không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp quả A La Hán Rỗng. Pháp quả A La Hán với Pháp quả A La Hán không đâu có, không thể được. Pháp quả A La Hán với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp hướng A La Hán không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp quả A La Hán với Pháp hướng Duyên Giác không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp hướng Duyên Giác Rỗng. Pháp hướng Duyên Giác với Pháp hướng Duyên Giác không đâu có, không thể được. Pháp hướng Duyên Giác với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp quả A La Hán không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp hướng Duyên Giác với Pháp quả Duyên Giác không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp quả Duyên Giác Rỗng. Pháp quả Duyên Giác với Pháp quả Duyên Giác không đâu có, không thể được. Pháp quả Duyên Giác với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp hướng Duyên Giác không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp quả Duyên Giác với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn với Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu có, không thể được. Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp quả Duyên Giác không đâu có, không thể được. Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn với Pháp Tam miểu Tam Phật Đà không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp Tam miểu Tam Phật Đà Rỗng. Pháp Tam miểu Tam Phật Đà với Pháp Tam miểu Tam Phật Đà không đâu có, không thể được. Pháp Tam miểu Tam Phật Đà với Pháp hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính hướng Tu Đà Hoàn Rỗng. Hướng Tu Đà Hoàn với hướng Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn với quả Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được.

Do tính quả Tu Đà Hoàn Rỗng. Quả Tu Đà Hoàn với quả Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được. Quả Tu Đà Hoàn với hướng Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hoàn với hướng Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được.

Do tính hướng Tư Đà Hàm Rỗng. Hướng Tư Đà Hàm với hướng Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được. Hướng Tư Đà Hàm với hướng Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hoàn không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí hướng Tư Đà Hàm với quả Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được.

Do tính Pháp quả Tư Đà Hàm Rỗng. Quả Tư Đà Hàm với quả Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được. Quả Tư Đà Hàm với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí hướng Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí quả Tư Đà Hàm với hướng A Na Hàm không đâu có, không thể được.

Do tính hướng A Na Hàm Rỗng. Hướng A Na Hàm với hướng A Na Hàm không đâu có, không thể được. Hướng A Na Hàm với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí quả Tư Đà Hàm không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí hướng A Na Hàm với quả A Na Hàm không đâu có, không thể được.

Do tính quả A Na Hàm Rỗng. Quả A Na Hàm với quả A Na Hàm không đâu có, không thể được.

Quả A Na Hàm với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí hướng A Na Hàm không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí quả A Na Hàm với hướng A La Hán không đâu có, không thể được.

Do tính hướng A La Hán Rỗng. Hướng A La Hán với hướng A La Hán không đâu có, không thể được. Hướng A La Hán với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí quả A Na Hàm không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí hướng A La Hán với quả A La Hán không đâu có, không thể được.

Do tính quả A La Hán Rỗng. Quả A La Hán với quả A La Hán không đâu có, không thể được. Quả A La Hán với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí hướng A La Hán không đâu có, không thể được.  Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí quả A La Hán với hướng Duyên Giác không đâu có, không thể được.

Do tính hướng Duyên Giác Rỗng. Hướng Duyên Giác với hướng Duyên Giác không đâu có, không thể được. Hướng Duyên Giác với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí quả A La Hán không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí hướng Duyên Giác với quả Duyên Giác không đâu có, không thể được.

Do tính quả Duyên Giác Rỗng. Quả Duyên Giác với quả Duyên Giác không đâu có, không thể được. Quả Duyên Giác với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí hướng Duyên Giác không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí quả Duyên Giác với Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu có, không thể được.

Do tính Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn với Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu có, không thể được. Bồ Tát Bồ Tát lớn với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí quả Duyên Giác không đâu có, không thể được. Hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Bồ Tát Bồ Tát lớn với Tam miểu Tam Phật Đà không đâu có, không thể được.

Do tính Tam miểu Tam Phật Đà Rỗng. Tam miểu Tam Phật Đà với Tam miểu Tam Phật Đà không đâu có, không thể được. Tam miểu Tam Phật Đà với hướng Tu Đà Hoàn thậm chí Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do tính Bồ Tát Bồ Tát lớn Rỗng. Bồ Tát Bồ Tát lớn với Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu có, không thể được. Bồ Tát Bồ Tát lớn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không đâu có, không thể được.

Do tính Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không đâu có, không thể được. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn với Bồ Tát Bồ Tát lớn không đâu có, không thể được. Bồ Tát Bồ Tát lớn, Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn với Dạy bảo truyền dạy không đâu có, không thể được.

Do tính Dạy bảo truyền dạy Rỗng. Dạy bảo truyền dạy với Dạy bảo truyền dạy không đâu có, không thể được. Dạy bảo truyền dạy với Bồ Tát Bồ Tát lớn, Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn không đâu có, không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản thân với các Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Cũng không đâu có, không thể được. Cớ là sao ? Do tự tính Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này tôi làm nói như thế. Bản thân với tất cả Pháp như thế. Dùng tất cả chủng loại, tất cả nơi, tất cả thời gian cầu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Đều không đâu thấy, càng không thể được. Làm thế nào giúp cho bản thân dùng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, dạy bảo truyền dạy các Bồ Tát Bồ Tát lớn ?

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện lại trả lời Xá Lợi Phất nói rằng : Như Tôn Giả nói, duyên thế nào cho nên nói, Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên giả vậy ?

Xá Lợi Phất ! Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ do khách hút lấy.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Duyên ra sao cho nên nói, tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ do khách hút lấy ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng : Như tên hiệu tất cả Pháp chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong tất cả Pháp. Tên hiệu trong tất cả Pháp không có. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do tất cả Pháp với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu tất cả Pháp hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng lại như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn không có. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Sắc thân chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Sắc thân. Tên hiệu trong Sắc thân không có. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Sắc thân với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Sắc thân hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không có Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu nơi Mắt chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong nơi Mắt. Không có nơi Mắt trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do nơi Mắt với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu nơi Mắt hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không có nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu nơi Sắc thân chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong nơi Sắc thân. Không có nơi Sắc thân trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do nơi Sắc thân với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu nơi Sắc thân hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp. Không có nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu cảnh giới Mắt chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Mắt. Không có cảnh giới Mắt trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Mắt với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Mắt hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt. Không có Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu cảnh giới Tai chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Tai. Không có cảnh giới Tai trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Tai với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Tai hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai. Không có cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu cảnh giới Mũi chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Mũi. Không có cảnh giới Mũi trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Mũi với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Mũi hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi. Không có cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu cảnh giới Lưỡi chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Lưỡi. Không có cảnh giới Lưỡi trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Lưỡi với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Lưỡi hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi. Không có cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu cảnh giới Thân chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Thân. Không có cảnh giới Thân trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Thân với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Thân hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân. Không có cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.  Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn.  Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu cảnh giới Ý chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong cảnh giới Ý. Không có cảnh giới Ý trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do cảnh giới Ý với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu cảnh giới Ý hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý. Không có Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Cõi Đất chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Cõi Đất. Không có Cõi Đất trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Cõi Đất với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Cõi Đất hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết. Không có Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Khổ Chân lý bậc Thánh chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Khổ Chân lý bậc Thánh. Không có Khổ Chân lý bậc Thánh trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Khổ Chân lý bậc Thánh với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Không có Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu Ngu tối chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Ngu tối. Không có Ngu tối trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Ngu tối với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Ngu tối hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn. Không có Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn.  Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu bốn nghĩ Tĩnh lặng chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong bốn nghĩ Tĩnh lặng. Không có bốn nghĩ Tĩnh lặng trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do bốn nghĩ Tĩnh lặng với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu bốn nghĩ Tĩnh lặng hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân. Không có bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu tám Giải thoát chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong tám Giải thoát. Không có tám Giải thoát trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do tám Giải thoát với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu tám Giải thoát hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Không có tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Xá Lợi Phất ! Như tên hiệu bốn dừng ở nghĩ nhớ chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong bốn dừng ở nghĩ nhớ. Không có bốn dừng ở nghĩ nhớ trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra.  Cớ là sao ? Do bốn dừng ở nghĩ nhớ với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu bốn dừng ở nghĩ nhớ hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Như tên hiệu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Không có bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh trong tên hiệu. Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được. Tên hiệu Bồ Tát Bồ Tát lớn cũng như thế, chỉ do khách hút lấy. Với Ba đời mười phương không từ đâu đến, không từ đâu đi, cũng không đâu dừng ở. Không có tên hiệu trong Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không có Bồ Tát Bồ Tát lớn trong tên hiệu.  Hòa hợp sai ly rời sai, chỉ giả làm ra. Cớ là sao ? Do Bồ Tát Bồ Tát lớn với tên hiệu, đều do tự tính Rỗng. Trong Rỗng của tự tính nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn hoặc tên hiệu, đều không đâu có, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn chỉ có tên hiệu giả.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi sáu.