Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015

 

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi chín.

Thứ chín phần mười tám Phẩm Không đâu được phần đầu.

Xá Lợi Phất ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn không bẩn, cũng không tan mất. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng không bẩn, cũng không tan mất. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tám Giải thoát không bẩn, cũng không tan mất. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ không bẩn, cũng không tan mất. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Môn Giải thoát Rỗng không bẩn, cũng không tan mất. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Năm Mắt không bẩn, cũng không tan mất. Sáu Thần thông không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Mười Lực của Phật không bẩn, cũng không tan mất. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả Trí tuệ không bẩn, cũng không tan mất. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Pháp không quên mất không bẩn, cũng không tan mất. Thường dừng ở tính vứt bỏ không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả môn Đà La Ni không bẩn, cũng không tan mất. Tất cả môn Tam muội không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Vui Nhất không bẩn, cũng không tan mất. Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Sinh khác không bẩn, cũng không tan mất. Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Thanh Văn không bẩn, cũng không tan mất. Bậc Duyên Giác, Bậc Phật không bẩn, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Các Pháp cũng như thế. Đều không có tự tính.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Các Pháp Thanh tịnh, cũng không tan mất. Cớ là sao ? Như Pháp không có hình tướng, do tính không hết.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Pháp Thanh tịnh, cũng không tan mất ra sao ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Sắc thân Thanh tịnh, cũng không tan mất. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Mắt Thanh tịnh, cũng không tan mất. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Sắc thân Thanh tịnh, cũng không tan mất. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mắt Thanh tịnh, cũng không tan mất. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Tai Thanh tịnh, cũng không tan mất. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mũi Thanh tịnh, cũng không tan mất. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Lưỡi Thanh tịnh, cũng không tan mất. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Thân Thanh tịnh, cũng không tan mất. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Ý Thanh tịnh, cũng không tan mất. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cõi Đất Thanh tịnh, cũng không tan mất. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Khổ Chân lý bậc Thánh Thanh tịnh, cũng không tan mất. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Ngu tối Thanh tịnh, cũng không tan mất. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Rỗng bên trong Thanh tịnh, cũng không tan mất. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Thanh tịnh, cũng không tan mất. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng Thanh tịnh, cũng không tan mất. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tám Giải thoát Thanh tịnh, cũng không tan mất. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ Thanh tịnh, cũng không tan mất. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Môn Giải thoát Rỗng Thanh tịnh, cũng không tan mất. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Năm Mắt Thanh tịnh, cũng không tan mất. Sáu Thần thông Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Mười Lực của Phật Thanh tịnh, cũng không tan mất. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả Trí tuệ Thanh tịnh, cũng không tan mất. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Pháp không quên mất Thanh tịnh, cũng không tan mất. Thường dừng ở tính vứt bỏ Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả môn Đà La Ni Thanh tịnh, cũng không tan mất. Tất cả môn Tam muội Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Vui Nhất Thanh tịnh, cũng không tan mất. Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Sinh khác Thanh tịnh, cũng không tan mất. Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Thanh Văn Thanh tịnh, cũng không tan mất. Bậc Duyên Giác, Bậc Phật Thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Các Pháp cũng như thế. Đều không có tự tính.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Các Pháp ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Cớ là sao ? Như Pháp không có hình tướng, do tính không hết.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Pháp ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất ra sao ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Sắc thân ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Mắt ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Sắc thân ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mắt ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Tai ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mũi ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Lưỡi ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Thân ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Ý ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cõi Đất ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Khổ Chân lý bậc Thánh ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Ngu tối ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Rỗng bên trong ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tám Giải thoát ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Môn Giải thoát Rỗng ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Năm Mắt ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Sáu Thần thông ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Mười Lực của Phật ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả Trí tuệ ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Pháp không quên mất ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Thường dừng ở tính vứt bỏ ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả môn Đà La Ni ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Tất cả môn Tam muội ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Vui Nhất ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Sinh khác ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Thanh Văn ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất. Bậc Duyên Giác, Bậc Phật ra ngoài Thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Các Pháp cũng như thế. Đều không có tự tính.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Các Pháp không có làm, cũng không tan mất. Cớ là sao ?

Như Pháp không có làm, do tính không hết.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Pháp không có làm, cũng không tan mất ra sao ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Sắc thân không có làm, cũng không tan mất. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Mắt không có làm, cũng không tan mất. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nơi Sắc thân không có làm, cũng không tan mất. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mắt không có làm, cũng không tan mất. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Tai không có làm, cũng không tan mất. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mũi không có làm, cũng không tan mất. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Lưỡi không có làm, cũng không tan mất. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Thân không có làm, cũng không tan mất. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Ý không có làm, cũng không tan mất. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Cõi Đất không có làm, cũng không tan mất. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Khổ Chân lý bậc Thánh không có làm, cũng không tan mất. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Ngu tối không có làm, cũng không tan mất. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Rỗng bên trong không có làm, cũng không tan mất. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn không có làm, cũng không tan mất. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng không có làm, cũng không tan mất. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tám Giải thoát không có làm, cũng không tan mất. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ không có làm, cũng không tan mất. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Môn Giải thoát Rỗng không có làm, cũng không tan mất. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Năm Mắt không có làm, cũng không tan mất. Sáu Thần thông không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Mười Lực của Phật không có làm, cũng không tan mất. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả Trí tuệ không có làm, cũng không tan mất. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Pháp không quên mất không có làm, cũng không tan mất. Thường dừng ở tính vứt bỏ không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Tất cả môn Đà La Ni không có làm, cũng không tan mất. Tất cả môn Tam muội không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Vui Nhất không có làm, cũng không tan mất. Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Sinh khác không có làm, cũng không tan mất. Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Bậc Thanh Văn không có làm, cũng không tan mất. Bậc Duyên Giác, Bậc Phật không có làm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Các Pháp cũng như thế. Đều không có tự tính.

Lại tiếp theo Xá Lợi Phất ! Tất cả Pháp bình thường sai, hỏng sai.

Thời Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện nói rằng : Tất cả Pháp bình thường sai, hỏng sai ra sao ?

Thiện Hiện trả lời nói rằng :

Xá Lợi Phất ! Sắc thân bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Nơi Mắt bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Nơi Sắc thân bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mắt bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Tai bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Mũi bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Lưỡi bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Thân bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Ý bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Cõi Đất bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Khổ Chân lý bậc Thánh bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Ngu tối bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Rỗng bên trong bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Nhiều Bố thí tới Niết Bàn bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Bốn nghĩ Tĩnh lặng bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Tám Giải thoát bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Bốn dừng ở nghĩ nhớ bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Môn Giải thoát Rỗng bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Năm Mắt bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Sáu Thần thông bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Mười Lực của Phật bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Tất cả Trí tuệ bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Pháp không quên mất bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Thường dừng ở tính vứt bỏ bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Tất cả môn Đà La Ni bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tất cả môn Tam muội bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Bậc Vui Nhất bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Bậc Sinh khác bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Bậc Thanh Văn bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Bậc Duyên Giác, Bậc Phật bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Do nói điều chủ yếu. Tất cả Pháp thiện bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tất cả Pháp thiện sai bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tất cả Pháp có ghi nhớ bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tất cả Pháp không có ghi nhớ bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tất cả Pháp có thấm bẩn bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tất cả Pháp không có thấm bẩn bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tất cả Pháp Có làm bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế. Tất cả Pháp Không có làm bình thường sai, hỏng sai. Cớ là sao ? Do bản tính như thế.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Các Pháp cũng như thế. Đều không có tự tính.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện lại trả lời Xá Lợi Phất nói rằng : Như Tôn Giả nói, duyên ra sao cho nên nói Sắc thân và các Pháp cuối cùng không sinh vậy ?

Xá Lợi Phất ! Bản tính Sắc thân cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Sắc thân thậm chí Biết làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính nơi Mắt cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì nơi Mắt thậm chí nơi Ý làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính nơi Sắc thân cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì nơi Sắc thân thậm chí nơi Pháp làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính cảnh giới Mắt cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì cảnh giới Mắt thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính cảnh giới Tai cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì cảnh giới Tai thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính cảnh giới Mũi cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì cảnh giới Mũi thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính cảnh giới Lưỡi cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì cảnh giới Lưỡi thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính cảnh giới Thân cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì cảnh giới Thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính cảnh giới Ý cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì cảnh giới Ý thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Cõi Đất cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Cõi Đất thậm chí Cõi Biết làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Khổ Chân lý bậc Thánh cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Khổ Chân lý bậc Thánh thậm chí Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Ngu tối cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Ngu tối thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Rỗng bên trong cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Rỗng bên trong thậm chí Rỗng của tự tính không có tính làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Nhiều Bố thí tới Niết Bàn cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Nhiều Bố thí tới Niết Bàn thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính bốn nghĩ Tĩnh lặng cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai.

Sở dĩ thế nào ? Vì bốn nghĩ Tĩnh lặng, bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính tám Giải thoát cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì tám Giải thoát thậm chí mười khắp nơi làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính bốn dừng ở nghĩ nhớ cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì bốn dừng ở nghĩ nhớ thậm chí tám nhánh Đạo Thánh làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính môn Giải thoát Rỗng cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì môn Giải thoát Rỗng, môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính năm Mắt cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính sáu Thần thông cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì năm Mắt, sáu Thần thông làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính mười Lực của Phật cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính bốn Không đâu sợ, bốn Hiểu không trở ngại, Từ lớn nhất, Bi lớn nhất, Vui lớn nhất, Bố thí lớn nhất, mười tám không cùng Pháp Phật cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì mười Lực của Phật thậm chí mười tám không cùng Pháp Phật làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Tất cả Trí tuệ cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Tất cả Trí tuệ, Trí tuệ của hình tướng Đạo, Trí tuệ của tất cả hình tướng làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Pháp không quên mất cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính thường dừng ở tính vứt bỏ cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Pháp không quên mất, thường dừng ở tính vứt bỏ làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính tất cả môn Đà La Ni cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính tất cả môn Tam muội cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam muội làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Bậc Vui Nhất cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Bậc Rời Bẩn, Bậc Phát Sáng, Bậc Tuệ Sáng, Bậc Khó Được Nhất, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện, Bậc Mây Pháp cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Bậc Vui Nhất thậm chí Bậc Mây Pháp làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Bậc Sinh khác cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Bậc Họ loài, Bậc Thứ tám, Bậc Thấy đủ, Bậc Mỏng, Bậc Rời ham muốn, Bậc Đã đủ, Bậc Duyên Giác, Bậc Bồ Tát, Bậc Như Lai cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Bậc Sinh khác thậm chí Bậc Như Lai làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Bản tính Bậc Thanh Văn cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Bản tính Bậc Duyên Giác, Bậc Phật cuối cùng không sinh. Cớ là sao ? Do làm ra sai. Sở dĩ thế nào ? Vì Bậc Thanh Văn, Bậc Duyên Giác, Bậc Phật làm ra, do không thể được.

Xá Lợi Phất ! Do duyên này cho nên tôi làm nói như thế. Sắc thân và các Pháp cuối cùng không sinh.

Khi đó Cụ Thọ Thiện Hiện lại trả lời Xá Lợi Phất nói rằng : Như Tôn Giả nói, duyên ra sao cho nên nói, như cuối cùng không sinh, liền không có tên là các Sắc thân vậy ?

Xá Lợi Phất ! Như thế, đúng như thế ! Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là các Sắc thân. Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Sắc thân Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Sắc thân.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính nơi Mắt Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là nơi Mắt.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là nơi Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính nơi Sắc thân Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là nơi Sắc thân.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là nơi Tiếng nói, Hương, Vị, Xúc chạm, Pháp.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Mắt Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Mắt.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Cõi Sắc thân, cảnh biết của Mắt và chạm biết của Mắt, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Cõi Sắc thân thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mắt.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Tai Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Tai.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Tiếng nói, cảnh biết của Tai và chạm biết của Tai, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Tiếng nói thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Tai.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Mũi Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Mũi.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Hương, cảnh biết của Mũi và chạm biết của Mũi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Hương thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Mũi.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Lưỡi Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Lưỡi.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới mùi Vị, cảnh biết của Lưỡi và chạm biết của Lưỡi, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới mùi Vị thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Lưỡi.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Thân Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Thân.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Xúc chạm, cảnh biết của Thân và chạm biết của Thân, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Xúc chạm thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Thân.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính cảnh giới Ý Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là cảnh giới Ý.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Cõi Pháp, cảnh biết của Ý và chạm biết của Ý, các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Cõi Pháp thậm chí các Nhận là Duyên sinh do chạm biết của Ý.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Cõi Đất Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Cõi Đất.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Cõi Nước, Lửa, Gió, Rỗng, Biết.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Khổ Chân lý bậc Thánh.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Tập hợp khổ, mất khổ, Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Ngu tối Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Ngu tối.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Làm, Biết, Sắc thân giả, sáu Nơi, Xúc chạm, Nhận, Yêu, Lấy, Có, Sinh, Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Làm thậm chí Già, Chết, Buồn than, Khổ, Lo buồn.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Rỗng bên trong Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Rỗng bên trong.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Rỗng bên ngoài, Rỗng bên trong ngoài, Rỗng của trống rỗng, Rỗng lớn nhất, Rỗng của nghĩa tốt, Rỗng của Có làm, Rỗng của Không có làm, Rỗng của thành quả, Rỗng của không giới hạn, Rỗng của tan rời, Rỗng của không biến đổi, Rỗng của bản tính, Rỗng của tự tướng, Rỗng của cùng hình tướng, Rỗng của tất cả Pháp, Rỗng của không thể được, Rỗng của không tính, Rỗng của Tự tính, Rỗng của tự tính không có tính Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Rỗng bên ngoài thậm chí Rỗng của tự tính không có tính.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Nhiều Bố thí tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Nhiều Giới hạnh sạch, yên Nhịn, Tinh tiến, nghĩ Tĩnh lặng, Trí tuệ tới Niết Bàn Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Nhiều Giới hạnh sạch thậm chí Trí tuệ tới Niết Bàn.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Bốn nghĩ Tĩnh lặng Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Bốn nghĩ Tĩnh lặng.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là bốn Vô lượng, bốn Định Không có Sắc thân.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính tám Giải thoát Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là tám Giải thoát.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính tám nơi tốt, chín Định tiếp theo, mười khắp nơi Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là tám nơi tốt thậm chí mười khắp nơi.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính Bốn dừng ở nghĩ nhớ Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là Bốn dừng ở nghĩ nhớ.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính bốn cắt đứt đúng, bốn Thần biến, năm Căn, năm Lực, bảy loại nhánh hiểu, tám nhánh Đạo Thánh Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là bốn cắt đứt đúng thậm chí tám nhánh Đạo Thánh.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính môn Giải thoát Rỗng Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là môn Giải thoát Rỗng.

Xá Lợi Phất ! Do bản tính môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện Rỗng. Nếu bản tính Pháp Rỗng, liền không thể làm ra như sinh, như mất, như dừng ở, như khác. Do vì duyên này. Như cuối cùng không sinh, liền không có tên là môn Giải thoát không có hình tướng, không có nguyện.

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ sáu mươi chín.