Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm linh lăm.

Thứ ba phần ba mươi Phẩm Hiệu lượng công Đức phần đầu.

Khi đó toàn bộ Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Cùng một âm thanh báo cáo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng :

Tiên Lớn ! Cần nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế.

Tiên Lớn ! Cần giữ lấy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế.

Tiên Lớn ! Cần đọc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế.

Tiên Lớn ! Cần khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế.

Tiên Lớn ! Cần tinh siêng tu học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế.

Tiên Lớn ! Cần suy nghĩ như lý Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế.

Tiên Lớn ! Cần cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Cớ là sao ?

Tiên Lớn ! Nếu hay nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Chắc là làm cho tất cả Pháp ác tổn giảm. Tăng ích Pháp thiện.

Tiên Lớn ! Nếu có nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Chắc là giúp cho tăng ích lợi tất cả chúng Trời. Các băng đảng A Tu La tổn giảm.

Tiên Lớn ! Nếu có nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Chắc là giúp cho tất cả Mắt Phật không mất, Mắt Pháp không mất, Mắt Tăng không mất.

Tiên Lớn ! Nếu có nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Chắc là giúp cho không cắt đứt giòng giống Phật báu, không cắt đứt giòng giống Pháp báu, không cắt đứt giòng giống Tăng báu.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có năm Mắt, sáu Thần thông xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Bậc Thanh Văn, Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Hướng Duyên Giác quả Duyên Giác xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Bồ Tát Bồ Tát lớn, Chính Biến Tri xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Pháp Bồ Tát Bồ Tát lớn và loại mười Bậc Bồ Tát Bồ Tát lớn xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Do vì không cắt đứt giòng giống Phật, Pháp, Tăng báu. Liền có Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác và Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề xuất hiện ở Thế gian.

Tiên Lớn nên biết ! Ngài nên nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Ngài nên nhận Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Ngài nên giữ lấy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Ngài nên đọc Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Ngài nên khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Ngài nên tinh siêng tu học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Ngài nên suy nghĩ như lý Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Ngài nên cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu này.

Kiêu Thi Ca ! Nếu đồ đảng hung bạo trái lẽ của A Tu La nổi lên nghĩ nhớ ác như thế. Chúng ta cần ra trận giao chiến với Trời Đao Lợi. Khi đó Ngài và các quyến thuộc Trời cần đều thành tâm đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi. Thời tâm ác của đồ đảng hung bạo A Tu La liền mất không trở lại sinh.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các con Trời, hoặc các con gái Trời hiện ra năm hình tướng suy. Tâm họ kinh hãi sợ rơi xuống Đạo ác. Khi đó Ngài và các quyến thuộc Trời nên dừng ở trước họ. Chí tâm đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Thời các con Trời hoặc các con gái Trời do nghe lực Căn thiện của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn đó. Do sinh tin Thanh tịnh với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Năm hình tướng suy chìm mất, thân ý vui vẻ. Nếu lại hết mệnh trở về sinh nơi trước kia. Nhận giàu sướng trên Trời gấp bội so với trước. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Do nghe tin uy Lực công Đức rất rộng lớn của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện. Hoặc các con Trời và các con gái Trời. Do vì Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này một lần qua lực Căn thiện của tai họ. Quyết định đang chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Các Phật Quá khứ và các Đệ tử. Tất cả đều học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Đã chứng  Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nhập dựa vào Cõi Niết Bàn Không thừa. Các Phật Tương lai và các Đệ tử. Tất cả đều học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Đang chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nhập dựa vào Cõi Niết Bàn Không thừa. Vô lượng các Phật Hiện tại mười phương và các Đệ tử. Tất cả đều học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Hiện nay chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nhập dựa vào Cõi Niết Bàn Không thừa. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này rộng hút lấy tất cả phần Pháp Bồ Đề. Do đều hút lấy đầy đủ, như Pháp Thanh Văn, hoặc Pháp Duyên Giác, hay là Pháp Bồ Tát, hoặc Pháp Như Lai.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn là Thần chú lớn. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn là Chú sáng lớn. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn là Chú Bình Đẳng. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn là Chú không sánh bằng. Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn là Vua của tất cả Chú. Tốt nhất vi diệu nhất. Hay hàng phục tất cả. Không bị tất cả hàng phục. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Hay trừ bỏ tất cả Pháp ác không thiện. Do hay hút lấy sinh lớn các Pháp thiện.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Như thế, đúng như thế. Như được Ngài nói.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn là Thần chú lớn, là Chú sáng lớn, là Chú Bình Đẳng, là Chú Không sánh bằng, là Vua của tất cả Chú. Tốt nhất vi diệu nhất. Hay hàng phục tất cả. Không bị tất cả hàng phục. Cớ là sao ? Các Phật Quá khứ do đều dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Đã chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Các Phật Tương lai do đều dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế.  Đang chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Vô lượng các Phật Hiện tại mười phương do đều dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Hiện nay chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Mười Đạo Nghiệp thiện xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Pháp các ân huệ Bố thí, nhận Trai giới, giữ Giới hạnh xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh, mất khổ Chân lý bậc Thánh, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Năm Mắt, sáu Thần thông xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Duyên Giác và Duyên Giác Bồ Đề xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn và hạnh loại mười Bậc Bồ Tát Bồ Tát lớn xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác và Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề xuất hiện ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Nhân do dựa vào Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế. Có Bồ Tát Bồ Tát lớn hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Mười Đạo Nghiệp thiện hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Pháp các Ân huệ Bố thí, nhận Trai giới, giữ Giới hạnh  hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh, mất khổ Chân lý bậc Thánh, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Năm Mắt, sáu Thần thông hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Duyên Giác và Duyên Giác Bồ Đề hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bồ Tát Bồ Tát lớn và hạnh các mười Bậc Bồ Tát Bồ Tát lớn hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Vì nhân do dựa vào Bồ Tát Bồ Tát lớn. Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác và Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề hiện rõ ở Thế gian.

Kiêu Thi Ca ! Ví như vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn. Tất cả vật cây thuốc, sao sáng núi biển, đều được tăng sáng. Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Mười Đạo Nghiệp thiện ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Pháp các ân huệ, nhận Trai Giới, giữ Giới hạnh ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc các bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, năm Thần thông ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Nhiều Bố thí, Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh, mất khổ Chân lý bậc Thánh, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc năm Mắt, sáu Thần thông ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Hướng Tu Đà Hoàn quả Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm quả Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm quả A Na Hàm, Hướng A La Hán quả A La Hán, Hướng Duyên Giác, Duyên Giác Bồ Đề ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc hạnh các mười Bậc Bồ Tát Bồ Tát lớn và Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Loài vật, cây thuốc Thanh Văn, Duyên Giác, Có học, Không có học, Thần tượng Sao sáng ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Như vậy vì nhân do dựa vào vầng Trăng tròn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Các núi, biển lớn Bồ Tát Bồ Tát lớn và Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác ở tất cả Thế gian, đều được tăng sáng.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác chưa xuất hiện ở Thế gian. Chỉ Bồ Tát Bồ Tát lớn đầy đủ Phương tiện thiện khéo. Vì các chúng sinh Có tình nói đọc không đảo lộn tất cả Pháp Thế gian, ra ngoài Thế gian. Cớ là sao ?

Kiêu Thi Ca ! Nên biết do Bồ Tát Bồ Tát lớn có thể sinh ra Bậc Nhân gian, Bậc Trời, Bậc Thanh Văn, Bậc Duyên Giác, Bậc Bình Đẳng.

Kiêu Thi Ca ! Toàn bộ Phương tiện thiện khéo của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế mà được sinh trưởng.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành Nhiều Bố thí tới Niết Bàn. Có thể thực hành Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành Rỗng bên trong. Có thể thực hành Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành Chân Như. Có thể thực hành Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành Khổ Chân lý bậc Thánh. Có thể thực hành Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành bốn nghĩ Tĩnh lặng. Có thể thực hành bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành tám Giải thoát. Có thể thực hành tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành bốn dừng ở nghĩ nhớ. Có thể thực hành bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành môn Giải thoát Rỗng. Có thể thực hành môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể được năm Mắt. Có thể được sáu Thần thông.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể được mười Lực của Phật. Có thể được bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể được Pháp không quên mất. Có thể được thường dừng ở tính vứt bỏ.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể được tất cả môn Đà La Ni. Có thể được tất cả môn Tam muội.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể được Tất cả Trí tuệ. Có thể được Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể được Ba mươi hai Tướng của Đại Sĩ. Có thể được Tám mươi diện mạo đẹp.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Không rơi xuống Bậc Thanh Văn. Không chứng Bậc Duyên Giác.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thành thục chúng sinh Có tình. Có thể nghiêm sạch Đất Phật.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể hút lấy đầy đủ lượng thọ. Có thể hút lấy đầy đủ đồ dùng, đầy đủ Đất sạch, đầy đủ họ loài, đầy đủ lực Sắc thân, đầy đủ quyến thuộc.

Kiêu Thi Ca ! Do Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lực Phương tiện thiện khéo. Có thể thực hành hạnh các mười bậc Bồ Tát. Có thể được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Như vậy Bồ Tát Bồ Tát lớn và toàn bộ Phương tiện thiện khéo. Đều do Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn mà được thành công.

Lại tiếp theo Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Đang được thành công, được lợi ích công Đức ở thời Hiện tại Tương lai.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Đang được thành công, được lợi ích công Đức ở thời Hiện tại Tương lai ra sao ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Các người nam thiện, người nữ thiện đó Hiện tại không bị độc ở trong thuốc, hại của đao binh, thiêu đốt do lửa, chìm nổi do nước. Thậm chí không bị chết non do bốn trăm bệnh. Trước tiên trừ bỏ định Nghiệp hiện nay cần nhận.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó nếu gặp việc quan, giặc oán bức bách. Chí tâm đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Nếu tới nơi ở của họ, cuối cùng không bị trách phạt thêm hại. Cớ là sao ? Thế lực uy Đức của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế, cho nên Pháp giúp cho như vậy.

Kiêu Thi Ca ! Các người nam thiện, người nữ thiện đó nếu có đi tới nơi của các Vua, con Vua, đại thần. Chí tâm đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Nhất định được các Vua vui mừng thăm hỏi, cung kính khen đẹp. Cớ là sao ? Các người nam thiện, người nữ thiện đó thường với chúng sinh Có tình, do không rời tâm Từ, Bi, Vui, Bố thí.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Đang được thành công các việc như thế và được lợi ích đủ loại công Đức đời hiện nay.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Đang được thành công, được lợi ích công Đức đời Tương lai ra sao ?

Phật nói rằng : Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa Mười Đạo Nghiệp thiện. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa Pháp các ân huệ, nhận Trai giới, giữ Giới hạnh. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa các bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân, năm Thần thông. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa Rỗng bên trong, Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa Chân Như, Cõi Pháp, tính Pháp, tính không ảo vọng, tính không biến đổi, tính Bình đẳng, tính rời sinh, yên định Pháp, dừng ở Pháp, thực tế, Cõi khoảng không, Cõi không nghĩ bàn. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa Khổ Chân lý bậc Thánh, Tập hợp khổ Chân lý bậc Thánh, mất khổ Chân lý bậc Thánh, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa tám Giải thoát, tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa bốn dừng ở nghĩ nhớ, bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, thường không rời xa môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện. Các người nam thiện, người nữ thiện đó đang được thành công năm Mắt, sáu Thần thông. Các người nam thiện, người nữ thiện đó đang được thành công mười Lực của Phật, bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật. Các người nam thiện, người nữ thiện đó đang được thành công Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ. Các người nam thiện, người nữ thiện đó đang được thành công tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội. Các người nam thiện, người nữ thiện đó đang được thành công Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng. Các người nam thiện, người nữ thiện đó vĩnh không rơi xuống tất cả Địa ngục, Súc sinh, cõi Quỷ. Bỏ dựa vào lực nguyện này tới sinh hướng tới đó, thành thục chúng sinh Có tình. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi được sinh, thường đủ các Căn, thân thể chi khớp không thiếu. Các người nam thiện, người nữ thiện đó vĩnh không sinh ở gia đình bần cùng, hèn kém, thợ tinh xảo, loài hỗn tạp, không tin Nhân quả. Các người nam thiện, người nữ thiện đó vĩnh không sinh ở gia đình thái thịt, đánh cá, trộm cướp, coi ngục, ngoài Đạo ác. Các người nam thiện, người nữ thiện đó thường sinh các nhà hào quý, hoặc Sát Đế Lợi, hoặc Bà La Môn, hoặc Trưởng Giả, Cư Sĩ. Cuối cùng không sinh hướng tới nhà thấy sai đó. Các người nam thiện, người nữ thiện đó tùy theo nơi sinh, Ba mươi hai Tướng, Tám mươi diện mạo đẹp trang nghiêm thân họ. Tất cả chúng sinh Có tình vui mừng thấy họ. Các người nam thiện, người nữ thiện đó phần nhiều sinh ở trong Đất nghiêm sạch có Phật. Hóa sinh trong hoa Sen không tạo Nghiệp ác. Các người nam thiện, người nữ thiện đó thường không rời xa nhanh được Thần thông. Thuận theo tâm nguyện tới các Đất Phật. Từ một Nước Phật tới một Nước Phật. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi các Phật Thế Tôn. Lắng nghe Pháp đúng. Thành thục chúng sinh Có tình, nghiêm sạch Đất Phật. Dần dần chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Đang được thành công các việc như thế và được ích lợi đủ loại công Đức thời Tương lai. Do vì như thế.

Kiêu Thi Ca ! Nếu các người nam thiện, người nữ thiện muốn thành công được lợi ích công Đức thời Hiện tại Tương lai như thế. Thậm chí thường không rời Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Nên dùng tâm tương ứng với Trí của Tất cả Trí tuệ. Dùng không đâu được làm Phương tiện. Với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này. Chí tâm lắng nghe, nhận giữ, đọc khen, tinh siêng tu học, suy nghĩ như lý, viết chép, nói giảng, giúp cho truyền bá rộng khắp. Lại dùng đủ các loại tua hoa đẹp nhất, hương rắc hương bôi, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu lọng phướn, các loại tốt đẹp, châu báu, kĩ nhạc, đèn sáng mà làm cúng dưỡng.

Khi đó nhiều chúng Phạm Chí ngoài Đạo vì tìm lỗi của Phật. Đi tới nơi ở của Phật.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích thấy rồi, nghĩ nhớ nói rằng : Nay nhiều chúng Phạm Chí ngoài Đạo đến hướng tới hội Phật. Sẽ lưu lại việc nguy hiểm Trí tuệ sai chăng ? Bản thân đang đọc khen nhận lấy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu từ nơi ở của Phật. Làm cho đồ đệ sai đó trở lại đường mà đi. Đọc xong lại khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu. Với các Phạm Chí ngoài Đạo tới từ xa thấy hiện ra cảnh cung kính. Vòng quanh phải Thế Tôn lui trở về nơi ở trước.

Thời Xá Lợi Phất thấy xong nghĩ nói rằng : Họ có duyên ra sao cho nên tới lại về ?

Phật biết ý này bảo Xá Lợi Phất. Các ngoài Đạo đó vì tìm Phương tiện của Ta. Tướng soái mà tới. Do Ngọc Hoàng Đế Thích đọc khen lực Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Làm cho họ trở về.

Xá Lợi Phất ! Ta đều không thấy các ngoài Đạo đó có một Pháp thiện. Đều tâm nhớ ác vì tìm Phương tiện của Ta. Tới hướng về nơi ở của Ta.

Xá Lợi Phất ! Ta đều không thấy nếu Trời, hoặc Ma, nếu Phạm, hoặc Sa Môn, nếu Bà La Môn, hoặc Đạo khác và các loại chúng sinh Có tình của tất cả Thế gian. Dám nhớ ý ác tới cầu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn mà hay được Phương tiện. Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Tất cả Trời chúng bốn Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại, tất cả Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh. Tất cả Thanh Văn, tất cả Duyên Giác, tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn. Ta và tất cả Rồng Thần các A Tu La, Kiền Thát Bà, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Dược Xoa, La Sát, Ma Hầu La Già, Người, Người sai đủ uy lực lớn. Đều cùng giúp bảo vệ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Không để cho các ác mà làm ra nguy hiểm. Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Các bậc Trời đó do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn mà sinh ra.

Lại Xá Lợi Phất ! Các Thế giới Phật mười phương đều như cát các sông Hằng. Tất cả Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Tất cả Thanh Văn. Tất cả Duyên Giác. Tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn. Và tất cả Trời Rồng Thần các A Tu La, Kiền Thát Bà, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Dược Xoa, La Sát, Ma Hầu La Già, Người, Người sai. Đều cùng giúp bảo vệ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn như thế. Không để cho các ác mà làm ra nguy hiểm. Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Các vị Phật đó do đều từ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn mà sinh ra.

Khi đó Ma ác làm nghĩ nhớ như thế. Nay bốn Chúng vây quanh Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác. Và các loại người Trời Cõi Sắc thân, Cõi Tham muốn đều cùng tập hợp hội. Nói giảng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Trong đó ắt có Bồ Tát Bồ Tát lớn được nhận ghi nhớ. Đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Ta nên đi tới phá hỏng Mắt của họ. Làm nghĩ nhớ đó xong, hóa làm ra bốn loại Binh. Uy dũng tinh nhuệ đi tới nơi ở của Phật.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích thấy xong nghĩ nói rằng : Ma ác sai đang hóa ra việc này. Tới muốn não loạn Phật. Kể cả với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn mà làm lưu lại nguy hiểm. Cớ là sao ? Bốn loại Binh nghiêm đẹp rất đẹp như thế. Bốn loại Binh tốt của Vua lớn Ảnh Kiên Nước Ma Yết Đà không thể theo kịp. Bốn loại Binh tốt của Vua lớn Thắng Quân Nước Kiêu Tát La không thể theo kịp. Bốn loại Binh tốt của Vua Thích Ca Nước Kiếp Bỉ La không thể theo kịp. Bốn loại Binh tốt của Chiếp Tì Chủng Nước Phệ Xá Lê không thể theo kịp. Bốn loại Binh tốt của Lực Sĩ Vương Chủng Nước Cát Tường Mao không thể theo kịp. Do quan sát bốn loại Binh này như thế. Nhất định Ma ác đó biến hóa làm ra. Ma ác đêm dài thường tìm hay dở của Phật. Phá hỏng Nghiệp tốt tu được của các chúng sinh Có tình. Ta cần đọc khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu được nhận từ nơi ở của Phật. Làm cho Ma ác đó trở lại đường mà đi.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích nghĩ nhớ xong. Liền khen Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu. Với Ma ác đó lui về nơi ở trước. Do lực sai khiến của Chú lớn thuộc bậc Vua Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn rất sâu.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ một trăm linh lăm.